Lakner* Leon Maksymilian (1884-1962) stomatolog, prof. UP i AM w Poznaniu. // PSB; WSB; PTPN; Członkowie tajnych tow. Monografie: J. Stadnicki: Wspomnienie pośmiertne. Czasopismo Stomatologiczne 1963 nr 2 s. 101-4. -- K. Stawiński: L. L. (1884-1962). Stomatolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 221-2. Przyczynki: M. Jesionowski: Historia stomatologii polskiej. Wwa 1963, s. 111, 160. -- Artykuły: +Kron. AM 2: 1959 s. 422-5.

Lakner* Marian (1880-1936) aptekarz, powstaniec wlkp. // BSB V (i fot.); Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: J. Bartnicki: Dzieje Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej. Kal. Bydg. 1983 s. 82. -- Wojsko wielkopolskie1919 r. Oprac. B. Polak. Cz. 1. Koszalin 1985, s. 30.

Laktański* Wojciech (zm. 1689) kanonik pozn., właściciel drukarni. // SPKP; WSB -- Przyczynki: +Nowacki -- +J. Sójka: Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku. P. 1976.

Lambert* (działał 1866-78) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lampel* Anna (ok. 1772-1800) aktorka teatrów niemieckich, pochowana w Kaliszu. // 59b2) H. Nowaczyk: Świat jest teatrum powszechne. Południowa Wielkopolska 1989 nr 5 s. 9.

Lanc* Jerzy (1901-1932) nauczyciel, działacz społeczny. // PSB; SBWP-W I -- Monografie: +H. Molenda, S. Molenda: Zielony Jerzy. Ziemia Kaliska 1985 nr 25

Lanci* Franciszek Maria (1799-1875) architekt. // PSB; WSB -- Monografie: +A. Bartczakowa: F. M. L. 1799-1875. Wwa 1954. -- 20b2) J. Jaworska: Architekt F. M. L. - karykaturzysta. =Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 23: 1979 s. 305-46, il., rez., rés. Przyczynki: J. Demel: Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846. Wwa 1963, s. 94, 97, 106-7, 115-6 -- +Dz. Wlkp. II -- +Z. Ostrowska-Kębłowska: Złota Kaplica. [W:] Funkcja dzieła sztuki. Wwa 1972 -- +Z. Ostrowska-Kębłowska: Siedziby wielkopolskie w dobie romantyzmu. -- Z. Ostrowska-Kębłowska: Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w katedrze poznańskiej. P. 1997, passim.

Lanckoroński* Bartłomiej ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Lange* Ferdynand (działał 1908) dyrygent. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lange* Jan Bernard (1817-1881) księgarz, drukarz, wydawca. // PSB; SPKP; WSB; Szkoła Kaliska Przyczynki: +Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 -- +Dz. Wlkp. II -- F. Sawicka, J. Rupińska: Bibliografia polskich wydawnictw pamiętnikarskich 1801-1914. Wr. 1973, s. 3533-4.

Lange* Jan Frderyk Albert Wojciech (1783-1830) inspektor generalny robót wodnych, prof. Uniw. Warsz. // PSB T. 16.

Lange* Julian Bolesław (1873-1954) działacz niepodlegl., płk., inż. // WSB -- Przyczynki: +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 -- +Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919.

Lange* M. (działał 1909-10) dyrygent. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lange* - Wnukowski Michal (1869 ?-1922) adwokat, prokurator, działacz oświat. // PTPN

Langhans* Karl Gotthard (1732-1808) architekt. // WSB -- Przyczynki: +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce. P. 1969

Langierowicz* Daniel ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 176-86.

Langierowicz* Jan ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 176-86.

Langierowicz* Wojciech ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 176-86.

Langiewicz* Józef (1826-1879) lekarz, społecznik. // PTPN

Langiewicz* Marian (1827-1887) gen., dyktator w powstaniu 1863. // PSB; WSB; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: H. Rzadkowska: M. L. Wwa 1967, 433 s. -- +S. Myśliborski-Wołowski: Generał M. L. Wwa 1971 -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1866. Wr. 1973, s. 20, 140, 143, 286, 432. -- A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975, s. 22, 26.

Langiewicz* Wojciech ( + ) lekarz kaliski. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977.

Langowski* Marceli (ok. 1917-1878) lekarz kaliski. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991.

Langowski* Walenty ( + ) lekarz. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski].

Lankiewicz* Jędrzej (XVIII w.) obserwant, prof. teologii w Poznaniu. // Filozofia w Polsce

Lantau* Michał ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Lantman* [Lanthman] Mikołaj (+XIV/XV w.) kanonik pozn., pleban kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, mistrz i rektor szkoły paraf. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 312, 610, 670.

Lape* Dominik Kazimierz (1903-1993) polonista, nauczyciel. // Szkoła Kaliska

Laskiewicz* Alfred Stefan (1886-1969) lekarz, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: A. Zakrzewski: Wspomnienie pośmiertne. Otolaryngologia Polska. 24: 1970 nr 3 s. 255-70. -- Przyczynki: +Monatsschrift für Ohrenheikunde und Laryngo-Rhinologie 1970 z. 4 -- Dziennik Polski 1970 z 17 III.

Laskowska* zamężna Otmianowska Maria (działała 1905-06) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Laskowski* Ignacy (1834-1880) ks. // PTPN; AMM

Laskowski* Jakub (1826-1894) ks. // PTPN

Laskowski* Jan (1872-1939) ks. // PTPN Monografie: 20b2) M. Langner: Ks. J. L. organicznik wielkopolski. Życie i Myśl 26: 1976 nr 5 s. 69-80. Przyczynki: 16b2) K. Wiktor [K. Kapitańczyk]: Był duszą wydarzeń. Przew. Kat. 51: 1961 nr 21 s. 344-5.

Laskowski* Kazimierz (1862- ?) ks. // AMM -- +Klanowski

Laskowski* Leon (1839-1902) ks. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.

Laskowski* Lucjan (1886-1957) prawnik, publicysta. // 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983.

Laskowski* Maciej (1808-1855) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Laskowski* Michał (1874-1931) chirurg. // PTPN

Laskowski* Piotr (1836-1910) chirurg, społecznik, powstaniec 1863. // PTPN

Laskowski* Stanisław (1834-1902) rolnik hodowca, urzędnik. // PTPN

Laskowski* Stanisław (1845-1908) nauczyciel gimn., działacz oświat. i patriot. // AMM; Nauczyciele MM; Czlonkowie tajnych tow. -- Przyczynki: E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973, s. 245, 438

Laskowski* Stefan (1868- ?) aptekarz. // PTPN

Laskowski* Wiesław (1913-1944) oficer WP i ZWZ-AK. // Enc. konsp. wlkp.

Laskowski* Włodzimierz (1886-1940) bł., ks. // Martyrol.; PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: W. Swoboda: Ks. W. L. MK 1987 nr 5 s. 150-1 -- Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. W. M. Moroza. Wwa 1996, s. 164-6 -- Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957, s. 155 -- L. Bielerzewski: Ksiądz nie zostaje sam. Wr. 1993, s. 71.

Lasnovius* (Łaznovius) Jan ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lasociński* Stanisław (1879- 1971) lekarz, powstaniec wlkp. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Lasocka* Stanisława z Bronikowskich (pseud. S. Stanisławska) (działała 1880-1901) aktorka, śpiewaczka, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lasocka* (właśc. Z. Rzemłowska) z Rutkowskich Zofia (działała od 1821 - zm. 1851) aktorka, spiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lasocki* (właśc. Rzemłowski) Ignacy (1795-1852) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lasocki* Mikołaj (ok. 1400-1450) scholastyk gnieźn., bp kujawsko-pomorski, sekretarz królewski, polityk. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Lasota* Piotr (1876-1942) dzialacz społ.-polit. // WSB

Latalski* Jan (Janusz) h. Prawdzic (zm. ok. 1517) kasztelan gnieźn. // PSB -- Przyczynki: W. Pociecha: Królowa Bona (1494-1557). P. 1949 II 17-8, 473. -- +J. Nowacki: Arcidiecezja poznańska w granicch historycznych i jej ustrój. P. 1964. -- +M. Biskup: Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466. Wwa 1967.

Latalski* Jan (1463-1540) kanonik pozn., prepozyt gnieźn., bp pozn., abp gnieźn. // PSB; WSB; Biskupi; -- Monografie: +Nowacki I-II. -- Przyczynki: I. Sułkowska-Kuraś: Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506. Wr. 1967, s. 30, 137, 170, 173-4.

Latalski* Janusz (zm. 1557) wojewoda pozn. i inowr. // PSB -- Przyczynki: A. Dembińska: Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznch w latach 1540-1548. P. 1948, s. 232 -- +Nowacki -- C. Pałucki: Studia nad uposażeniem ziemskich urzędników w Koronie do schyłku XVI w. Wwa 1962, s. 217-8, 224.

Latanowicz* Konrad (1910-1944) nauczyciel, oficer AK. // Enc. konsp. wlkp.

Latawiec* Czesław (1902-1986) nauczyciel gimn., autor komentarzy literackich i pamiętników. // Nauczyciele MM -- 54b2) Cz. Latawiec: Latające liceum (fragment wspomnień). Z teki pośmiertnej. Aneks: Cz. L. (1902-1986). Zebrała: J. Latawiec. KMP 57: 1989 nr 1 s. 81-100, il.

Laterna* Marcin (ok. 1552-1598) jezuita, kaznodzieja królewski, kapelan Stefana Batorego, pisarz, nauczyciel. // PSB T. 16; Szkoła Kaliska

=Latosiński* Feliks ( + ) powstaniec wlkp., działacz ZHP, żołnierz AK. Monografie: 50b1) J. Rolnik: F. L. - skaut, powstaniec wielkopolski, wybitny działacz ZHP, żołnierz konspiracji AK. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1989. Gostyń 1988, s. 22-3, il.

Latośkiewicz* (działał 1847) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Latoszewski* Zygmunt (1902-1995) dyrygent, dyr. Opery w P. // AMM; Członkowie tajnych tow.

Latusek* Paweł (1910-1973) bp sufragan gnieźn., bp sufragan wrocławski. // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: 16b2) Bp P. L. Przew. Kat. 63: 1973 nr 9 s. 74 [nekrolog]. -- 16b2) Śp. ks. biskup P. L. - biskup pomocniczy we Wrocławiu. Wrocławskie Wiadomości Kościelne 28: 1973 nr 5 s. 244-51. -- 16b2) W. Urban: Wspomnienie o śp. księdzu biskupie P. L. sufraganie wrocławskim (1910-1973). Wrocławskie Wiadomości Kościelne 28: 1973 nr 5 s. 251-5. -- 16b2) Z. Sz.: Zmarł ks. bp P. L. Słowo Powszechne 27: 1973 nr 37 s. 1-2; nr 39 s. 1-2. Przyczynki: Annuario Pontificio [Vaticano] 1963 s. 512; 1969 s. 549. -- 16b2) [B. Kominek]: Homilia pogrzebowa wygłoszona w katedrze wrocławskiej dnia 14 lutego 1973 r. przez Em. Najdostojniejszego Księdza Kardynała dra Bolesława Kominka w czasie Mszy św. pogrzebowej Księdza Biskupa dra P. L. , zmarłego w niedzielę dnia 11 lutego 1973 roku. Wrocławskie Wiadomości Kościelne 28: 1973 nr 5 s. 228-32. -- =16b2) Pierwsza rocznica śmierci śp. ks. biskupa P. L. Wrocławskie Wiadomości Kościelne 29: 1974 nr 3/4 s. 74. -- =16b2) W. Urban: Kazanie J. E. ks. biskupa Wincentego Urbana wygłoszone na nabożeństwie żałobnym w pierwszą rocznicę śmierci śp. ks biskupa P. L. Wrocławskie Wiadomości Kościelne 29: 1974 nr 3/4 s. 75-8.

Laubitz* Antoni (1861-1939) bp sufragan gnieźn., działacz chrześcijańsko-społeczny. // PSB; PTPN; Teolodzy; SBKS; InowrSB I; Biskupi; Sł. historyków; Kto był; AMM; Biskupi katol.; Biskupi 2; Członkowie tajnych tow. Monografie: H. Łada: Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939. Inowr. 1984, s. 118-20 -- K. Śmigiel: Biskup A. L. (1861-1939). Gn. 1994, 182 s. -- Tenże: Bp A. L. (1861-1939). Człowiek czynu. [W:] ZiZM 118-30 -- Przyczynki: +Klanowski -- +Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 -- Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota. Udział duch. 57-8 -- Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. I. Wwa - P. - Toruń 1978, passim -- L. Bystrzycki: Duchowieństwo polskie Kościoła rzymsko-katolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918. Koszalin 1986, s. 534, 542 -- K. Śmigiel: Biskup A. L. - odnowiciel i twórca budowli kościelnych w Gnieźnie (1925-1939). [W:] Studia i materiały historyczne. T. II. Wwa - P. 1987, s. 131-55

Laudowicz* Feliks (1845-1930) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Laudowicz* Kazimierz (1846-1914) lekarz. // PTPN

Laurentowski* Franciszek Borgiasz (1887-1926) ks. // PTPN

Laurentowski* Piotr ( 1899-1964) działacz kultur., regionalista, kierownik Biblioteki Publicznej w Gostyniu. Monografie: 17b1) A. Grześkowiak: L. P. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 39. -- 17b1) P. L. [W:] Z pamięcią o nich. Leszno 1985, s. 10, il. -- 50b1) L. Majchrzak: P. L. - działacz kulturalny, regionalista. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 14-5, il. -- 50b1) S. Markowski: P. L. [W:] Z pamięcią o nich: sylwetki bibliotekarzy. Wyd 2 uzup. Leszno 1986, s. 16-7, il. -- 50b2) S. Markowski: Pamięci P. L. (w 30 rocznicę śmierci). Gaz. Gost. 1994 nr 23 s. 33.

Laurentowski* Wojciech (1854-1914) lekarz. // PTPN; Słow. lek.; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973, s. 406, 418-9, 442

Lauterbach* Samuel Fryderyk (1662-1728) pastor, historyk. // PSB; Sł. historyków

Lawiński* (właśc. Latajner) (także Latajner-Lawiński) Ludwik (pseud. Kiwdul Talajner) (1887-1971) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lebrun* Adolf Franciszek (1822 - działał do 1866) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Lech* - eponim - legendarny założyciel Gniezna. Słowniki: K. Ślaski: L. - eponim. [W:] SSS T. 3. Wr. - Wwa - Kr. 1967, s. 31-2. Przyczynki: J. Otrębski: Słowianie - rozwiązanie odwiecznej zagadki ich nazw. P. 1947, s. 53-156. -- M. Rudnicki: L. i Piast. SA 5: 1956 s. 76. -- B. Kürbisówna: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Wwa 1959, s. 164, 169, 199-201. -- M. Rudnicki: Prasłowiańszczyzna - Lechia - Polska. T. 2. P. 1961, s. 248-54. -- J. Dąbrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie. Wr. 1964, s. 36 i następne.

Leciejewski* Tadeusz uczestnik powstań 1830, 1846, 1848, 1963. // PSB -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 r. 2 wyd. Wwa 1960. +M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-163. Wwa 1964 -- +S. Kalembka: Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846. Torun 1966.

Ledóchowska* z Truskolaskich Józefa Wiktoria Franciszka (1781-1849) aktorka. // PSB T. 16. -- 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Ledóchowska* Maria Teresa Halka (1863-1922) bł., zakonnica. // -- PSB -- Przyczynki: J. Ledóchowska, Z. J. Zdybicka: Ledóchowscy. [W:] W nurcie zagadnień posoborowych. Wwa 1968 II 415-80. -- 20b2) B. Kumor: Matka Afryki. Tyg. Powsz. 29: 1975 nr 21 s. 1, 7. -- 20b2) P. Molinari: M. T. L. Profilo spirituale di una nuova beata. La Civilta Cattolica 4: 1975 s. 45-53. -- 20b1) M. T. L. i misje. Praca zbior. pod. red. B. Bejze, J. Gucwy, A. Koszorza. Wwa 1977, 408 s. Z treści: M. Krzymkowska: Chronologia życia i działalności błogosławionej M. T. L.; A. Nowak: Rodzinne środowisko M. T. L.; J. Dąbska: W służbie misji; M. Krzymkowska: Klawerianki na ziemiach polskich; E. Adamiak: Proces beatyfikacyjny M. T. L.; Listy biskupów Afryki o M. T. L.; K. Łobodzińska, A. Szelęgiewicz: Siostry służebniczki starowiejskie w Afryce; L. Grzebień: Misja jezuitów polskich w Afryce. R: M. Horoszewicz, Euhemer 22: 1978 nr 3 s. 129-33. -- +20b2) A. Nowak: M. T. L. (1863-1922). [W:] Chrześcijanie. Red. B. Bejze. T. 3. Wwa 1978.

Ledóchowska* Urszula (1865-1939) bł., zakonnica, założycielka Kongregacji Sióstr Urszulanek. // Hagiografia polska. T. 2. P. 1972 -- Źródła: Wybór listów matki Urszuli. [W:] Chrześcijanie. T. IV. Wwa 1980, s. 356-400 -- Monografie: 20b1) M. Kujawska: Matka U. L., założycielka Kongregacji SS. Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego 1865-1939. Szkic życia i działalności. Kielce 1947, 214 s. -- [Z. Starowieyska-Morstinowa] zsm: Szara matka. Tyg. Powsz. 4: 1948 nr 9 s. 7 -- I. Sławińska: Piękny i mocny człowiek. (Matka U. L.). Znak 3: 1948 s. 380-3 --W. Jasiński: Matka U. L. zakonnica - apostoł. Przegląd Powszechny 66: 1949 s. 3-15 -- J. A. Górski: Mniszka. [W tegoż:] Dilige et quod vis fac. Wwa 1951, s. 201-15 -- 16b2) J. Tetzlaff: Promienny uśmiech. S. U. L. Przew. Kat. 63: 1957 s. 686-7. -- 16b2) Z. Zdybicka: Matka U. L. Tyg. Powsz. 18: 1964 nr 44 s. 4. Przyczynki: =16b1) De moeder van de Afrikanen Maria-Theresia L., stichteres van de St. Petrus Claver Sodaliteit. Maastricht 1956, 32 s. -- 16b2) B. Filipiak: Wspomnienie o M. U. L. Przew. Kat. 49: 1959 s. 426. -- 16b2) M. Skibniewska: Wspomnienia o matce U. Tyg. Powsz. 19: 1965 nr 29 s. 3. -- J. Ledóchowska, Z. J. Zdybicka: Ledóchowscy. [W:] W nurcie zagadnień posoborowych. Wwa 1968 II s. 415-80.-- M. Kujawska: Prekursorka ekumenizmu w Skandynawii - m. U. L. Biuletyn Informacyjnny [Wyd.] Postulatorski Ośrodek Studiów. Rzym. 2: 1968 nr 4 s. 57-61 -- J. Ledóchowska: W poszukiwaniu nowych dróg życia zakonnego. [W:] Chrześcijanie. T. IV. Wwa 1980, s. 345-55 -- Wspomnienia i opinie. [W:] Tamże, s. 413-26 -- J. Zdybicka: Aby wszyscy byli jedno. [W:] Tamże, s. 427-36

Ledóchowski* (Halka-Ledóchowski) Mieczysław (1822-1902) abp gnieźn. i pozn., prymas Polski, kardynał. // PSB; WSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 118-9. -- Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1982, s. 193-227 -- W. Klimkiewicz: Kardynał L. na tle swej epoki 1822-1902. T. 1-3. P. 1987-1988, XXXII, 382; XV, 315; 501 s. -- Przyczynki: 16b2) A. Schletz: Studia kardynała L. w seminarium świętokrzyskim w Warszawie (1841-1843). NP 2: 1947 s. 245-53. -- +20b3) E. Winter: Russland und die Slavischen Völker in der Diplomatie des Vatikans, 1878-1903. Berlin 1950, 186 s.. [rola M. L.]. -- 20b3) Augur: Sprawa rodzinna. Rejsy 9: 1953 nr 16 s. 8 [kontakty Włodzimierza Ledóchowskiego, generała zakonu jezuitów w r 1940 i M. L. w r. 1870 z Niemcami]. -- F. Engel - Janosi: Austria and the conlave of 1878. The Catolic Historical Review 39: 1953 s. 142-66. -- +Nowacki. -- A. Simon: Signification politique de la nonciature de Bruxelles (1835-85). Bulletin de l’ Institut Historique Belge de Rome 38: 1961 s. 617-48 -- +E. Schmidt - Volkmar: Der Kulturkampf in Deutschland 1871-1890. Gőttingen 1962 -- +S. Baske: Praxis und Prinzipien der preussischen Politik vom Beginn der Reaktionszeit bis zur Gründung des Deutschen Reich. Berlin - Wiesbaden 1963.-- Z. Zieliński: Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w czasie Kulturkampfu 1874-1886. NP 24: 1966 s. 243-57 -- Zieliński Wykonanie 7-172 -- Z. Zieliński: Wykonanie ustaw sejmu pruskiego z dnia 20 V 1874 i 22 IV 1875 na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. Prawo Kanoniczne 11: 1968 nr 1-2 153-220 -- Z. Zielińsli: Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 V 1873 o kształceniu i ztrudnieniu duchowieństwa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1873-87. [W:] Studia Historyczne pod red. M. Żywczyńskiego i Z. Zielińskiego. Lublin 1968, s. 7-172 -- H. Fassbender: Intervention de Ledóchowski, nonce á Bruxelles en faveur de l’église de Pologne (juin 1862). Archivum Historiae Pontificiae 7: 1969 s. 379-99 -- +J. Buszko: Uroczystości Kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869. Kr. 1970. -- H. Fassbender: Intervention de L. nonce 131 á Bruxelles en faveur de l’église de Pologne (juin 1862). Archivum Historiae Pontificiae 7: 19669 s. 379-99. -- +Kulturkampf -- Kościół W. Ks. P. 9, 13-4, 75, 183, 290, 308-9, 403, 412, 429-30.

=Ledóchowski* Włodzimierz ( + ) jezuita // +20b2) F. Paluszkiewicz: Ojciec generał L. [W:] 50 lat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926-1976). Sylwetki i wspomnienia. Praca zbior. pod red. F. Paluszkiewicza SJ. Rzym 1976.

Legendorf* Paweł (1410-1467) kanonik gnieźn., bp warmiński. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: +16b4) K. Górski: Polityczna rola Warmii w Rzeczypospolitej 1466-1772. Kom. Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego w Olsztynie. Instytut Mazurski. 1949 s. 1-23 [m. in. o polit. działalności bpa P. L.].

Lehr* - Spławiński Tadeusz (1891-1965) językoznawca, slawista, prof. UP., Uniw. Lwow. i UJ. // PSB; PTPN; Nowy Korbut; Biogramy uczonych I; Sł. historyków -- Monografie: 20b2) W. Kuraszkiewicz: T. L.-S. Nauka Polska 5: 1957 nr 4 s. 119-25. -- 20b2) W. Kuraszkiewicz: Prof. dr T. L.-S. (20 IX 1891 - 17 II 1965). PZach. 21: 1965 nr 1 s. 220-3. -- 20b2) F. Sławski: T. L.-S. 1891-1965. Nauka Polska 13: 1965 nr 3 s. 176-8. -- 20b2) S. Urbańczyk: Śp. T. L.-S. 20 IX 1891 - 17 II 1965. Język Polski 45: 1965 z. 3 s. 129-36. -- 20b2) A. Żaki: T. L.-S. ZOW 31: 1965 z. 2 s. 135-6. -- W. Kuraszkiewicz: Profesor dr T. L.-S. SO 1967 T. XXVI s. 272-3 -- K. Polański: T. L.-S. 20 X 1891 - 17 II 1965. Lingua Posnaniensis 12/13: 1968 s. 213-9 -- J. Magnuszewski: T. L.-S. (20 X 1891 - 17 II 1965). Pamiętnik Słowiański 16: 1966 s. 283-7 -- Przyczynki: Z. Klemensiewicz: Na dwie rocznice prof. T. L.-S. Język Polski 31: 1951 s. 193-6 -- A. Siudut: Bibliografia prac naukowych T. L.-S. 1911-1950. PZach. 7: 1951 z. 7/8 s. 610-24 -- T. Milewski: Badania T. L.-S. nad kontaktami słowiańsko-germańskimi. PZach. 1951 nr 7/8 s. 593-600 --W. Kuraszkiewicz: Czterdziestolecie działalności naukowej T. L.-S. Tamże 601-24 -- =20b2) A. Nagajówna: Jubileusz profesora T. L.-S. Ruch Literacki 3: 1962 z. 3 s. 154-5. -- =20b2) Z. Stieber: T. L.-S. jako slawista i polonista (w pięćdziesięciolecie twórczości naukowej). Język Polski 42: 1962 z. 1 s. 1-7. -- J. Rusek, Z. Wagner: Bibliografia prac T. L.-S. za lata 1951-1961. [W:] Studia in honorem Thaddaei L.-S. Wwa 1961, s. 7-18. -- 20b2) T. Brajerski: Działalność naukowa prof. T. L.-S. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8: 1965 nr 2 s. 76-80. -- 20b2) K. Lenczowski: Sesja naukowa w Krakowie poświęcona pamięci prof. T. L.-S. Kierunki 10: 1965 nr 43 s. 11. -- 20b2) P. Zwoliński: T. L.-S. jako badacz języka polskiego. =Poradnik Jęz. 1965 z. 3 s. 97-101. -- 20b2) P. Zwoliński: T. L.-S. jako badacz języków wschodniosłowiańskich. SO 14: 1965 nr 3 s. 275-9. -- S. Urbańczyk: T. L.-S. badania nad starozytnościami słowiańskimi. Pamiętnik Słowiański 16: 1966 s. 288-97 -- C. Bartula: T. L.-S. jako onomasta. Onomastica 12: 1967 s. 381-8. -- S. Bąk: Ze wspomnień o T. L.-S. Lud 51: 1968 s. 665-72

Leistikow* Walther Rudolph (1865-1908) malarz, grafik. // G. von Seele: Ostdeutsche Biographien. Würzburg 1955; Posener Biographischen Lexicon. Lüneburg 1975; BSB II (i fot.) -- Monografie: M. Bröhan: W. L. (1865-19908). Maler der Berliner Landschaft. Berlin 1989, s. 8-104, 170-2 -- Z. Mrozek: W. L. (1865-1900). Bydgoski Informator Kulturalny 1994 s. 54-5 -- Przyczynki: K. Borucki: Plastyka bydgoska. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972, s. 248, 250 -- E. Dombrowski: W. L. Rolle im deutschen Kunstschaften. Bromberg 1982 nr 70 s. 2-3 --

Leitgeber* Antoni (1770-1844) kowal-przedsiębiorca, działacz społ. // PSB; WSB Źródła: Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybrał J. Data. P. 1988, s. 100. Monografie: Cmentarz Zasł. 56-7 -- Przyczynki: Motty II 375, 378, 552. -- Dzieje Poznania. T. 2. Dzieje Poznania w latach 1793-1945. Pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego. Wwa - P. 1994-98, s. 152, 336.

Leitgeber* Bogdan (1884-1950) kupiec. // WSB Źródła: Monografie: Przyczynki: Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939. P. 1994, s. 189. -- Dzieje P. II 1501.

Leitgeber* Bolesław Teodor (1835-1896) kupiec, działacz społ. i polit. // PTPN Źródła: B. Leitgeber: Bez przesądów i lęku. Z albumu poznańskiego dyplomaty, malarza i podróżnika. P. 1993, 407 s. -- Przyczynki: L. Trzeciakowski:Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894). P. 1960 s. 130. -- Dzieje P. II 409.

Leitgeber* Czesław Kazimierz (1877-1947) inż., architekt, dzialacz społ. i polit. // PSB; Or. Słow.; PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: T. Grygier: Rozwój ruchu polskiego na Mazurach w latach 1902-1914. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1960 s. 320, 322, 343. -- J. Marczewski: Narodowa Demokraacja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 329. -- Dzieje P. II 753. -- T. Szulc: W Poznaniu i wkoło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza. P. 1995, s. 146.

Leitgeber* Jan Nepomucen (1870-1922) kupiec, przemysłowiec. // PTPN

Leitgeber* Jarosław Saturnin (1848-1933) drukarz, księgarz, wydawca, pisarz. // PSB; SPKP; Or. Słow.; WSB; PTPN; Sł. historyków; AMM -- Źródła: Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybrał J. Data. P. 1988, s. 246. Monografie: 20b2) I. Kandulska: Działalność J. L. - drukarza, księgarza, wydawcy i pisarza ludowego w latach 1873-1914. PBK 15: 1980 s. 107-36, sum. s. 294-5. Przyczynki: S. Kubiak: Bibliografia zawartości prsy Poznania. Zagadnienia kultury (1919-1939). P. 1967, poz. 244, 266. -- Z. Zakrzewski: Wielkopolanie w kulturze polskiej. Refleksje nad przeszłością. Poznań 1992, s. 158, 166. -- Dzieje P. II 419, 604, 605, 697, 700, 1258. -- T. Szulc: W Poznaniu i wkoło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza. P. 1995, s. 146. Artykuły: +Gł. Wlkp. z 16/17 I 1993.

Leitgeber* Józef Napoleon ( + ) Źródła: Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybrał J. Data. P. 1988, s. 100. -- Dzieje P. T. II 190.

=Leitgeber* J. S. Przyczynki: Dzieje Poznania. T. 1. Dzieje Poznania do roku 1793. Pod red. J. Topolskiego. Wwa - P. 1988, s. 278, 280, 456, 821.

Leitgeber* Leon (1882-1968) prawnik. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: T. Szulc: W Poznaniu i wkoło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza. P. 1995, s. 79.

Leitgeber* Mieczysław Antoni (1841-1893) księgarz, wydawca. // PSB; SPKP; WSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybrał J. Data. P. 1988, s. 10, 88, 101, 102, 115, 127, 129, 130, 131, 152, 153, 246. Monografie: I. Kandulska: M. L. - poznański księgarz, wydawca i działacz oświatowy. PBK 13: 1977 s. 83-114. Przyczynki: Motty I 364, 704. -- Wybitni Wlkp. 365, 369. -- Kulturkampf 44. -- Z. Zakrzewski: Wielkopolanie w kulturze polskiej. Refleksje nad przeszłością. P. 1992, s. 158. -- Dzieje P. II 604, 607, 612, 613, 738.

Leitgeber* Mieczysław (1863-1914) księgarz, wydawca, działacz oświatowy pozn. // Monografie: 20b2) I. Kandulska: M. L. - poznański księgarz, wydawca i działacz oświatowy. PBK 13: 1977 s. 83-114, sum. 273-4.

Leitgeber* Roman Antoni Hipolit (1881-1954) dziennikarz, wydawca, działacz społ.-polit. PSB; SPKP; WSB; PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: Monografie: B. K.: Śp. R. L. Myśl Polska. Dwutygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu [Londyn]. 14: 1954 nr 23 (260) s. 7-8 [nekrolog]. Przyczynki: =W. Czarnecki: To był też mój Poznań. Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925-1939 w wyborze i oprac. J. Dembowskiego. P. 1987, s. 194, 249, 303. -- Z. Zakrzewski: Wielkopolanie w kulturze polskiej. Refleksje nad przeszłością. P. 1992, s. 166. -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939. P. 1994, s. 37, 305. -- Dzieje P. T. II 51, 376, 388, 799, 801, 805, 826, 1077, 1082, 1295. -- T. Szulc: W Poznaniu i wkoło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza. P. 1995, s. 146.

Leitgeber* Stanisław ( + ) Przyczynki: Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Jakóbczyka. P. 1959, s. 365, 369.

Leitgeber* Wacław (1880-1940) inż., handlowiec. // PTPN

Leitgeber* Witold (1870-1903) księgarz, wydawca, pisarz. //PSB; SPKP; WSB -- Przyczynki: Dzieje Poznania. T. 2. Dzieje Poznania w latach 1793-1945. Pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego. Wwa - P. 1994-98, s. 612, 614, 617.

Leitgeber* Włodzimierz Wincenty (1890-1963) ks. // Martyrol.; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Leitgeberowie* [rodzina] Źródła: Listy z Poznania. Wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku. Wybrał J. Data. P. 1988, s. 80, 100. Przyczynki: Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Jakóbczyka. P. 1959, s. 121. -- Dzieje P. II 660, 669. -- M. Motty: Listy Wojtusia z Zawad. Felietony z lat 1865-1867. Opracowali Z. Grot i T. Nożyński. Wstęp Z. Grot. Wwa 1983, s. 360, 528, 565. -- Zakrzewski Z.: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P., 1983, s. 44, 94, 182, 193, 205. -- Z. Zakrzewski: Wspominam Poznań. Fakty i refleksje. P. 1986, s. 93, 98, 269.

Leja* Antoni (1886-1933) lekarz. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

=Leja* Leon ( + ) prof. dr hab. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część druga). Nagrody naukowe. KMP 1975 nr 4.

Lekszycki* Józef (1818-1899) archiwista, historyk. // PSB; WSB; PTPN; Sł. historyków -- Monografie: Cmentarz Zasł. 58 -- C. Skopowski: J. L. [W:] Archiwum Państwowe w Poznniu. Życiorysy polskich archiwistów poznańskich i skład osobowy z dnia 8 III 1969 roku. P. 1969 s. 41-3. -- Przyczynki: Motty I 169, 179, 258, 664

Lelewicz* Andrzej (1863-1922) śpiewak, reżyser, dyr. teatru. // PSB; Sł. Teatr.; WSB -- Przyczynki: 75 lat Teaztru Polskiego w Poznaniu. P. 1951, s. 379-93 -- Artykuły: +KMP 1950 nr 4.

Lempka* Aleksander (+ zm. ok. 1990) prof. // -- 54b2) A. Smoczkiewiczowa: Profesor A. L. - w moich wspomnieniach (w 5-cio lecie śmierci). KMP 1995 nr 2 s. 255-61, il.

=Lenart* Feliks (1903-1992) muzyk, działacz ruchu śpiewaczego, regionalista. // Słow. region. kościań. Artykuły: K. Winowicz: Słownik muzyków kościańskich. Wiadomości Kościańskie 1993 lipiec/sierpień s. 54.

=Lenart* Piotr (1896-1968) regionalista, etnograf, numizmatyk, powstaniec wlkp. // Słow. region. kościań. Przyczynki: +A. Pieszko: O gwarze kościańskiej. [W:] Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1971-1974. -- +I. Andrzejewski: Kościańska „Rezerwa Skautowa” w Powstaniu Wlkp. 1918/19.

Lendz* Grzegorz ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 169-76.

=Lenica* Alfred ( + ) artysta. Przyczynki: 36b2) L. A. Zapiski biograficzne. Przegląd Artystyczny 1959 nr 1 s. 32-5, il.

Lenk* Marian (1887-1944) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lenkiewicz* (Linkiewicz) Paweł ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Leonhardt* Ernest Fryderyk (1802-1842) lekarz chirurg. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. -- 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. Monografie: +59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969. -- +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Leończuk* Maria (1895-1939) // Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Wwa 1988.

Leopold* Józef Antoni Kazimierz (1860-1923) ziemianin, działacz oświatowy i społeczny, właściciel biblioteki, zbieracz książek. // SBWP-W zeszyt próbny; SPKP suplement 2

Leopoliensis* (Leopolita, Parvus, Wąchała, Wuchalski) Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lesiewski* (Lesiowski) Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Leska* (także Leska-Leśniowska, Leśniowska) Mary (Maria) (działała 1907-12) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lesser* Joachim (działał 1843-66) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lesser* Kazimierz (1847-?) agronom, publicysta. // PTPN

Lessiński* Mieczysław (1886-1953) weterynarz, powstaniec wlkp. // SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1988, s. 68-9.

