Akta miasta Dolska

Z Latanowicz
Skocz do: nawigacja, szukaj

Akta miejskie Dolska są źródłem cennych informacji o życiu naszych przodków. Są to księgi zawierające spis wszelkich rozpraw sądowych i innych ważnych wydarzeń np. dotyczących działalności cechów. Niektóre księgi radzieckie, wójtowskie, ławnicze i burmistrzowskie Dolska są starsze niż księgi metrykalne. Były pisane po polsku albo po łacinie.


Spór o sad
Kompromis między Sł(awetnym) Woyciechowiczem y Michałem
Zgoda
zgoda c.d.
Latanowiczem. Działo się w Dolsku Dnia Dziesiątego
Dokument 1
Dokument 2
Miesiąca Czerwca Roku Pańskiego 1791 go
Dokument 3Przed Urzędem Niniejszym Radzieckim Dolskim Osobiście Sł(awetny) Tom: (asz) Woyciechowicz z Sł (awetny) Michał Latanowicz Ławnik, Mieszczanie Dolscy, będąc zdrowi na ciele y Zmysłach, dobrowolnie jawnie y słowy wyraznemi zeznali, iako y aktem niniejszym zeznaią, iż Komplanacyą Działową na dniu ??? Grudnia, roku 1775 tym względem Sadu nad Jeziorem Dolsko Zwanym pod Kramarską Górą leżącego, Zaszłą y Zapadłą, Obiedwie Strony Upatrzywszy między Sobą niewczesne umiarkowanie i rozpołonienie na dwie części rzeczonego sadu między Siebie Sukcessorow niegdyś Mmci Mateusza Latanowicza mieszczanina Dolską Komplanacya, ile nie gruntownie opisaną, Cize Wyżej Rzeczoni Całkowicie Umarzaią y za nieważną ią chcąc mieć wiecznemi Czasy ??Aunihilują; czyniąc międzey sobą kompromis, iż na z Sławetnego Franciszka Nowickiego Burmistrza iako superarbitra niemniey Fran(ciszka): Chwieralskiego, Antoniego Stryczynskiego arbitrow z stron od obydwóch, zdawszy się zupełnie przy Pisarzu Przysiegłym, maiąc przy sobie uczciwego Walentego Michałowicza Padweyskiego? miasta Dolska przysięgłego; Którzy by Dział pomiędzy niemi sadu tego uczynili rowny y sprawiedliwy. Przyrzekaiąc wyzey wspomnionym superarbitrom y Arbitrom, iako y sobie na wzajem sami, iż tego dobrowolnego między sobą kompromisu y rozmiaru arbitralney Decyzyi uczynią zadosyc, w niedopełnieniu zas tego tak ?? , iako y całkowicie strona niedotrzymuiąca, stronie nienaruszenie docho? Nywnięcey go we wszystkim obowiązuią się dać zobopolnie za karę grzywien Trzydzieści według Prawa, na co się obydwie strony podpisały w ten sposób.

Tomasz Wociechowicz swym y małżonki swoiey imieniem ręką własną Michał Latanowicz swym y Katarzyny małżonki swoiey imieniem ręką trzymaną ??Komentarz: Spór dotyczy sadu będącego niegdyś własnością Mateusza Latanowicza (30 lat po jego śmierci), pomiędzy Michałem Latanowiczem (jego żona Katarzyna Szarzyńska), a Tomaszem Woyciechowiczem - mężem Magdaleny Latanowicz, córki Andrzeja Latanowicza (jego żona Rosalia Muraska). Andrzej i Mateusz byli braćmi.

Zgoda y rozdział Sadu międzey Sł(awetnym) Tomaszem Woyciechowiczem y Sł(awetnym) Michałem Latanowiczem.