Leszczyńscy* Przyczynki: 20b2) M. Sipayłło: Die Beziehungen der Familie Leszczyński zu der Universität in Basel. KHNT [zeszyt specjalny:] =Vierteljahresschr. für Geschichte d. Wissenschaft und Techn. 5: 1960 nr 2 s. 153-73. -- 16b2) M. Sipayłłówna: Stosunki L. z uniwersytetem bazylejskim. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 8: 1963 s. 111-24.

Leszczyńska* Anna z Pacewiczów (ok. 1828-1873) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Leszczyńska* Katarzyna (1680-1747) królowa pol., księżna Lotaryngii i Baru. // PSB (Katarzyna); WSB

Leszczyńska* Maria (1703-1768) królowa franc. Monografie: 20b1) R. Zieliński: Polka na francuskim tronie. Wwa 1978, 274 s., il., tabl. Przyczynki: 20b2) H. Muszyńska-Hoffmanowa: Z Wrocławia na Dwór Wersalski. Zwierciadło 1948 nr 28 s. 2. -- 20b2) Mme Bayle: Iconographie de Marie Leczinska. These soutenue par Mme Bayle de Jesse. M. Rey. Professeur. Les Musés de France 1949 nr 8 s. 223-5. -- 20b1) E. Rostworowski: Polityczny posag M. L. [W:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Wwa 1958, s. 423-440. -- 20b2) A. Sołtysówna: Portrety królowej M. L. Magazyn Kulturalny 7: 1979 nr 3 s. 48-50.

Leszczyński* Andrzej h. Wieniawa (ok. 1608-1658) opat komendatoryjny przemęcki, kanclerz wielki koronny, abp gnieźn., prymas Polski // PSB; WSB; Biskupi; Szkoła Kaliska Przyczynki: Hierarchia catholica medii aaevi... Patavii 1952 V 130, 169, 195. -- +W. Czapliński: Dwa sejmy w roku 1652. Wr. 1955. -- +A. Liedke: Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego. NP 11: 1960. -- +A. Kersten: S. Czarniecki 1599-1665. Wwa 1963. -- +J. Tazbir: Arianie i katolicy. Wwa 1971.

Leszczyński* Bogusław (ok. 1612-1659) podskarbi, podkanclerzy koronny. // PSB; WSB; Przyczynki: +W. Czapliński: Polska a Prusy i Branderburgia za Władysława IV. Wr. 1947. -- +W. Czapliński: Dwa sejmy w r. 1652. Wr. 1955 -- Ł. Kurdybacha: Działalność J. A. Komeńskiego w Polsce. Wwa 1957. -- A. Sajkowski: Krzysztof Opaliński. P. 1960, s. 69-71, 73, 97-9. -- +A. Kawecka-Gryczowa: Leszno ośrodek wydawniczy Jednoty. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 9: 1964. -- +Nowacki. -- +Dz. Wlkp. I. -- +J. Tazbir: Arianie i katolicy. Wwa 1971.

Leszczyński* Bolesław (pseud. Słowiański) (1837-1918) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Leszczyński* Jan (?-1657) opat komendatoryjny paradyski, bp kijowski, bp chełmiński. // Biskupi; Biskupi 2

Leszczyński* Jan (1603-1678) kanclerz koronny, wojewoda pozn. // PSB; WSB Źródła: =20b2) Akta poselstw Morstina oraz L. i Naruszewicza do Szwecji w roku 1655. Oprac. Z. Wójcik. Teki Archiwalne 5: 1957 s. 57-129. -- Przyczynki: +W. Czapliński: Dwa sejmy w r. 1652. Wr. 1955. -- Tenże: Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660. Sobótka 10: 1955 nr 4 s. 556-610. -- +J. Wegner: Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657. Wr. 1957. A. Kersten: Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655-1656. Wwa 1958. -- +J. Woliński: Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. Wwa 1960 -- +A. Kersten: Stefan Czarniecki (1599-1665). Wwa 1963. -- +J. Tazbir: Arianie i katolicy. Wwa 1971.

Leszczyński* Jan (1801-1888) ks. // PTPN

Leszczyński* Jan (1894-19) pisarz, dziennikarz. // AMM -- Przyczynki: Prasa 133

Leszczyński* Jan Nepomucen (1806-1886) prawnik, pedagog, właściciel i kierownik szkoły, skoligacony z Adamem Mickiewiczem. // PSB -- R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- SBWP-W I -- Szkoła Kaliska Przyczynki: +Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie. Praca zbiorowa pod red. S. Tazbira. Wwa 1961 -- +J. Miąso: Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915. Wwa 1966. -- 59b2) H. Molenda: Kaliskie koligacje Mickiewicza. Południowa Wielkopolska 1981 nr 4 s. 1, 2, il.

Leszczyński* Kasper h. Wieniawa (zm. ok. 1506) podkomorzy kaliski. // PSB; Przyczynki: +W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959 -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkoposcy 1385-1500. Spisy. P. 1968

Leszczyński* Leonard (1859-1927) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Leszczyński* Rafał (zm. ok. 1467) kasztelan przemęcki. // PSB T. 17; -- Przyczynki: A. Sławska: Obraz Matki Boskiej z donatorami z kościoła w Drzeczkowie. BHSz 20: 1958 nr 3/4 s. 394-5 -- +W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959. -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- E. Łomnicka-Żakowska: Początki portretu polskiego. 14: 1969 s. 27

Leszczyński* Rafał (zm. 1501) marszałek nadworny koronny. // PSB T. 17; WSB -- +W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959. -- +A. Gąsiorowski: Urzędniocy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- Tenże: Hrabiowski tytuł Leszczyńskich. SiMDW 20: 1971 s. 43-55.

Leszczyński* Rafał (?-1527) kasztelan lądzki, kanonik pozn. i gnieźn., bp przemyski, bp płocki. // PSB T. 17; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: Z. Wojciechowski: Zygmunt Stary. Wwa 1946. -- W. Pociecha: Polska wobec elekcji cesarza Karola V w roku 1519. Wr. 1947, s. 9, 35-8, 45, 54, 77-81, 83-6. -- +W. Pociecha: Królowa Bona (1494-1557). P. 1949. -- +A. Wyczański: Francja wobec państw Jagiellońskich w latach 1515-1529. Wr. 1954. +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII w. Wr. 1966.

Leszczyński* Rafał h. Wieniawa (1526/27-1592) wojewoda brzeski, kasztelan śremski, działacz reformacyjny i egzekucyjny. // PSB T. 17; Nowy Korbut; WSB; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- Przyczynki: +T. Jakimowicz: Zamek w Gołuchowie. BHSz 1955 z. 1 s.126-40 -- +S. Gruszecki: Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej... Wwa 1969 -- +H. Kowalska: Dzialalność ewformatorska Jana Łaskiego w Polsce. Wr. 1969 -- A. Gąsiorowski: Hrabiowski tytuł Leszczyńskich. SiMDW 20: 1971 s. 43-55

Leszczyński* Rafał (1579-1636) wojewoda bełski. PSB T. 17; Nowy Korbut; WSB -- Przyczynki: +W. Czapliński: Polska a Prusy i Branderburgia za Władysław IV. Wr. 1947. -- +Sesja naukowa w Lesznie w czterechsetletnią rocznicę Gimnazjum... Wr. 1957 -- +W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959 -- M. Sipayłło: Drukarnia baranowska w świetle akt synodalnych. Roczniki Biblioteczne 1962 s. 83-5 -- A. S. Radziwiłł: Memoriale rerum gestarum in Polonia. Wr. 1968 I s. 26, 56, 62, 65, 67, 114, 173, 183 -- +H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr.-Wwa-Kr. 1969. -- +Dz. Wlkp. -- +B. Biliński: Galileo Galilei e il mondo Polacco. Wr. 1969. -- +J. Byliński: Sejm z r. 1611. Wwa 1970.

Leszyński* Rafał (1650-1703) podskarbi koronny, starosta gen. Wlkp. // PSB; Nowy Korbut; WSB -- Przyczynki: J. Wimmer: Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej. Wwa 1956 -- +J. J. Reychman: Życie polskie w Stambule w XVIII w. Wwa 1959 --

Leszczyński* Roman (1831-1906) ks. // PTPN; AMM

Leszczyński* Roman (1891-1940) dermatolog, farmakolog, prof. UP. // PTPN

Leszczyński* Stanisław (1677-1766) król Polski, książe Lotaryngii i Baru, pisarz, filozof. // Nowy Korbut; WSB Monografie: 20b1) J. Feldman: S. L. Wr. 1948, 253 s. R: J. Gierowski, Zeszyty Wrocławskie 2: 1948 nr 4 s. 179-82; J. E. Płomieński, Tyg. Powsz. 5: 1949 nr 26; E. Rostworowski, PH 40: 1949 s. 373-7; Bulletin 1950 nr 8 s. 20-4. Wyd. 2: Wwa 1959, 256 s., bibliogr. -- J. Lechicka: Rola dziejowa S. L. oraz wybór jego pism. Toruń 1951, 202 s. -- 20b1) M. Garçot: Stanislas Leszczynski 1677-1766. Paris 1953, 163 s. -- 20b1) W. Krzyżanowski: S. L. Ein polnischer Herrscher auf deutschen Boden. Tübingen, Basel 1977, 73 s. R: I. Mieck, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost-Deutschland 28: 1979 s. 427. Przyczynki: 20b2) W. Zakrzewski: Montesquieu a L. Próba analizy porównawczej poglądów polityczno-społecznych. Cz. 1-2. KHNT 1: 1956 s. 687-714; 2: 1957 nr 1 s. 59-94. -- =20b2) W. Ostrowski: Działalność urbanistyczna S. L. w Nancy i jej pozycja w dziejach budowy miast. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 2: 1957 z. 3/4 s. 179-98. -- 20b2) E. Rostworowski: Francja wobec kandydatury S. L. na tron polski w latach 1725-1733. =Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie 1957 s. 22-5. -- +E. Rostworowski: O polską koronę. Wr. 1958 -- Tenże: Legendy i fakty XVIII w.. Wwa 1963, s. 9-144 -- 20b1) J. Gierowski: From Radoszkowice to Opatów - the hisrtory of the decomposition of the S. L. camp. [W:] Poland at the XIth International Congress of Historical Sciences in Stockholm. Wwa 1960, s. 217-37. -- =+20b3) E. Lipiński: De Copernic a Stanislas L. La pensée économique et démographique en Pologne. Paris, Wwa 1961. -- 20b2) E. Roztworowski: Czy S. L. jest autorem „Głosu Wolnych”. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie styczeń-czerwiec 1961 s. 108-109. -- 20b2) B. Krakowski: „Głos Wolny” L. z roku 1743. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego WSP w Gdańsku 1: 1962 s. 31-54. -- =20b2) M. Langrod Vaughan: Stanislas L., administrateur bienfaisant en Lorraine (1737-1766). CzPH 14: 1962 z. 1 s. 139-66. -- +20b1) J. Fabre: =Stanislas L. et le mouvement philosophique en France au XVIIIe siecle. [W:] Utopie et Institutions au XVIIIe siecle. Le pragmatisme des Lumieres. Paris 1963. -- +20b1) E. Rostworowski: =Stanislas L. et les lumieres a la Polonaise. [W:] Utopie et Institutions au XVIIIe siecle. Le pragmatisme des Lumieres. Paris 1963. -- +Dz. Wlkp. I -- +J. A. Gierowski: W cieniu Ligi Północnej. Wr. 1971. -- 20b3) J. Kowalik: S. L. i Sverige. Karolinska Förbundets Ärsbok 1973 s. 121-42. -- 20b2) A. B[iernacki]: The King that never was. =Polish Perspectiv 21: 1978 No 3 s. 80-4. Toż w jęz. franc.: Le mécénat du roi Stanislas L. =Perspectives Polonaises 21: 1978 no 3 s. 93-9. Toż w jęz. niem.: König S. L. als Mäzen. =Polnischen Perspektiven 8: 1978 Nr 3 s. 99-104. -- 20b2) I. Stasiewicz-Jasiukowa: L. contra Rousseau. KHNT 23: 1978 nr 1 s. 54- 67, il., sod., rés. -- 20b2) S. Szpilczyński: S. L. - protektor nauk medycznych w Nancy. Archiwum Historii Medycyny 41: 1978 z. 2 s. 195-200, rez., sum. -- 20b2) S. Szpilczyński: S. L. - protektor nauk medycznych w Nancy. Spraw. WTN Seria A. 33: 1978 s. 41-2. -- 20b2) J. Topolski: Król [S. L.] inaczej widziany. Polityka 22: 1978 nr 3 s. 15. -- 20b2) J. Topolski: S. L. - ideologia polityczna i działanie. [W:] Rola Wlkpi w dziejach narodu polskiego. P. 1979, s. 41-52. -- 20b2) W. Voisé: Stanoslas L., le „Philosophie Bienfaisant”, a mi-chemin de l’utopie. KHNT 24: 1979 nr 3 s. 545-51. Konferencje i sesje naukowe: 20b2) E. Lewandowska, Z. Wójcik: Sesja naukowa poświęcona S. L. KHNT 23: 1978 nr 1 s. 246-51, il. [30IX - 2 X 1977 Leszno]. -- 20b2) A. Piwoń: Sesja naukowa o S. L. (30 IX - 2 X 1977). RLeszcz. 2: 1978 s. 373-80 [Leszno, nt. S. L. jako mecenas sztuki].

Leszczyński* Stefan h. Wieniawa (zm. 1722) wojewoda kaliski. // PSB T. 17. -- Przyczynki: J. Gierowski: Między saskim absolutyzmem i złotą wolnością. Wr. 1953, s. 300 -- K. Sarnecki: Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958, s. 20 -- +F. M. Sobieszczański: Warszawa. Wwa 1967

Leszczyński* Wacław (ok. 1576-1628) kanclerz koronny. // PSB; WSB --Przyczynki: T. Jakimowiczówna: Zamek w Gołuchowie. Studia Muzealne 1957 s. 18-9 +M. Sipayłłówna: Stosunki Lesczyńskich z Bazyleją. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 8:1963. -- +Nowacki -- O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Wwa 1965, s. 63, 66. -- +J. Seredyka: Sejm w Toruniu z 1626 r. Wr.-WWa-Kr. 1966. -- +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVII w. Wwa 1966. +H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr.-Wwa- Kr. 1969. --

Leszczyński* Wacław (1605-1666) abp gnieźn., prymas Polski. // PSB; WSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: +W. Czapliński: Dwa sejmy w roku 1652. Wr. 1955. -- +Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. Wwa 1957 -- 20b3) J. Obłąk: Życie kościelne na Warmii w świetle relatio status biskupa W. L. z r. 1657. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6: 1959 z. 3 s. 5-31.-- +A. Sajkowski: Krzysztof Opaliński wojewoda poznański. P. 1960. -- +J. Tazbir: Arianie i katolcy. Wwa 1971.

Leszczyński* Władysław h. Wieniawa (zm. 1679) wojewoda łęczycki. // PSB T. 17. -- Przyczynki: +J. Wimmer: Wojsko polskie w drugiej połowie XVII w. Wwa 1965

Leszek* (ok. 1275- ok. 1340) książę inowr. // PSB T. 17 -- Przyczynki: J. Bieniak: Rola Kujaw w Polsce piastowskiej. Ziemia Kujawska 1: 1963 s. 56, 62, 67. -- Tenże: Przynależność administracyjno-polityczna kasztelanii nadgoplańskich w latach 1267-1327. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika z. 20: 1966 s. 71 i n. -- +A. Wojtkowski: Tezy i argumenty polskie w sprawach terytorialnych z Krzyżakami. Cz. 1 (1310-1454). Komunikaty Mazursko-Warmińskie1966 nr 1 --. R. Kabaciński: Rząy opiekuńcz i tzw. niedzielne na Kujawach inowrocławskich na przełomie XIII i XIV w. Prace KH BTN 4: 1967 s. 61-8. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwoego w latach 1300-1306. Toruń 1969, rozdz. IV.

Leśniewska* Maria (działała 1903-09) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Leśniewski* Leon (1883-1921) działacz związkowy, poseł. // PSB T. 17. -- Przyczynki: +A. Czubiński, E. Makowski: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. P. 1963. -- L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce 1918-1939. Wwa 1963, s. 28, 514. T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do r. 1919. P. 1965, s. 220 --

Leśniewski* Władysław ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Leśny* Jan (1947-1994) historyk, slawista, prof. UAM. // Źródła: Archiwum PAN Oddział Poznań - P III-118. Monografie: +S. Ćirković: J. L. Istorijski Časopis 40-1: 1993-4. -- W. Swoboda: J. L. (1947-1994). Wspomnienie pośmiertne. RH 60: 1994 s. 263-72, bibliogr. prac J. L. -- W. Swoboda: J. L. (1947-1994). SA 35: 1994 s. 213-4. -- W. Szulc: J. L. (1947-1994). [W:] ZiZM, s. 386-92. Przyczynki: M. Boksa: Prof. J. L. (1947-1994) jako badacz dziejów narodów bałkańskich. Życie Uniwersyteckie [Poznań] 1999 nr 10-2 s. 10-1.

Levy* Juliusz (1839-1901) przemysłowiec, król. radca komercjalny. // InowrSB I -- Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. I. Wwa - P. - Toruń 1978, s. 342; T. II. 1982, s. 493.

Levy* Leopold (1870-1939) przemysłowiec, działacz społ. i polit. // InowrSB I -- Przyczynki: Ziemia kujawska. Red. M. Biskup. T. I. Inowr. - Włocławek 1963, s. 178-9 -- Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. I. Wwa - P. - Toruń 1978, s. 348; T. II 1982, s. 80-4 -- S. Wachowiak: Czasy, które przeżyłem. Wwa 1983, s. 52-4 --

Levy* Michał (1807-1879) przemysłowiec, numizmatyk. // InowrSB I -- Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. I. Wwa - P. - Toruń 1978, s. 318, 337.

Lewandowiczówna* Wiktoria ( + ) właścicielka czytelni, bibliotekarka, działaczka kulturalna. // SPKP suplement 2

=Lewandowscy* - rodzina pozn. // 54b2) M. Mrugalska-Banaszak: „Zdarzenia życiowe Franciszka i Janiny ze Szczepaniaków L.”, czyli przyczynek do życia codziennego wildeckiej rodziny w dwudziestoleciu międzywojennym. KMP 1996 nr 4 s. 187-201, il.

Lewandowski* Adam ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lewandowski* Franciszek Władysław (1795-1862) ks., cysters. // PTPN

Lewandowski* Henryk (1896-1969) ks. // Teolodzy; AMM; Członkowie tajnych tow.

Lewandowski* Jan (1812-1885) ks. // PTPN

Lewandowski* Julian (1822-1892) sędzia. // PTPN.

Lewandowski* Leopold (1831-1896) skrzypek, kompozytor, dyrygent. // Szkoła Kaliska

Lewandowski* Roman (1875- ?) sędzia. // PTPN

Lewandowski* Szymon (1797-1866) ks. // PTPN

Lewandowski* Wacław Stefan (1888-1971) pianista, rektor PWSM w P. // SMP; WSB -- Monografie: 54b2) T. Świtała: Doc. W. L. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. KMP 27: 1959 nr 4 s. 103-4, il. -- 54b2) A. Drzewiecki: Wspomnienie pośmiertne o profesorze W. L. Z żałobnej karty. KMP 40: 1972 nr 3 s. 108-10, il.

Lewandowski* Włodzimierz Aleksander Maria (1894-1940) historyk, publicysta, powstaniec wlkp. // PSB; SBWP-W I; SPWlkp.; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: J. Jurek: Mój udział w powstaniu wielkopolskim. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Pracaaa zzbiorowa pod red. K. Piwarskiego. P. 1958, s. 148 -- Przyczynki: Z. Grot: Powstanie wielkopolskie. PZach. 1948 II półrocze s. 613 -- S. Kubiak, S. Łozowski: Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-191P. 1959, ss. 36 -- +L. Grot, I. Pawłowski, M. Pirko: Wielkopolska w walce o niepodległość.Wwa 1968. -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 33, 126, 132, 196, 233, 240.

Lewandowski* Wojciech (1818-1868) ks. // PTPN; SBWP-W I

Lewandowski* Zenon Eugeniusz (1859-1927) działacz społ.-polit. i oświat. // PSB; SPKP; Or. Słow.; PTPN -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 184 -- J. Oleksiński: Z. E. L. (1859-1927). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1968 nr 2 s. 181-3 -- Przyczynki: Warmia i Mazury. Praca zbiorowa pod red. S. Zajchowskiej. P. 1953. Cz. 1 s. 168-9, 173, 394. -- W. Chojnacki: Polska akccja narodowo-uświadamiająca na Mazurach przed I wojną światową.ZH 21: 1955 z. 3-4 s. 245, 248, 269-71. -- E. Sukertowa-Biedrawina, T. Grygier: Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Mazur i Warmii. Olsztyn 1956, s. 28, 30, 47, 67, 88, 94, 98. -- +S. Kowalczyk i in.: Zarys historii ruchu ludowego. Wwa 1963. -- K. Małłek: Z Mazur do Verdun. Wwa 1967, s. 71-2

Lewandowski* Zygmunt (? -1891) lekarz. // PTPN

Lewek* Michał (1878-1967) ks., działacz patriot. // PSB; SBWP-W I -- Monografie: 20b2) J. Bańka: Ks. infułat dr M. L. (1878-1967). NP 44: 1975 s. 245-68. Odb.: Kraków 1975, 24 s. -- +M. Fazan: M. L. (1878-1967). [W:] Tobie Polsko. Pod red. W. Lesiuka i W. Zielińskiego. Opole 1981 -- Przyczynki: M. Kucharzak: Powrót ziemi bralińskiej do Macierzy. Opole 1996, s. 80-3

Lewicki* Andrzej (1910-1972) psycholog, prof. UAM. // WSB -- Przyczynki: +Nauka w Wlkp. -- Monografie: 54b2) B. Hornowski: Profesor doktor habilitowany A. L. Z żałobnej karty. KMP 42: 1974 nr 4 s. 103-7, il. -- B. Waligóra: A. L. (1910-1972). Kron. UP za lata 1972/73 - 1974-75 s. 383-5 -- Artykuły: +Przegląd Psychologiczny 1973 nr 3 -- Badania społeczne w wojsku. Studia i Materiały 1973 nr 5/8 -- +Gazeta Sądowa 1973 nr 2.

=Lewicki* Zdzisław ( + ) // +54b2) A. Laboga: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. (Dokończenie). [Nagrody indywidualne]. KMP 1973 nr 1.

Lewicli* Jan Chrzciciel (1846-1909) ks., prof. Semin. Duch. w P. // PTPN; AMM

Lewicz* Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lewin* Kurt (1890-1947) psycholog. // Monografie: H. Lück: K. L. - ein deutsch-jüdischer Psychologe. [W:] H. Lück: Kurt Lewin - Symposium, Weimar 1990. Fernuniversität-Gesamthohschule in Hagen 1992, s. 3-19 -- R. Stachowski: K. L. (1890-1947). Wybitny psycholog. [W:] ZiZM 239-46.

Lewińska* (także Schöffer-Lewińska, Szeferowicz, Szeferowicz-Lewińska) Antonina (działała 1900-06) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lewiński* Jan Piotr (1876-1939) geolog, prof. Uniw. Warsz. // PSB T. 17.

Lewisohn* Konstanty (działał 1866-74) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Ha-Lewy Abraham Abele ben Chaim (ok. 1615-1682) rabin kaliski, uczony. // Słowniki: +59b2) M. Bersohn: Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII i XVIII wieku. Wwa 1980.

Leźnicki* (Leśnicki) Jan ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lęcznar* Władysław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lęczowski* (Lenczowski) Apolinary ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Lgocki* Jan Włodzimierz (1889-1954) działacz ubezpiecz. i gospod. // PSB T. 17.

Libelt* Karol Fryderyk (1807-1875) filozof, działacz polit. // Bibliografia filozofii polskiej.Wwa 1955 II; Bibliografia historii Polski. T. II: 1795-1918. Cz. 1 Wwa 1967; Bibliografia historii Polski XIX wieku. T. II: 1832--1864. Cz. 1 Wwa 1968; PSB; Nowy Korbut; WSB; PTPN; AMM -- Źródła: 20b1) K. Libelt: Listy. Zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Z. Grot. Wwa 1978, 654 s., il., tabl. Monografie: Wybitni Wlkp. 155-85. -- Wielkopolanie I 183-210 -- A. Walicki: K. L. [W:] Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. I. Wwa 1973, s. 443-76 -- 20b1) K. L. 1807-1875. Red. nauk. Z. Grot. Wwa - P. 1976, 360 s. R: Z. Sprys, RNn 7: 1976 z. 2 s. 105-12; J. Chamot, Kultura i Społeczeństwo 21: 1977 nr 1 s. 305-8; G. Rhode, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 25: 1977 H. 1 s. 123-6; A. Wędzki, SiMDW 12: 1977 z. 2 s. 188-91; A. Galos, KH 85: 1978 nr 1 s. 175-8; W. Jakóbczyk, RH 45: 1979 s. 177-81. -- 20b1) Z. Grot: Życie i działalność K. L. (1807-1875). Wwa - P. 1977, 239 s., il. R: M. Drozdowski, RNn 10: 1979 z. 1 . 163-6; W. Jakóbczyk, RH 45: 1979 s. 177-81. -- Zasł. Wlkp. 64-74 -- Przyczynki: 20b2) W. Jakóbczyk: Aktualność L. PWlkpi 2: 1946 s. 216-7. -- +M. Tobiasz: Rewolucja berlińska w r. 1848 w oczach K. L. Ogniwa 1948 -- Motty I 18, 22, 26, 36-7, 49, 54-5, 74-5, 148, 163, 179, 215, 340, 343-553, 415-6, 436-9, 488, 519, 626-7, 630, 638-9, 642, 644, 646, 649-50, 659-60, 668, 674, 699-704, 712, 715-6, 718-9, 721, 735, II 34, 41, 43, 418, 421, 432, 452, 485, 495-6, 509, 557, 563 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848. Wwa 1960, passim -- +S. Morawski: Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX w. Wwa 1961. -- 20b1) J. Ładyka: L. a historiozofia heglowska. [W:] Historia i wolność. Studia z dziejów ideologii XIX wieku. Wwa 1961, s. 213-48. -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w latach 1848-1850. P. 1961. -- +Tenże: Rok 1863 ww zaborze pruskim. P. 1963. -- A. Walicki: Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Wwa 1970, s. 173-239 -- +F. Paprocki: W. Ks. Poznańskie w okresie rządów Flottwella. P. 1970. -- +20b2) S. Wołoszyn: K. L. pogląd na wychowanie patriotyczne. [W:] Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD. XVI-XX w. P. 1974. -- R. Kozłowski: O stosunku Libelta do filozofii Hegla. Spraw. PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny nr 92 za 1974 s. 17-22. -- 20b2) S. Dziamski: Filozofia społeczna K. L. Studia Socjologiczne 15: 1975 nr 4 s. 29-77. -- 20b2) Z. Grot: K. L. jako rolnik. Spraw. PTPN Wydział Historii i Nauk Społecznych 93: 1975 s. 54-7. -- +20b2) S. Dziamski: Poglądy społeczne. [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976. -- 20b2) Z. Grot: Działalność parlamentarna K. L. Prace BTN Seria C. Nr 18: Prace Komisji Historycznej. 12: 1976 s. 3-44, sum. -- +20b2) Z. Grot: Na drodze działań legalnych. [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976. -- +20b2) J. Hellwig, S. Michalski: Myśl pedgogiczna. [W:] K. L. 1807- 1875. Wwa 1976. -- +20b2) F. Paprocki: W latach rewolucyjnego wrzenia i powstań narodowych (1831-1848). [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976. -- +20b2) J. Stoiński: Pochodzenie, dzieciństwo i młodość. [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976. -- +20b2) A. Wojtkowski: Refleksje nad życiem i twórczością K. L. [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976. -- V. Žáček: Element słowiański w działalności i dorobku K. L. SiMDW T. XII 1977 z. 2 s. 7-34 -- W. Felczak: Węgrzy a Słowianie w 1848-1849 r. w związku z działalnością polityczną K. L. Tamże s. 35-44. -- L. Durković-Jakšić: K. L. i Jugosłowianie. Tamże s. 45-47. -- G. Schilfert: Die Berliner Universität in den Studienjahren K. L. Tamże s. 49-59 -- Z. Sprys: Historiozofia ery romantyzmu w Polsce w śwsietle poglądów filozoficznych K. L. i Augusta Cieszkowskiego. Tamże s. 61-83 -- A. Walicki: K. L. a kryzys absolutnego idealizmu. Tamże s. 85-97 -- S. Wołoszyn: Koncepcje pedagogiczne i oświatowe K. L. Tamże s. 99-110 -- M. Jagielska: K. L. jako redaktor „Dziennika Poznańskiego”. Tamże s. 111-4 -- R. Kozłowski: O stosunku K. L. do filozofii Kanta. Tamże s. 115-8 -- W. Molik: W sprawie libeltowskiej definicji inteligencji. Tamże s. 119-21. -- 20b2) J. Hellwig: K. L. (1807-1875) - pionier nowoczesnej edukacji narodu. Pamiętnik Słowiański 27: 1977 s. 59-75. -- Ziemiaństwo wlkp. 82, 151, 214, 319, 356 -- K. L. na ziemi gołanieckiej. Opr. B. Biskupska [i in.]. Gołańcz 1999, 24 s. Konferencje i sesje naukowe: 20b2) K. Kabziński: Konferencja naukowa w Poznaniu poświęcona setnej rocznicy śmierci K. L. (14-15 XI 1975). Przegląd Historyczno-Oświatowy 19: 1976 nr 2 s. 284-5. -- 20b2) Sesja naukowa poświęcona 100-letniej rocznicy śmierci K. L. [Poznań 14-15 XI 1975]. SiMDW 12: 1977 z. 7 s. 5-122. Treść: Referaty. V. Žaček: Element słowiański w działalności i dorobku K. L.; W. Felczak: Węgrzy i Słowianie 1848-1849 w związku z działalnością polityczną K. L.; L. Durković-Jakšić: K. L. i Jugosłowianie; G. Schilfert: Die Berliner Universität in den Studienjahren K. L.; Z. Sprys: Historiozofia ery romantyzmu w Polsce w świetle poglądów filozoficznych K. L. i Augusta Cieszkowskiego; A. Walicki: K. L. a kryzys absolutnego idealizmu; S. Wołoszyn: Koncepcje pedagogiczne i oświatowe K. L.; Dyskusja. M. Jagielska: K. L. jako redaktor „Dziennika Polskiego”; W. Molik: W sprawie libeltowskiej definicji inteligencji. R: W. Jakóbczyk, RH 45: 1979 s. 177-81. -- R. Kozłowski: Działalność organicznikowska K. L. Spraw. PTPN Wydzial Filologiczno-Filozoficzny za 1982 s. 106-10 -- B. Walczak: K. L. o języku naarodowym. Spraw. PTPN Wydziału Filologicczno-Filozoficznego za lata 1991-1993 cz. 2 s. 53-65 -- Wystawy: 20b2) M. Warkoczewska: Romantycy i pozytywiści. W stulecie śmierci K. L. (1807-1875). Katalog wystawy, listopad-grudzień 1975. P. 1975, 72 s. Bibliografie: 20b2) M. Michałowska: Bibliografia twórczości K. L. [W:] K. L. 1807-1875. Wwa 1976, s. 293-339.

Libelt* Pantaleon (1839-1891) ziemianin. // PTPN

Liebek* Narcyz (1864- ?) lekarz. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Liebetanz* Alfons (1876-1922) ks. // PTPN

Libera* Stanislaw (1885-1954) stolarz, działacz społ.-polit. // WSB -- Artykuły: KMP 1962 nr 3.

=Librowski* Stanisław ( + ) ks. prof. dr hab. // Bibliografie: 20b2) Bibliografia adnotowana Ks. Prof. dra hab. S. L. (W 60-lecie urodzin i 35-lecie pracy naukowej). ABMK 30: 1975 s. 321-47. Odb. Lublin 1975, 27 s. [lata 1938/9-74].

Lic* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lichański* Jakub ( + ) ks., jezuita. //

Licheński* Jan (zm. 1448/49) wojewoda brzesko-kujawski. // PSB; WSB -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- Przyczynki: A. Grzybkowski: Kościół w Gosławicach. Zagadnienie genezy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 16: 1971 s. 269 i n.

Licznerski* Alfons (1902-1976) architekt, działacz społ. // BSB II (i fot.) -- Źródła: A. L.: Wspomnienia z czasów gimnazjalnych w Lubawie. [W:] Filomaci Pomorscy. Opr. J. Szews. Gdańsk 1975, s. 79-81 -- Przyczynki: S. Mikos: Polacy na poltechnice w Gdańsku w latach 1904-1939. Wwa 1987, s. 200, 203-4, 330 -- H. Kulpiński: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991, s. 22-3 --

Lidmanowski* Konstanty Kwiryn (1865-1943) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 3. Wwa 1995. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Liedke* (Liedtke, Litke) Jakub, józef Antoni (1852-1891) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Ligin* Walerian Walerianowicz (1874-?) wicegubernator kaliski. // +59b2) Ł. Chimiak: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wr. 1999.

Likowski* Edward (1836-1915) bp sufragan pozn., abp metropolita gnieźn. i pozn., prymas Polski, bp tyt. aureliopolitański, prezes PTPN, prof. i rektor seminarium duchownego w Poznaniu. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; AMM; Sł. historyków; Nauczyciele MM; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 121-3. -- Z. Zieliński: Metropolici gnieźnieńscy i poznańscy w XIX w. Studia Gnesnensia 2: 1976 s. 169-88 -- Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1982, s. 273-92 -- Przyczynki: J. Ksycki: Arcybiskup E. L. i jego działalność naukowa. MK 7: 1952 nr 1 s. 31-40 -- Motty I 37, 547, 699, II 557-- Z. Hemmerling: Walka rządu pruskiego o obsadzenie stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-poznańskiej w latach 1906-1914. KH 26: 1960 s. 195-224. -- L. Trzeciakowski: Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego. P. 1960, s. 99-104. -- M. Pirko: Kardynał Georg Kopp a sprawa obsadzenia arcybiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego w latach 1906-1908. Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego 3: 1963 s. 103-20. -- Nowacki T. 2, s. 41, 172, 192, 201, 223, 580, 719, 750. -- +Z. Zieliński: Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie „kulturkampfu”. NP 24: 1966. -- L. Trzeciakowski: The Prussian State and the Catholic Church in Prussian Poland 1871-1914. The Slavonic and East European Review 26: 1967 nr 4 s. 618-37.

Likowski* Henryk (1876-1932) ks., historyk Kościoła, bibliotekarz, prof. Semin. Duch. w P. i UP. // PSB; WSB; PTPN; Sł. historyków; AMM -- Przyczynki: +J. Jachowski: Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy. P. 1959 -- +Klanowski -- +Nowacki II -- +S. Kubiak: Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. P. 1967 -- +Nauka w Wlkp.

Likowski* Władysław (1887-1941) lekarz. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Likowski* Wojciech Wiktor (1854- 1919) lekarz, działacz oświat. // PTPN; AMM; SBWP-W I -- Monografie: A. Gulczyński: Sylwetki zasłużonych pleszewian z okresu pruskiej niewoli. Pleszew 1992, s. 13-5 -- Przyczynki: +E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973 -- +W. Jakóbczyk: Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939. P. 1985 -- +J. Majchrzak, K. Zimniewicz: Bank Spółdzielczy w Pleszewie w latach 1872-1990. Pleszew 1991 -- +S. Wierzchosławski: Elity polskiego rucchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914. Toruń 1992 -- +A. Gulczyński: Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949. Pleszew 1995

Lilia* Piotr (ok. 1546-1605) kanonik pozn. i prepozyt średzki. // PSB T. 17 -- Przyczynki: +J. Warszawski: Polonica z rzymskiego kodeksu nowicjuszów TJ (1565-1586). Rzym 1955, s. 6-7, 130 -- +Nowacki.

Linczewski* Józef ( + ) nauczyciel. // Szkoła Kaliska

Linda* Zygfryd ( 1921-1943 przyboczny naczelnika Szarych Szeregów. // Przyczynki: S. Broniewski: Aresztowanie Floriana. Więź 1963 nr 7/8 s. 191; nr 10 s. 78-80; nrr 11/12 s. 159, 165 -- S. Broniewski: Całym życiem. Wwa 1983, s 29, 33-5, 82-3, 126, 130, 190, 216, 221, 265, 273, 291-2 -- Tenże: Florian Marciniak. Naczelnik Szarych Szeregów. Wwa 1988, s. 13, 43-5, 62, 194-5, 197-8, 200, 216 (i fot.) -- Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Pod red. J. Jabrzemskiego. T. I - II. Wwa 1988, s. I 51, II 61-2, 290, 328-9

Lindner* Kasper senior (ok. 1526-1576) dr medycyny. // SPKP; WSB -- Artykuły: +KMP 1950 s. 33, 140

Lindner* Kasper junior (1562-1611) dr medycyny i filozofii, kanonik włocł. i kruszwicki. // WSB

Linke* Stanisław (1892-?) internista. // PTPN

Linkowski* Michał (1908-1984) aptekarz, uczestnik ruchu oporu antyhitler. // AMM -- Przyczynki: +C. Łuczak: Dzień po dniu w okupowanym P. 10 9 1939 - 23 2 1945. P. 1989.

Linowski* Zygmunt (1738/9-1808) prowincjał pijarów, pedagog. // Filozofia w Polsce

Lintfari* Marcin Jan (?-ok. 1515) kanonik pozn., bp żmudzki. // Biskupi; Biskupi 2

Lipczyński* (właśc. Landman) Alfred (1879-1914) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lipiewicz* Andrzej Dominik (ok.1724-1778) ks., nauczyciel, pisarz. // PSB; WSB -- Przyczynki: M. Chamcówna: Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Wr. 1957, s. 40, 43 i passim -- A. Petrani: Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w. Lublin 1961, s. 150-1. -- L. Hajdukiewicz: Podstawy ideowe i organizacyjne kolonii akademickich. Przegląd historyczno-Oświatowy 6: 1963 s. 169 -- Nowacki II 201 -- E. Rostworowski: Czasy saskie (1702-1764). [W:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiegow latach 1364-1764. Pod red. K. Lepszego. Kr. 1964, ss. 390, 393, 409, 421 -- Z. Ruta: Nauczyciele kolonii akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVIII w. Rocznik Naukowo Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace historyczne 4: 1968 s. 105-6, 118, 131

Lipiński* Augustyn Jan (1757-1817) proboszcz św. Wojciecha w Poznaniu, kustosz kolegiaty NMP w Poznaniu, nominat biskupi na sufragana pozn. // Monografie: Nowacki T. 2, s. 191.

Lipiński* Józef Benedykt (1809-ok. 1892) działacz demokr., powstaniec 1848. // PSB T. 17 -- Przyczynki: Motty I 84, 645 -- F. Paprocki: Walenty Stefański jako działacz Związku Plebejuszy. [W:] W stulecie Wiosny Ludów. Wwa 1951 IV 380-1, 387 -- +S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 r. Wwa 1960 -- +M. Żychowski: Ludwik Mierosławski. Wwa 1963. --

Lipnicki* Wojciech (ok. 1577-1657) kanonik gnieźn., bp sufragan krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Lipski* Feliks Aleksander (zm. 1702) wojewoda kaliski. // PSB T. 17 -- Przyczynki: +Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1701-1702. Wyd. P. Smolarek. Wwa 1962

Lipski* Franciszek ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lipski* Jan h. Łada (1589-1641) abp gnieźn., prymas Polski, panegirysta // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: +W. Czapliński: Polska a Prusy i Branderburgia za Władysława IV. Wr. 1947 -- Regesty wybranych zapisek z akt działalności arcybiskupów gnieźnieńskich. Wyd. H. Rybus. ABMK 3: 1961 s. 256-7 -- A. S. Radziwiłł: Memoriale rerum gestarum in Polonia. T. I. : 1632-1633. Oprac. A. Przyboś i R. Żelewski. Wr. 1968, s. 15, 35, 40, 76, 103

Lipski* Jan h. Grabie (zm. 1673) sędzia ziemski kaliski, poseł sejmowy. // PSB T. 17.

Lipski* Jan Aleksander h. Grabie (1690-1746) kanonik pozn. i gnieźn.; podkanclerzy koronny, bp krak., kardynał. // PSB; WSB; Teolodzy; Biskupi; SBWP-W I; Biskupi 2; Szkoła Kaliska Przyczynki: +E. Rostworowski: O polską koronę. KR.-Wr. 1958. -- +W. Konopczyński: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku. Wwa 1966 -- +Kościół w Polsce. Wwa 1970 II.

Lipski* Jan (1892-1943) działacz gosp. // PSB T. 17

Lipski* Józef (1829-1884) prawnik, ziemianin. // PTPN; AMM

Lipski* Józef Egidiusz (11769-1812) rotmistrz kawalerii narodowej, gen.-maajor milicji gnieżn. w 1794 r. // PSB T. 17 -- Przyczynki: +J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 -- J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. P. 1957, s. 53, 82-4, 131. -- +Tenże: Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe (1793-1806). Wr. 1957. -- +Dzieje Gniezna . Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 -- T. Pilarek: Zestaw generalicji powstania 1794 r. Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach Prace Historyczne 1967 nr 2 s. 101 -- +J. Pachoński: Legiony polskie, prawda i legenda 1794-1807. Wwa 1969

Lipski* Kazimierz (1870-1940) ziemianin. // PTPN

Lipski* Konstanty (ok. 1662-1698) kanonik gnieźn. i wieluński, administrator archidiecezji gnieźn., abp lwowski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Lipski* Prokop h. Grabie (zm. 1638) pisarz ziemski kaliski, poseł na sejmy. // PSB T. 17

Lipski* Wojciech (1805-1855) działacz polit., gosp. i społeczny. // PSB T. 17; WSB; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 r. Wwa 1960 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w latach 1848-1850. P. 1961. -- +E. Peścikowski: Poeta - tłumacz. Biografia literacka Romana Zamorskiego. P. 1964 -- +Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 .

Lipski* Wojciech (1860-1930) ziemianin. // PSB; PTPN Przyczynki: =20b2) Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałac gen. W. L. w Lewkowie. SiMDW 7: 1962 z. 1 s. 115-68, il. -- +F. Szymiczek: Stowarzyszenia akademickie młodzieży górnośląskiej we Wrocławiu 1863-1918. Wr. 1963 -- +J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967 --

Lipszyc* Jechaskiel (1862-1932) rabin, uczony, poeta, pisarz, działacz społ. // SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- Monografie: A. K. Sztrichn cu der geształt fun haraw R’ Jechaskiel Lipszyc [Zarys biograficzny do postaci rabina R’ Jechaskiela Lipszyca]. [W:] Sejfer Kalisz [Księga Kalisza]. T. II. Tel-Awiw 1968, s. 349 -- Przyczynki: N. M. Gelber: Toldot Jehudej [Dzieje Żydów Kalisza]. [W:] Sejfer Kalisz [Księga Kalisza]. T. I. Tel-Awiw 1964, s. 447 -- +A. Pakentreger: Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939. Wwa 1988

Lis Mikołaj patrz Mikołaj Lis

=Lis* Władysław Jan (1903-1974) ks. Monografie: 16b2) M. Banaszak: Ks. W. J. L. (1903-1974) MK 26: 1975 nr 4/5 s. 112-3.

Lisicki* Zygmunt (1892-1957) pianista, prof. PWSM w P. // PSB; WSB --

Lisiecki* Andrzej (zm. 1639) prawnik, właściciel i ofiarodawca księgozbioru. // SPKP suplement Monografie: +59b2) M. Leśniczak: A. L. (początek XVII wieku). [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Lisiecki* Arkadiusz Marian (1880-1930) ks. w Poznaniu i Ostrowie Wlkp., proboszcz bniński, bp katowicki, działacz społ., polit. i oświat. // PSB; SPKP; PTPN; AMM; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: +Klanowski -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966 -- +16b2) S. Stecki: Wielkopolanie przed burzą. Myśl Społeczna 8: 1972 nr 53.

Lisiecki* Florenty (1810 ?- 1875) adwokat, polityk. // PSB; PTPN; SBWP-W I -- Przyczynki: Motty I 486, 723 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961 -- +Tenże: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963 -- +M. Piotrowska: O tzw. „teatralnej pustyni”. Południowa Wielkopolska 1989 nr 7

Lisiecki* Henryk (1914-1973) ks. // Martyrol.; AMM -- Monografie: 16b2) B. Stryczyński: Śp. ks. H. L. (1914-1973). MK 25: 1974 nr 3/4 s. 92-3. Artykuły: +Rocznik AP 1947.

Lisiecki* Józef (1803-1872) ks., kapelan powstania listopadowego, powstaniec styczniowy. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Teologiczny]. -- Szkoła Kaliska

Lisiecki* Paweł ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lisiecki* Stanisław Kostka (1872-1920/21) ks., nauczyciel gimn. // PTPN; AMM

Lisiecki* Wawrzyniec (1875-1958) działacz społ.-polit., poseł na Sejm II RP. // Inowr.SB I -- Przyczynki: Dzieje Inowroclawia. Red. M. Biskup. T. II. Wwa - P. - Toruń 1982, s. 52, 54, 60

Liske* Franciszek Ksawery (1838-1891) historyk, prof. Uniw. Lwow. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; Sł. historyków; Uczeni pol.; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: H. Barycz: Polska młodzież akademicka we Wrocławiu przed powstaniem styczniowym (1858-1863). Sobótka 1946 s. 151-225 -- +A. Knot: Ryszard Roepell (1808-1893). P. 1953. -- W. Smoleński: Szkoły historyczne w Polsce. [W:] Wybór pism. Wwa 1954, s. 468-9 -- W. Knapowska: K. L. o środowisku naukowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. RH 23: 1957 s. 353-66 -- 20b2) W. Knapowska: K. L. (okres wielkopolski) 1838-1868. RH 24: 1958 s. 67-112 -- T. Manteuffel, M. Serejski: Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1956) Wwa 1958, s.. 5-9

Lison* Stanisław (1881-1937) ks. // PTPN

=Lisowski* Aleksander ( + ) dziennikarz pozn. Monografie: 36b2) (sdz): A. L., dziennikarz poznański. Zeszyty Prasoznawcze 1: 1960 nr 2/3 s. 159 [nekr.]. -- 36b2) Z. Szumowski: A. L. Tyg. Zach. 5: 1960 nr 43 s. 2, il. [wspomnienie pośmiertne].

Lisowski* Kazimierz (1863-1935) blacharz, działacz narod. i społ. // PSB; WSB -- Przyczynki: Z. Rutkowski: Życie ludności polskiej w Zielonej Górze w l. 1890-1939. PZach. 1960 nr 5 s. 138-49. -- R. Rowiński: Prawdziwe życie ambasadora. Nadodrze 1963 nr 10 s. 5-6 -- Z. Rutkowski: Z dziejów Polonii zielonogórskiej. RLub. 4: 1966 s. 128-50

Lisowski* Zygmunt (1880-1955) prawnik, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I -- Monografie: 20b2) K. Kaczmarczyk: Z. L. (1880-1953). PZach. 11: 1955 nr 5/6 s. 314-7 [wspomnienie pośmiertne]. -- 20b2) K. Kolańczyk: Z. L. CzPH 7: 1955 z. 2 s. 383-4 [wspomnienie pośmiertne]. -- 20b2) K. Kolańczyk: Z. L. Spraw. PTPN 19: 1955 nr 1 s. 137-66. -- 20b2) W. Knoppek: Z. L. SiMDW 1: 1956 z. 2 s. 325-7. Przyczynki: 20b2) Uroczystość żałobna i pogrzeb prezesa Towarzystwa śp. Prof. Z. L. Spraw. PTPN 17: 1955 nr 1 s. 160-6 [przemówienia]. -- +Nauka w Wlkp. -- T. Klanowski, S. Kubiak: Materiały bibliograficzne i prasowe do historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1964. P. 1965, poz. nr 253, 391, 3714, 3726, 3729, 3731-3792, 3824, 4020

Liszkowski* Józef (1858-1907) bankowiec. // PTPN

Litarowicz* Sebastian Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach.

Litman* Awtalion Jakub Zeejw (1899-1956) rabin, nauczyciel, działacz społ. i polt. // SBWP-W I -- Przyczynki: J. D. Bejt Halevy: Toldot Jehudej Kalisz [Dzieje Żydów Kalisza]. Tel-Awiw 1961, s. 214, 383 -- Sejfer Kalisz [Księga Kalisza]. Tel-Awiw. T. I. 1964, s. 462. T. II. 1968, s. 560

Litwiński* Wiktor (1873- ?) aptekarz. // PTPN

Lizała* Aleksy ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lniski* Franciszek Stanisław Wincenty (1860-1932) lekarz. // PTPN

Lochman* Stefan (1870-1950) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Loew* Hermann (1807-1879) nauczyciel gimn., entomolog, poseł na sejm pruski. // Nauczyciele MM -- Przyczynki: Motty I 706, II 94, 207-8, 403, 517, 532.

Loewe* Adolf Adam (1811-1885) architekt w Warszawie. // Szkoła Kaliska -- 59b) J. Szturc: Ewangelicy w Polsce: słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998.

Loewenhardt* (Lewenhard) Izydor (działał 1908-19) aktor, piosenkarz, dyrektor kabaretu. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Loga* Adam (1800-1831) ks., nauczyciel gimn., powstaniec 1830. // PSB; AMM; Nauczyciele -- Przyczynki: Motty II 185-6, 222, 528

Loga* Adam Paweł (1866- ok. 1934/35) prawnik. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Loka* Paweł ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

=Lorek* Stefan ( + ) działacz ruchu śpiewaczego. Monografie: 50b2) Sylwetki. S. L. IKTWLeszcz. 1984 nr 1 s. 2 okł. -- 50b2) F. Glura: Ostatnie pożegnania. S. L. Gaz. Gost. 1993 nr 7 s. 44, il. -- 50b2) T. Paprocki: S. L. Przyjaciel Ludu 1996 z. 1/2 s. 38-9, il.

Lorencowicz* Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Loria* Stanisław (1883-1958) fizyk, prof. UP. // PSB; WSB Źródła: Monografie: 36b2) L. Infeld: S. L. 1883-1958. Acta Physica Polonica 1959 Vol. 18 fasc. 1 s. 3-6. -- 36b2) L. Infeld: S. L. 1883-1958. Kosmos Seria B. 5: 1959 z. 1 s. 1-6, il. Przyczynki:

Lorkiewicz* Cezary Władysław (1903-1939) ks., uczestnik wojny 1920. // Martyrol.; AMM

Lorkiewicz* Michał (1897-1991) adwokat, powstaniec wlkp. // SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: +M. L.: Wspomnienia z 1939 r. Wojskowy Przegląd Historyczny 1984 nr 2 -- Monografie: +S. Kubera: Adwokat M. L. (1897-1991). Palestra 1992 nr 7-8 -- Przyczynki: +M. Rezler: Ogólny zarys organizacji piechoty wielkopolskiej w latach 1918-1919. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Artykuły i przyczynki. Kościan 1975 -- +T. Gasztold: Życie kulturalne w obozach polskich jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945. Koszalin 1977 -- +W. Gill: Krotoszyn i Koźmin w powstaniu wielkopolskim. [W:] Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku. Kalisz 1978 -- +B. Polak: Wojsko wielkopolskie 1918-1920. Koszalin 1990 -- +W. Rezmer: Armia „Poznań” 1939. Wwa 1992

Lorkiewicz* Teofil (1885-1944) leśnik, organizator służby leśnej. // PSB T. 17 -- Monografie: Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967

Lorych* Alfons (1906- ?) internista. // PTPN

Losertz* Telesfor (1840- po 1923) ks. // PTPN; AMM

Lossow* Dobrogost Ksawery (1872-1949) ziemianin. // PTPN; AMM

Lossow* Józef Antoni (1874-1950) ziemianin, działacz gosp., powstaniec wlkp. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Oprac. zbiorowe pod red. P. Zaremby. Londyn 1962 -- Z. Landau: Oligarchia finansowa Drugiej Rzeczypospolitej PH 62: 1971 s. 84 -- Ziemiaństwo wlkp. 127, 177, 181-2, 196, 200, 206, 347, 426

Lossow* Wilhelm (1816-1891) ziemianin. // PTPN

Lovenstein* (Löwenstein) Teodor ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lórych* Franciszek ( + ) kronikarz chłopski. Monografie: 36b2) A. K. Marcinek: O kronikarzu chłopskim z Bukówca Górnego [pow. Leszno]. Poradnik Gospodarczy 54: 1959 nr 11 s. 11.

Lubecki* Kazimierz Adam (1880-1939) działacz społ., pedagog, pisarz, publicysta, historyk. // PSB; PTPN

Lubelski* Franciszek (1903-1975) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lubelski* Leopold ( + ) // Monografie: +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Lubelski* Rafael ( + ) lekarz kardiolog. // Monografie: +59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pierwsi kardiolodzy w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969.

Luberski* Franciszek ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Lubiatowski* Franciszek (1906-1993) oficer WP i AK. // Enc. konsp. wlkp.

Lubicz* (właśc. Choromiński) Apollo (ok. 1852-1896) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lubicz*-Niezabitowski Edward zob. Niezabitowski-Lubicz Edward

Lubieniecki* Andrzej (ok. 1550-1623) duchowny i pisarz ariański. // PSB; WSB; Nowy Korbut; Slownik Biograficzny Historii Powszechnej do XVII Stulecia. Wwa 1968 -- Przyczynki: +S. Tync: Wyższa szkoła braci polskich w Rakowie. [W:] Studia nad arianizmem. Wwa 1959 -- 16b2) J. Tazbir: Nowe materiały do biografii Lubienieckich. BHSz 24: 1962 s. 214-5. -- +L. Chmaj: Faust Socyn (1539-1604). Wwa 1963 -- +L. Szczucki: Marcin Czechowic. Studiumz dziejów antytrynitaryzmu polskiego XVI w. --Wwa 1964 -- +H. Barycz: Stanisław Lubieniecki jako historyk reformacji. [W:] Wokół dziejów i tradycji arianizmu. Wwa 1971 -- +J. Tazbir: Sprawa Iwana Tyszkowica. [W tegoż:] Rzeczpospolita i świat. Wr. 1971

Lubieniecki* Jan Henryk (1877-1947) internista, farmakolog, prof. UP. // PSB; PTPN -- Monografie: A. Wrzosek: J. H. L. Spraw. PTPN 14: 1947 nr 1 s. 125 -- W. Orłowski: Śp. Prof. J. H. L. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 1949 s. 329-42 -- Przyczynki: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. 3 lata pracy. Lublin 1947, s. 208-10 -- 10-lecie medycyny w Polsce Ludowej 1944-1954. Wwa 1955, s. 607

Lubieniecki* Stanisław (zm. 1666) kanonik gnieźn.

Lubomęski* Augustyn (1820-1889) pisarz, powstaniec 1848. // PSB; PTPN -- Przyczynki: M. Wachowsk: Szkoła żabikowska. Studium z zakresu historii nauki i nauczania rolniczego w Poznańskiem. Wwa 1959, s. 59

Lubomirski* Henryk ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lubraniecka* (Lubrańska) Anna Maria (działała 1893-1906) śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lubrański* Bernard ( + ) kanonik pozn.

Lubrański* Bernard ( + ) kasztelan

Lubrański* Grzegorz (?-1500) kanonik gnieźn. // PSB -- Przyczynki: K. Górski: Geneza i tło bezpośrednie konfederacji stanów pruskich w 1485 r. Księga pamiątkowa 75-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń 1952, s. 41, 99 -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w lataaach 1447-1506. Wr. 1967, s. 138-9

Lubrański* Jan (1456-1520) kanonik gnieźn. i pozn., bp pozn. // PSB; WSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 88-9. Przyczynki: +Z. Wojciechowski: Zygmunt Stary (1506-1548). Wwa 1946 -- +W. Pociecha: Królowa Bona (1494-1557). P. 1949 -- +S. Łempicki: Renesans i humanizm w Polsce. Kr. 1951 -- +I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w l. 1447-1506. Wr.-Wwa-Kr. 1967 -- 16b2) M. Banaszak: Złoty wiek Akademii L. Przew. Kat. 58: 1968 s. 194-5. -- +Dz. Wlkp. I -- J. Pakulski: Krąg rodzinny biskupa J. L. KMP 67: 1999 nr 2 s. 28-43 -- J. Wiesiołowski: Polscy współtowarzysze studiów J. L. Tamże s. 44-59 -- A. Weiss: Postulacja krakowska jako istotny czynnik obsady biskupstwa poznańskiego w 1498 roku. Tamże s. 60-70 -- K. Lutyński: Kościelna działalność J. L. jako biskupa poznańskiego. Tamże s. 71-92 -- P. Budzan, A. Karłowska-Kamzowa: Działalność fundacyjna biskupa poznańskiego J. L. Tamże s. 93-104 -- R. Marciniak: Biblioteka biskupa J. L. Tamże s. 111-26 -- T. Jakimowicz: Pomnik nagrobny biskupa J. L. w Katedrze poznańskiej. 127-35 -- D. Żołądź-Strzelczyk: Academia Lubransciana (1519-1780). Tamże s. 141-51 -- J. Nowacki: Akademia Lubrańskiego. Tamże s. 152-180 -- J. Wiesiołowski: Krakowscy profesorowie Akademii Lubrańskiego. Tamże s. 299-324 -- H. Fokciński: Przeniesienie J. L. na biskupstwo poznańskie w świetle procedury i dokumentacji watykańskiej. Tamże nr 4 s. 155-81.

Lubrański* Konstanty ( + ) Źródła: 20b2) Zeznania świadków w sprawie ducha K. L., ukazującego się w XVIII wieku w Gosławicach koło Konina. Wyd. W. Maisel. RKon. 6: 1978 s. 195-208.

Lubrański* Mikołaj ( ok. 1460 -1524 ) wojewoda pozn. // PSB T. 18 -- Przyczynki: +Z. Wojciechowski. Zygmunt Stary. Wwa 1946 -- +W. Pociecha: Królowa Bona (1494-1557). P. 1949 -- +J. Papée: Aleksander Jagiellończyk. Kr. 1949 -- +W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959 -- +Nowacki -- A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968, nr A 81, 199, B 71 -- +Dz. Wlkp. --

Luche* (Luehe) Leopold ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Lucidus* Tomasz ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Luder* Bartłomiej ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Ludgarda* (ok. 1260-1283) żona Przemysła II, księżna wlkp. // PSB T. 18 -- Przyczynki: B. Kürbisówna: Studia nad kroniką wielkopolską. P. 1952, s. 92 i n. -- Taż: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w. P. 1959, s. 78, 80, 174 -- K. Jasiński: Tragedia rogozińska 1296 na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie. ZH 26: 1961 z. 4 s. 99 -- 54b2) J. Wiesiołowski: Zabójstwo księżnej L. w 1283 roku. KMP 1993 nr 1/2 s. 7-22.

Ludkiewicz* (Lutkiewicz) Zdzisław W. (działał 1903-19) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Lüdtke* Franz Paul Otto (1882-1945) pedagog, pisarz. // Posener Biographischen Lexicon. Lüneburg 1975; BSB IV (i fot.) -- Monografie: G. Meinhardt: Bromberger Künstler. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973, s. 400-1 -- E. Dombrowski: F. L. aus Bromberg. Westpreussen Jahrbuch 32/1982 115-8 -- R. Gerlach-Damaschke: F. L. Zum 100 Geburtstag der Bromberg Dichters. Bromberg 1982 nr 68 s. 2-3.

Ludwiczak* Antoni (1878-1942) ks., działacz oświat. // PSB; SPKP; Or. Słow.; Martyrol.; WSB; PTPN; Teolodzy; SBKS; Kto był; AMM; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Dąbrowska: Zapalał światła w mroku, budził życie polskie... Ks. A. L. (1878-1942). P. 1988, 114 s. -- +H. Molenda: „Pracował z wielką gorliwością”. Ziemia Kaliska 1989 nr 5 -- Katolickie uniwersytety ludowe. Materiały z sympozjum poświęconego 70 rocznicy inauguracji działalności oświatowej Uniwersytetu Ludowego w Dalkach. P. 1992, passim -- R. Dąbrowski: Ks. A. L. (1878-1942). [W:] Niemcy a powstanie wielkopolskie 1918-1919. Materialy z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania ielkopolskiego. Koszalin 1994, s. 285-98 -- Przyczynki: Z. Lietz: Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach 1920 r. Wwa 1958, s. 159, 216-7 -- W. Wnuk: Byłem z wami. Wwa 1960, s. 56-7 -- +W. Jakóbczyk: Biblioteki ludowe w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX w. Przegląd Historyczno Oświatowy 1961 nr 1 -- T. Oracki: Straty szkolnictwa i oświaty polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1939-1946. Tamże 1962 s. 303-11 -- +Studia z historii powstania wielkopolskiego 1918/1919. Pod red. Z Kaczmarczyka. P. 1962 -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964. -- +W. Jakóbczyk:: TCL 1880-1939. P. 1982 -- Przybecki 88

Ludwiczak* Jan (1875-1939) ks. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Ludwiczak* Witalis (1910-1988) prawnik, prof.. UAM, olimpijczyk 1932 i 1936. // AMM -- Monografie: S. Sołtysiński: Jubileusz 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy naukowej profesora i doktora W. L. Ruch PES 42: 1980 z. 3 s. 1-6.

Ludwik* ze Zbąszynia (zm. 1662) bernardyn, historyk. // PSB -- Przyczynki: H. E. Wyczawski: Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. ABMK 4: 1962 s. 86, 92-3, 100

=Ludwikiewicz* Stefan ( + ) ks. kanonik, proboszcz parafii Morzysław (Konin), więzień Dachau. Monografie: 16b2) W. Sarnik: Wspomnienie pośmiertne. W 30 rocznicę śmierci ks. kan. S. L. , byłego proboszcza parafii Morzysław. Kronika Diecezji Włocławskiej 55: 1972 nr 5-8 s. 191-3.

Ludwikowski* Piotr ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Luhé* (działała 1815) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Lupsiński* Andrzej (zm. ok. 1580) burmistrz poznański, protektor braci czeskich. // PSB T. 18 -- Przyczynki: M. J. Mika: Burmistrzowie poznańscy wieku XVI. KMP 20: 1947 nr 1 s. 54 -- Tenże: Udział Poznania w sejmikach Rzeczypospolitej od końca XV wieku do 111791 roku. SiMDW 6: 1961 z. 2 s. 266

Lurc* Franciszek (1843-1920) ks. // AMM

Luszkowski* (Łuszkowski) Baltazar ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Luśnia* Gabriel (1510-1571) bernardyn, prowincał. // BSB II -- Przyczynki: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej graniczch historycznych. Dzzieło zbior. pod red. E. Wyczawskiego. Kalwaria Zebrzydowska 1983, s. 36 -- Dz. B. 241, 255.

Lutius* (Lucius) Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Lutomirski* (Lutomski) Bolesław (pseud. i krypt. B. L., B. Lut., Lutomir Bolesławicki, Michał Gopło, Modestus, Stanisław Troska i inne) (1861-1944) publicysta. // PSB T. 18. -- Przyczynki: +W. Giełżyński: Prasa warszawska 1661-1914. Wwa 1962.-- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie światowej. Wwa 1963. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +J. Molenda: Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918. Wwa 1965 -- +H. Kiepurska: Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907. Wwa 1967 --

Lutomski* Antoni (1715-po 1795) jezuita, rektor kolegium. // Enc. wiedzy o jezuitach -- Szkoła Kaliska

Lutomski* Bolesław (1841-1887) ziemianin, działacz społ. i gosp., powstaniec 1863. // PTPN Monografie: +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Lutomski* Henryk (1872-1944) ziemianin. // PTPN

=Lutomski* Jerzy ( + ) prof. dr hab. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1967. Część pierwsza. Nagrody naukowe. KMP 1968 nr 3. -- +54b2) T. Orlik: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. (Część pierwsza). Nagrody Naukowe: prof. dr hab. J. L. KMP 1979 nr 2.

Lutosławski* Wincenty ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Lutówna* Kazimiera (właśc. Katarzyna Tekla Luty) (1899-1966) tancerka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Luziński* Mieczysław (1900-1969) neurolog. // PTPN

=Łaba* Bronisław ( + ) nauczyciel kaliski. // Źródła: 59b2) Sz. Sobczak: Ł. u „jaguara”. [W:] Nasi profesorowie z „Asnyka”. Ze wspomnień byłych wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Red. Z. Kościelak. Kalisz 1983, s. 4-6.

Łabanowski* Antoni ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Łabendziński* Franciszek (1887-1964) lekarz, prof. UP i AM w P. // WSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. Monografie: F. Ł (życiorys) Kron. UP 1945/55 s. 278-9 -- Wkład lekarzy i farmaceutów do rozwoju nauk medycznych. Wwa - P. 1975, s. 56-9. -- J. Hansz: F. Ł. (1887-1964). Internista. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 223-5, bibliogr. Przyczynki: +Klanowski -- +Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945. Wwa 1977. Artykuły: Rocznik AP 1948 -- +Kron. AM 2: 1959 -- +Gaz. Pozn. 1964 z 4 II -- Służba Zdrowia 1964 z 1 III -- +Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 34: 1964 z. 7 s. 817-9 -- +Biuletyn Biblioteki AM w P. 1971 nr 17 s. 178-93 -- Rocznik AM w P. suppl. II 1975 s. 58-9.

Łabęcki* Adam (krypt. A. L., A.L.S.J., A.Ł., A.Ł.S.J., J.P.A.Ł.) (1730-1818) jezuita, poeta polski i łaciński, tłumacz. // PSB T. 18; Nowy Korbut -- Przyczynki: J. Nowak-Dłużewski: Poezja powstania kościuszkowskiego. Kielce 1946, s. 112-7 -- A. Mrozzowska: Turczyn naa Krakowskim Przedmieściu. PHum. 12: 1968 nr 2 s. 157-60 .

Łabędziński Stanisław (1880-1933) historyk, krajoznawca, dyr. gimn. w B. // AMM; BSB I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 187 -- J. Umiński: Dr S. Ł. Kal. Bydg. 1991 s. 341-4 -- Przyczynki: +Klanowski

Łabędzki* Mieczysław (1854-1921) ks. // PTPN

Łabiszewski* Władysław Józef (1874-1929) dentysta, działacz społ. // PTPN -- Monografie: J. Hasik, E. Gawlak: Dr W. J. Ł. [W tychże:] Dzieje Uzdrowiska Inowrocław. Inowr. 1996, s. 118 -- Przyczynki: Historia stomatologii polskiej. Wwa 1971, s. 275.

Łabujewski* Aleksander (1878-1930) ks. // PTPN

Łada* (Ładewski, Ładowski) Kazimierz (1824-1871) muzyk, skrzypek, kompozytor. // PSB T. 18; SMP

Łagoda* Leon (1894-1942) ks., prof. Semin. Duch. w Gnieźnie. // Martyrol.; PTPN; Teolodzy; Członkowie tajnych tow.

Łagoński* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Łaguna* Stanisław (1893-1943) lekarz. // PTPN

Łaguna* Stosław ( + ) uczony. // 59b) A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2. Wwa 1995.

Łakiński* Jan (1858- ?) budowniczy, architekt. // PTPN

Łakiński* Józef (1832-1863) rolnik, powstaniec 1848 i 1863. // AMM -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Spiskowcy i partyzanci 1863. Wwa 1967

Łakiński* Zygmunt (1892-1961) gen. WP, powstaniec wlkp. // Generałowie; Czlonkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1989, s. 12-3 -- Przyczynki: W. Wyskota-Zakrzewski: Opanowanie Poznania w powstaniu wielkopolskim. Przegląd Zachodni (Londyn) 1980 nr 1-2 s. 4-16, nr 3-5 s. 13-28; 1981 nr 1-3 s. 1-18 -- Powstanie wielkopolskie. Wybór źródeł. P. 1983, s. 101-3, 109, 120, 158-9.

Łakomicki* Wiktor ( + ) przyjaciel Karola Marcinkowskiego. // Monografie: 54b2) Z. Grot: Druh Marcinkowskiego - W. Ł. KMP 1946 s. 189-99.

Łangowski* Piotr (1910-1962) nauczyciel. // Monografie: +20b2) J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

Łapa* Wincenty (1897-19) internista. // PTPN

=Łapinkiewicz* Jan ( + ) aptekarz z Błaszek (=Kalisz). -- 36b2) 50-lecie pracy zawodowej [J. Ł.]. Farmacja Polska 15: 1959 nr 13-4 s. 260.

Łapiński* Jerzy ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

=Łapka* Mieczysław (1896-1971) ks. kanonik. Monografie: 16b2) O śp. ks. kanoniku M. Ł. 1896-1971. WAG 36: 1971 nr 8-9 s. 207-8.

Łasiński* Dominik Wawrzyniec ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łasiński* Ignacy Franciszek (1842-1917) lekarz, powstaniec 1863. // BSB I (i fot.); Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: S. Myśliborski-Wołowski: Rejencja bydgoska a powstanie styczniowe. Wwa 1974, s. 225 Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländliche Kultur T. LIV 1977 s. 244-50 -- S. Konopka: Polska bibliografia lekarska XIX wieku (1801-1900). T. V. Wwa 1978, s. 414 -- J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918. Wr. 1979, s. 50, 53, 105 --

Łaskarz* Andrzej z Gosławic (1362-1426) kanonik gnieźn., bp pozn., prawnik, dyplomata. // PSB (Licheński Jan); WSB; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 80-1. -- 16b2) M. Frontczyk: A. Ł. z Gosławic herbu Godziemba biskup poznanski. NP 30: 1969 s. 125-70. Przyczynki: +Hist. nauki.

Łaski* Jan (1445 lub 1456-1531) abp gnieźn., prymas Polski, kanclerz wielki koronny, dyplomata, poeta. // PSB; WSB; Nowy Korbut; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 -- 59b) W. Słabczyński, T. Słabczyński: Słownik podróżników polskich. Wwa 1992. Źródła: 20b2) Korespondencja studentów bolońskich z prymasem J. Ł. w 1515 roku. [Oprac.] L. Gładyszewski. Studia Gnesnensia 3: 1977 s. 261-79. Monografie: 20b2) Z. Kaczmarczyk: J. Ł., wybitny polski polityk epoki Odrodzenia (1455-1531). Widnokrąg 1953 nr 39 s. 1-2. -- 20b1) Z. Kaczmarczyk: O kanclerzu J. Ł. Wwa 1955, 103 s., il. Przyczynki: +A. Wyczański: Z dziejów reform skarbowo-wojskowycch za Zygmunta I. PH 48: 1952 z. 2. -- 20b2) H. Kozakiewiczowa: Mecenat J. Ł. (Z zagadnień sztuki renesansowej w Polsce). BHSz 23: 1961 nr 1 s. 3-17, il. -- +P. Sczaniecki: Służba Boża w dawnej Polsce. T. I-II. P. 1962-66. -- 16b2) J. Garbacik: Prymas J. Ł. o fałszerstwach historycznych papieża Piusa II. =Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr 71: Prace historyczne. 12: 1963 s. 25-44. +Nowacki -- +H. Kozakiewiczowa: Sztuka renesansowa Gniezna. [W:] Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965. +A. Wyczański: Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką . Wwa 1965.-- +H. Zins: W kręgu Mikołaja Kopernika. Lublin 1966. -- +J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowski. Wwa 1966. -- 16b2) B. Miodońska: Przedstawienie państwa polskiego w Statucie Ł. z r. 1506. Folia Historicae Artium 5: 1968 s. 19-69, il. -- 16b2) E. Zaleska: Kłopoty z Prymasem. Mówią Wieki 1972 nr 3 s. 25-8. -- =16b3) J. Pietrusiński: Graduał prymasa Ł. w Bibliotece im. Lenina w Moskwie. [W:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN Kraków - czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce - listopad 1973. Wwa 1976, s. 505-42. -- 16b2) L. Gładyszewski: Korespondencja studentów bolońskich z prymasem J. Ł. w 1515 roku. Studia Gnesnensia 3: 1977 s. 261-79. -- 20b2) Z. Spieralski: Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz J. Ł. (około 1505). Cz. 1. 24: 1979 s. 109-38, Zsf.; Aneksy źródłowe.