Międzey Sł.Tomaszem Woyciechowiczem z jedney, a z Sł. Michałem Latanowiczem Ławnikiem Mieszczany Dolskiemi z drugiey strony, zdawszy sie strony obydwie według Kompromissu dnia y Roku tego zapadłego, a obrawszy y upe??ziwszy sobie za Superarbitra z Sł Fran:ciszka Nowickiego Burmistrza Dolskiego, także Franciszka Chwieralskiego, y Antoniego Stryczynskiego za Arbitrow zobojey strony, przy Pisarzu Przysiegłym, maiąc przy sobie Uczciwego Walentego Michałowicza Podwoyskiego Dolskiego przysięgłego, a pod dniem 4tym Grudnia w Roku 1775tym Komplanacyę Działową międzey S Pmci Andrzejem Latanowiczem y Michała Latanowiczem spisaną. Umorzywszy całkowicie wiecznie, za Medyacyą Pośredniczą z Sł. Superarbitra y Arbitrow Przyiacielską międzey sobą a wieczną uczynili Zgodą w ten sposobi Jz z Sł. Michał Latanowicz y Sł. Tomasz Woyciechowicz pomiędzey rozdzielonym Gruntem Sadu nad Jeziorem Dolsko pod Kramarską Górą leżącym, za granicę y wiecznie a nigdy nie wzruszone rozdzielenie; to iest począwszy od Kramarskiej Góry ku Gruntowi Woytowstwa Xiężego wdłuż idąc, od naroga płotu przy Gruszkowym Szczepie po prawey ręce patrząc od Kramarskiey Góry ku Woytowstwu rzeczonemu będącym, prostą linią ciągnąc do krzu stoiącego przy płocie u Woytowstwa Xiężego Wierzbowego bez wszelkiey ochrony zagonów, które na ten dukt upadną półtora zagona na skos do strony czyli Części Sł. Tomasz Woyciechowicza od Jeziorney z płoku Granicy strony, zaś od Juszczynskich sadu całka strona należy "Sł. Michałowi Latanowiczowi"( wszerz od Góry Kramarskiey Łokci 65, od Woytowstwa zas Łokci 90 wszerz) na co obydwie strony dobrowolnie przystaiąc za miłe y wdzięczne przyiąwszy tę Ugodę za niewzruszoną wieczyscie mieć chcą ( pod ?zawiatem grzywien 50) na co dla lepszey ?wiary własnemi ztwierdzaią Rąk podpisami. Którą Zgodę y rozgraniczenie widząc Super Arbiter y Arbitrowie od obydwoch stron przyiętą y słusznosci w niczym nie ?usteczayą approbując oną ztwierdzaią. A gdyby z tey okoliczności kt? na początku nie pok?iła się przez zakłocenie winną, na Ratusz Grzywien 50 także nieopuszczenie dać musi.


Mocą swoią Tomasz Woyciechowicz ?sw? y Magdaleny Małżonki swey imieniem ręką własną.

Michał Latanowicz swym y Katarzyny Małżonki swey imieniem ręką trzymaną X.

Działo sie w Dolsku Dnia Osmnastego miesiąca Lipca 1791go.

Wymiar y rezoluycya Magistracka na Sad międzey Latanowiczem Michałem y Tomaszem Woyciechowiczem Przed Urzędem y Xięgami ninieyszemi Burmistrzemskiemi y Radzieckiemi Dolskiemi osobiście stanąwszy, tak Sławett Tomasz Woyciechowicz iako y Sł Michał Latanowicz Ławnik, mieszczanie Dolscy zdrowi na Ciele y Zmysłach Jawnie y słowy wyraznemi Dopraszali sie o wywiedzenie wizyi na grunt Sadu ponad Jeziorem Dolsko zwanym z jedney strony a z drugiey Sławetnych Juszczynskich Sadu począwszy od Kramarskiej Góry wdłuż do Woytowstwa Xiężego się ciągnącey, y leżący który Grunt Sadu rzeczonego po S.P. Mateuszu Latanowiczu mieszczaninie Dolskim międzey sukcessorow


Sławetnego Andrzeja Latanowicza, y Michała Latanowicza względem międzey sobą Stryia y Synowca mieszczan Dolskich w Roku 1775tym Dnia 4go Mca Grudnia przez Komplanacyę Działową był dzielony; tę iednak strony obiedwie na wzajem z przyczyn niedokładnego tey opisania, iż na dniu dziesiątym Mca Czerwca Roku tego z Rad y wyznaczeni na Wizyą, z okoliczności tychto stron za kłocenie się o grunt międzey sobą, o granicy informować się z niey nie mogli; przeto tęże komplanacyą pod tym samym Aktem międzey Sobą Kompromis Zawarłszy do innego rozdziału rzeczonego gruntu Sadu; Aunihilowali za nieważną mieć chcieli, całkowicie y wiecznie umorzyli a o rzetelny Dział gruntu Sadu tego dopraszali się. Roku tego y dnia Dziewiątego Czerwca stał się podział rzeczonego gruntu Sadu przez Z Sł. Franciszka Nowickiego Burmistrza y Radnych Jego z Sł. Franciszka Chwieralskiego y Antoniego Stryczynskiego, iako Superarbitra y Arbitrow przez Ugodę stron Obydwoch, ktorzy maiąc przy Sobie Uczciwego Walentego Michałowicza Podwoyskiego Miasta tego Przysięgłego, rozmierzeli Zupełnie rozmierzyli ten grunt y kołkami prosto linią biorąc, oznaczyli y ponabiiali Granicę a Sł. Michał Latanowicz przy Dawniey Osiadłey Swoiey Z iedną Sł Juszczyńskich Sadu, z drugiey strony Sł. Woyciechowicza; wszerz od Góry Kramarskiey Łokci Sześćdziesiąt y Pięć, zaś od Xiężego Woytowstwa także wszerz Łokci dziewięćdziesiąt, utrzymuie się. Sł. Zaś Tomasz Woyciechowicz przy tey stronie którą od Sł. Rozalij Latanowiczowey, a Matki Małżonki Swoiey Magdaleny Z Latanowiczow w roku tym na dniu Czternastym Mca Maja okupił, to iest strony Jeziora z iedney, a Sł. Michała Latanowicza Gruntu Sadu z drugiey Całką otrzymał. W srodku ktorych Grątow począwszy od narożnika płota u Kramarskiey Gory po prawey ręce Szczepu Gruszkowego w prost do Woytowstwa Xiężego przez Srodek Krza Wierzbowego za naszą u tegoż woytowstwa będącego przez Zagony kołkami wytknęli y oznaczeli. Z ktorego Działu obydwie strony Kontentowały się y Oni Za miły przyięły pod zakładem Grzywien Pięćdziesiąt; y znowu ktoraby strona wszczynała iakowe względem