Łaski* Jan (1499-1560) działacz reformacyjny w Polsce i za granicą. // PSB; Nowy Korbut -- Źródła: Monografie: 16b2) Cz. Lechicki: Na 450-lecie J. Ł. Pielgrzym Polski 5: 1949 nr 11 s. 141-2. -- 20b1) O. Bartel: J. Ł. Cz. 1: 1499-1566. Wwa 1955, 232 s., bibliogr. R: J. W. N[arzyński], Strażnica Ewangeliczna 11: 1956 nr 21 s. 314-5; A. Starke, Archiv für Reformationsgeschichte 47: 1957 s. 279-82; A. Triller, Zeitschrift für Kirchen-geschichte 4 Folge 68: 1957 z. 1/2 s. 200-1; M. Helman, Historische Zeitschrift 185: 1958 s. 455-6; A. Tomczak, Rocznik Łódzki 1: 1958 s. 329-33; B. Stasiewski, Münster 1960 s. 49-51. -- 16b2) W. Benedyktowicz: J. Ł. - sylwetka reformatora. Jednota 1957 nr 3 s. 3-5. -- 16b2) O. Bartel: J. Ł. Mówią Wieki 3: 1960 nr 5 s. 4. -- 16b2) O. Bartel: J. Ł. (W 400-lecie śmierci). Strażnica Ewangeliczna 15: 1960 nr 5 s. 68-70, 75-6. -- 16b2) E. Jelinek: J. Ł. w 400-setną rocznicę śmierci. Jednota 1960 nr 1 s. 4-8; nr 2 s. 35-6 i 41. O. Bartel: Johannes a Lasco und Erasmus von Rotterdam. Luther - Jahrbuch 32: 1965 s. 48-66. -- 16b1) B. Hall: John A Lasco, 1499-1560. A Pole in Reformation England. Londres 1971, 36 s. -- 16b2) E. Bałakier: J. Ł. Rodzina 1972 nr 28 s. 6. Przyczynki: +16b1) O. Bartel: J. Ł. w historiografii polskiej i obcej. [W:] Księga pamiątkowa Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego 1921-1952. Red. O. Barlel. Wwa 1952, s. 1-13. -- 16b2) J. Niewieczerzał: Ireniczny i ekumeniczny charakter pracy J. Ł. Kalendarz Ewangelicki 69: 1956 s. 93-100, il. -- 16b2) O. Bartel: Reformatorska i ekumeniczna działalność J. Ł. w Polsce. Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1962 s. 21-36. -- F. A. Norwood: The Strangers „Model Churches” in Sixtheenth Century England. [W:] Reformation Studies. Essays in Hinor of Roland H. Baiton. Richmond (Virg.) 1962 s. 181-96. --16b2) J. C. Margolin: Erazmianizm J. Ł. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 9: 1964 s. 75-85. -- O. Bartel: Reformatorska i ekumeniczna działalność J. Ł. Roczniki Teologii Chrześcijańskiej Akademmi Teologicznej1963 s. 21-36. J. C. Margolin: Erazmianizm J. Ł. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 9: 19664 s. 75-84 -- F. W. Kantzenbach: Der Beitrag des Johannes Brenz zur Toleranzidee. Theologische Zeitschrift 21: 1965 s. 38-64. -- 16b2) H. Kowalska-Kossobudzka: J. Ł. pojęcie Kościoła. Z dziejów myśli ekumenicznej polskiej reformacji. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 10: 1965 s. 81-101. -- 16b1) H. Kowalska: Działalność reformatorska J. Ł. w Polsce 1556-1660. Wr. 1969, 174 s. R: J. Tazbir, Acta Poloniae Historica 24: 1971 s. 218-9; J. Kapuścik, PHum. 16: 1972 nr 3 s. 173-6; G. Schramm, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 22: 1974 Heft 1 s. 144-6. -- 16b2) O. Bartel: Wizerunek J. Ł., jego rola i znaczenie w powszechnym i polskim ruchu reformacyjnym. Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 14: 1972 z. 1 s. 3-16.

Łaski* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łaski* Stanisław ( ok. 1500-1550) kasztelan przemęcki, wojewoda sieradzki, dyplomata, pisarz polityczny i wojskowy. // PSB T. 18; Nowy Korbut -- Przyczynki: +S. Krzyżanowski: Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550. Wwa 1954. -- +O. Bartel: Jan Łaski. Wwa 1955. -- +T. Nowak: przegląd polskiego czasopiśmiennictwa z dziedziny artylerii do połowy XVII w. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 1958 -- =16b2) M. Cytowska: S. Ł. jako tłumacz Erazma z Rotterdamu. Meander 14: 1959 z. 7 s. 362-8. -- =16b2) Z. Spieralski: Niccolo Machiavelli a S. Ł. Przyczynek do „nieobecności” Machiavellego w Polsce. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 18: 1973 s. 153-65.

Łaszcz* Józef Antoni (1704-1748) kanonik gnieźn. i pozn., bp sufragan chełmski, koadiutor kijowski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Łaszcz* (Łascius, Lascius) Marcin (pseud. Grzegorz Piotrowski, Marcin Tworzydło, Szczęsny Żebrowski, Mikołaj Issiora, Maciej Szałajski, Wojciech Słupski, Jan Paulus, Jan Przylepski, Piotr Skarga, Jan Gurski) (1551-1615) jezuita, kaznodzieja, polemista, dramatopisarz. // PSB T. 18; Nowy Korbut; Szkoła Kaliska Monografie: Sylwetki Wielkopolan 253-63 -- Przyczynki: J. Tazbir: Walka z braćmi polskimi. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1: 1956 s. 173, 182-4 -- S. Tworek: Dysputa lewartowska w 1592 r. RL 3: 1960 s. 51-62 -- Unicus universae Societatis Iesu vocationum liber autobiographicus Polomiae Provinciae proprius (1574-1580). Wyd. J. Warszawski. Romae 1966, s. 273-4 --

Łaszczewski* Dionizy Felicjan (ok. 1803-1883) ziemianin, powstaniec 1830. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Motty

Łaszczyk* Janina (1891-1967) śpiewaczka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Łaszczyński* Bolesław (1842-1909) malarz. // PSB; WSB -- Przyczynki: +DWP III. +Nowacki I -- +Dz. Wlkp. II -- +J. Wiercińska: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (1860-111914). Wr.-Wwa.-Kr. 1968. -- +J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w l. 1860-1914. Wr.-Wwa-Kr. 1969 -- +M. Masłowski: Maksymilian Gierymski i jego czasy. Wwa 1970 -- +J. Starzyński: Maksymilian i Aleksander Gierymscy. Wr. 1973,.

Łaszczyński* Władysław Maurycy (1840-1895) zootechnik, dyr. szkoły rolniczej w Czernichowie. // PSB T. 18 -- Przyczynki: +S. Brzozowski: Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie. Wwa 1962 -- Tenże: Szkoła rolnicza w Czernichowie jako ognisko nauk rolniczych w XIX i XX wieku. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 8: 1963 s. 50-1

Łaszewski* Konrad (1909-1962) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Ławicki* Marceli (1835-1911) lekarz. // PTPN

Łazarew* (Łazerowa) (działała 1908-09) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Łazarewicz* Bonifacy (1833-1904) filolog klas., leksykograf, nauczyciel. // WSB; PTPN; AMM; Nauczyciele MM -- Przyczynki: +Klanowski

Łazarewicz* Stanisław Tadeusz (1863-1928) ginekolog, położnik. // PTPN

Łącki* Franciszek (ok. 1562-1617) proboszcz fordoński, kanonik kruszwicki, bp sufragan kujawsko-pomorski. // Biskupi; Biskupi 2

Łącki* Jan ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Łącki* Maciej (ok. 1505-1557) prawnik, profesor i rektor Akademii Krakowskiej, scholastyk kujawski, archidiakon gnieźnieński. // PSB T. 18 -- Przyczynki: Nowacki II 294, 305

Łącki* Stanisław Antoni Ignacy (1866-1937) ziemianin. // PTPN

Łącki* Stefan Antoni Józef (1852-1922) ziemianin. // PTPN

Łącki* Władysław Anastazy Józef Tomasz (1821-1908) ziemianin, polityk, powstaniec 1846, 1848, 1863. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +M. Żychowski: L. Mierosławski 1814-1873. Wwwa 1963 -- +D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Emilia Sczaniecka. Wwa 1970

Łącki* Zygmunt (1840-1879) ziemianin. // PTPN

Łączkowska* Maria Zadora Felicja (1860-1932) nauczycielka, działaczka społ.-oświatowa, fundatorka i współorganizatorka bibliotek. // PSB T. 18; SPKP; SBWP-W I Monografie: +H. Hieropolitańska: Życiorys p. F. Ł. Kalisz 1970 -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. Przyczynki: B. Kunicki: Z dziejów Muzeum Ziemi Kaliskiej. RKal. T. VI 1973 s. 366-7.

Łączkowski* Filip Nero h. Zadora (1808-1889) powstaniec listopadowy, prezes Towarzystwa Literackiego „Auska”. // 59b) M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964. -- 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Szkoła Kaliska

Łączyński* Adolf (1796-1870) ziemianin, polityk, powstaniec 1830 r. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: Motty II 18-23, 281, 509 -- +F. Gentzen: Grosspolen im Januarafstand 1863-1864. Berlin 1958 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w latach 1848-1850. P. 1961 -- +Tenże: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963. -- H. Rzadkowska: Działalność Centrakizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862. Wr. 1971, s. 127 -- N. Kicka: Pamiętniki. Wwa 1972, s. 284 -- Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. P. 1976, s. 162 -- Karol Libelt. Wwa - P. 1976, s. 93, 131 -- Artykuły: +Ziemia Kujawska 3: 1971 s. 40-3.

Łączyński* Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łebiński* Walerian Józef Konrad (1862-1915) pisarz, społecznik. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: T. Powidzki: Ze świata dziennikarskiego. [W:] Wspomiki poznańskie. P. 1960, s. 207

Łebiński* Władysław Stanisław Michał (1840-1907) publicysta, społecznik. // PSB; SPKP; WSB; PTPN -- Przyczynki: +H. Kowalenko: Społczna organizacja funduszu i budowa gmachu teatru polskiego w Poznaniu w laatach 1871-1896. KMP23: 19558 z. 4.

Łempicki* Jan (1910-1944) filozof. // Szkoła Kaliska

Łęczycki* (Lancicius) Mikołaj (1574-1653) jezuita, nauczyciel, pisarz. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996. -- Szkoła Kaliska

Łęczycki* Paweł (1572-1642) bernardyn, kustosz, tłumacz. // PSB; Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Pod red . H. E. Wyczawskiego. Wwa 1981; BSB III -- Przyczynki: E. Szmańda: Z przeszłości Bydgoszczy. Kal. Bydg. 1979 s. 16 -- Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych. Dzieło zbiorowe pod red. H. E. Wyczawskiego. Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 38, 399, 405, 474, 623 -- Dz. B. 240-1

Łęgowski* Józef (1852-1930) nauczyciel, etnograf, geograf, językoznawca, historyk. // PSB; Or. Słow.; WSB; PTPN; Sł. historyków -- Źródła: W. Kiedrowski: Łęgowski do Karnowskiego (7 listów z 1923-7). Litery 8: 1969 nr 6 s. 33-4 -- Monografie: T. Bolduan: Dr J. Ł. Litery 2: 1963 nr 9 s. 24 -- M. Paluszkiewicz: Z myślą o Bogu i ojczyźnie. (J. Ł. 1852-1930). [W:] Byli wśród nas. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 69-78. -- 15b2) M. Paluszkiewicz: J. Ł. - geograf i popularyzator (1852-1930). KHNT 17: 1972 nr 2 s. 265-75. -- Przyczynki: +J. Kostrzewski: Dzieje polskich badań prehistorycznych. P. 1949. -- 15b2) M. Paluszkiewicz: J. Ł. o Koperniku. Geografia w Szkole 24: 1971 nr 4 s. 210. -- Tenże: Echa towarzystw filomackich w spuściźnie po J. Ł. ZH 37: 1972 s. 151-7 -- +Nauka w Wlkp. -- Artykuły: +ZH 37: 1972 z. 4 s. 151-7

Łobocki* (Łobodzki) Maciej (po 1490-1553) archidiakon gnieżn., radca królów węgierskich. // PSB T. 18 -- Przyczynki: O. Bartel: Jan Łaski. Wwa 1955, I s. 29-30, 46, 123 -- W. Urban: Stosunki słowacko-polskie w epoce odrodzenia i reformacji. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 12: 1967 s. 32-3

Łobodzki* Józef Albrecht Stanisław ( + ) ks. -- =16b2) E. Majkowski: X. J. Ł. Bojownik o wolność z roku 1846 i jego autobiografia. Orędownik Diecezji Chełmińskiej 5: 1949 s. 445-8.

=Łobodzki* Józef Wojciech Stanisław (1796-1863) ks., pomorski działacz konspiracyjny, powstaniec 1863 r. // PSB

Łobojko* (także Królikowski) Konstanty (pseud. Konstanty) (ok. 1832-1904) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łobżyński* Jan (Dionizy) (ok. 1593-1654) paulin, kaznodzieja, historyk. // PSB T. 18. -- Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Łochowski* Wojciech (zm. 1651) burmistrz B., kronikarz. // BSB I -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 189 -- Przyczynki: K. Borucki: Tablice pamiątkowe Bydgoszczy. B. 1963, s. 10, 12-3 -- E. Szmańda: Wybitni bydgoszczanie. Kal. Bydg. 1979 s. 41 -- Hist. B. I 5, 22, 171, 190, 204-55, 216, 263, 268, 273, 281, 291, 294, 315, 322, 331.

Łojewski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Łojewski* Józef (ur. ok. 1825) zesłaniec. // 59b) W. Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny. Warszawa 1998.

Łokański* Jan Alojzy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łopaciński* Hieronim Rafał [pseud. Rafał Lubicz, krypt. H.Ł.L.R, rl.] (1860-1906) językoznawca, etnograf, historyk, publicysta, nauczyciel, bibliofil i zbieracz książek, twórca biblioteki. // SPKP; Sł. historyków; 59b) A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2. Wwa 1995. -- Szkoła Kaliska. Monografie: 59b2) J. Starnawski: H. Ł. (1860-1906). [W:] Tegoż: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 133-40. Przyczynki: 59b2) E. Hadrian: H. Ł. w oczach swoich współczesnych. Bibliotekarz Lubelski 43: 2000 s. 61-74, il. -- 59b2) H. Wolska: H. Ł. w świetle rękopiśmiennych dedykacji odautorskich. Bibliotekarz Lubelski 43: 2000 s. 52-9.

Łopaczewski* Stanisław Kostka (1866-1942) ks. // PTPN

Łopuski* Zenon (1835-1914) prawnik. // Monografie: +59b2) Z. Ł. [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Łopuszański* Tadeusz (1874-1955) pedagog, społecznik. // PSB -- Monografie: Z. Wierzbicki: T. Ł. tYG. pOWSZ. 1955 nr 46 s. 10 -- B. Nawroczyński: T. Ł. (1874-1955). Ruch Pedagogiczny 11: 1969 s. 75-7 -- +W. Matuszewska: T. Ł. 1874-1955. Leszno 1989 -- T. J. Ł. i dzieło jego życia. Pod red. Z. T. Wierzbickiego. Wwa 1995, 101 s. -- Przyczynki: +B. Ługowski, E. Rudziński: Polska lewica społeczna wobec oświaty. Wwa 1960 -- M. Lipowska: Koncepcja wykształcenia ogólnego w programach szkoły polskiej. Toruń 1961, s. 12, 18, 27, 29, 31-2, 99, 106, 117, 121 -- +S. Wołoszyn: Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Wwa 1964. -- +S. Dobrowolski, T. Nowacki: Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900-1964. Wwa 1966 -- A. Piwoń: Organizacja i działalność Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie. RLeszcz. 2: 1978 s. 93-122 -- +F. W. Araszkiewicz: T. J. Ł. koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej. Rydzyna 1987.

Łosiewski* (Łosiecki) Leonard (ur. ok. 1815 - działał do 1854) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łoś* - Bielicki Józef (1811-1883) nauczyciel, poeta, reporter, współpracownik „Kaliszanina”. // Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) E. Polanowski: J. Ł. Południowa Wielkopolska 1981 nr 1 s. 7. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Łowczyńska* (Lowczynski, Lovšinska) Helena (Jelena) (działała 1909-26) śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Łowicki* Jan (zm. 1640) kasztelan inowr., poseł na sejmy. // PSB T. 18 -- Przyczynki: J. Seredyka: Sejm w Toruniu z 1626 roku. Wr. 1966, s. 46, 102, 138 -- J. Seredyka: Konflikt między Koroną a Litwą w 1627 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia VI. 1968 s. 132, 135-6 -- J. Byliński: Sejm z roku 1611. Wr. 1970, s. 32-3 --

Łowiński* Stefan (1866-1925) ks. // PTPN

Łowiński* Zygmunt (1862- ?) lekarz. // PTPN

Łowmiański* Henryk (1898-1984) historyk, prof. uniw. pozn. i wileńsk. // Repertoire international des médiévistes. Poitiers 1971; WSB; Sł. historyków; Biogramy uczonych supl. -- Monografie: H. Ł. (życiorys). Kron. UP 1945-55 s. 399-400 -- 20b2) G. Labuda: H. Ł. Nauka Polska 12: 1964 nr 5/6 s. 160-3. -- 20b2) H. Ł. =Review of the Polish Academy of Sciences 9: 1964 No 4 s. 72-3. -- 20b2) J. Ratajczak: Ł. Nurt 1: 1965 nr 7 s. 18-20. -- 54b2) T. Świtała: Profesor doktor H. Ł. Budowniczowie Polski Ludowej. KMP 43: 1975 nr 1 s. 125-9, il. -- M. Kosman: Szkic do portretu Uczonego. [W:] H. Ł.: Prusy - Litwa - Krzyżacy. Wwa 1989, s. 4-34 -- W. hist. wlkp. 391-405 -- Profesor H. Ł. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego. Pod red. A. Kijasa i K. Pietkiewicza. P. 1995, 286 s. -- Przyczynki: 36b2) B. L.: 35-lecie pracy naukowej H. Ł. KH 66: 1959 nr 2 s. 620. -- 20b2) V. T. Pašuto: Trudy pol’skogo akademika G. Lovmjańskogo po istorii Litvy, Rusi i slavjanstva. Voprosy Istorii 1959 nr 10 s. 107-20. -- 36b2) T. Wąsowicz: 35-lecie pracy naukowej prof. dr. H. Ł. KHKM 7: 1959 nr 3 s. 536. -- =36b2) Rozmawiamy z profesorem historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu H. Ł. Mówią Wieki 3: 1960 nr 9 s. 23-4. -- 54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1965. Nagrody naukowe. KMP 1966 nr 3 s. 70-2. -- +Słowianie w dziejach Europy. P. 1974 -- J. Bardach: H. Ł. jako badacz dziejów Litwy historycznej. [W tegoż:] O dawnej i niedawnej Litwie. P. 1988, s. 399-430 -- Bibliografie: 20b1) L. , J. Ochmański: Bibliografia prac H. Ł. do 1957 r. [W:] Studia historica. W 35-lecie pracy naukowej H. Ł. Wwa 1958, s. 7-20.

Łoyko* (Łojko) Jan Piotr h. Wąż (przydomek rodowy Rędziejowski, Rędziewski) (1724-ok. 1791) ks., jezuita, pedagog, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. // PSB T. 18. -- Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Łoyko* Józef ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Łoyko* - Rędziejowski Feliks Franciszek (1717-1779) ekonomista, dyplomata, historyk // PSB; WSB; Nowy Korbut; Sł. historyków -- Przyczynki: +H. Madurowiczz-Urbańska: Parę słó o F. Ł. i jego badania nad powierzchnią ziem Polski w II połowie XVII w. Sobótka 1966 nr 11 -- J. Minkiewicz: Polacy w Legnickiej Akademii Rycerskiej ww latach 1708-1811. [W:] Szkice legnickie 1967 IV s. 117-32 -- +J. Platt: Łojko, Nruszewicz i inni. Archiwum Literackie 1973 -- +H. Madurowicz-Urbańska: Badania i prace naukowe F. Ł. (spuścizna rękopiśmienna). RDSG 1973. -- +20b2) H. Madurowicz-Urbańska: Prace F. Ł. nad historią gospodarczą i ekonomiczną Polski. Cz. 1: Pieniądz. Wr. 1976. R: J. Sztetyłło, WNum. 22: 1978 z. 2 s. 123-4.

Łoyko* Jan Piotr (1724 - ok. 1791) jezuita, pedagog. // PSB T. 18 -- Ptrzyczynki: J. Lubieniecka: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze w programie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. [W:] Rozprawy z dziejów oświaty. Pod red. Ł> Kurdybachy. Wr. 1959 II s. 39, 79-80.

Łozińska* Julia z Surinów (Surynów) v. Raszewska (działała 1828-1859) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łoziński* Władysław (działał 1830-66) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Łozowski* Franciszek ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974. Nagrody indywidualne. KMP 1976 nr 4.

Łożyński* Wojciech (1808-1884) nauczyciel gimn. // Nauczyciele MM -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 247-56 -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 28-9, 33, 251, 312 -- Motty II 131-3, 210, 433, 521.

Łuba* Jan Władysław (1854-1904) dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łuba* Stanisław (zm. 1791) gen., starosta stawiszyński, chorąży gnieźnieński. // PSB; SBWP-W I -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce. Wwa 1970 -- Lance do boju. P. 1986, s. 28, 41 -- +J. Wielohorski: Szable w dłoń. Melocheville - Tarnowskie Góry 1991

+Łubieńscy* herbu Pomian - ród wlkp

Łubieńska* Anna (1887-1960) działaczka społ.-oświatowa. // PSB T. 18; Or. Słow. -- Przyczynki: Z. Lietz: Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 r. Wwa1958, s. 6, 182, 194-5, 233 -- +J. Kras: Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924. Kr. 1972.

Łubieńska* [z Bojanowskich] Konstancja (1798-1867) pisarka, publicystka. // PSB T.18; WSB; Nowy Korbut -- Monografie: 50b1) K. Maćkowiak: K. z B. Ł. - literatka, publicystka, działaczka społeczno-narodowa. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1988. Gostyń 1987, s. 4-5, il. Przyczynki: +Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Pod red. S. Pigonia. Wwa 1966 -- +O. Wierciochowa-Wawrzykowska: Emilia Sczaniecka.Wwa 1970

Łubieńska* Zofia Maria Cecylia (1874-1937) przełożona generalna urszulanek, historyk. // PSB T. 18 -- Monografie: Z. Starowieyska-Morstinowa: Moja ciotka Cecylia. [W:] Ci, których spotkałam. Kr. 1962, s. 243-307 -- Przyczynki: +Z. Starowieyska-Morstinowa: Dom. Kr. 1959 --

Łubieński* Aleksander ( + ) prawnik. // Monografie: +59b2) A. Ł. [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Łubieński* Andrzej ( + ) kanonik gnieźn.

Łubieński* Artur (1852-1887) ziemianin. // PTPN

Łubieński* Bogusław (1825-1885) ziemianin, działacz niepodl., polityk, powstaniec 1846, 1848, 1863. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963. -- +H. Rzadkowska: Oblicze polityczne Mariana Langiewicza. Kr. 1964 -- +Taż: Marian Langiewicz. Kr. 1964 -- +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr.-Wwa-Kr. 1968

Łubieński* Bogusław (1893-1941) działacz gosp. i polit., powstaniec wlkp. // PSB; WSB; Kto był; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- +T. Jędruszczak: Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Wwa 1963 -- +T. Bielecki: W szkole Dmowskiego. Londyn 1968 -- J. Terej: Idee, mity, realia. Wwa 1971, s. 117 -- Przybecki 89-90

Łubieński* (Pomian) Edward (1819-1867) pisarz, działacz katolicki i konserwatywny. // PSB T. 18 -- Przyczynki: Motty I 139-40, 658

Łubieński* Feliks ( 1758-1848) poseł kaliski, starosta nakielski, minister Księstwa Warszawskiego. // PSB T. 18 -- Monografie: +T. Mencwel: F. Ł. minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758-1848). Wwa 1952; R: J. Willaume: RH 1951-2 s. 201-6 -- Przyczynki: +H. Grynwaser: Pisma. Wr. 1951 -- +B. Leśnodorski: Elementy Feudalne i burżuazyjne w ustroju i prawie Księstwa Warszawskiego. CzPH 3: 1951 -- +W. Sobociński: Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego. Toruń 1964 -- +Rok nadziei i rok klęski 1791-1792. Wyd. J. Łojek. Wwa 1964

Łubieński* Feliks (zm. 1880) kapitan

Łubieński* Florian h. Pomian (ok. 1705-1760) poseł na sejmy, wojewoda pozn. // PSB T. 18.

Łubieński* Kazimierz ( + ) archidiakon gnieźn.

Łubieński* Kazimierz Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łubieński* Maciej h. Pomian (1572-1652) uczeń szkoły kaliskiej, kanonik pozn. i gnieźn., bp pozn., bp kujawsko-pomorski, abp gnieźn., prymas Polski, mecenas sztuki. // PSB T. 18; WSB; Biskupi; Biskupi 2; Szkoła Kaliska Monografie: Nowacki T. 2, s. 105. Przyczynki: +W. Czapliński: Dwa sejmy w roku 1652. Wr. 1955 -- +Nowacki -- +Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 -- J. Seredyka: Sejm w Toruniu z 1626 roku. Wr. 1966, s. 66-7, 75, 87-8, 92, 161 -- +Katedra gnieźnieńska. T. 1-2. P. 1968.

Łubieński* Maciej Józef (ok. 1715 - 1770) dziekan gnieźn. i warmiński, archidiakon krak., kaznodzieja, tłumacz, dyplomata. // PSB T. 18 -- Źródła: +Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724-1736. Oprac. B. S. Kupść, K. Muszyńska. Wr.-Wwa-Kr. 1967

Łubieński* Marcin h. Pomian (1586-1653) jezuita, uczeń szkoły kaliskiej, nauczyciel, profesor filozofii. // Enc. wiedzy o jezuitach -- Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) R. Darowski: M. Ł., profesor ilozofii w Kaliszu i Lwowie. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1991-92 s. 255-66.

Łubieński* Napoleon ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Łubieński* Stanisław h. Pomian (1573-1640) proboszcz i kanonik gnieźn., bp łucki, bp płocki, podkanclerzy, historyk. // PSB T. 18; Nowy Korbut; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 -- 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: +W. Czapliński: Na dworze Władysław IV. Wwa 1959 -- +J. Maciszewski: Wojna domowa w Polsce (1606-1609). Wr. 1960 -- +J. Seredyka: Sejm w Toruniu z 1626 roku. Wr. 1966

Łubieński* Stanisław (zm. 1674) kanonik pozn.

Łubieński* Stefan Wojciech (1734-1808) kanonik gnieźn., opat trzemeszeński, bp sufragan gnieźn. // Biskupi; Biskupi 2

Łubieński* Tadeusz (1794-1861) oficer napoleoński, bp sufragan kujawsko-kaliski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: S. Librowski: Kapituła katedralna włocławska. Wwa 1949, s. 139 -- T. Mencel: Feliks Łubieński. Wwa 1952, s. 213, 216, 219-20 -- R. Kołodziejczyk: Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim1815-1850. Wwa 1957, s. 198, 227

Łubieński* Tadeusz (1861-1898) ziemianin. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Łubieński* Władysław Aleksander h. Pomian (1703-1767) kanonik gnieźn., opat paradyski, abp gnieźn., abp lwowski, prymas Polski. // PSB T. 18; Nowy Korbut; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2; Szkoła Kaliska Źródła: +Listy Stanisława Konarskiego. Wyd. J. Nowak-Dłużewski. Wwa 1962 -- Przyczynki: J. Bogusławska: Dzieje Drukarni Prymasowskiej w Łowiczu... Roczniki Biblioteczne 9: 1655 s. 228, 244-5 -- +J. Kitowicz: Pamiętnik czyli historia polska. Wwa 1971

Łubieński* Wojciech (zm. 1640) kanonik gnieźn.

Łubieński* Wojciech (1856-1903) ziemianin, działacz gosp. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Łubkowski* Wincenty ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Łucja* (ok. 1180 - po 1208) żona Władysława Laskonogiego księcia wlkp. // PSB T. 18 -- Przyczynki: K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 5: 1960 s. 96 i n. -- U. Scheil: Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen, Verőffentlichungen der historischen Kommission fürPommern, Reihe V, H. 1. Kőln 1962, s. 36-8 -- B. Zientara: Stosunki polityczne Pomorza Zachodniego z Polską w drugiej połowie XII wieku. PH 61: 1970 z. 4 s. 565

=Łuczak* Alojzy Andrzej ( + ) // +54b2) G. Banaszkiewicz, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1985 (dokończenie). [Nagrody indywidualne]: red. T. Ś. KMP 1986 nr 4.

=Łuczak* Czesław ( + ) historyk, prof. i rektor UAM // -- 54b2) T. Świtała: Prof. dr Cz. Ł. rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. KMP 1966 nr 4 s. 131-3, il. -- +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Nagrody naukowe. KMP 1973 nr 3.

=Łuczak* Edmund ( + ) lekarz. // 59b2) (ebi): Pełnia życia lekarza. Ziemia Kaliska 1987 nr 50 s. 1, 7.

=Łuczak* Jan (1910-60) ks., proboszcz parafii Przedborowo. Monografie: 36b2) B. Sikorski: Śp. ks. J. Ł. MK 11: 1960 nr 9/10 s. 482-4.

Łuczak* Władysław zob. Stoma Władysław

Łuczkowski* Aleksander (działał 1903-05) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Łuczkowski* Wacław (1878- ?) lekarz. // PTPN

Łuczyński* Franciszek (1844 lub 1845 - po 1923) powstaniec 18673, pamiętnikarz. // PSB T. 18 -- Źródła: Ł. F.: Pamiątka roku mego pamiętnego 1863. Oprac. F. Ramotowska. [W:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Wwa 1967, s. 263-316.

Łuczyński* (Luczymski) Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Ługowski* Jan ( + ) kanonik gnieźn.

Ługowski* Marcin Szymon ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Łukanowski* Edmund (1877- ?) adwokat, prokurator. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski (błędnie Łukaszewski).

Łukańska* (Łukońska) Rozalia z Drewnowskich (działała 1862-71) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Łukasiewicz* Aleksander ( + ) prof. dr hab. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1975. Nagrody Naukowe: prof. dr A. Ł. KMP 1977 nr 2.

Łukasiewicz* Franciszek (1890-1950) pianista, kier. muz. Pol. Radia w P. // SMP; WSB -- Przyczynki: K. Nowowiejski: Dookoła kompozytora. P. 1973, s. 39-40, 128, 182-3, 199-200, 249, 274-5, 281 -- Wspominki poznańskie. P. 1973, s. 400-4 -- Poznańskie anteny. Wwa 1975, s. 67-8 -- Artykuły: +Gł. Wlkp. dod. Świat 1948 nr 50 s. 3

Łukasz* z Boska - kasztelan pozn.

Łukasz* z Górki zob. Górka Łukasz

Łukasz* z Rydzyny

Łukasz* z Wielkiego Koźmina (ok. 1370 - ok. 1412) rektor Uniw. Krak., kaznodzieja // PSB; Filozofia w Polsce; SPKP; WSB -- Monografie: +M. Kowalczyk: Ł. z Wielkiego Koźmina. Matriały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce. Wr. 1971 IV (XV) Przyczynki: 20b2) M. Kowalczyk: Mowy i kazania uniwersyteckie Ł. z W. K. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 12: 1960 nr 2 s. 7-20. -- Z. Kozłowska-Budkowa: Uniwersytet Jagielloński w dobie Grunwaldu. Zeszyty Naukowe UJ z. 48 1961 s. 61-2 -- -- Historia Biblioteki Jagiellońskiej. T. I. Kr. 1966, s. 71-2.

=Łukaszek* Henryk ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1969. Nagrody indywidualne. KMP 1971 nr 2.

Łukaszewicz* Józef Andrzej (pseud. i krypt. J. Andrysowicz, X.M.Ł.) (1799-1873) historyk, publicysta, bibliotekarz, wydawca. // PSB T. 18; Nowy Korbut; SPKP; WSB; PTPN; AMM; Sł. historyków; SBWP-W I; Nauczyciele MM; Szkoła Kaliska Źródła: S. K. Potocki: Listy J. Ł. do Tytusa Działyńskiego. PBK 20: 1983 s. 197-211 -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 129-42 -- W. hist. wlkp. 61-73 -- Przyczynki: +E. Dembowski: Pisma. Wwa 1955 V -- Motty I 47, 54, 61, 75, 83-4, 148, 220-9, 271, 347, 506, 509, 514, 628, 634, 636, 639, 640-1, 645, 660-1, 667-8, 671, 675-8, 720, 725, 735, II 7, 159, 222, 274, 314, 327, 408, 450-2, 459, 461, 493, 497, 524, 533, 535, 554, 561 -- +M. Szymańska: Bibliografia historii Poznania. P. 1960 -- +B. Skarga: Narodziny pozytywizmu polskiego. Wwa 1964. +J. Dybiec: Michał Wiszniewski. Życie i twórczość. Wr.-Wwa-Kr. 1970 -- +J. Tazbir: Tradycje ariańskie w kulturze współczesnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 16: 1972 -- +A. Kaczkowski: Biblioteka Raczyńskich. Wwa 1978. -- 20b2) R. Nowakowski: J. Ł. jako historyk i działacz realizujący idee „pracy organicznej”. Spraw. PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny 96: 1978 s. 36-9. -- +M. Kosman: Z dziejów Biblioteki Kórnckiej. Wr. 1984 -- Prasa 25 -- +Z. Zakrzewski: Wielkopolskie w kulturze polskiej. P. 1992 -- +M. Motty: Listy Wojtusia z Zawad. Wwa 1993 -- +Dzieje P. -- +F. Paprocki: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella 1830-1841. P. 1994

Łukaszewicz* Maksymilian Władysław (1821-1893) ks., kaznodzieja, historyk, pisarz relig. // PSB; WSB; PTPN; AMM; Sł. historyków; SBWP-W I

Łukaszewicz* Stanisław (1861-1926 lub o 1927) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 3. Wwa 1995. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Łukaszewski* Julian (1835-1906) komisarz Rządu Narodowego w zaborze pruskim, lekarz, społecznik. // PSB T. 18 -- Źródła: J. Ł.: Pamiętnik z lat 1862-1864. Wstępem i komentarzem opatrzył S. Kieniewicz. Wwa 1973, 327 s. -- Monografie: S. Kiniewicz: Przedmowa. [W:] J. Ł.: Pamiętnik z lat 1862-1864. Wwa 1973, s. 5-32

=Łukaszyk* Andrzej ( + ) doc. dr hab. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część druga). Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1975 nr 4.

Łukawski* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Łukomscy* - rodzina z Osiecznej. // W. Omieczyński: Rodzina Ł. w powstaniu. Przyjaciel Ludu 1988 z. 4.

Łukomski* Józef (1826-1900) leśnik, powstaniec 1848. // PSB; WSB -- Przyczynki: A. Żabko-Potopowicz: Dzzieje piśmiennictwa leśnego w Polsce do 1939 roku. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej Wwa 1960 s. 38, 59, 101-2 -- Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Wwa 1965, s. 738-9 -- +A. Żabko- Potopowicz: Zarys rozwoju wiedzy leśnej do pierwszej wojny światowej. Wwa 1968 -- +Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974

Łukomski* Julian (? - ?) ziemianin, radca budowlany. // PTPN

Łukomski* Julian (1842-1922) okręg. radca budowlany. // PTPN

Łukomski* Mikołaj Antoni (1662 lub 1672-1750) opat cystersów w Lądzie. // PSB T. 18; WSB

Łukomski* Stanisław (1832-1867) rytownik, malarz. // PSB T. 18 -- Przyczynki: +J. Orańska: Grafika i rysunek do końca XIX w. [W:] Dziesięć wieków Poznania. T. III: Sztuki Plastyczne. P.-Wwa 1956

Łukomski* Stanisław Kostka Andrzej (1874-1948) kanonik katedralny pozn., bp sufragan pozn., administrator diecezji pozn. w 1926 r., bp łomżyński, bp tyt. sykceński, działacz oświatowy, społecznik. // PSB; WSB; PTPN; Teolodzy; SBKS; Biskupi; Kto był; SBWP-W I; Biskupi katol.; Biskupi 2; Członkowie tajnych tow. Monografie: 16b2) F. G. Chojnacki: Biskup S. K. Ł. - ordynariusz łomżyński (1874-1948). Wiadomości Diecezjalne Lubelskie 25: 1948 s. 419-20 [przedruk z: Słowo Powszechne 1948 nr 301]. -- +16b2) J. Janucik: Śp. biskup S. K. Ł. Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej 22: 1948 s. 98-106. -- +16b2) H. Kulbat: Biskup S. K. Ł. Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej 22: 1948 s. 98-106. -- 16b2) F. G. Chojnacki: Śp. biskup S. K. Ł. ordynariusz łomżyński (1874-1948). Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 23: 1949 s. 317-8. -- 16b2) T. Zakrzewski: Śp. S. K. Ł. Tyg. Powsz. 5: 1949 nr 1 s. 2. -- Nowacki T. 2, s. 192-3. Przyczynki: 16b2) J. Janucik: Śp. biskup S. Ł. w oczach wiejskiego proboszcza. Homo Dei 18: 1949 nr 2 s. 193-5. -- Nowacki T. 2, s. 121, 201, 233, 406, 565, 629, 656, 766. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Pod red. Z. Grota. P. 1968 -- +J. J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971 -- 16b2) Setna rocznca urodzin śp. ks. biskupa S. Ł. Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej 36: 1974 nr 5-7 s. 55. -- +K. Śmigiel: Florian Stablewski:, arcybiskup gnieźnieński i poznański. 1841-1906. Gniezno 1993

Łukomski* Wiesław (1899-1982) powstaniec wlkp., uczestnik wojny 1939. // AMM; Członkowie tajnych tow.

Łukomski* Zbigniew (1902-1939) powstaniec wlkp., uczestnik wojny 1920. // AMM; Czzłonkowie tajnych tow. -- +Witryna Śmigielska 1991 nr 9

=Łukomski* Zbigniew ( + ) inżynier. -- +54b2) [H. Jantos, Z. Romanowski]: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1958. KMP 1959 nr 1.

Łukowczyk* Stanisław (1918-1942) działacz konspir. SN. // AMM -- Przyczynki: C. Łuczak: Dzień po dniu w okupowanym P. 10 9 1939 - 23 2 1945. P. 1989 s.373 i 381

Łukowiak* Antoni (1889-1939/44) ks. // PTPN

Łukowicz* Aleksander (1848-1900) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łukowicz* Stefan (1894-1942) powstaniec wlkp., oficer WP i ZWZ-AK. // Enc. konsp. wlkp.

Łukowiczowa* (działała 1868-78) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Łukowski* Anzelm (+XVI w.) kantor pozn., administrator diecezji pozn. w 1539 r. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 94, 97, 199.

Łukowski* Jan (?-1514) notariusz i kanclerz biskupów pozn., kanonik pozn., kanclerz i dziekan pozn., archidiakon gnieźn., wikariusz generalny i oficjał pozn., administrator diecezji pozn. w l. 1498-99. // WSB Monografie: Nowacki T. 2, s. 212. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 88, 168, 182, 199, 205, 316, 411, 478, 625, 720.

Łukowski* Jan Nepomucen (1846-1904) ks., historyk, pisarz relig., prof. Semin. Duch. w Gnieźnie. // PSB; PTPN; Teolodzy; SBWP-W I -- Przyczynki: +Nowacki -- H. Jaromir: Zarys historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce 1668-1968. NP 32: 1970 s. 5-143

Łukowski* Michał (1864-1922) ks. // PTPN

Łuniewski* Tymoteusz (pseud. Larys) (1847-1905) powstaniec styczniowy, ziemianin, działacz gospod., pisarz rolniczy. // PSB T. 18. -- Przyczynki: H. Syska: Zygmunt Gloger. Wwa 1963, s. 47, 55-6, 124-5 -- G. Pauszer Klonowska: Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie. Lublin 1969, s. 11

Łuniewski* Witold Aleksander Robert (1881-1943) psychiatra, psychopatolog, dyrektor Szpitala dla Psychicznie Chorych w Tworkach, działacz niepodl., społecznik. // PSB T. 18.; Wolnomularze; Szkoła Kaliska Przyczynki: +T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Wwa 1962

Łyczywek* Stefan Jan Nepomucen (1905-1994) adwokat, publicysta, historyk, członek KG Szarych Szeregów. // AMM -- Przyczynki: +C. Łuczak: Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu 10 9 1939 - 23 2 1945. P. 1989.

Łysek* Tomasz ( + ) nauczyciel - przyrodnik. // Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Łyskowski* Ignacy (1820-1886) ziemianin, pisarz, działacz polit., społ. i oświat. // PSB; Or. Słow.; SPKP; PTPN Monografie: 14b2) J. Makowski: I. Ł. (W 70 rocznicę śmierci). Z tradycji walki o polskość Pomorza. Nowy Tor 1956 nr 26 s. 2. -- +J. Wróblewski: „Czerwony szlachcic” [o I. Ł.] Warmia i Mazury 1967 nr 3 -- +20b2) Sz. Wierzchosławski: I. Ł. 1820-1886. [W:] Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. Red. M. Biskup. Wwa 1975. -- 20b1) A. Tujakowski: I. Ł. - działacz społeczny i narodowy Ziemi Michałowskiej. 1820-1886. Toruń - Brodnica 1977, 17 s. -- Przyczynki: B. Osmólska-Piskorska: Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. Toruń 1948, s. 76-7, 83, 102, 184-6, 188-9, 191 -- Jakóbczyk Studia II 41, 53, 91, 105 -- A. Bukowski: Florian Ceynowa w gimnazjum chojnickim (1831-1841).Rocznik Gdański 26: 1967 s. 112-3 -- +S. Myśliborski-Wołowski: Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym. Wwa 1968 -- +J. Wróblewski: Działalność bibliotekarska I. Ł. Olsztyn 1969 -- J. Szews: Z dziejów walki o oświatę polską w okresie „Kulturkampfu” na Pomorzu Gdańskim (1871-1885). Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 13:1970. Pedagogika, psychologia historia wychowania z. 4 s. 158-63, 170-2, 198

Łyskowski* Mieczysław (1825-1894) bankowiec, działacz polit., społ. i oświat. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +B. Osmólska- Piskorska: Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. Toruń 1948 -- W. Jakóbczyk: Towarzystwo Oświaty Ludowej w Poznańskiem 1872-1878. RH 23: 1957 s. 587-8 -- Jakóbczyk Studia II 45, 47, 58, 67, 139, 145, 148-9, 152-3 -- +S. Myśliborski-Wołowski: Udział Prus Zachodnicch w powstaniu styczniowym. Wwa 1968 -- A. Bukowski: „Gazeta Toruńska” (1867-1921). Rocznik Toruński 3: 1969 s. 101-3, 105, 111 -- Tenże: Juliusz Kraziewicz - twórca pierwowzoru polskicch Kółek Rolniczych. [W:] Kociewie. Praca zbiorowa. Gdańsk 1970 --

Łyskowski* Tomasz (1868-1938) ziemianin. // PTPN

Łyszczyński* Kazimierz ( + ) kleryk, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Machajski* Felicjan ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Macharzyńska* Maria zamężna Krzyszkowska (1851 - działała do 1900) śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Machnicki* Kazimierz (1780-1844) prawnik, major WP, działacz niepodl., mason // PSB; WSB -- Przyczynki: +W. Bortnowski: Walka o cele powstania listopadowego (od 29 listopada 1830 do lutego 1831). Łódź 1960 -- +H. Dylągowa: Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy (1821-1829). Wwa 1970

Machnikowski* Sylwester (1903-1939) nauczyciel gimn., publicysta. // Nauczyciele MM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: M. Walczak: Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji 1939-1945, P. 1974, s. 476

Machowski* Walenty (1888-1937) lekarz, działacz społ. i polit. // PSB T. 18; PTPN -- Przyczynki:J. Hulewicz: Studia wyższe młodzieży z zaboru rosyjskiego w uczelniach galicyjskich w latach 1905-1914. Zeszyty Naukowe UJ. S. Nauk Społecznych 1958 Historia nr 3 s. 282

Maciaszek* Jan (1876-1932) prawnik, powstaniec wlkp., kpt., prezydent B. // PSB; BSB II (i fot.); Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +L. Grot, I. Pawłowski, M. Pirko: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919. Wwa 1968 -- +M. Wojciechowski: Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej. Prace KH BTN 1969 IV -- +Tenże: Ruch polski w Bydgoszczy (lipiec 1919 - styczeń 1920). [W:] Bydgoszcz w dobie powstania wielkopolskiego. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota. B. 1970 -- Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918-1919. P. 1985, s. 23, 26, 34, 42, 60, 79, 80-82, 136, 180, 225, 227, 273 -- P. Bauer: Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937. P. 1988, s. 135-8 -- A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1988, s. 9, 155, 165, 176, 185, 189, 198, 203, 205, 212, 215-7, 219-20, 222-3, 228-9, 270 -- B. Polak: Generał Stanisław Taczak 1874-1960. P. 1988, s. 41-3, 52, 55-6, 58, 91 -- Tenże: Wojsko wielkopolskie 1918-1920. Koszalin 1990, s.34, 43, 55, 63, 67-9, 91, 93, 122, 246 -- J. Kutta: Prezydenci miasta Bydgoszczy 1920-1939. B. 1991, passim -- Powrót Bydgoszczy do Macierzy 1920. Protokół dotyczący aktu oddania miasta Bydgoszczy Generalnemu Komisarzowi Rządu Polskiego. Wyd. J. Kutta. B. 1993, passim (i fot.) -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1994, s. 63

Maciaszek* Stanisław (1872-1930) ks., działacz społ., gosp. i oświat. // PSB; PTPN

Maciej* (zm. ok. 1268) notariusz kancelarii księcia wlkp. Bolesława Pobożnego. // PSB; WSB -- Przyczynki: K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Er. 1951, s. 162 i n. -- +M.Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967; R: K. Jasiński PH 59: 1968 s. 167. -- F. Sikora: Krytyka autentyczności dokumentów Przemysła I. Studia Historyczne 11: 1968 s. 147-8 -- Tenże: Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej. Wr. 1969, s. 69-73, 127-36, 175-7. -- Dz. Wlkp. I 38-44.

Maciej* (zm. ok. 1280) wojewoda inowr. // PSB T. 19. -- Przyczynki: J. Baszkiewicz: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Wwa 1954, s. 191-3, 226-7, 231, 293, 315. -- K. Jasiński: Porozumienie kujawsko-pomorskie w 1280 roku. ZH 21: 1955 z. 3-4 s. 7-44 -- J. Bieniak: Rola Kujaw w Polsce Piastowskiej. Ziemia Kujawska 1: 1963 s. 44-7 -- J. Bieniak: Przynależność administracyjno-polityczna kasztelanii nadgoplańskich w latach 1267-1327. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historia nr 2 1966 s. 63-73. -- J. Powierski: Uwagi o wydarzeniach kujawsjich w latach 1267-1271. Prace KH BTN 5: 1968 s. 43-76. -- R. Grodecki: Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. [W tegoż:] Polska Piastowska. Wwa 1969 s. 217, 242-6,

Maciej* (?-1420) kanonik gnieźn., kanclerz królowej Jadwigi, bp przemyski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Maciej* (+2 poł. XV w.) bakałarz, rektor szkoły paraf. w Lwówku. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 670.

Maciej* Borek (zm. ok. 1452/3) kasztelan nakielski. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +Nowacki -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968

Maciej* Borkowic (zm. 1358-60) wojewoda pozn. // PSB; WSB Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Kazimierz Wielki. Wwa 1948, s. 118-9, 160-2 -- S. Roman: Geneza statutów Kazimierz Wielkiego. Kr. 1961, s. 155-8 -- Dz. Wlkp. I 307-8 -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruńn 1969, s. 291. -- Artykuły: +RH 43: 1977 s. 29-58; 44: 1978 s. 131-43.

Maciej* z Błonia (zm. 1517) kanonik gnieźn., lekarz nadworny Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +Nowacki

Maciej* z Bnina (zm 1493) wojewoda pozn. // PPSB T. 19 -- Przyczynki: K. Kumaniecki: Twórczość poetcka Filipa Kallimacha. Wwa 1953, s. 107, 121-8 -- +Nowacki -- W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959, tabl. 112, 138 -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce.P. 1970 -- Tenże: Wielkopolskaa w ostatnich księgach Roczników Jana Długosza. SŹ 15: 1970s. 184 --

Maciej* z Gołańczy (ok. 1285-1368) kanonik gnieźn., pozn. i kruszwicki, bp kujawsko-pomorski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Polska czasów Kazimierza Wielkiego. Kr. 1964, s. 23, 65, 81, 97, 116, 128, 143, 150 -- +Nowacki -- S. Librowski: Wizytacje diecezji włocławskiej. ABMK 10: 1965 s. 147-72 -- H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. P. 1967, s. 30-1, 75-9, 89-90, 108, 134, 145-7, 206, 229-30. -- +J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969 --

Maciej* z Kębłowa (1 poł. XV w.) ks. husycki z Kębłowa w Wlkp. // PSB T. 19

Maciej* z Koła (ok. 1375-1441) filozof, teolog, prof. i rektor Uniw. Krak. // PSB T. 19; Filozofia w Polsce -- Monografie: J. Krzyżaniakowa: Wielkopolanie na Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej poł. XV w. [W:] Munera poznaniesia. Pod red. G. Labudy. P. 1965, s. 66-7 -- Przyczynki: +M. Kowalczyk: Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej poł. XVw. Wr. 1970

Maciej* z Krajny (zm. po 1546) lekarz i bibliofil. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +Katalog inkunabułów Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławi.Opr. A. Kawecka-Gryczowa. Wr. 1956 -- +L. Hajdukiewicz: Biblioteka Macieja z Miechowa. Wr. 1960 H. Barycz: W blaskach epoki odrodzenia. Wwa 1968, s. 425 --

Maciej* z Krakowa ( + ) opat trzemeszeński. // =16b2) A. Szafrański: État de recherches sur la vie et l’oeuvre de Mathieu de Cracovie. Bulletin de Recherches de L’Institut de La Culture Médievale 1: 1966-69 s. 43-6

Maciej* z Lubstowa (zm. 1408) wojewoda inowr. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968

Maciej* z Łabiszyna ( ok. 1370-1430) wojewoda brzeski [kujawski]. // PSB T. 19 -- Przyczynki: Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. Wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz. P.-Wwa-Wr. 1957-67 I 1268, II 764 -- +Księga ziemska poznańska 1400-1407. Wyd. K. Kaczmarczyk, K. Rzyski. P. 1960. -- +Bitwa pod Koronowem 10 X 1410 (referaty M. Biskupa i Z. Spieralskiego). B. 1961 -- A. Wojtkowski: Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych zz Krzyżakami. Cz. 1 (1310-1454). Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 91: 1966 s. 46 -- Dokument strony polsko-litewskiej traktatu przymierza z państwami unii kalmarskiej z 1419 roku. Wyd. Z. Nowak. ZH 36: 1971 z. 3 s. 65-73

Maciej* z Łabiszyna (zm. po 1452 r.) profesor i rektor Akademii Krakowskiej, filozof, teolog. // PSB; Filozofia w Polsce; SPKP -- Źródła: 20b2) Komentarz Macieja z Łabiszyna do ośmiu początkowych rozdziałów z ewangelii św. Jana (BJ 1273, BJ 1455). Wyd. S. Wielgus. Acta Mediaevalia 3: 1978 s. 71-107, rés. [we wstępie biografia M. z Ł.]. -- Monografie: +B. Chmielowska, Z. Włodek: M. z Łabiszyna. Wr 1971 -- Przyczynki: +M. Kowalczyk: Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w. Wr. 1970 -- +M. Markowski: Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Wr. 1971

Maciej* z Mieleszyna (zm. 1522) historyk, kronikarz.

Maciej* Mosiński z Bnina zob. Bniński Maciej

Maciej* z Pełczyna, z Pyzdr (zm. po 1500) benedyktyn, opat na Świętym Krzyżu, bibliotekarz. // PSB; SPKP. -- Przyczynki: M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947, s. 324, 346, 395 -- J. Zathey: Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wr. 1964, s. 486-93 -- J. Wiesiołowski: Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej. Wr.-Wwa-Kr. 1965, s. 52, 78-9, 139 -- M. Zwiercan: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wr.-Wwa-Kr.1969, s. 36-9, 162-3, 170

Maciej* z Poznania

Maciej* z Raciąża (zm. ok. 1483) kanonik gnieźn., kaznodzieja, prawnik, dyplomata. // PSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: K. Górski: Pisma polskie w obronie Związku Pruskiego a geneza „złotej wolności”. RH 18: 1949 s. 86-90, 95-6, 103 -- +M. Biskup: Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w poł. XV w. [W:] Szkice z dziejów Pomorza. Wwa 1959 I -- +M. Biskup: Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466. Wwa 1967 -- +K. Górski: Polski traktat polityczny z XV w. Rocznik Olsztyński *: 1968

Maciej* z Trzemeszna

Maciej* z Wąsoszy h. Pałuka (zm. 1423/24) wojewoda kaliski // PSB T. 19; WSB -- Przyczynki: M. Biskup: Z badań nad „wielką wojną” z zakonem krzyżackim. KH 66: 1959 s. 683 -- W. Fenrych: Zabiegi Polski o nabycie Nowej Marchii w latach 1402-1411. [W:]Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata. P. 1959, s. 37-58 -- +S. M. Kuczyński: Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Wwa 1960 -- W. Pałucki: Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku. Wwa 1962, s. 201-4 -- +Księga ziemska poznańska. Wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski. P. 1960 -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970

Maciejewski* Alfons Antoni (1906-1979) ortopeda, dyrektor i ordynator Miejskiego Szpitala Ortopedycznego w Poznaniu. // Źródła: =Teczka akt personalnych w PKP Poznań - R 42287. Monografie: M. Przychodzki: A. A. M. (1906-1979). Ortopeda. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 226-7, bibliogr. Przyczynki: +K. Neyman: Zalążki służby zdrowia. [W:] Trud pierwszych dni. Poznań 1945. Red. T. Świtała. P. 1970.

=Maciejewski* Feliks ( + ) prezydent Poznania. // -- 54b2) T. Świtała: F. M. - pierwszy prezydent wyzwolonego Poznania. Mottyniana. KMP 1965 nr 1 s. 85-104, il.

Maciejewski* Franciszek (1879-1948) działacz gosp. i społ. // WSB -- Artykuły: +Gł. Wlkp. 1948 z 11 I -- Głos Ostrowski 1948 z 11 I -- Kurier Poznański 1948 z 11 I

Maciejewski* Jakub (? -1916) lekarz. // PTPN

Maciejewski* Jarosław (1924-1987) historyk literatury, prof. UAM. // Współcz. pisarze; Sł. historyków -- Monografie: +B. Chrząstowska: J. M. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1988 -- +Z. Raszewski: Pożegnanie Profesora M. Pamiętnik Teatralny 1988 zz. 1/2 -- +L. Słowiński: Zmarł prof. dr hab. J. M. Polonistyka 1988 nr 9 -- +J. Starnawski: J. M. RL 1988 nr 6 -- +M. Witkowski: J. M. PLit 1990 z. 1 -- Przyczynki: T. Lewandowski: J. M. naukowe drogi. [W:] Fakty i interpretacje. Wwa 1991, s. 5-19 -- J. Fiećko: Bibliografia prac profesora J. M. [W:] Tamże, s. 20-9

Maciejewski* Józef (1860-1893) chemik. // PTPN

Maciejewski* Józef (1910-1980) internista, kardiolog // Monografie: A. Sapiński: J. M. (1910-1980). Internista. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 228-9.

Maciejewski* Wiktor (1900-?) drukarz. // L. Hass: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999.

Maciejowski* Bernard (1548-1608) dziekan gnieźn., abp gnieźn., prymas Polski, kardynał. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: T. Długosz: Biskupi polscy XVII i XVIII w. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 5: 1959 z. 2 s. 73-98 -- B. Natoński: Geneza i budowa katedry lubelskiej. NP 27: 1967 s. 65-73, 83, 114 -- +J. Maciszewski: Polska a Moskwa 1603-1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej. Wwa 1968 -- +Kościół w Polsce. Kr. 1969 -- H. Wisner: Opinia szlachecka Rzeczypospolitej wobec polityki szwedzkiej Zygmunta III. ZH 38: 1973 z. 2 s. 20, 24

Maciejowski* Ignacy ( + ) prawnik, oficer powstania listopadowego 1830/31. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

=Maciejowski* Ignacy ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Maciejowski* Samuel (1499-1550) kanonik gnieźn., bp krakowski, kanclerz wielki koronny. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: A. Dembińska: Zygmunt I. P. 1948, s. 12, 14-5, 27, 29, 30, 40, 44, 52, 56, 58-61, 76, 88-9, 92-3 -- B. Leśnodorski: Dominium warmińskie. P. 1949, s. 68-9 -- Ł. Górnicki: Dzieje w Koronie. Wyd. H. Barycz. Wr. 1950, s. 7, 14, 17, 20-1, 29, 31-6 -- +Nowacki -- +K. Morawski: czasy zygmuntowskie na tle prądów odrodzenia. Wwa 1965 --

Macniew* Władimir Nikołajewicz ( + ) gubernator kaliski. // +59b2) Ł. Chimiak: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wr. 1999.

Maćkiewicz* Ignacy (1861-1917) lekarz. // PTPN

Maćkowiak* Edmund (1903-1971) dyrygent, kompozytor, krzewiciel śpiewu, prof. i rektor PWSM w Poznaniu. // PSB; WSB; Dyrygenci -- Monografie: +S. Kwaśnik: Sylwetki działaczy Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego. KMP 1950 nr 8-9 -- +T. Świtała: E. M. Gł. Wlkp. 1962 nr z 8 I -- 54b2) T. Świtała: Doc. E. M. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. KMP 30: 1962 nr 1 s. 93-5, il. -- 54b2) M. Weigt: Prof. E. M. Z żałobnej karty. KMP 39: 1971 nr 4 s. 124-8, il. Przyczynki: W. Gembik, A. Warzok: Wspomnienia Opolan. Wwa 1960, s. 162, 168, 197, 336, 338 -- 54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1963. Nagrody indywidualne. KMP 1965 nr 2 s. 96-8. -- +50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Wwa - P. 1973 -- Artykuły: RKal. 4: 1971 s. 299

Maćkowiak* Wiktor (1875- ?) inż. // PTPN

=Maćkowiak* Jan (1905-59) ks., proboszcz parafii św. Marcina w Poznaniu. Monografie: 36b2) B. Sikorski: Śp. ks. J. M. MK 11: 1960 nr 3 s. 178-83.

Maćkowski* Jan Karol (1865-1915) publicysta, społecznik. // PSB; WSB -- Źródła: +J. K. M. Wspomnienia Śląskie. Opr. J. Glensk. Opole 1970 -- Przyczynki: +J. Glensk: J. K. M. jako redaktor „Nowin Raciborskich”. Opole 1966 -- +Tenże: „Nowiny Raciborskie” w latach 1889-1904. Katowice 1970 -- Z. Bednorz: Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Wr. 1971, s. 14, 16, 20, 42-4 -- J. Glensk: Ostatnie słowo w sprawie „Nowin”. Zaranie Śląskie 1972 z. 1/2 s. 169-73

Madaliński* Antoni Józef (1739-1804) gen., działacz polit. // PSB; WSB -- Przyczynki: +J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 -- +W. Tokarz: Insurekcja warszawska 17 i 18 kwietnia 1794 r. Wwa 1950 -- S. Herbst: Bitwa na przedpolu Warszawy w lipcu 1794 r. PH 1953 s. 356-8, 360-1, 371 -- J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. P. 1957, s. 50-5, 76, 124-5, 127-8, 131-3, 141, 149-50 -- +W. Tokarz: Marsz Madalińskiego. [W:] Rozprawy i szkice. Wwa 1959 II -- S. Herbst:: Początki polskiej wojny rewolucyjnej 1974 r. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 1967 XIII cz. 2 s. 24-33, 35-7, 39-40, 42-3, 46, 48, 54, 57 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli Historia polska. Opr. P. Matuszewska. Wwa 1971

Madaliński* Bonawentura (1620-1691) kanonik pozn. i gnieźn., archidiakon śremski, administrator opactwa w Trzemesznie, bp kujawsko-pomorski, sekretarz wojewody pozn. K. Opalińskiego. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957 -- Przyczynki: A. Sajkowski: Krzysztofa Opalińskiego „droga francuska”. SiMDW 2: 1956 s. 249-51 -- +Nowacki -- W. Czermak: Ostatnie lata Jana Kazimierza. Wwa 1972, s. 341, 416-8 --

Madaliński* Jan (? - 1644) bp sufragan gnieźn., kanonik kruszwicki, pozn. i gnieźn., opat komendatoryjny lądzki, sekretarz królewski. // Biskupi; Biskupi 2

Madeja* Józef (1829-1968) klarnecista, kompozytor, prof. PWSM w Poznaniu. // PSB; WSB; SMP -- Monografie: 54b2) B. Urbanowicz: Wspomnienie pośmiertne o J. M. Z żałobnej karty. KMP 37: 1969 nr 4 s. 143-5, il. Przyczynki: 54b2) A. Nowak, I. Soliński: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1962. Nagrody indywidualne. KMP 1964 nr 3 s. 69-70. -- +K. Wiłkomirski: Wspomnienia. Kr. 1971 -- +50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Wwa - P. 1973.

Mademann* Karol ( + ) lekarz. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski].

Maeusel* Antoni (1883- ?) lekarz. // PTPN; Czlonkowie tajnych tow.

Magdziński* Teofil (1818-1889) prawnik, działacz społ.-polit., powstaniec 1846, 1848 i 1863. // PSB; SPKP; PTPN; Mann Handbuch: AMM; BSB II (i fot.) -- Źródła: Deutsche und Polen in der Revolution 1848-1849. Dokumente aus deutschen und polnischen Archiven. Rhein 1991, s. 279-81, 394, 686 -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 194 -- Przyczynki: D. Fajnhauz: R. 1846 na ziemiach Litwy i Białorusi PH1957 z. 4 s. 688-93 E. Szmańda: Wybitni bydgoszczanie. Kal. Bydg. 1979 s. 43 -- W. Feldman: Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914. Wwa 1933 (reprint 1991), s. 175 -- A. J. Markiewicz: Nieśmiertelne nie umiera ! B. 1992, s. 56-7, 70-1 -- S. Wierzchosławski: Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914. Toruń 1992, s. 53, 144 -- W. Rezner: Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). P. 1993, s. 34

Magnuszewicz* Mikołaj (1812-1884) aptekarz, kupiec, powstaniec 1830. // AMM

Magnuszewicz* Teodor (? -1867 ?) kupiec. // PTPN

Magnuszewski* Eugeniusz (1891-1944) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Magoniewicz* Franciszek ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Magowski* Władysław (1890-1961) okulista, powstaniec wlkp // PTPN Źródła: Monografie: K. Bartkowska: Wspomnienie pośmiertne o dr. W. M. Klinika Oczna 32: 1962 nr 1. -- S. Stępak: W. M. (1890-1961). Okulista. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 230-1, bibliogr. Przyczynki: +Szpital Dziecięcy im. Bolesława Krysiewicza 1877-1977. Praca zbior. pod red. E. Błaszczyk. P. 1977. -- +J. Basiński: Organizacja i stan kadrowy Wojsk Sanitarnych Powstańczej Armii Wielkopolskiej. +AHFMHNP [Archiwum Historii Medycyny] 42 nr 1. -- +Z dziejów szpitali poznańskich. P. 1983.

Mahlik* Zygmunt (zm. 1976) dyrygent, kompozytor. // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Dokończenie). Nagrody kulturalne. KMP 1976 nr 3. -- KW 1977 nr 1 s. 212

Maisel* Witold (1914-1993) historyk, prof. UAM. // Monografie: 54b2) E. Borkowska-Bagieńska:W. M. (1914-1993). Z żałobnej karty. KMP 61: 1993 nr 3/4 s. 504-7. -- 54b2) A. Gulczyński: W. M. - badacz dziejów Poznania, twórca polskiej archeologii prawnej. KMP 63: 1995 nr 1 s. 262-74, il.

Maius* (Maj) Michał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Maj* Jan (1891-19) lekarz. // PTPN

=Majak* Antoni ( + ) artysta operowy // -- 54b2) T. Orlik: A. M. artysta Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. KMP 1959 nr 3 s. 89-90, il.

=Majchrzak* Andrzej ( + ) rzeźbiarz ludowy. Monografie: 50b1) H. Gościański: A. M. - rzeźbiarz ludowy. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 14-5. Przyczynki: 14b2) S. Helsztyński: U rzeźbiarza wiejskiego A. M. PSzL 12: 1958 nr 1 s. 37-44. R: Z. J., SiMDW 7: 1962 z. 1 s. 365-6.

=Majchrzak* Józef (1907-1990) inżynier budownictwa, działacz sportowy, regionalista. // Słow. region. kościań. Artykuły: H. Florkowski: Z redakcyjnej poczty. Wiadomości Kościańskie 1990 maj s. 14.

Majdanowski* Stefan ( + ) doc. geoografii na UP. Źródła: Monografie: 36b2) B. Krygowski: Wspomnienie pośmiertne o S. M. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 5: 1959 s. 9. Przyczynki:

Majdański* Walenty (1899-1972) pedagog i publicysta katolicki. // PSB T. 19. -- Monografie: +J. Dobraczyński: Śp. W. M. Słowo Powszechne 1972 nr 297

Majdrowicz* Eugeniusz Edmund (1856-1929) śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru. // PSB T. 19. -- 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Majer* Wacław Piotr (1897-19) ginekolog. // PTPN

Majerowski* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Majerski* Michał (1873-1934) dziennikarz, działacz narod. i społ. powstaniec wlkp. // PSB T. 19 -- Monografie: +J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967 -- Przyczynki: M. Stański: Rozwój ruchu ludowego na Pomorzu Gdańskim (1920-1926). P. 1960, s. 33-4 -- T. Perkowska: Zakłady Graficzne Wiktora Kulerskiego i ich działalność wydawnicza (1894-1939). Roczniki Biblioteczne 9: 1965 z. 3-4 s. 306, 315, 327-8, 335 -- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie światowej. Wwa 1967 -- +Jakóbczyk Studia III -- +W. Chudański: Ruch ludowy w województwie pomorskim 1920-1939. Wwa 1970

Majewska* Izabela z domu Parys (działała od 1814 - zm. 1862) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Majewska* Petronela Helena v. Kirkorow v. Pióro-Dębińska (1828-1900) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Majewski* Franciszek Samuel (1781 - po 1837) kapitan WP, wolnomularz, założyciel Towarzystwa Templariuszy. // PSB T. 19 -- Przyczynki: M. Brandys: Koniec świata szwoleżerów. Wwa 1972, s. 219-24

Majewski* Władysław (pseud. Żaboklicki) (1830-1887) komisarz Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. // PSB T. 19. -- Źródła: +Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym. Wr 1956 -- +Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego. Wr. 1965 -- +Dokumenty Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego. Wr. 1968 -- Przyczynki: +Kraków w powstaniu styczniowym. Kr. 1968 -- +J. Jarzębowski: Traugutt. Londyn 1970.

Majewski* Władysław (działał 1904-05) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Majewski* Zygmunt (1872-?) ks. // PTPN

Majkowski* Edmund Klemens (1892-1951) ks., historyk, archiwista, bibliotekarz, numizmatyk. // PSB; SPKP; PTPN; M. Gumowski: Bibliografia numizmatyki polskiej. Toruń 1967; Teolodzy; Sł. historyków; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: 16b2) E. M.: Życiorys własny i spis prac. Podał do druku J. Ujda. NP 25: 1966 s. 285-90. Monografie: 51b2) Komunikaty Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego 1951 nr 1 s. 10 [nekr.]. -- A. Preissner: Życie i działalność bibliofilska E. M. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 12: 1966 s. 127-59 -- Monografie: Śp. ks. dr E. M. MK 6: 1951250-1 -- J. Ujda: Ks. kanonik dr E. M. Biuletyn Numizmatyczny 1955 nr 1 s. 17-22 -- A. Preissner: Życie i działalność bibliofilska E. M. (1892-1951). Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 12: 1966 s. 127-59 Przyczynki: 51b2) J. Ujda: Ks. kan. dr E. M. Biuletyn Numizmatyczny Towarzystwa Numizmatycznego 1955 nr 4 s. 17-22, bibliogr. -- F. Lenort: Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. ABMK 15: 1967 s. 82-4.

Majkowski* (Maykowski) Euzebiusz Kazimierz ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Majkowski* Józef ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Majkowski* Leon ( + )

Makarow* (działała 1908-09) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

=Makowiec* Józef ( + ) // Źródła: 59b2) J. Makowiec: Moje spotkanie z tragedią Kalisza. Ziemia Kaliska 1984 nr 34 s. 7, il. [wspomnienia z I wojny św.]

Makowiecki* Stanisław (zm. 1624) kanonik gnieźn., opat koronowski, prałat warmiński // PSB; Or. Słow. -- Przyczynki: T. Glemma: Piotr Kostka. Toruń 1959.

Makowski* Adam ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Makowski* Edmund ( + ) // Źródła: 59b2) E. Makowski: Ucieczki, wysiedlenia i ewakuacja. Zeszyty Wielkopolskie 1972 z. 14 s. 102-22 [wspomnienia z lat 1939-46]. Przyczynki: +54b2) T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego. KMP 1961 nr 4 s. 139.

Makowski* Janusz Feliks (1912-1973) dziennikarz, działacz społ.-polit. // WSB -- Przyczynki: J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971, s. 368 -- Artykuły: +Za i Preciw 1973 nr 28

Malak* Apolinary (1832-1916) ks. // PTPN

Malanowscy* - rodzina szewców kaliskich. // Monografie: 59b2) T. Malanowski: Jak w Kaliszu buty szyto... Ziemia Kaliska 1981 nr 24 s. 6-7 [Nemeziusz, Bronisław i Tadeusz M., Jan Drygas, Stanisław Kubicki].