tego poswary y prawo początkowe na Ratusz także grzywien Pięćdziesiąt nie opuszczenia za karę, na Siebie przyięły. Aże na dniu Dzisiejszym w Akcie pisanym Roku tegoż z Pewnych y słusznych przyczyn tak Sł. Tomasz Woyciechowicz, iako y Sł. Michał Latanowicz po wtore dopraszali się ze Urzędu Burmistrzowskiego y Radzieckiego o inną nową wizyę, iż iakoby z granicy kołki powymowane a gdzie indzey Przełożone, czyli przez Swawolę y Lekkomyślność Czyią, czyli przez niedostrzezenie międzey Ciernistemi Roslinami prostopadla linij cofniętemi się bydz zdały; ktorą omyłkę przod strony obydwie uiednawszy sie miedzey sobą na mieyscu Dobrowolnie, a wszelkie w tym Okoliczności Zaszłe, Zakłócenia, Pretensye, Opisy, Zakłady, Aunihilowawszy y wiecznie za Czcze y niewazna uznawszy y umorzywszy, które by ztąd do siebie wynikłe byli mieli Zacnie Sławetni Wyżej Specyfikowani poprawili na dniu Dzisieyszym, y wedle prostopadla Sznura, począwszy od Kołka Ubitego przy płocie w Narogu Kramarskiey Gory, podług narogu Płatow wystaiących z Płotu Sł. Michała Latanowicza do woytowstwa Xiężego wdłuz przy Krzu Wierzbowym stoiącm za ?na w prost Kołek rosochaty wierzbowy ubity iest, a stanąwszy u rzeczonego kołka wyzey przy płocie u Kramarskiey Gory za ?nasz ubitego ku wspomnionemu patrząc Woytowstwu międzey ?szlinką po lewej ręce, a Szczepem Gruszkowym po prawej stronie, przy namienionym Samym Szczepie; w Prost idą kołki utykane brzegiem przez krzaki, potym na Łące az do Zagonow kapusty; gdzie idąc ku temuż Często wspomnionemu Woytows? na Zagonie w staiskach blisko nad brózdą, Trzecim iest kołek ieden, prowadząc dukt ztęd na skos przez Zagony, iest kołek drugi w prost linij na Zagonie drugim na srodku a ztąd idac daley, trzeci kołek stoi ubity w tymże drugim Zagonie w samych staiskach około Srodka Zagonow, a tam ztęd kołki w prosto stoią ubite przez Łąkę do Kołka Rosochatego Wierzbowego przy Krzu Wierzbowym przy płocie Woytowskim Rzeczonego Xiężego ubitego za naroznik, wymierzyli, oznaczeli y rozgraniczyli, y tym Duktem Sł. Tomasz Woyciechowicz Płotpostawic ma Swoim Kosztem. Z tym Ostrzezeniem, iz w tym tylko Roku 1791ym Sł. Michał Latanowicz bez wszelkiey turbacyi prawney y przeszkody iakiey od Sł. Woyciechowiczów Oboyga z przypadłych Zagonow w dziale na strone techże Kapustę sprzątnie, a bez wszelkiego uporu Zagonow, Gruntu posprzątnienia tym ustąpi y Płotowi stawianiu sie nie sprzeciwi. Aby zaś to rozgraniczenie y Zgoda dobrowolna międzey przerzeczonemi Sł. Tomaszem Woyciechowiczem y Michałem Latanowiczem wiecznie a nigdy nie wzruszenie trwałe były przeto mielczenie y Cichość Obiema Stronom międzey Sobą Zobopolną wzgledem tego wszystkiego pod Grzywnami nieopuszczonemi trzydziestą y czterech niedziel Ratusza siedzeniem serio nakazuie się. Wczym Sł. ?tygator Miasta tego Urzędowy bywszy od Magistratu w tey mierze szczegolniey wyznaczony iest, abystrzegł y miał na baczności; aby ztey okoliczności strony rzeczone międzey sobą wiecey nie zakłocali się; Za dostrzezeniem zaś co takowego międzey stronami temi bez zapozwu do Urzędu Zaskarzywczy One, ktora z nich umnieysza y początkowe Zwady okazyą stanie się natychmiast Karę wyżey Opisaną zapłaci tyle razy, ile się okaze bydź przestępną y karę Ratuszem siedzenie pełnic powinna będzie. Co się stanowi Mocą Rezolucyi Magistrackiey