Malanowski* Tadeusz (1888-1968) rzemieślnik, działacz społ., miłośnik historii Kalisza. // Szkoła Kaliska

Malapert* Karol (1580 lub 1581-1630) jezuita, nauczyciel, astronom, matematyk. // WSB; Enc. wiedzy o jezuitach; SBWP-W I; Szkoła Kaliska Przyczynki: Osiemnaście wieków Kalisza. T. i. P. 1960, s. 164-90 -- Księga tysiaclecia katolicyzmu w Polsce. Cz. 2. Lublin 1969, s. 44-5 -- Hist. nauki II 115; VI 394-5, 504, 666. -- 59b2) A. Roth: K. M. kłopoty z lunetą. Kalisia Nowa 1998 nr 10 s. 15. Artykuły: +RKal. 4: 1971 s. 40.

Malatyński* Stanisław Antoni (1906-1976) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Malchrowicz* Adam ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 217

Malczewski* Andrzej (+) ks. jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Malczewski* (Skarbek-Malczewski) Adam (1680-1754) jezuita, nauczyciel, pisarz, teoretyk wymowy. // PSB T. 19;Nowy Korbut; Filozofia w Polsce; Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska

Malczewski* (Skarbek-Malczewski) Adam Wojciech (1742-1804) poseł na sejmy, kasztelan rogoziński. // PSB T. 19 -- Przyczynki: J. Deresiewicz: Z badań nad początkami układu kapitalistycznego w przemyśle poznańskim w drugiej połowie XVIII wieku. PZach. 3: 1951 s. 60, 71 -- +Opisy i lustracje Poznania z XVI - XVIII wieku. Wyd. J. M. Mika. P. 1960

Malczewski* (Skarbek-Malczewski) Adolf Ignacy Marcelin (1813-1887) ziemianin, powstaniec 1830 i 1848. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +F. Paprocki: Walenty Stefański jako działacz Związku Plebejuszy. [W:] W stulecie Wiosny Ludów. Wwa 1951 IV. -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 15, 51, 62-3, 66, 69-72, 117-9, 232, 370, 375, 383, 406. -- +J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. P. 1972.

Malczewski* (Skarbek-Malczewski) Franciszek (1754-1819) proboszcz w Mokronosie i Pobiedziskach, kanonik i prepozyt gnieźn., wikariusz kapitulny archidiecezji gnieźn. i administrator apostolski diecezji pozn. w l. 1807-08, bp kujawsko-pomorski, abp warsz. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 114, 201. -- J. Wysocki: Erekcja arcybiskupstwa i metropolii warszawskiej. Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej 50: 1968 s. 239-49. -- Tenże: Z życia i działalności Szczepana Hołowczyca II arcybiskupa Warszawy. Tamże 53: 1971 s. 52-64

Malczewski* (Skarbek-Malczewski) Ignacy (1730-1782) marszałek wlkp. konfederacji barskiej. // PSB T. 19; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: PSB V33, VII 243, VIII 106, 159, 201, 326, 515, IX 172, X 95, 181, 60910, XI 407, XII 400, 526, XIII 150-1, 452, 582-3, XIV 289, XV 67, 75-6, 416, XVI 381-2, 384-5 -- +Dz. Wlkp. I -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce (1768-1770). Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli Historia polska. Wyd. P. Matuszewska, Z. Lewinówna. Wwa 1971 -- +Dz. Kal. -- Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. P. 1979, s. 76-9, 83-6, 88 -- +W. Konopczyński: Konfederacja barska. Wwa 1992

=Malendowicz* Ludwik ( + ) dr med. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Nagroda Młodych - Nagroda naukowa. KMP 1973 nr 3.

Maleszewski* Apoloniusz (ok. 1830-1864) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Maleszewski* Tytus (1827-1898) malarz. // WSB -- Przyczynki: +T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. T. I. Wr. 1956 -- +Dz. Wlkp. II -- Artykuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Historia Sztuki 3: 1961 s. 127-78

Maleszewski* Wiktor (1883- ?) chirurg. // PTPN

Maleszowski* (Maliszewski) Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Malewski* Zygmunt Stanisław (1873-1937) pisarz, archiwariusz miejski. // PSB; Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. 1918-1984. Wwa 1988; BSB I (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Z. M. SiMDW T. IV 1958 s. 505-6 -- +Tenże: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967 -- kr: Bogufał z Bydgoszczy. Kal. Bydg. 1970 s. 113-5. -- Przyczynki: J. Podgóreczny: Z życia i pracy Bydgoskiej Książnicy. B. 1965, s. 135-6

Malicka* Marianna (właśc. Maria Wiktoria) zamężna Sulikowska (1826 - działała do 1851) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Malina* Hieronim (1891-1948) malarz. // PSB; WSB; Allgemeines Lexikon der bildenden Küstler XX Jahrhunderts. Hrsg. v. H. Volllmer. Leipzig 1955 -- Monografie: 54b2) K. Lisiecki: Śp. H. M. niezrównany pejzażysta. (Wspomnienie pośmiertne). KMP 21: 1948 nr 2 s. 154-6, il. Przyczynki: +Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974

Malinowski* (działał 1905-09) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Malinowski* Bazyli (zm. 1764) reformat, pisarz historyczny. // PSB T. 19. -- Przyczynki: Studia Theologica Varsaviensia 1966 fasc. 1 s. 376; 1969 fasc. 1 s. 235-6

=Malinowski* Franciszek CM (+ -1942) ks. -- 16b2) A. Wietrzykowski: Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. Wspomnienie o śp. księdzu F. M. CM. Przew. Kat. 1971 nr 30 s. 278.

Malinowski* Franciszek Ksawery (1808-1881) ks., językoznawca. // PSB; WSB; PTPN; Nowy Korbut -- Monografie: Biogramy uczonych I -- Przyczynki: A. Wojtkowski: Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. RH 23: 1957 s. 316, 318, 326 -- Tamże zeszyt dodatkowy s. 7, 11-12 (poz. 5 i 9) -- Motty I 522, 668, 702, 723, II 11, 418, 466-8, 508, 563

Malinowski* Kazimierz (1907-1977) prof. dr, historyk sztuki, muzeolog. // WSB; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 20b2) A. Dobrzycka: K. M. 1907-1977. Studia Muzealne 12: 1977 s. 6-10, bibliogr. -- 54b2) H. Kondziela: Prof. dr K. M. (1907-1977). Z żałobnej karty. KMP 46: 1978 nr 4 s. 84-6, il. -- 20b2) B. Rymaszewski: Profesor K. M. Muzea Walki 11: 1978 s. 40-2. -- 20b2) A. Dobrzycka: K. M. 1907-1977. BHSz 41: 1979 nr 3 s. 310-2. -- 20b2) W. Domasłowski: Profesor dr K. M. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 91: Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. 7: 1979 s. 3-6. Przyczynki: +54b2) A. Laboga: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. (Dokończenie). [Nagrody indywidualne]. KMP 1973 nr 1. -- +Przybecki -- 20b2) S. Lorentz: O K. M. wspomnienia. BHSz 41: 1979 nr 3 s. 313-4. Artykuły: +Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS 1977 z. 127 -- +Studia Muzealne 1977 z. 12 -- Ochrona Zabytków 1978 nr 1 -- Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo t. VII 1979

Malinowski* Wacław (1908-1944) działacz komunist. // PSB; WSB -- Przyczynki: M. Olszewski: Działalność komunistycznego ruchu podziemnego w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. [W:] XX rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. P. 1962, s. 22 -- Tenże: Losy i ludzie podziemnej poznaańskiej Polskiej Partii Robotniczej. KMP 1969 nr 4 s. 53-6, 62-3

Maliński* Józef (XIX w.) // 59b) M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964. -- 59b) R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Maliński* Kazimierz (1872-1928) ks., działacz społ. i polit., poseł // PSB; PTPN; SBKS; Kto był.; Czlonkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Powstanie wielkopolskie. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota. P. 1966 -- A. Fiedler: Dęby, palmy i słońce. Gz. Pozn. 1970 nr 306 s. 5 -- +M. Banaszak: Zielony kolor oznacza nadzieję. Przew. Kat. 1973 nr 33

Maliski* Karol (1859-?) aptekarz. // PTPN

Malisz* Stefan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Malski* Marian (ur. 1883 - działał do 1906) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Malski* Wojciech (zm.1454) wojewoda łęczycki, namiestnik król. na Wlkp. // PSB; WSB -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- +Tenże: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970 -- Tenże: Wielkopolska w ostatnich księgach Roczników Jana Długosza. 15: 1970 s. 180

Maludziński* Kazimierz (1919-1983) starosta toruński, prezydent B. // BSB III (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: K. M. (1919-1983). Kal. Bydg. 1984 s. 163-4

Małachowski* Jan h. Nałęcz (1623-1699) kanonik pozn., opat komendatoryjny w Mogilnie, bp krak., referendarz i podkanclerzy koronny. // PSB T. 19; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +Dyplomaci w dawnych czasach. Opr. A. Przyboś, R. Żelewski. Kr. 1959 -- A. Liedtke: Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego. NP 11: 1960 s. 123-44, 181-7. -- Tenże: Zarys dziejów diecezji chełmińskiej. Tamże 34: 1971 s. 90-1.

Małachowski* Sambor (zm. po 1435 r.) kasztelan zbąszyński, łowczy kaliski. // PSB T. 19. -- Przyczynki: W. Dworzaczek: Z wielkopolskiccch zagadnień demograficznych. RH 17: 1948 z. 1 s. 199 i n. -- Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV wieku. Wyd . H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz. T. II. P. 1960, nr 321, 395, 507, 516, 534, 675; T. III. Wr. 1967, nr 601, 1208. -- A. Gąsiorowski: Uwagi o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII - XV wieku. CzPH 19: 1967 z. 1 s. 98 i n. -- +Tenże: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968.

Małachowski* Stanisław (ok. 1659-1699) wojewoda pozn., dyplomata. // PSB T. 19.

Małachowski* - Łempicki Stanisław (1884-1959) prawnik, historyk wolnomularstwa. // Monografie: 59b2) A. lewak: S. M. - Ł. (1884-1959). KH 67: 1960 nr 2 s. 600-1.

Małaczek* Marian ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Małaczyńska* Zofia zob. Suchcitzowa Zofia

Małecki* Antoni (1821-1913) filolog, krytyk liter., dramaturg, poeta, tłumacz. // PSB; SPKP; Nowy Korbut; WSB; Filozofia w Polsce; PTPN; Biogramy uczonych I; AMM; Sł. historyków; Nauczyciele MM -- Monografie: W. Steffen: Sylwetki filologów wielkopolskich XIX wieku. A. M. Meander 14: 1969 nr 9 s. 416-23 -- J. Kleiner: W kręgu historii i teorii litaratury. Opr. A. Hutnikiewicz. Wwa 1981, s. 474-84 -- L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 305-18 -- J. Starnawski: Sylwetki lwowskich historyków literatyry. Łódź 1997, s. 7-17 -- Przyczynki: S. Łempicki: Wspomnienia ossolińskie. Wr. 1948, s. 40-2 -- W. Semkowicz: Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce. Kr. 1948, s. 17-8, 24-5 -- Motty I 75, 522, II 53, 178, 452, 489, 511-2 -- J. Turska: Z zagadnień socjologii książki. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 15: 1960 A, s. 21-3. -- S. Urbańczyk: Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950). Kr. 1993, s. 84-7, 91, 115-8, 122-3

Małecki* Franciszek (1823-1873) prawnik, bankowiec. // PTPN; AMM

Małecki* Jan (1902-1982) otolaryngolog, prof., działacz społ.-kult. // BSB IV (i fot.). Źródła: J. M. O powstaniu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i jego zadaniach. Bydgostiana nr 1 (1959-1961) s. 9-14 -- Monografie: H. Dubowik: J. M. prof. dr hab. med. Tamże nr 9 (1959-1979) s. 118-9 -- A. Perlińska: Nekrologi zasłużonych członków Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Tamże nr 10 (1980-1985) s. 93-4 -- J. Iwaszkiewicz: Wspomnienie pośmiertne o prof. dr. hab. med. J. M. Otolaryngologia Polska 33: 1984 nr 1 s. 1-6. -- J. Skałbania: J. M. (1902-1982). Otolaryngolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 232-3, bibliogr. Przyczynki: J. Szymański: Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich. [W:] Bydgoszcz. Historia - kultura - życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 260 -- S. Betlejewski: Katedra i Klinika Otolaryngologii. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis T. I 1985 s. 12, 42-5. -- +J. Machowski: Koło Naukowe Lekarzy Wojskowych Szpitala z Przychodnią w Poznaniu. [W:] Dzieje Naukowych Towarzystw Medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983. P. 1985. -- =J. Skałbania: Rys historyczny Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojskowego w Poznaniu z okazji 40-lecia Oddziału. Referat wygłoszony na posiedzeniu Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. Maj 1985 r. [maszynopis].

=Małecki* Jerzy ( + ) prof. dr hab. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część druga. Zespołowa Nagroda Naukowa. KMP 1983 nr 3.

Małecki* Józef (1876-1934) ks. // PTPN; AMM

Małecki* Stanisław (1886-1940) ks. // Martyrol.; PTPN; AMM -- +Rocznik AP 1947 -- Przyczynki: +Klanowski -- Artykuły: +Rocznik AP 1947

Małecki* Stanisław ( 1881-? ) kasztelan zamku w Kórniku. Źródła: 20b2) S. M.: Wspomnienia z mojego życia. PBK 7: 1959 s. 141-96 [wspomnienia z lat 1881-1945]. -- Artykuły: Tamże 9-10: 1968 s. 621-2

Małecki* Witold Stanisław (1913-19) dyr. central handlu morskiego, dyplomata, uczestnik wojny 1939. // AMM

Małgorzata* (zm. 1315) królowa polska, żona Przemysła II. // PSB T. 19. -- Przyczynki: I. M. Andersson: Erik Menved och Venden. Lund 1954, s. 17 in, 92, 95, 239 -- K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 5: 1960 s. 104-6, 109 i n. -- Tenże: Tragedia rogozńska 1296 r. na tle wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie. ZH 26: 1961zz. 4 s. 77, 86 i n. --

Mały* Karol (1880- ok. 1939/45) ks. // PTPN

Małycha* Kazimierz (1900-1988) drukarz, dziennikarz, działacz polt. // Or. Słow.; J. Długosz: Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego. B. 1988;BSB II (i fot.) -- Monografie: J. Długosz: K. M. (1900-1988) Kal. Bydg. 1989 s. 188 -- Przyczynki: A. Notkowski: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Wwa - Łódź 1982, s. 340 -- J. Wojciak, Z. Wrochno: Stronnictwo Demokratyczne w województwie bydgoskim.. Wwa 1983, s. 63, 76 -- Znaki pamięci... ludziom regionu Pomorza i Kujaw trwale związanym z dziennikarstwem na tej ziemi spoczywającym. B. 1993, s. 21.

Mambell* Andrzej ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 212-3.

Mamroth* - rodzina kaliska. // 59b2) S. Przygodzki: Dzieje rodzin Redlichów i Mamrothów. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 55-80.

Mamroth* Ludwik (ok. 1800-1863) kupiec, bankier, przemysłowiec, filantrop. // SBWP-W I -- Przyczynki: R. Kołodziejczyk: Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim. Wwa 1957, s. 143-5 -- A. Rynkowska: Rozwój przemysłu w Kaliszu w latach 1815-1830. [W:] OWKalisza II 277-8, 282 -- B. Pełka: Działalność Rad Opiekuńczych w Kaliszu w latach 1834-1870. [W:] Tamże T. III, s. 328, 330-2, 346 -- G. Missalowa: Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815-1870. T. I. Przemysł. Łódź 1964, s. 105, 108, 277, 349 -- A. Eisenbach: Prawa obywatelskie i honorowe Żydów 1790-1861. [W:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego. T. I. Wwa 1965, s. 278, 281 -- Dz. Kal. 393, 397, 411.

Manczykiewicz* (Manczykowicz) Michał ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Mania* Stefan (+ zm. ok. 1969) pedagog, działacz społ. i polit. // Monografie: 54b2) T. Filipiak: S. M. Z żałobnej karty. KMP 1969 nr 3 s. 98-9, il.

Manicki* Marcin (1841-1922) ks. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.

Maniecki* Maciej (zm 1638) podkomorzy pozn., poseł sejmowy. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +A. S. Radziwiłł: Memoriale rerum gestarum in Polonia. Wr. 1968 I.

Manitius* Gustaw (1880-1940) senior diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, działacz patriot. // PSB -- Źródła: +Arkusz stanu służby ks. G. M. za r. 1938. Strażnica Ewangeliczna. 1946 nr 2 -- Monografie: K. Świtalski: Śp. Senior Ks. G. M. PWlkpi 2: 1946 nr 7/8 s. 218-9 -- Przyczynki: E. Frankiewicz: Człowiek poza nawiasem. Wwa 1955, s. 22-3 -- +W cieniu śmierci. Ewangelicy - ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej. Praca zbiorowa. Wwa 1970 -- OLA: Park Manitiusa. Gaz. Wyb. 2000 nr 219 dod. Gazeta Wielkopolska s. 2.

Manitius* Karol Gustaw (1823-1904) superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. // 59b) J. Szturc: Ewangelicy w Polsce: słownik biograficzny XVI-XX w. Bielsko-Biała 1998.

Mann* Włodzimierz (1878-1930) ks. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Mann* Zdzisław Karol (1821-1913) inż., geodeta, meliorant, zastępca prof. UP i PP. // WSB; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- Przybecki 32 -- Artykuły: +Przegląd Geodezyjny 45: 1973 nr 1 s. 2-3 -- +Gaz. Pozn. 1975 nr 71

Manowski* Tadeusz (1886- 1940?) lekarz. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Manugiewicz* Mikołaj Jan (1754-1834) członek kapituły katedralnej w Gnieźnie, bp sufragan warszaw. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: J. Wysocki: Z życia i działalności Szczepana Hołowczyca. Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej 53: 1971 nr 5 s. 64-5 -- W. Jemielity: Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872. Lublin 1972, s. 35-40, 74, 83-7, 95, 106, 112-4, 17111, 173, 183, 199.

Manuiłow* Apollon Apollonowicz ( + ) wicegubernator kaliski. // +59b2) Ł. Chimiak: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wr. 1999.

=Mańka* Karol ( + ) prof. dr // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1969 nr 3.

Mańkowska* Aniela z Galińskich (działała 1838-57) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mańkowska* Bogusława (1814-1901) pisarka, pamiętnikarka. // PSB; Sł. historyków -- Monografie: Ziemiaństwo wlkp. 243-57

Mańkowski* Franciszek (1872-1948) dzialacz społ. i polit. // PSB; WSB -- Monografie: 54b2) J. Krawulski: F. M. (1872-1948). KMP 41:1973 nr 3 s. 53-7. -- Przyczynki: +L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce 1918-1939. Wwa 1963 -- K. Murzynowska: Polskie Wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w l. 1880-1914. Wr. 1972 -- H. Przybylski: Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej. Wwa 1972 -- +T. Monasterska: Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920. Wwa 1973.

Mańkowski* Henryk (1872-1924) ziemianin, numizmatyk. // PSB; PTPN -- Monografie: Ziemiaństwo wlkp. 84-90 -- Przyczynki: T. Kałkowski: Tysiąc lat monety polskiej. Kr. 1963, s. 233 -- M. Gumowski: Wspomnienia numizmatyka. Kr. 1965, s. 47-50, 62, 76...

Mańkowski* Jerzy (1928-1979) pisarz, krytyk literacki i teatralny. // Współcz. pisarze -- Monografie: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974. Nagrody indywidualne. KMP 1976 nr 4. Przyczynki: +U. Bzdawka, P. Wiśniewska: J. M. Poradnik.

Mańkowski* Napoleon Ksawery (1836-1888) ziemianin, inż., polityk. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. WR.-Wwa-Kr. 1968 -- +N. Sulerzyski: Pamiętniki. Kr. 1971 III. -- Ziemiaństwo wlkp., s. 86, 89, 188, 248, 250-1, 383

Mańkowski* Teodor (1816-1855) ziemianin, handlowiec. // PSB T. 19 -- Przyczynki: +J. N. Janowski: Notatki autobiograficzne.Wr. 1950 -- +S. Wasylewski: Życie polskie w XIX wieku. Kr. 1962 -- Polacy naturalizowani w Wielkiej Brytanii. Oprac. M. Paszkiewicz. [W:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Buenos Aires - Paryż 1966 III s. 96.

Mańkowski* Wacław (1820-1905) ziemianin, działacz społ., gosp. i oświat., pisarz. // PSB; PTPN -- Przyczynki: K. Morawski: ArcybiskupPiotr Mańkowski. NP25: 1966 s. 233, 235

Marański* Antoni (1832-97) ks., działacz społeczny i polityczny na Pomorzu. // PSB

Marceli* (X/XI w.) bp kruszwicki. // Szostkiewicz; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 345.

Marceli* (XI w.) bp pozn. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 44. Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 354.

Marcello* (Marczello) Helena z Chraszczewskich zamężna Palińska (1867-1939) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Marchlewski* Bolesław Leonard (1884-1922) dzialacz polit., dziennikarz. // PSB; WSB; AMM; Czlonkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- S. Kubiak, F. Łozowski: Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-19. P. 1959, s. 25-6, 93-4, 129, 131, 142.-- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie światowej. Wwa 1967 -- +J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem1900-1914. Wwa 1967 -- C. Kozłowski: Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-1918. Wwa 1967 -- Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota. Wwa 1968 -- Przybecki 93

Marchlewski* Julian (1866-1925) w Wielkopolsce - działacz socjalist. i komunist., ekonomista, publicysta. Przyczynki: 54b2) F. Miedziński: J. M. w Poznaniu [w 1895 r.]. KMP 23: 1950 nr 1 s. 1-10, il. -- +Tenże: J. M. korespondentem pisma poznańskiego. [W:] Poznań. Dzieje, ludzie, kultura. P. 1953 -- +B. Drewniak: Wielkopolska w publicystyce J. M. [W:] Munera Poznaniensia. P. 1965

Marchlewski* Mieczysław Józef Tadeusz (1885-1956) prawnik, dyplomata. // PSB T. 19. -- Przyczynki: Polska służba zagraniczna po 1 września 1939. Londyn 1954, s. 46, 54-7, 59, 62, 64, 67. -- J. Krasuski: Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932. P. 1964, s. 123, 148-50 -- +J. Drohojowski: Wspomnienia dyplomatyczne. Kr. 1969 -- +S. Mikos: Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Wwa 1971 -- +R. Wodzicki: Wspomnienia 1928-1939. Wwa 1972 -- +W. Kossak: Wspomnienia. Opr. K. Olszański. Wwa 1973

Marchwiński* Witold (1847-1918) ks. // PTPN

Marcin* h. Zaremba (zm. między 1328 a 1335) wojewoda kaliski. // PSB T. 19; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: K. Jasiński: Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Zap. TNT 21: 1955 z. 1-2 s. 218 -- W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959, tabl. 93 -- K. Jasiński: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284- 1314. RH 29: 1963 s. 243-50 -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pirwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979 -- +T. Jurek: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). P. 1993.

Marcin* I (?-ok. 1124) abp gnieźn., współpracownik księcia Władysława Hermana. // SSS; PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: 16b2) F. Kryszak: Arcybiskup M. I herbu Zabawa. WAG 14: 1959 s. 545-51. Przyczynki: +K. Maleczyński: Bolesław Krzywousty. Zarys panowania. Kr. 1947 -- P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 347. -- J. Kłoczowski: Vita communis kleru w XI i XII wieku. RHum. 10: 1961 ss. 5-40 -- Kościół w Polsce. I: Średniowiecze. Kr. 1966, s. 96-100 -- 16b3) T. Grudziński: Podziały dynastyczne monarchii piastowskiej w końcu XI i początkach XII w. ZH 36: 1971 z. 3 s. 9-45 [m. in. o roli abp M. jako wykonawcy testamentu Władysława Hermana]. -- G. Labuda: List papieża Paschalisa II do niewidomego arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Sobótka 1971 s. 415-34

Marcin* (?-ok. 1140) bp pozn. // Biskupi; Biskupi 2 Monografia: Nowacki T. 2, s. 46-7. Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 354.

Marcin* zwany Lis (zm. 1274/5) kasztelan zbąszyński, łowczy pozn. // PSB T. 19. -- Przyczynki: K. Jasiński: Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Zap. TNT 21: 1955 z. 1 s. 219 -- +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr.-Wwa-Kr. 1967 -- F. Sikora: Przywileje rycerskie synów Władysława Odonica. RH 34: 1968 s. 12-5, 25-7, 44-6 -- +J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969 -- F. Sikora: Jeszcze o przywilejach ryceskich synów Odonica. 16: 1971 s. 194-5.

Marcin* Polak (zm. 1279) abp gnieźn., dominikanin, penitencjarz i kapelan papieski, pisarz // PSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: +M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasińska: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947 -- V. Koudelka: Zur Geschichte der bőhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter. Archivum Fratrum Praedicatorum 25: 1955 nr 85 s. 93-6; 26: 1956 nr s. 152; 27: 1957 s. 41. -- +J. Kłoczowski: Dominikanie polscy na Śląsku ww XIII-XIV w. Lublin 1956 -- +J. Dąbrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie. Wr. 1964 -- Inkunabuły w bibliotekach polskich. Pod red. A. Kaweckiej-Gryczowej. Wr. 1970, s. 605-7 -- P. Czartoryski: Historia nauki polskiej. Wr. 1970 I s. 69

Marcin* z Bydgoszczy ( + )

Marcin* z Góry ( + ) kanonik gnieźn.

Marcin* z Goworzyna[-y] (1 poł. XV w.) kanonik gnieźn., sekretarz Władysława Jagiełly. // PSB Przyczynki: +16b3) J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełly jako ośrodek kultury historycznej. 18: 1973.-- Zbióór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. Wyd. S. Kuraś. Cz. 2. Lublin 1973, s. 86-8

Marcin* z Kłecka ( + ) lekarz, proboszcz w Miejskiej Górce.

Marcin* z Łęczycy (ok. 1410 - ok. 1473) profesor i rektor Uniwersytetu w Pradze, astronom, pisarz pedagogiczny i medyczny, lekarz kapituły pozn. // PSB -- Przyczynki: H. Barycz: Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze. PZach. 1948 s. 29-30 -- F. M. Bartoš: Polský husita mezi rektory Karlovy universitý M. Martin z Lančice. Jihočeský sbornik historicky 1954 z. 23 s. 28-9 -- J. Mikulka: Polacy w Czechach i ich rola w rozwoju husytyzmu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 11: 1966 s. 10 -- H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr.-Wwa-Kr. 1970, s. 26-8 -- +W. Bobrowska-Nowak: Początki polskiej psychologii. Wr. 1973

Marcin* z Międzyrzecza ( + ) Przyczynki: 20b2) W. Kuraszkiewicz: Właściwości językowe wielkopolskiego rękopisu M. z M. z 1428 r. =Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2: 1957 s. 122-38.

Marcin* z Opawy (?-1279) abp gnieźn., dominikanin // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2

Marcin* z Sieradza ( + ) konsenior Braci Czeskich

Marcin* ze Sławska h. Zaremba (zm. 1453) wojewoda kaliski, opiekadlnik (tutor) Królestwa. // PSB T. 19; WSB Przyczynki: W. Dworzaczek: Genealogia. Wwa 1959, tabl. 93 -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- +Tenże: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970

Marcin* ze Słupcy (I poł. XV w.) poeta łaciński. // PSB T. 19: Nowy Korbut -- Monografie: +K. Weyssenhoff-Brożkowa: M. ze S. poeta polsko-łaciński. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN Oddział w Krakowie 1973 -- Przyczynki: J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze. Wwa 1963, s. 68-72 -- H. Kowalewicz: Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. P. 1967, s. 100-1

Marcin* ze Środy ( + )

Marcin* z Wawrzeńczyc ( + ) kanonik gnieźn.

Marciniak* Florian (1915-1944) naczelnik Szarych Szeregów. // PSB; WSB; Enc. konsp. wlkp. -- Monografie: +A. Fersten: Harcmistrz F. M. Motywy 2 VII 1978. -- S. Broniewski: F. M. Naczelnik Szarych Szeregów. Wwa 1988, 231 s. -- Z. Pilarczyk: F. M. - wybitny wielkopolski instruktor ZHP, pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów. KW 1990 nr 2 s. 42-52 -- Przyczynki:S. Broniewski: Szare Szeregi. Wwa 1947, s. 20, 23-5, 29-30 -- A. Kamiński: Kamienie na szaniec. Katowice 1957, s. 100-1 -- Tenże: Zośka i Parasol. Wwa 1957, s. 95, 115 -- A. Borkiewicz-Celińska: Archiwum Baonu „Zośka”. Najnowsze Dzieje Polski T. VI 1962 s. 216, 218-9 -- R. Fürst: Harcerstwo w czasie okupacji. Harcerstwo 1962 nr 43, 44 s. 87, 91-2 -- T. Strzembosz: Sprawozdania Naczelnika Szarych Szeregów do Komendy Głónej Armii Krajowej oraz Naczelnika Komitetu Harcerskiego w Londynie. Najnowsze Dzieje Polski T. VI 1962 s. 285-7, 293 -- S. Broniewski:: Aresztowanie Floriana. Więź 1963 nr 7-8 s. 188-95, 197-9, nr 9 s. 79, 81-3, 86, nr 10 s. 70, 73-82, nr 11-12 s. 149-53, 157-60, 162-5 -- T. Strzembosz: Archiwum Szarych Szeregów im. Floriana Marciniaka. Najnowsze Dzieje Polski T. VIII s. 253-7, 760-1 -- L. M. Bartelski: Strzały na Długiej. [W:} Przez lata walki. Wwa 1966, s. 159-60, 163-5, 168 -- Serwański 100, 323, 362, 370-1, 373, 409, 491 -- B. Hilldebrandt: Młodzież Warszawy w walce z hitlerowskim okupantem. Wwa 1970, s. 164-5, 181, 183, 187-8 -- Tenże: Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Polsce 1939-1945. Wwa 1973, s. 139, 148, 155-6, 201-2, 405 -- S. Broniewski: Akcja pod Arsenałem. Wwa 1972, s. 13, 31, 36, 38-40, 53, 55, 58-9, 82, 92-3, 98-100, 107, 117-8. -- 20b2) [S. Broniewski]: Pierwszy komendant Szarych Szeregów. Rozmawiał Z. Morski. WTK 28: 1979 nr 8 s. 6. -- S. Broniewski: Calym życiem. Wwa 1983, passim -- +M. Grabianowski: Tajemnica aresztowania Naczelnika Szarych Szeregów. Przegląd Tygodniowy 1986 nr 20 -- Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Pod red. J. Jabrzemskiego. Wwa 1988, T. I. s. 25-26, 29, 33, 35-7, 39, 44, 50, 54, 76-7, 144, 204, 277, 298, 398, 401, 419, 489, 492; T. II. s. 43, 52, 62, 126, 131, 287-8, 290-1, 312, 328-330, 342-3.

Marciniak* Franciszek (1902-1976) pielęgniarz // Źródła: =Archiwum Szpitala przy Zakładach HCP w Poznaniu - teczka akt osobowych nr 21. Monografie: E. Andrzejewska: F. M. (1902-1976). Pielęgniarz. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 234-5.

Marciniak* Józef (1880-1931) ks. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Marciniak* Leopold (1917-1998) oficer WP, ZWZ-AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. // Enc. konsp. wlkp.

=Marciniak* Walenty (1904-1974) ks. Monografie: 16b2) M. Banaszak: Ks. W. M. (1904-1974). MK 26: 1975 nr 3 s. 67-9.

Marciniak* Władysław (1920-1944) harcerz, organizator ruchu oporu antyhitl. // InowrSB I -- Przyczynki: Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. II. Wwa - P. - Toruń 1982, s. 152-3, 195 -- L. Dombek: Szare Szeregi w Inowrocławi na tle harcerskiego ruchu oporu w Wielkopolsce. B. 1984, s. 16, 69 -- Obóz hitlerowski na Błoniach w Inowrocławiu 1940-1945. Red. E. Mikołajczak. Inowr. 1991, s. 19

=Marcinkowski* Alojzy (+ zm. ok. 1938) nauczyciel.

Marcinkowski* Karol (1800-1846) lekarz, powstaniec, społecznik. // PSB; WSB; AMM; Zasł. Wlkp. Źródła: 20b2) K. Marcinkowski: Ostatni list... Podał A. Wrzosek. AHFMHNP 18: 1939-45 s. 299-301. -- 20b2) K. Marcinkowski: Myśli i wskazania... Podał W. Jakóbczyk. PWlkpi 2: 1946 s. 285-8. -- 20b2) Nieznana relacja o M. Oprac. Z. Grot. PWlkpi 2: 1946 s. 279-82. -- 20b2) Nieznane relacje o M. Oprac. Z. Grot. KMP 19: 1946 s. 105-26, il. [relacje D. Chłapowskiego, E. Szczanieckiej, S. Mielżyńskiego]. Monografie: 20b1) W. Jakóbczyk: Doktór Marcin - Jan K. M. 1800-1846. P.: Wyd. Zach, 1946, 195 s. R: W. Bacewiczówna, Tyg. Warsz. 2: 1946 nr 49 s. 6; Z. Grot , PWlkpi 3: 1947 s. 55-6; W. Knapowska, PZach. 3: 1947 półr. 1 s. 81-4; W. Knapowska, RH 16: 1947 s. 308-13; W. Konopczyński, Tyg. Powsz. 3: 1947 nr 1 s. 10; W. Wnuk, Odra 3: 1947 nr 6 s. 6; A. M. Skałkowski, KH 55: 1948 s. 189-95; M. Tyrowicz, Nowiny Literackie 1948 nr 38. -- 54b2) W. Jakóbczyk: M. (Próba charakterystyki). KMP 1946 s. 163-82. -- 20b2) A. M. Skałkowski: K. M. (W setną rocznicę zgonu). PWlkpi 2: 1946 s. 257-67. -- W. Jakóbczyk: Żywot J. K. M. Tamże s.. 268-71 -- 20b2) A. Wrzosek: Czcigodny Polak. (O K. M. w setną rocznicę jego śmierci) Nowiny Lekarskie 53: 1946 s. 360-71. -- 20b1) A. Wrzosek: Czcigodny Polak. (O K. M. w setną rocznicę jego śmierci). P. 1946, 37 s. -- W. Jakóbczyk: Marcinkowski. (Próba charakterystyki). KMP 19: 1946 s. 163-82 -- 20b1) W. Dzwonkowski: K. M. Wwa 1948, 24 s. -- Wybitni Wlkp. 103-28 -- 20b1) A. Wrzosek: K. M. T. 1-2. P. 1950-1961, 329+229 s. -- Wielkopolanie I 75-102 -- Zasł. Wlkp. 40-9 -- Sylwetki Wielkopolan 438-46 -- 54b2) L. Trzeciakowski: K. M. - bohater narodowy. KMP 64: 1996 nr 3 s. 7-47, il. Przyczynki: M. J. Mika: Marcinkowsciana. (Materialy biograficzne i genealogiczne). KMP 19: 1946 s. 183-9. -- 20b2) A. Wrzosek: O zapomnianym artykule naukowym K. M. Spraw. PAU 46: 1945 s. 84-5. -- 20b3) Z. Grot: Druh M. - Wiktor Łakomicki. KMP 19: 1946 s. 189-99. R: W. Jakóbczyk, KMP 20: 1947 s. 106. -- 20b2) W. Jakóbczyk: Towarzystwo Pomocy Naukowej im. K. M. ( Z okazji setnej rocznicy śmierci K. M. - 7 XI 1846) KMP 19: 1946 s. 7-14. -- 20b2 i 42b2) Z. Grot: Działalność wychowawczo-oświatowa M. PZach. 2: 1946 nr 11 s. 909-17. -- 20b2) W. Jakóbczyk: Działalność społeczno-polityczna M. PZach. 2: 1946 półr. 2 s. 899-908. -- 20b2) W. Jakóbczyk: M. a Trentowski. PWlkpi 2: 1946 s. 272-8. -- 20b2) W. Jakóbczyk: M. (Próba charakterystyki). KMP 19: 1946 s. 163-82. -- 20b2) M. J. Mika: Marcinkowsciana. (Materiały biograficzne i genealogiczne). KMP 19: 1946 s. 183-9. -- 20b2) A. M. Skałkowski: Ideologia i życie prywatne K. M. Spraw. PAU 47: 1946 s. 285-7. 20b2) A. M. Skałkowski: Losy śmiertelnych szczątków M. PWlkpi 2: 1946 s. 283-4. -- 20b2) A. M. Skałkowski: Na marginesie życiorysów M. Nowiny Lekarskie 53: 1946 s. 372-7. R: W. Jakóbczyk, KMP 20: 1947 s. 105-6. -- 20b2) A. M. Skałkowski: Stan badań nad życiem i działalnością K. M. PZach. 2: 1946 półr. 2 s. 918-23. -- 20b3) M. Suchocki: Kultura czynu społecznego. PZach. 2: 1946 półr. 2 s. 893-8. -- 20b2) A. Wrzosek: Kult dla pamięci M. Polski Tygodnik Lekarski 1: 1946 s. 1329-36. -- 20b2) M. Jabczyński: Jeszcze o M. PWlkpi 3: 1947 s. 131-5. -- S. Kieniewicz: Dramat trzeźwych entuzjastów. Wwa 1964, s. 11, 30-1, 34, 36-56, 62, 74, 78-9, 81, 95, 99, 118, 152, 154, 157, 174, 179-80, 206, 210, 212-4 -- +F. Paprocki: W. Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella. P. 1970 -- 50b2) S. Jankowski: Słów kilka o doktorze „Marcinie” i jego związkach z Gostyniem. W 150 rocznicę śmierci K M. Gaz. Gost. 1996 nr 22 s. 34, il. -- 54b2) P. Matusik: Listy K. M. do Jana Koźmiana. KMP 1996 nr 3 s. 85-8. -- 54b2) W. Molik: Z dziejów kultu najwybitniejszego Wielkopolanina. Starania o pomnik K. M. w Poznaniu. KMP 1996 nr 3 s. 121-42, il. -- 54b2) W. Witczak: W kręgu przyjaciół K. M. - Friedrich Heinrich Karl Schneider (1797-1828). KMP 1996 nr 3 s. 106-13, il. -- 54b2) J. Kozłowski: Nieznany list K. M. do Celestyny Działyńskiej z 24 lipca 1846 r. KMP 1997 nr 3 s. 243-7, il. Wystawy: 20b2) J. Eckhardt: Katalog wystawy „Życie i czyn Karola Marcinkowskiego” w Muzeum Wielkopolskim w P. KMP 19: 1946 s. 200-5.

Marcinkowski* Roman (1874-1929) aptekarz. // PTPN

Marcinkowski* Wincenty [h. Nałęcz] (+1 poł. XV w.) kanonik pozn., prepozyt gnieźn., wikariusz generalny pozn., administrator diecezji gnieźn. w 1422 r. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 81, 135, 204, 209, 248, 375, 487.

Marcinkowski* Władysław (1858-1947) rzeźbiarz. // PSB; WSB; PTPN; InowrSB I; SBWP-W I -- Monografie: 54b2) K. Ulatowski: Śp. W. M. Wspomnienie pośmiertne. KMP 21: 1948 nr 1 s. 73-6, il. -- +J. A. Dymkowska: M. W. Zapomniane palety. Południowa Wielkopolska 1980 nr 2 -- Cmentarz Zasł. 61-2 -- +E. C.: Z życia i twórczości W. M. 1858-1947. Jarocin 1991. -- Przyczynki: Z. Grot: Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu. P. 1956, s. 44 i n. -- D. Kaczmarzyk:: Straty wojenne Polski w dziedzinie rzeźby. Wwa 1958, s. 160-1 -- +DWP III -- +Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Wr.-Wwa-Kr. 1967 -- +J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towrzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wr.-Wwa-Kr. 1969 D. Kaczmarzyk: Rzeźba polska opd XVI do początku XX wieku. Katalog zbiorów. Wwa 1973, s. 108-9 -- +Dzieje Poznania. P. 1973 II

Marczewski* Jan ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Marczewski* Jan (XIX w.) zesłaniec. // 59b) W. Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny. Warszawa 1998.

Marczewski* Ludwik (1811-1866) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Marczewski* Wawrzyniec ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Marczyński* Wawrzyniec (1779-1845) ks., prałat kapituły kamienieckiej, pedagog, historyk. // PSB T. 19; Sł. historyków.

Marek* (XIV/XV w.) bp sufragan pozn., bp tyt. chryzopolitański. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 179.

Margowski* Andrzej Rudolf (ok. 1650-1699) dr filozofii i medycyny, prof. Akad. Krak. i Akad. Lubrańskiego. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Opisy i lustracje Poznania z XVI - XVIII w. P. 1960 -- M. J. Mika: Udział Poznania w sejmach Rzeczypospolitej od końca XV w. do 1791. SiMDW 1961 s. 272, 282

Maria* Karolina Zofia Felicja Leszczyńska (1703-1768) królewna Polski, królowa Francji. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +G. de la Rochefoucauld: Marie Leczinska femme de Louis XV 1703-1768. Monaco 1943 -- +E. Rostworowski: O polską koronę, polityka Francji w latach 1725-1733. Wr.-Kr. 1958 -- +A. Leroy: Marie Leczinska et ses filles. Paris 1948 -- +J. Feldman: Stanisław Leszczyński. Wwa 1959 -- +E. Rostworowski: Legendy i fakty XVIII w. Wwa 1963

Mariewska* (Maryewska) Maria właśc. Koch v. Müller v. Marconi (działała od 1900 - zm. 1954) śpiewaczka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Maringe* Leonard Witold Stanisław (1890-1966) ziemianin, inżynier-rolnik, ekonomista, organizator PGR-ów, doradca ministra rolnictwa. // PSB T. 20. -- Przyczynki: R. Manteuffel: Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym. Wwa 1972, s. 7-8

Markiewicz* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Markiewicz* Władysław ( + ) socjolog. // +54b2) I. Soliński: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1963. Nagroda naukowa. KMP 1964 nr 4. -- +20b2) A. Kwilecki: W. M. (w 60-lecie urodzin). [W:] 60 lat socjologii poznańskiej. Praca zbior. pod red. A. Kwileckiego. P. 1981.

Markiewicz* (działała 1847-60) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Markowski* Feliks Henryk (działał 1903-10) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Markowski* Józef (1874-1947) lekarz, prof. UP. // PSB; PTPN; Słow. biologów; Biogramy uczonych VI -- Monografie: C. Zagórski: Prof. dr med. J. M. NL 54: 1947 z. 23 s. 363-4 -- A. Wrzosek: J. M. Spraw. PTPN 14: 1947 nr 1 s. 125-6 -- T. Marciniak: Prof. dr med. J. M. Folia Morphologica T. 1: 1950 nr 1 s. 1174-9 -- Przyczynki: Dziesięciolecie medycyny w Polsce Ludowej 1944-1954. Wwa 1956, s. 606 -- W. Zwoździak: Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. AHFMHNP 27: 1964 nr 3 s. 198-9, 203, 109-10 -- PAU 1872-1952. Nauki lekarskie, ścisłe, przyrodnicze i o Ziemi. Wr. 1974, s. 96-7.

=Markowski* Ryszard ( + ) lekarz // -- 54b2) H. Namysłowska: Doktor medycyny R> M. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. KMP 1974 nr 4 s. 81-4, il.

Markowski* Stanisław (1863-?) okulista. // PTPN

Markowski* Stanisław (zm. 1666) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Markowski* Stanisław (ur. 1657) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Markus* Adolf ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Markwart* Ryszard (1868-1906) ksiądz, działacz narodowy. // BSB II (i fot.) -- Przyczynki: Hist. B. I 561, 568-9 -- H. Kulpiński: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991, s. 3, 6, 9 -- R. Kuczma: Miejscowi patroni ulic Bydgoszczy. Kal. Bydg. 1991 ss. 120-1 --

Markwicz* Aleksander Albin (1877-1936) publicysta, powstaniec wlkp. // PSB T. 20 -- Źródła: Ziemia Chełmińska w przeszłości. Wybór tekstów źródłowych pod red. M. Biskupa. Toruń 1961, s. 229 -- Przzyczynki: +Z. Machaliński: Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej. Gdańsk 1968 (błąd w nazwisku). -- Zarys historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 1873-1973. Brodnica 1973, s. 36, 102, 113, 118, 147-8

Markwitz* Otton (1842-1926) lekarz. // PTPN; AMM

Markwitz* Walenty (1879-1927) chirurg. // PTPN

Marlewski* Franciszek (1893-1959) ks., społecznik. // PSB; Teolodzy; InowrSB III; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Sikorski: Śp. ks infułat F. M. MK Przyczynki: Mowa żałobna J. E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Dra Antoniego Baraniaka na pogrzebie śp. Ks. Infułata F. M. MK 10: 1959 s. 668-70 -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966 -- M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana w Wągrowcu. Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 1 s. 70-5

Marmurowicz* Władysław (1896-1944) oficer WP i AK. // PSB; WSB -- Przyczynki: Z. Janke: Podziemny Śląsk. Wwa 1968, s. 62 -- Serwański 376, 390-1, 393 -- M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu, poz. 268 -- M. Woźniak: Poznański Okręg Armii Krajowej. Więź 1971 nr 2 s. 113, 115

Maroński* Stanisław (1825-1907) historyk, nauczyciel gimn. // PSB;PTPN; SPKP; Sł. historyków -- Przyczynki: B. Osmólska-Piskorska: Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej.Toruń 1948, s. 70. -- J. Szews: Nauczanie języka polskiego w gimnazjum wejherowskim w latach 1857-1901. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego WSP w Gdańsku 1962 s. 309-11

Marszałek* Leon (1912-19) prawnik, redaktor, działacz patriot. i harcerski także Szarych Szeregów. // AMM -- +Kron. UP 1945/55

Marszałek* Władysław zob. Czarnecki Kazimierz

Marszewski* Jan h. Rogala (zm. ok. 1596) podsędek ziemski kaliski, agent habsburski. // PSB T. 20.

Marszewski* Michał Jan (1800-1867) kanonik kaliski, bp kujawsko-kaliski. // PSB T. 20; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +A. Skałkowski: Aleksander Wielopolski. P. 1947. -- +S. Librowski: Kapituła katedralna włocławska. Wwa 1949. -- +Ruch rewolucyjny 1861 r. w Królestwie Polskim. Wr.-Wwa-Kr. 1963 --

Marszewski* Wojciech h. Rogala (zm. ok. 1573) poseł sejmowy, działacz różnowierczy. // PSB T. 20. -- Przyczynki: B. Topolska: Jakub Ostroróg. P. 1962, s. 14 -- +Nowacki -- J. Dworzaczkowa: Reformacja w miastach królewskich Wielkopolski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 10: 1965 s.67 -- Taż: Zbór braci czeskich w Karminie. Tamże 13: 1968 s. 186 -- H. Kowalska: Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce. Wr.-Wwa-Kr. 1969 --

Marten* Ferdynand Edward Antoni (1827-1900) nauczyciel gimn. // PSB; WSB; PTPN; Nauczyciele MM -- Przyczynki:Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr.-Wwa-Kr. 1970, s. 119 -- S. Brzozowski: Polskie studia w zakresie nauk ścisłych we Wrocławiu w latach 1811-1945. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Ser. C 1975 z. 20 s. 43-4, 74.

Marten* Wacław Izydor (1859-1907) chemik. // PTPN

Martin* Johann Friedrich (ok. 1796-1870) nauczyciel gimn. // Nauczyciele MM -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 26-8, 41, 249-50, 311, 313 -- Motty I 74, 282-4, 298, 388-9, 552, 688, II 204, 209.

Martini* (Martinus) Piotr ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Martyński* Sebastian Antoni (1826-1895) franciszkanin, autor kazań i pism liturgicznych. // Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Wwa 1981; SBWP-W I

Maruszewski* Artur (1886-1945) oficer WP, wojewoda pozn. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy PSZ na obczyźnie w l. 1939-1946. Londyn 1952, s. 28 -- +R. Jabłonowski: Wspomnieniaa 1905-1928. Wwa 1962 -- +J. Zając: Dwie wojny... Londyn 1964 -- Urząd wojewody w Poznaniu od X wieku do współczesności. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1997, s. 76-8, 96, 118, 120, 123, 245, 251

Marweg* Jan (1885-1936) dziennikarz, działacz społ., polityk. // PSB; SPWlkp.; SBWP-W I -- Przyczynki: +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +R. Wapiński: Endecja na Pomorzu 1920-1939. Gdańsk 1966

Maryański* Aleksander Maciej (1845-1912) ks.,publicysta, historyk, pedagog. // PSB; PTPN; AMM

Maryański* Bronisław (1878-1960) dentysta, powstaniec wlkp. // AMM

Maryański* Modest (1854-1914) inż. górnik, podróżnik, publicysta. // PSB; PTPN; AMM -- Monografie: M. Mrugowski: M. M. (1854-1914). [W:] ZiZM 109-11 -- Przyczynki: E. Simpson: Minerals of Western Australia. Perth 1948 I s. 269 -- A. Wróblewski: Historia zbiorów przyrodniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. RH 23: 1957 s. 505-6. -- +L. Paszkowski: Polacy w Australii i Oceanii. Londyn 1962 -- C. Cammilleri: Experiences on the Eastern Goldfields in South West Australia. The Royal Western Australian Historical Society Journal 7: 1969 cz. 1 s. 20, 22 --

Maryański* Witalis (1835-1895) ks, kanonik metrop. w Poznaniu. // PSB; PTPN -- 16b2) M. Noskowicz: Wspomnienie o księdzu W. M. Przew. Kat. 48: 1958 s. 178. -- Przyczynki: Z. Zieliński: Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie kulturkampfu (1874-1886). NP 24: 1966 s. 252 i n. --. Tenże:Wykonanie ustawy sejmu pruskiego zz 11 V 1873 o kształceniu i zatrudnieniu duchowieństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1873-1887. Studia historyczne pod red. Z. Zielińskiego i M. Żywczyńskiego. Lublin 1968 II s. 156 i n.

Marylski*-Łuszczewski Antoni Eustachy (1865-1932) ziemianin, polityk, publicysta. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +H. Jabłoński: Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918. Wwa 1958. -- +F. Figowa: Polskie stronnictwa burżuazyjne Galicji, Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego w pierwszej wojnie światowej. Katowice 1962 -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +C. Kozłowski: Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w l. 1915-1918. Wwa 1967 -- J. J. Terej: Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji. Wwa 1971, s. 70 -- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie światowej. Wwa 1973 --

Marzantowicz* Ignacy Paweł (ur 1818 - działal do 1868) aktor, tancerz, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Masłowscy* - rodzina pozn. // 54b2) T. Świtała: Trzy pokolenia M. Mottyniana. KMP 1962 nr 3 s. 103-17, il.

Masłowski* Andrzej (1766-1828) zegarmistrz, muzyk, wynalazca. // PSB; WSB; A. Chybiński: Słownik muzzyków. Wyd. 2. Kr. 1964 -- Monografie: Z. Dolczewski: Poznański zegarmistrz, konstruktor, wynalazca i muzyk - A. M. (1767-1828) z Chojnic. KMP 67: 1999 nr 4 s. 188-98. -- Przyczynki: J. Eckhardt: Dzieje zegara. P. 1953, s. 35 -- DWP III 218 -- Tamże 257 -- +M. Warkoczewska: Towarzystwo Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1837-1848. Studia Muzealne 1972 X 10

Masłowski* Dionizy ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Masłowski* Stanisław (1853-1926) malarz, rysownik. // Szkoła Kaliska

Massey* Bernard Wilfrid Arbuthnot (1884-1960) anglista, prof. UP. // PTPN -- Monografie: B. W. A. M. Spraw. PTPN 1960 nr 1 s. 151-2

Masucci* (Massucius) Tomasz ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Maszadro* Józef ( + ) lekarz, oficer powstania listopadowego 1830/31. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Maszkowski* Karol Zyndram (1868-1938) malarz, witrażysta. // PSB; WSB -- Przyczynki: +T. Dobrowolski: Sztuka Młodej Polski. Wwa 1963 -- +J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1860-1914. Wr. 1969 -- +1919-1969. Poznańska Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. P. 1971 -- J. Pęcherska-Szczepska: Wspominam Zdobniczą. [W:] poznańskie wspominki 1918-1939. P. 1973, s. 567-610 -- +Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974.

Matczak* Alojzy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Matecki* Józef (1896-1969) płk Wp, powstaniec wlkp. // PSB -- Przyczynki: +M. Wańkowicz: Bitwa o Monte Cassino. T. I-III. Rzym-Mediolan 1945-7 -- +Działania 2 korpusu we Włoszech. Pod red. S. Biegańskiego. Londyn 1963 -- Armia Krjowa w dokumentach. Londyn 1970 I s. 268-9, 474, 476, 525.

Matecki* Teodor Teofil (1810-1886) lekarz, społecznik. // PSB; WSB; PTPN; AMM -- Źródła: Z. Grot: T. M. korespondencja więzienna z lat 1946-1847. [W:] losy Polaków w XIX-XX w. Red. B. Grochulska, J. Skowronek. Wwa 1887, s. 2283-316 -- Monografie: Cmentarz Zasł. 62-3 -- Przyczynki: +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 -- +Tenże: Dzieje pomnika Adama Mickiewicza w Poznaniu. P. 1956 -- Motty I 22, 37, 51, 104, 140, 239, 346, 371, 383, 407, 410-24, 436, 448, 554, 589, 591, 639, 649, 711-3, II 32, 34, 43, 80, 83, 267, 318, 323, 374, 434, 541 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 58, 118, 168, 173, 177, 224, 259 -- +Nowacki II -- +Z. Grot, J. Gaj: Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce. P.1973 -- W. Lewandowski: T. M. jako działacz społeczny i popularyzator nauk ścisłych. Spraw. PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny za 1978 r. s. 34-6.

Matejko* Heliodor (1847-1910) budowniczy. // PTPN

Mateusz* (ok. 975-1003) św., benedyktyn-eremita. // PSB; Hagiografia polska. T. II. P. 1972 [zob. Pięciu braci męczenników] -- Monografie: J. Mitkowski: Św. Wojciech a jego bezpośredni następcy w męczeństwie. [W:] Św. Wojciech 997-1947. Gn. 1947, s. 113-31 -- A. Baraniak: List paterski ku uczczeniu Pięciu Braci Polaków męczenników międzyrzeckich. MK 11: 1960 s.132-9 -- Przyczynki: B. Włodarski: Chronologia polska. Wwa 1957, s. 206 -- +Nowacki -- J. Kłoczowski: Eremityzm na ziemiach Słowiańszczyzny Zachodniej w X-XI w. Sprawozdania KUL 13: 1962 s. 96-100 -- A. F. Grabski: Bolesław Chrobry. Wwa 1966, s. 275-7. -- A. Dubowski: Erem nad Obrą. Przew. Kat. 1967 s. 438-9 -- T. Dusza: Dzieje kultu św. Pięciu Braci Pustelników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna. KDW 50: 1967 110-16

Mateusz* z Kościana (zm. 1545) teolog, prof. Akad. Krak. // PSB -- Przyczynki: K. Kaczmarczyk: Catalogus diplomatum pergameneorum Univ. Jag. Crac. Kraków 1953, nr 462, 463, 488, 489 -- +Nowacki -- Z. Wielgosz: Społeczeństwo ikultura w mieście wielkopolskim doby odrodzenia. Kośćian w XV i XVI w. [W:] Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 154-5.

Mateusz* z Szamotuł (ok. 1491-1528) astronom, astrolog, prof. Akad. Krak. i Akademii Lubrańskiego. // PSB -- Przyczynki: L. Hajdukiewicz: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie P. Tomickego. Wr. 1961, s. 26, 95, 173 -- Nowacki II 92, 681 -- M. Markowski: Nie znane przekazy fragmentów pierwszej Księgi De revolutionibus orbium coelestium M. Kopernika. Studia Filozoficzne 1973 nr 3 s. 4-24 --

Mathy* de Ludwik Józef (1725-1802) proboszcz kościański, kanonik pozn., gnieźn. i kruszwicki, wikariusz generalny i oficjał pozn., bp sufragan pozn., bp tyt. tanazyjski. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 191 i 221.

Matlak* Michał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzyt o jezuitach

Matusiewicz* Eugeniusz (+ zm. ok. 1993) prof. // Monografie: 54b2) B. Wosiewicz: Prof. dr E. M. Z żałobnej karty. KMP 1993 nr 1/2 s. 375-80, il.

=Matuszczak* Walenty (1917-1995) nauczyciel, historyk sztuki, regionalista. // Słow. region. kościań. Monografie: A. Mamys: Wspomnienia o mgr W. M. Zmiany Nadobrzańskie 1996 nr 5 (228).

Matuszek* Mieczysław (1883-1942) ks. // Martyrol.; PTPN; Nauczyciele MM

Matuszewska* Łucja Irena (ur. ok. 1857 - działała do 1887) aktorka. // Sł. Teatr.

Matuszewski* Aleksander (1840-1915) przyrodnik, minerolog, nauczyciel gimnazjalny. // PSB T. 20.

Matuszewski* Czesław (? -1914) lekarz. // PTPN

Matuszewski* Romuald Edward (1877-1944) lekarz. // PTPN

Matuszewski* Seweryn (1879- 1939) lekarz, powstaniec wlkp. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Matuszewski* Tadeusz (1874-1944) działacz socjalist., poseł na Sejm. // PSB; Kto był; BSB III (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 202 -- Przyczynki: S. Kubiak, F. Łozowski: Rady robotniczo-żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959, s. 25, 87-8, 99, 138, 141, 178, 181-2, 189-90, 199, 201, 207, 211, 223, 225 -- W. Łukaszewicz: Ruch robotniczy w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim 1890-1907. Toruń 1961, s. 19, 24, 27-8, 85. -- A. Próchnik: Studia i szkice (1864-1918). Wwa 1962, s. 246, 253, 264, 269-70, 313, 326 -- B. Danilczuk: Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznańskiem w latach 1891-1914. Toruń 1962, s. 39, 54-5, 60, 71, 77-8, 120 -- R. Wapiński: Ruch robotniczy na Pomorzu w latach 19201939. Gdynia 1963, s. 42, 59-60, 83 -- A. Czubiński, E. Makowski: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. P. 1963, I s. 27, 79-80, 83, 85, 97-8, 100, 110-11, 117, 135, 139, 141, 200, 215, 255-6, 414, 417. -- Dz. Wlkp. II 502, 531, 570, 572, 746-7 -- Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce. Praca zbiorowa pod red. A. Czubińskiego. P. 1978, s. 93, 102-3, 109, 126-8, 133, 171, 173 -- E. Makowski: Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939. Wwa - P. 1979, s. 55, 203-4 -- T. Filipiak: Ideologia polityczna w działalności Socjalistycznych Związków Zawodowych Wielkopolski. P. 1980, s. 124-5 -- J. Wojciak: Walka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914. Wwa - P. 1981, s. 73, 174, 182 -- Z. Dworecki: Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1994, s. 294

Matyaszczyk* Bronisław (1870- ?) ks. // PTPN

Matyśkiewicz* Idzi (1875-1942) działacz ludowy. // PSB; WSB -- Przyczynki: +S. Giza: Kalendarz wydarzeń historii ruchu ludowego 1895-1965. Wwa 1967 -- Tenże: Władze naczelne stronnictw ludowych 1861-1960. [W:] Programy stronnictw ludowych. Wwa 69, ss. 592, 595-8 -- +Z. Hemmerling: Secesje w wielkopolskim ruchu ludowym 1928-1932. [W:] 70 lat ruchu ludowego. Wwa 1970. -- +Z. Hemmerling: Ruch ludowy w Wielkopolsce 1919-1939. Wwa 1971 --

Matzke* Alfred (1897- ?) lekarz. // PTPN

Max* Wincenty ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

May* Roman (1846-1887) chemik-mineralog, powstaniec 1863. // PSB; WSB; PTPN; AMM; Nauczyciele MM -- Monografie: S. Leitgeber: R. M. i jego rodzina. KMP 66: 1998 nr 2 s. 170-9 -- Przyczynki: Nauka w Wlkp. 1157-61 -- S. Brzozowski: Polskie studia w zakresie nauk ścisłych we Wrocławiu w latach 1811-1945. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej Ser. Cz. 20 1975 s. 65-6, 74, 85

Maybach* Albert von (1822-1904) minister w rządzie pruskim, budowniczy pruskiej sieci kolejowej, honorowy obywatel B. // Biographisches Staatsbuch - Lexicon der Politik, Presse und Publizistik. Bern - München 1960; NDB; B. Mann: Biographisches Handbuch für das preussische Abgeornetenhaus 1867-1918. Düsseldorf 1988; BSB I -- Przyczynki: G. Ohlhoff: Bromberger Ehrenbürger. Bromberger 1968 nr 27, s. 6 -- Tenże: BrombergsEhrenbürger. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973, s. 90-1.

Maychrowicz* (Majchrowicz, Rudnicki) Andrzej ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mayer* (Majer, Meyer, Mejer) Barbara Anna z Pacewiczów (ok. 1800-1854) śpiewaczka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mayer* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Mayer* Kazimierz ( + ) kapelmistrz orkiestry dętej. -- 50b2) Szczyg.: 60 lat w służbie muzyki. G. Pozn. 1972 nr 134, il.

Mayer* Karol Hieronim (1882--1946) lekarz, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych VI -- Monografie:K. M. Spraw. PTPN 13: 1945/1946 s. 186 -- S. Dąbrowski: Wspomnienia pośmiertne - prof. dr K. Mayer. NL 53: 1946 s. z. 17-18 s. 309-11 -- W. Mikułowski: K. M. Jego życie i duch. Przegląd Lekarski 3: 1947 nr 13-14 s. 485-91. -- A. Schreiber: Śp. K. M. Tamże 2: 1947 nr 1 s. 1-3 -- J. Dobek: Dr K. M. profesor zwyczajny radiologii Uniwersytetu Poznańskiego (1882-1946). AHFMHNP 29: 1966 z. 4 s. 381-92 -- J. Dobek: K. M. twórca pierwszej katedry radiologii w Polsce, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. [W:] Wkład lekarzy i farmaceutów wielkopolskich do rozwoju nauk medycznych. Wwa - P. 1975, s. 44-55 -- +R. Meissner: K. M. Acta Congressus Internationalis XXVI Historiae Artis Medicinae 20-25 VIII 1978 Plovdiv -- Przyczynki: M. Kwiek: Współczesne poglądy na dynamikę obiegu krwi (hemodynamika). Postępy Fizyki 2: 1952 z. 4-6 s. 278-302 -- S. Boczoń: Rentgenoterapia ruchowa. Polski Przegląd Radiologiczny 19: 1955 s. 42-3 -- W. Zawadowski: XL-lecie Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej 29: 1965 nr 6 s. 591-4 -- R. Meissner: Światowy priorytet K. M. w dziedzinie radiodiagnostyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 27: 1982 nr 1 s. 125-37

Mayer* Wacław (1872-1930) ks., społecznik. // PTPN; Teolodzy; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: M. Chamot: Ks. W. M. - wielkopolski działacz społeczny i narodowy. Studia Gnesnensia T. IX 1997 s. 455-62.

Maza* Jan (1909-1940) nauczyciel. // Monografie: +20b2) J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

Mazany* Wawrzyniec (1891-1942) oficer WP i ZWZ. // WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: +Serwański -- M. Woźniak: Rozbicie Komendy Okręgu ZWZ w Poznaniu. Więź 1970 nr 11 s. 68-73

Mazoni* Augustyn de Promontorio (zm. 1532) kupiec, ławnik pozn. // PSB; WSB

Mazurek* Jan (1904-1944) działacz komunist. // WSB -- Artykuły: +KMP 1969 nr 4 s.63-5

Mazurkiewicz* Antoni (1877-1963) ks., misjonarz. // PSB; BSB IV (i fot.) -- Przyczynki: [B. Niesłony] Historia 50-lecia Księży Misjonarzy w Ameryce Północnej 1904-1954. Erie [1954] s. 2, 5, 8-10, 31-4, 42-3 -- E. Gicewicz: Kanty 1909-1957. First Fifty years of St. John Kanty College and Preparratory School at Erie. Pensylvania Erie 1959, s. 38-40 -- Z. Sroka: Z dziejów parafii i kościoła św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy (1924-1975). NP T. XLIII 1980 s. 153-5, 171-2, 178, 233-6

Mazurkiewicz* Edward (1874-1931) kupiec, działacz społ. i gosp. // PTPN

Mazurkiewicz* Karol (1881-1942) ks., historyk, pedagog, prof. Semin. Duch. w P. // PSB; PTPN; Sł. historyków -- Monografie: 16b2) J. Nowacki: Ks. K. M. (1881-1942). KH 53: 1945 nr 3 s. 543. -- D. Wróblewski: Ks. K. M. MK 1: 1946 s. 133-4 -- 54b2) J. Hellwig: Ks. K. M. (1881-1942) jako historyk i teoretyk wychowania. KMP 61: 1993 nr 1/2 s. 188-95.

=Mazurkiewicz* Stefan (1913-1996) działacz samorządowy i harcerski, regionalista. // Słow. region. kościań.

Mazurkiewicz* Zefiryn (1844-1899) urzędnik, kupiec, przemysłowiec. // PTPN

Mączkowski* Władysław (1911-1942) bł., ks. // Monografie: +Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zbior. pod red. W. M. Moroza. Wwa 1996

Mączyński* Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mączyński* Jan h. Świnka (ok. 1515 - przed 1584) kanonik pozn., lingwista, leksykograf, działacz polit. i reformacyjny. // PSB T. 20. Monografie: 20b2) Z. Klemensiewicz: O J. M. w czterechsetlecie jego dzieła. Język Polski 44: 1964 z. 2 s. 65-75 =[słownikarz, autor pierwszego obszerniejszego słownika polskiego „Lexicon Latino-Polonicorum” 1564]. Przyczynki: 20b2) B. Kreja: Z historii polskiego słowotwórstwa. Uwagi o słowotwórstwie rzeczowników, przymiotników i czasowników w „Słowniku łacińsko-polskim” J. M. Studia Polonistyczne 3: 1976 s. 69-80. -- 20b2) W. Kuraszkiewicz: Samuel Bogumił Linde wobec J. M. Studia Polonistyczne 5: 1977 s. 39-48, rez.

Mączyński* Wojciech Józef h. Świnka (1757-1837) starosta lubolski, szambelan JKMci, poseł na Sejm Wielki, prezes Rady Departamentu Kaliskiego 1809 r. // PSB T. 20.

Mąka* Bronisław (1845- ?) ks., powstaniec 1863, działacz patriot. // AMM;; Członkowie tajnych tow.

Mąka* Zygmunt (1897-1971) lekarz. // Monografie: 59b2) Z kroniki żałobnej: Dr med. Z. M. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1972 z. 1 s. 78, il.

Mąkowa* z Wągrowiczów Wirginia Felicja (1901-1971) lekarz stomatolog. // Monografie: 59b2) Z kroniki żałobnej: W. F. z W. M. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1972 z. 1 s. 78.

Mąkowski* Józef (1861- ?) aptekarz. // PTPN

Mąkowski* Stanisław (I poł. XVII w.) dyplomata, opat lubiński. // PSB T. 20

Mdzewski* Stefan Antoni (ok. 1653-1718) kanonik gnieźn., bp sufragan gnieźn. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Meciszewski* Filip Nereusz ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Mehlhorn* Herbert - zastępca namiestnika Kraju Warty A. Greisera

Mehwald* Karol Wilhelm (1772-1824) drukarz, wydawca. // SPKP; WSB -- Przyczynki: Osiemnaście wieków Kalisza. T. I. P. 1960, s. 70-80, 196-7

Meisnerowski* Zenon (1904-1943) lekarz, asystent UP. // PTPN

Meissner* Czesław (1871-1928) ks. // PTPN

Meissner* Czesław Gorgoniusz (1879-1950) lekarz, działacz społ. i polit. // PSB; WSB; PTPN; Kto był; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1989, s. 18-21 -- Przyczynki: +Klanowski -- M. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 328 -- +Jakóbczyk Studia III -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Pod red. Z. Grota. P. 1968 -- +J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971 -- +A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie. P. 1978 -- Przybecki 95-6 -- Ziemiaństwo wlkp. 283, 285, 288 -- Artykuły: +Rocznik AP 1948

Meissner* Michał (ok. 1684-1733) złotnik w P. // PSB; WSB -- Przyczynki: T. Nożyński: Złotnictwo poznańskie do końca XVIII w. SiMDW 1960 IV z. 11 s. 36 -- Katedra gnieźnieńska. Praca zbiorowa pod red. A. Świętochowskiej. P. 1970 I s. 403, 407, 411 --

Meissner* Mieczysław Alfons (1877-1938) ks., działacz społ. i niepodl. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- J. Bolewski: Kartka z pamiętnika. [W:] Pamiętnik zjazdowy. Krotoszyn 1959, s. 31-2 --

Meissner* Roman (1852- ?) nauczyciel gimn. // PTPN

Meissner* Stanisław 91857-1928) adwokat, sędzia. // PTPN

Meissner* Włodzimierz (1847-1941) lekarz. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Mejer* Jonas ( + ) lekarz chirurg. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. Monografie: +59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969.

Melcer* Karol (ok. 1845-1891) skrzypek, dyrygent chóru, nauczyciel muzyki, burmistrz. // Dyrygenci; SBWP-W I; Szkoła Kaliska Przyczynki: +W. Melcer: Pamięci Ojca. Ruch Muzyczny 1968 nr 8. -- +M. Kaczmarkiewicz: K. M. w Kaliszu. Muzyka 1980 nr 1. -- W. Kościelniak, K. Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz 1989, s. 142, 198.

Melcer* - Szczawiński Henryk (1869-1928) kompozytor, pianista, dyrygent, pedagog. // PSB T. 20; SMP; Dyrygenci; WSB; SBWP-W I; Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) M. Kaczmarkiewicz: K. M. Ziemia Kaliska 1981 nr 29 s. 8. -- 59b2) (bs) [B. Szal]: H. M. - kompozytor zapomniany. Ziemia Kaliska 1990 nr 3 s. 6. -- 59b2) M. Kozłowski: H. M.-Sz. Wybitny kompozytor, pianista, dyrygent. Kalisia 1995 nr 18 s. 20. -- Przyczynki: +J. Reiss: Statkowski - Melcer - Młynarski - Stojowski. Wwa 1949 -- +150 lat PWSM w Warszawie. Kr. 1960 -- +Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Kr. 1966 II -- +K. Wiłkomirski: Wspomnienia. Kr. 1971 -- 59b2) (jn): Kaliszanie mniej znani. G. Pozn. 1984 nr 115 s. 6. -- W. Kościelniak, K. Walczak: Kronika miasta Kalisza. Kalisz 1989, s. 137, 142 -- 59b2) T. Lubawy: Krew na klawiaturze. Z księgi pamiątkowej KTM na Parnas. Kalisia 1994 nr 13 s. 15, il. -- 59b2) K. Piątkowska-Pinczewska: 130 rocznica urodzin H. M. [W:] Studia Pedagogiczno-Artystyczne. T. 1. Red. M. Walczak. P. - Kalisz 2000, s. 181-9.

Meller* Jan ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Melnyk* Włodzimierz (1898-19) okulista. // PTPN

Memorata* Anna (ok. 1612 - po 1644) poetka pol.-łac. // PSB; Nowy Korbut; WSB -- Przyczynki: S. Tync: Szkoła w Lesznie w okresie renesansu. [W:] Sesja naukowa w Lesznie. Wr. 1957, s. 68 -- +J. Śliziński: Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI - XVII w.). Wr. 1959 -- A. Kawecka-Gryczowa: Leszno - ośrodek wydawniczy Jednoty. Odrodzenie i reformacja w Polsce 9: 1964 s. 240-1

Mendelson* Stanisław (1857-1913) dziennikarz, publicysta. // Przyczynki: 20b2) W. bieńkowski: S. M. jako dziennikarz i publicysta. =Sprawozdania z Posiedzeń Komitetu Naukowego PAN Oddział w Krakowie 19: 1975 s. 77-9.

Mendych* (Mündisch, Mündig) Aleksander (1803-1858) powstaniec 1830, działacz narod. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 -- +Jakóbczyk Studia I Motty I 22, 56, 75, 132-3, 153, 163-5, 348, 663, II 54, 488 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 168, 347

Mentzel* Michał (1819-1889) ks. // PTPN

Mergel* Tadeusz (1900-po 1949) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Merkel* Jan (1876?-1909) artysta malarz. // Szkoła Kaliska

Merkel* Juliusz Konrad (1837-1914) lekarz kaliski, założyciel Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. Monografie: 59b2) J. Makowiec: Założyciele Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1: 1972 nr 1 s. 5-8. -- +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Merkiel* Jan ( XIX w.) // 59b) M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964.

Merkiel* Jerzy (zm. po 1438) kupiec pozn. // PSB; WSB -- Przyczynki: Magdeburger Schőffensprüche für die Hansestadt Posen und andere Städte des Warthelandes. Bearb. v. Th. Goerlitz. Stuttgart 1944, s. 74-6 -- R. Gansiniec: Nagrobek Bolesława Wielkiego. PZach. 7: 1951 nr 7/8 s. 375-6 -- H. Chłopocka: Tradycja o Pomorzu Gdańskim w zeznaniach świadków na procesach polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku. RH 25: 1959 s. 99-100, 125 --S. Kubiak: Monety pierwszych Jagiellonów. Wr. 1970, s. 203.

Merkowski* Franciszek (1853-1927) działacz socjalist. w Berlinie i zaborze pruskim. // PSB t. 20 -- Przyczynki: S. Kubiak: Ruch socjalistyczny w Poznańskiem 1872-1890. P. 1961, s. 174-5, 202-4 -- B. Danilczuk: Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznańskiem w l. 1891-1914. Toruń 1962, s. 29, 49, 52 -- J. Pabisz: Wyniki wyborów do parlamentu Związku Północnoniemieckiego i parlamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Śląska w latach 1867-1918. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1966 VII s. 296-9, 365-6 -- +Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1964. Wwa 1967 --

Mertka* Jan (1899-1918) żołnierz I Batalionu Pogranicznego Poznańskiego w Szczypiornie. // PSB T. 20 -- Przyczynki: R. Zieliński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa 1968, s. 111 -- P. Łossowski: Zbrojny czyn ludu Wielkopolski. Wwa 1970, s. 72 -- +J. Pietrzak: Spór opierwszeństwo ofiary życia. Kierunki 1973 nr 51/2 --

Merzbach* Bruno (1870-1910) drukarz w P. // SPKP; WSB

Merzbach* Ludwik (1820-1890) księgarz, drukarz, wydawca. // PSB; SPKP; WSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 188, 196 -- J. Werner: Technika i technologia sztuk graficznych. Kr. 1972, s. 91 -- +Dz. Wlkp. II

=Mesz* Józef ( + ) ks. Monografie: 16b2) E. Matz: Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. proboszczu J. M. WAG 28: 1973 nr 3/4 s. 96.

Meszczyński* Władysław (1844-1921) ks. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Metelski* Kornel (1886-1966) ks. // PTPN

Metler* Bonawentura (1866-1939) ks., lingwista, astronom. // PSB T. 20.

Metzig* Johann Christian Heinrich (1804-1868) lekarz, polonofil, polityk. // PSB; PTPN -- Monografie: Wielkopolanie I 103-23 -- S. Z. Gołębiewski: J. M. lekarz ludności leszczyńskiej. AHFMHNP 31: 1968 z. 1 s. 21-43 --

Meyer* Julian ( + ) lekarz kaliski. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Meyzer* (Mejzer) Karol ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Meyzner* (Mayzner, Mejzner) Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Męciński* (Alberto Polacco, Albertus de Polonia, Męczyński, Micischi) Wojciech (1598-1643) jezuita, męczennik. // Szkoła Kaliska

Męczarski* Franciszek ( + ) działacz społ.-polit. Monografie: 50b1) L. Męczarski: F. M. - urzędnik sądowy, działacz polityczny, społeczny i narodowościowy. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1988. Gostyń 1987, s. 14-5, il.

Męczyński* Jan (1891-197?) nauczyciel szkół średnich w Kaliszu. // Szkoła Kaliska

=Męczyński* Jerzy ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974. Nagrody indywidualne. KMP 1976 nr 4.

Mędlewski* Nikodem (1892-1967) ks., prof. Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w P. // Monografie: 16b2) K. Karłowski: Śp. ks. N. M. MK 20: 1969 s. 20-2. -- M. Banaszak: W służbie Słowa Bożego. (N. M. 1892-1967). [W:] Byli wśród nas. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 297-330 -- 50b2) Świadkowie wiary. Ks. infułat N. M. (1892-1967) - proboszcz gostyński w latach 1932-1934. Wiadomości Parafialne 1996 nr 1 s. 2-3.

Mędlewski* Wiktor (1861-1924) ks. // PTPN

Mętlewicz* Józef Kalasanty (1808-1858) kaznodzieja, historyk Kościoła. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych]. -- Szkoła Kaliska

Mianowski* Leopold ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

=Mianowski* Marian ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. (Część pierwsza). Nagrody indywidualne. KMP 1970 nr 1.

Miaskowski* Adrian h. Bończa (1657-1737) ks., prowincjał jezuitów, pisarz, pedagog, teolog, matematyk, filozof. // PSB T. 20; Filozofia w Polsce; Enc. wiedzy o jezuitach -- Przyczynki: W. Wąsik: Historia filozofii polskiej. Wwa 1958 I s. 73 --

Miaskowski* Adrian - kasztelan śremski

Miaskowski* Aleksander (+1 poł. XVIII w.) kustosz pozn., oficjał i wiakriusz generalny warsz. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 239.

Miaskowski* Andrzej (zm. 1668) opat klasztoru w Trzemesznie i Przemęcie. // PSB T. 20 -- Przyczynki: =16b2) Z. Rutkowski: Dokument opata M. RLub. 1: 1959 s. 273-6. -- +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVII w. Wwa 1966 -- +W. Kochowski: Lata potopu. Wwa 1966 -- +A. Kersten: Na tropach Napierskiego. Wwa 1970 --

Miaskowski* Andrzej Marcin h. Bończa (1753-1832) komandor maltański joannitów pozn. // PSB T. 20. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 774.

Miaskowski* Augustyn Jan (ur. 1740) konfederat barski. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 --

Miaskowski* Baltazar (1562-1632) proboszcz fordoński, bp sufragan kujawsko-pomorski. // PSB T. 20; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +S. NIeznanowski: O poezji Kaspra Miaskowskiego. Lublin 1965

Miaskowski* Edward ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Miaskowski* Ezechiel Leon (ur. 1739) konfederat barski, poseł sejmowy. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce1768-1770. Wwa 1970. -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 --

Miaskowski* Feliks (Kacper) (1809-1889) ekonmista, działacz gospod., publicysta, powstaniec listopadowy. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Szkoła Kaliska

Miaskowski* Franciszek Salezy Karol h. Bończa (1739-1816) poseł na sejmy, kasztelan gnieźn., targowiczanin. // PSB T. 20. -- Przyczynki: W. Dworzaczek: Dobrowolne poddaństwo chłopów. P. 1952, s. 70, 82 -- +W. Tokarz: Rozprawy i szkice. Wwa 1959 -- +Opisy i ilustracje Poznania z XVI - XVIII wieku. P. 1960 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 --

Miaskowski* Ignacy (1807-1892) urzędnik sądowy, powstaniec 1830 i 1848. // SBWP-W I Przyczynki: M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). P. 1993, s. 73

Miaskowski* Józef (1744-1804) prepozyt kapituły pozn., administrator diecezji pozn. w l. 1793-94, bp warsz., kaznodzieja. // PSB; Biskupi; Biskupi 2; Nowy Korbut -- Monografie: 16b2) W. Kwiatkowski: 1-szy ordynariusz warszawski biskup J. Bończa M. (1797-1804). Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 36: 1952 nr 1 s. 18-39. Przyczynki: +W. Bobkowska: Pruska polityka szkolna na ziemiach polskich. Wwa 1948 -- J. Wysocki: Na marginesie erekcji diecezji warszawskiej. Homo Dei 29: 1060 s. 755-6. -- Nowacki T. 2, s. 201, 711. -- W. Malej: Szkice do dziejów archidiecezji warszawskiej. Rzym 1966, s. 96-7. --

Miaskowski* Józef h. Bończa (zm. 1833) szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na Sejm Czteroletni. // PSB T. 20. -- Przyczynki: +J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 --J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. P. 1957, s. 78, 180 --

Miaskowski* Kasper (1549 lub 1550-1622) poeta. // PSB; Nowy Korbut; WSB -- Przyczynki: +S. Nieznanowski: O poezji K. M. Lublin 1965 -- +C. Hernas: Barok. Wwa 1973 i wyd. nast.

Miaskowski* Kazimierz (1875-1947) ks., historyk Kościoła. // PTPN; Teolodzy; Nauczyciele MM -- Monografie: S. Hain: Ks. K. M. Spraw. PTPN 15: 1948 nr 1 s. 211-2

Miaskowski* Leon Antoni (ok. 1765-1825) prepozyt kapitulny pozn. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 -- +J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. P. 1957

Miaskowski* Marcin (1753-1832) komandor maltański. // PSB; WSB -- Przyczynki: +J. Wąsicki: Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce. SiMDW 1956 II zz. 1

Miaskowski* Melchior h. Bończa (ok. 1725-1784) konfederat radomski i barski. // PSB T. 20. -- Przyczynki: +Transakcja chłopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej (w. XVI-XVIII). Wwa 1959 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970

Miaskowski* Witold (? - ok. 1866) ks., powstaniec 1863. // AMM

Miaskowski* Wojciech Maksymilian h. Bończa (ok. 1683-1763) poseł na sejmy, kasztelan pozn., wojewoda kaliski. // PSB T. 20. -- Przyczynki: Dz. Wlkp. I 774, 859 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce. Łódź 1970 --

Miączyński* Władysław Atanazy Gustaw (1852- ?) ziemianin. // PTPN

=Michaelis* // 54b2) S. Leitgeber: Dwaj szwagrowie: M. i Konieczny. KMP 1995 nr 3 s. 121-7, il.

Michalczewski* Henryk ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Michalicki* Tomasz ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Michalska* Ludwika (działała 1907-09) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Michalski* Feliks ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Michalski* Jan (1875-?) inżynier, działacz samorządowy, minister aprowizacji. // PSB T. 20. -- Przyczynki: +A. Próchnik: Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Wwa 1957 -- +A. Czubiński: Ruch robotniczy we wschodnich powiatach Wielkopolski w okresie II Rzeczypospolitej 1918-1939. P. 1962 -- +A. Żarnowska: Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904-1906. Wwa 1965 -- W. Bonusiak: Manufaktura Pluszu i Aksamitu w l. 1907-1945. RKal. 2: 1969 s. 131 --

Michalski* Jan (1914-1989) bp sufragan gnieźn., kapelan AK, prof. seminarium duchownego w Gnieźnie, kanonik i wikariusz generalny gnieźn. // Biskupi; BSB V (i fot.); Biskupi 2 Monografie: Z. Szuba: Biskupi polscy XX wieku. Życie Katolickie 2: 1983 z. 5-6 s. 212. Przyczynki: W. Kowalenko: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-1945. P. 1961, s. 67, 216. -- Annuario Pontificio [Vaticano] 1977 s. 830. Artykuły: +WAG 1989 nr 5-6, 7-9, 10, 11, 12.

=Michalski* Janusz ( + ) artysta plastyk. -- 50b2) H. Naglak: Nasza galeria. J. M. Gaz. Gost. 1991 nr 7 s. 18, il.

Michalski* Kazimierz Marian (1868-1910) ks., społecznik. // PSB; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana w Śremie.. PZach. 34: 1978 nr 5/6 s. 1911.

Michalski* Mieczysław (1887-1935) nauczyciel, uczestnik strajku szkolnego, działacz PPS. // Szkoła Kaliska

Michalski* Stanisław (1877-1942) ks., wizytator szkół powsz. // Martyrol.; PTPN; AMM

Michalski* Stanisław (1928-1990) prof. UAM // Monografie: 54b2) W. jamrożek: S. M. (1928-1990). Z żałobnej karty. KMP 1991 nr 1/2 s. 155-7.

Michalski* Stefan (1872-1926) lekarz, działacz społ.-narod. // PSB; SPKP; PTPN; Słow. lek.; Kto był; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Dzieje Śremu Wwa-P. 1972

Michał* (XII w.) kanclerz prawdop. Bolesława Krzywoustego. // PSB; SSS T. 3, s. 241; WSB Przyczynki: M. Plezia: Kronika Galla na tle historiografii XII wieku. Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. 71: 1947 nr 3 wg. indeksu. -- +M. Plezia: Kronika Galla na tle historiografii XII wieku. Kr. 1947 -- K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków srednich. Cz. 1. Wr. 1951, s. 83-4. -- Nowacki II 11, 46. -- Tenże: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. T. II P. 1964, s. 46 --

=Michał* (?-1252) bp kujawsko-pomorski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: S. M. Szacherska: Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska. Wwa 1960, s. 16, 18, 26-30, 34-61,65, 73, 102, 118 -- +A. Czacharowski: Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV w. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 68: 1963 z. 2 -- S. Librowski: Wizytacje diecezji włocławskiej. ABMK 10: 1965 s. 106-19 -- S. Arnold: Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w wieku XIII. Wyd. 2. [W:] Z dziejów średniowiecza. Wwa 1968, s. 17-8, 21-2 -- J. Powierski: Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach 1236-1242. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1970 nr 2 s. 169-71 -- +Historia Pomorza. Wyd. 2. P. 1972 --

Michał* (zm. po 1255) notariusz kancelarii księcia wlkp Przemysła I. // PSB T. 20; WSB -- Przyczynki: +K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Wr. 1951 -- +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr.-Wwa-Kr. 1967 -- F. Sikora: Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej. Wr.-Wwa-Kr. 1969, s.........67-8, 113-20, 171-5 -- +Dyplomatyka wieków średnich. Wwa 1971 -- +K. Maleczyński: Studia nad dokumentem polskim. Wr.-Wwa-Kr. 1971 --

Michał* h. Zaremba (zm. między 1312-19) wojewoda kaliski. // PSB T. 20. -- Przyczynki: K. Jasiński: Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Zap. TNT 21: 1955 z. 1-2 s. 218-22 -- +J. Bieniak: Wielkopolska, kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969

Michał* (2 poł. XIV w.) kanonik katedralny, proboszcz głuszyński, oficjał generalny pozn. // Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 228.

Michał* Polak ( + ) ksiądz pozn. // 54b2) W. Iwańczyk: Ksiądz M. P. - święty czy kat poznański? Aneks: O księdzu M. w roku 1480. KMP 1993 nr 1/2 s. 29-47.

Michałkiewicz* Marian (1891-1941) ks. // Martyrol.; PTPN AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- +M. Walczak: Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji 1939-1945. P. 1974

Michałkiewicz* Mieczysław (1888-1945) działacz ludowy, wydawca, pisarz. // PSB; WSB; Nauczyciele MM -- Przyczynki: +W. Witos: Moja tułaczka 1933-1939. Wwa 1967

Michałkiewicz* Witold Józef Mieczysław (1914-1998) lekarz, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu // AMM -- 54b2) T. Świtała: Prof. dr med. W. M. rektor Akademii Medycznej. KMP 33: 1965 nr 3 s. 70-2, il.

Michałowicz* (działał 1902-12) tancerz, aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Michałowicz* Czesław Józef (1892-1939) ks., społecznik. // PSB; Martyrol.; WSB; PTPN; Teolodzy; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w lataach 1918-1939. Wwa 1966 -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 127, 130, 132, 175. -- M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu. P. 1971, s. 85, 102 -- +M. Banaszak: Narodziny Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu. Chrześcijanin w Świecie 1974 nr 4 --

Michałowski* Kornel (1923-1998) bibliotekarz, muzykolog. // Monografie: J. Tatarska, A. Tatarski: K. M. (1923-1998). KMP 66: 1998 nr 4 s. 331-5. Przyczynki: +54b2) A. Laboga: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. (Dokończenie). [Nagrody indywidualne]. KMP 1973 nr 1.

Michałowski* Lucjan (1883-1943) architekt, malarz. // PSB; WSB; Czlonkowie tajnych tow. -- Monografie: 50b1) H. Gościański: L. M. - architekt, artysta malarz. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 2-3, il. Przyczynki: +Wystawa pośssmiertna poznańskich artystów plastyków. P. 1947 -- K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz. 1. P. 1988, s. 8-9, 39-43, 45, 52, 54, 56, 81, 122, 125, 144, 146-8, 153-5 -- +50b3) Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Komitet red. R. Czub [i in.]. Gostyń 1994, s. =

Michałowski* Przemysław (1913-19) historyk sztuki, kustosz, wydawca. // AMM

Michałowski* Stanisław (1886-1916) ks. // PTPN; AMM

Michel* Ernest Paweł (zm. 1926) drukarz, księgarz, działacz społ. // SPKP

Michelson* Albert Abraham (1852-1931) fizyk, noblista. // Monografie: F. Kaczmarek: A. A. M. (1852-1931). [W:] ZiZM 102-8.

Michorowska* z domu Wyttek zamężna Ferska Ida Maria (1897-1966) aktorka, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Mickiewicz* Adam w Wielkopolsce // -- +20b1) J. Maciejewski: M. wielkopolskie drogi. P. 1972. R: S. Kędzierski, =Roczniki Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 9: 1974 s. 133-5. -- Obchody 150-lecia pobytu A. M. w Wielkopolsce: [19 maja 1981]. Kościan 1981, 6 s.

Mieczkowski* August (1843-1918) prawnik, bankowiec. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: 150 lat ubezpieczeń w Polsce. Wwa 1958-60, I 56-63, II 147, 157 -- A. Kania: Pomorzanie na studiach we Wrocławiu w XIX w. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1968 s. 214-5, 217, 219 --

Mieczkowski* Leon (1846- ?) chirurg. // PTPN

Mieczkowski* Leon (1871-1931) lekarz, docent UP. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: A. Bandurski: L. M. na tle swojej działalności lekarskiej i naukowej. AHFMHNP 33: 1970 s. 31-72. -- Przyczynki: Wybrane zagadnienia chirurgii jelita grubego. Wwa 1975, s. 203-8

Mieczkowski* Stanisław (1875-1940) architekt. // PTPN -- Przyczynki: K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz. 1. P. 1988, s. 8-9, 32-3, 35, 37, 39-40, 42, 45, 50-1, 57-8, 60, 66, 121-4, 134-5, 138, 143-6, 152-5, 160, 162.

Mieczkowski* Władysław (1877-1959) adwokat, bankowiec, polityk. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 154, 159, 173, 205-7, 242, 265-6, 304-5, 325, 328 -- +Z. Hemmerling: Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i w sejmie pruskim. 1907-1914. Wwa 1968 -- +J. J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971

Miedziński* Bolesław (1867-1949) kołodziej, działacz polonijny i Narodowej Partii Robotniczej. // PSB T. 20 --

Mielcarzewicz* Teofil (1807-1879) litograf, powstaniec 1830. // PSB T. 20

Mielewski* (właśc. Sydor, Sidor) Andrzej (pocz. pseud. Milewski) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Międzychodzki* Ludwik (1841- ?) filolog, nauczyciel, działacz patriot. // AMM

Mielcarzewicz* Teofil (1807-1879) rysownik, litograf, powstaniec 1830. // PSB; WSB; PTPN; AMM -- Przyczynki: +J. Sienkiewicz: Realistyczny rysunek polski XIX w. Katalog wystawy. P. 1954 -- +DWP III -- Motty I 153-4, 628, 662, 667, II 460, 504 -- +Dz. Wlkp. II

Mielęcki* Andrzej (1864-1920) lekarz, działacz społ. i polit. // PSB; Śląski słownik biograficzny. Katowice 1977-1981; WSB; SBWP-W I -- Monografie: A. W. III. Założyciele Tow. Lekarzy Polaków naa Śląsku. Dr A. M. Śląska Gazeta Lekarska 1947 nr 1-2 s. 179 --- ++K. Brożek: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie (1918-1922). Katowice 1973

Mielęcki* Józef (1816-1876) powstaniec 1848 i 1863. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963 -- Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr.-Kr. 1968

Mielęcki* Kazimierz (1837-1863) dowódca w powstaniu 1863. // PSB; WSB; AMM; SBWP-W I -- Przyczynki: +Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963 -- +Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Wwa 1967 -- +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr.-Kr. 1968 -- +S. Kalembka: Ostatnie bitwy partii Mielęckiego w 1863 r. Prace KH BTN 1971 VIII +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1983 -- +A. Czubiński: Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. P. 1993

Mieliński* Aleksander (1527-1584) opat trzemeszeński, bp inflancki, dyplomata. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Mieliński* (Mieleński) Krzysztof h. Wczele (zm. ok. 1606) stolnik kaliski, posej sejmowy. // PSB T. 20.

Mieliński* (Mieleński) Mikołaj h. Wczele (zm. przed 1604) wojski kaliski. // PSB T. 20. -- Przyczynki: J. Kowalczyk: Jak czytał Witruwiusza Wojciech Mieliński opat z Trzemeszna. [W:] Muzeum i Twórca. Wwa 1969, s. 361-2

Mieliński* Wojciech (zm. 1621) opat trzemeszeński. // PSB T. 20 -- Przyczynki: J. Kowalczyk: Jak czytał Witruwiusza W. M. opat z Trzemeszna. [W:] Muzeum i Twórca. Wwa 1969, s. 357-63

Mielkiewicz* (Milkiewicz) Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mielnicki* Józef (1863-1912) aktor, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mielżyński* Franciszek (1761- ok. 1800) starosta wałecki, poseł na Sejm Czteroletni. // PSB T. 20

Mielżyński* Franciszek Walenty (1682-1738) kasztelan śremski. // PSB; WSB

Mielżyński* Ignacy Maciej Karol (1871-1938) ziemianin, powstaniec wlkp. // PSB; PTPN Monografie: 20b2) Z. Grot: I. M. (1871-1938). RDzPWlkp 1: 1947 s. 71-4. -- Przyczynki: +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 -- Ziemiaństwo wlkp. 42, 196, 200, 205-6, 217-9, 226

Mielżyński* Jan (1831-1863) ziemianin. // PTPN

Mielżyński* Józef (1824-1900) ziemianin, działacz polit., społ. i gosp. // PSB; PTPN; AMM -- Przyczynki: +A. Kucner: Polityka Koła Polskiego w Berlinie w erze kanclerza Capriviego. Nauka i Sztuka 6: 1947

Mielżyński* Józef Klemens Krzysztof (1729-1792) wojewoda pozn. // PSB T. 20 -- Przyczynki: +E. Raczyński: Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn 1964 -- +Dz. Wlkp. I -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 --

Mielżyński* Karol (1838-1904) ziemianin. // PTPN

Mielżyński* Krzysztof (zm. 1658) starosta kcyński, poseł sejmowy. // PSB T. 20 -- Źródła: Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza 1641-1653. Wr. 1957 -- Przyczynki: +Akta do dziejów Polski na morzu. Gdańsk 1951 VII cz. 2

Mielżyński* Krzysztof (1888-1927) ziemianin. // PTPN

Mielżyński* Leon (1809-1900) ziemianin. // PTPN

Mielżyński* Łukasz h. Nowina (ok. 1560-1628) poseł na sejmy, kasztelan gnieźn. // PSB T. 20. -- Przyczynki: +J. Byliński: Sejm z r. 1611. Wr. 1970 -- +S. Ochman: Sejmy z lat 1615-1616. Wr. 1970 -- H. Wisner: Walka o realizację konfederacji warszawskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 19: 1974 s. 146

Mielżyński* Maciej (1636-1697) kasztelan śremski. //

Mielżyński* Maciej Ignacy Przecław (1869-1944) ziemianin, ppłk WP, polityk, powstaniec śląski. // PSB; PTPN -- Przyczynki: K. Popiołek: Trzecie śląskie powstanie. Katowice 1946, s. 59-60, 65, 71-2, 77, 85, 95-7, 153, 186 -- +Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922. Wwa 1958 -- S. Szenic: Pitaval wielkopolski. Wwa 1960, s. 226 i n. -- Powstania śląskie. Materiały z Sesji Naukowej, zzorganizowanej w 40 rocznicę III powstania śląskiego... Katowice 13 i 14 1961. Katowice 1964, s. 84, 86, 90, 92, 96, 98, 105-14 -- +E. Hanke: Trudy i oczekiwania. Katowice 1965 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 149, 151-2, 173, 176, 205-6, 266, 289-90, 295, 342-3, 355, 360, 363, 391 -- +Z. Hemmerling: Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i sejmie pruskim 1907-1914. Wwa 1968 --

Mielżyński* Maciej Józef Franciszek (1799-1870) działacz społ. i polit. // PSB; WSB -- Źródła: +Protokoły z posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. T. I: Lata Wiosny Ludów 1849-1851. P. 1956 -- Przyczynki: +W. Jakóbczyk: Doktór Marcin. Jan Karol Marcinkowski 1800- 1846. P. 1946. -- +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 -- +Tenże: Dzieje sceny polskiej w Poznaniu. 1782-1869. P. 1950 -- +Jakóbczyk Studia I-II -- Motty I 22, 25, 30, 55, 82, 119, 121-3, 126-36, 163-4, 273, 306, 308, 328, 348, 350, 509, 517, 563, 614, 656-7 , 726, II 13, 20, 43, 169-70, 237, 305, 418, 489, 499 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w Powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 19, 44, 46, 48, 88, 91-2, 148, 150-1, 154, 160, 172, 174-7, 185, 218, 224, 241-2, 259, 270-2, 277, 303, 347, 355-6, 361, 376, 399-400, 402, 413 --

Mielżyński* Maksymilian (1738-1799) pisarz wielki koronny. // PSB; SPKP; WSB -- Przyczynki: +Dz. Wlkp. I -- +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce. P. 1969 --

Mielżyński* Maksymilian (1844-1916) ziemianin. // PTPN

Mielżyński* Mikołaj h. Nowina (zm. ok. 1640) poseł na sejmy, kasztelan gnieźn. // PSB T. 20. -- Przyczynki: +J. Byliński: Sejm z r. 1611. Wr. 1970 -- H. Wisner: Walka o realizację konfederacji warszawskiej. Reformacja i Odrodzenie w Polsce 19: 1974 s. 146

Mielżyński* Seweryn Józef Stanisław Gomor (1804-1872) działacz społ. i polit., malarz, kolekcjoner. // PSB; SPKP; WSB; PTPN; SBWP-W I -- Monografie: Sylwetki Wielkopolan 490-8 -- Przyczynki: +F. Paprocki: Walenty Stefański jako działacz Związku Plebejuszy [W:] W stulecie Wiosny Ludów. Wwa 1951 -- Motty I 94, 99, 120-5, 135, 137, 271, 288, 348, 353, 392, 531, 645-6, 655-6, II 499-500 -- +T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. Wr. Kr. 1957 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim1848 roku. Wwa 1960, s. 79-80, 130, 222-3, 230-1, 235, 280, 282, 324, 361, 401 -- +Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962 -- +M. Warkoczewska: Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Wwa 1984 -- +M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). P. 1993.

Mierkowski* Adam (zm. między 1565-74) opat koronowski, bp sufragan kujawsko-pomorski. // Biskupi; Biskupi 2

Mierosławski* Adam Piotr ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Mierosławski* Ludwik (1814-1878) powstaniec listopadowy, dowódca powstań, działacz polit., pisarz, emigrant we Francji, historyk wojskowości. // PSB T. 20. -- WSB -- SBWP-W I -- =Wolnomularze -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- L. Hass: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999. Monografie: +20b1) M. Żychowski: L. M. 1814-1878. Wwa 1963. R: R. Bedner, =Zeszytyb Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 7: 1964 nr 3 s. 78-80; J. Dutkiewicz, KH 71: 1964 nr 3 s. 820-3; N. Gruss, Małopolskie Studia Historyczne 7: 1964 z. 1/2 s. 107-11; S. Kieniewicz, PH 55: 1964 z. 3 s. 534-41; W. Zajewski, PHum. 8: 1964 nr 3 s. 159-67. -- 20b1) M. Żychowski: Generał klęski L. M. 1814-1878. Wwa 1965, 278 s., il. -- 20b1) L. Chmiel: Generał L. M. 1814-1878. Wwa 1975, 182 s. Przyczynki: 20b2) A. Munk: Proces M. PSocjal. 3: 1947 nr 12 s. 43. -- 20b2) H. Muszyńska-Hoffmanowa: Z za krat Moabitu. Zwierciadło [dodatek niedz. Słowa Polskiego] 1948 nr 10 s. 2. -- 20b2) G. Falzone: Un generale polacco in Sicilia. Polonia d’oggi 1949 nr 2 s. 15. -- 20b1) M. Żychowski: Proces moabicki i jego główny oskarżony - L. M. Przyczynek do dziejów Polski i Niemiec z połowy XIX stulecia. [W:] Studia z najnowszych dziejów powszechnych. T. 2. Wwa 1962, s. 157-85. -- 20b2) A. Owsińska: Opinia niemiecka o działalności M. w kampanii 1849 roku. KH 71: 1964 nr 3 s. 677-92. -- +J. Borejsza: Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Wwa 1966 -- +S. Kalembka: Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Toruń 1966 -- +H. Rzadkowska: Marian Langiewicz. Wwa 1967 -- +W. Karbowski: Zygmunt Padlewski. Wwa 1969 -- +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- +E. Kozłowski: Gen. J. Hauke-Bosak 1834-1871. Wwa 1973 -- J. Sikorski: Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku. Wwa 1991, s. 260-6 -- +M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). P. 1993 -- Bibliografie: 20b2) Bibliografia pism M. L. oraz związanych z jego osobą pism polemicznych. Ojczyzna i Wolność 1945 s. 55-7. -- +20b1) E. Halicz: Wstęp. Bibliografia ważniejszych prac wojskowo-historycznych M. [W:] L. M.: Instrukcja powstańcza... Reedycja. Wwa 1958.

Mierosławski* Stanisław (1882-1969) lekarz, działacz społ. // Monografie: +Z. W.: Dr med. S. M. Służba Zdrowia 1969 nr 32 -- J. Hasik, E. Gawlak: Dr med. S. M. [W tychże:] Dzieje Uzdrowiska Inowrocław. Inowr. 1996, s. 123-5. -- Przyczynki: +J. Aleksandrowicz: 50 lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu. Inowr. 1969

Mierzejewski* Bolesław Ryszard (1887-1980) aktor, śpiewak, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Mierzejewski* Walenty (1857-1936) aptekarz. // PTPN

Mierzejewski* Wincenty (1865-1934) ks. // PTPN

Mierzewski* Abraham (+2 poł. XVI w.) dziekan kolegiaty szamotulskiej, pleban śmigileski i goniembicki. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 431, 434, 562.

Mierzewski* Franciszek (?-1731) kanonik pozn. i gnieźn., kanclerz pozn., scholastyk gnieźn., archidiakon śremski, wikariusz generalny i oficjał pozn. Monografie: Nowacki T. 2, s. 219. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 295.

Mierzyński* Antoni Julian (1829-1907) filolog klas., religioznawca, nauczyciel gimn. // PSB; PTPN; Nowy Korbut; Nauczyciele MM -- Przyczynki: Motty I 162, 663, II 417

Mierzyński* Jan (1801-1880) ziemianin. // PTPN

Mieszczański* Kazimierz Józef junior (1840-1881) lekarz kaliski, założyciel Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. -- 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991. -- Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) J. Makowiec: Założyciele Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1: 1972 nr 1 s. 5-8. -- +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Mieszko* (ur. ok. 980) najstarszy syn Mieszka I i Ody. // PSB T. 21; SSS; -- Przyczynki: Kronika Thietmara. Wyd. M. Z. Jedlicki. P. 1953, s. 225 -- G. Labuda: Czy książęta zachodniopomorscy wywodzili się z Piastów ? SiMDW 4: 1958 s. 40-2 -- K. Buczek: Polska południowa w IX i X wieku. Małopolskie Studia Historyczne 2: 1959 zz. 1-3 s. 43, przypis 64 -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki państwa polskiego. P. 1962 I s. 126-8 -- B. Kürbisówna: Dagome iudex - studium krytyczne. [W:] Początki państwa polskiego. P. 1962 I s. 394 i n. -- K. Buczek: Zagadnienie wiarygodności regestu Dagome iudex. 10: 1965 s. 132, przypis 104 -- T. Grudziński: Zagadnienie podziałów dynastycznych w Polsce do schyłku XI wieku. KH 78: 1971 z. 1 s. 11-4, 17 i n.

Mieszko* (ur. 1160/65-1193) książę kaliski, syn Mieszka III Starego. // PSB T. 21; WSB; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- Przyczynki: K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 3: 1958 S. 201 I n.. -- I. Dąbrowska, S. Suchodolski: Monety odkryte w grobowcu Mieszka Starego na Zawodziu w Kaliszu. WNum. 5: 1961 s. 28 -- K. Dąbrowski: Badania archeologiczne na Zawodziu 11959-1960. Osiemnaście Dziejów Kalisza. 3: 1962 s. 75-8 -- +Dz. Wlkp. I -- +Dz. Kal.

Mieszko* I (zm. 992) pierwszy hist. władca i twórca państwa pol. // PSB -- G. Labuda: M. I. [W:] SSS T. 3. Wr. - Wwa - Kr. 1967, s. 248-9. -- WSB Monografie: =+20b1) M. I. [W:] S. Kętrzyński: Polska X-XI wieku. M. I. O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego. Kazimierz Odnowiciel 1034-1058. O imionach piastowskich do końca XI wieku. Oprac. A. Gieysztor. Wwa 1961. R: J. Bardach, KH 68: 1961 nr 3 s. 782-4. -- +J. Strzelczyk: M. I. P. 1992, 216 s. -- J. Banaszkiewicz: M. I i wladcy jego epoki. [W:] Polska M. I: w tysiaclecie śmierci twórcy państwa i Kościoła polskiego 25 V 992 - 255 V 1992. Red. J. M. Piskorski. P. 1993, s. 91-109 -- Przyczynki: J. Otrębski: Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce. SO 18: 1939-47 s. 85-94. -- 20b3) G. Labuda: Thietmara relacje o pobycie M. I na zjazdach w Quedlinburgu r. 973 i 986. Spraw. PTPN 13: 1945-6 s. 37-8. -- =G. Labuda: Studia nad początkami państwa polskiego. P. 1946, wg indeksu. W. Semkowicz: Geneza imienia „M.” z historycznego punktu widzenia. [W:] Inter arma. Kr. 1946, s. 67-84. -- S. Urbańczyk: O imię pierwszego historycznego księcia Polski. [W:] Inter arma. Kr. 1946, s. 107-17. -- =W. Hensel: Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej. P. 1948, wg indeksu. -- 20b2) H. Łowmiański: Imię chrzestne M. I. SO 19: 1948 s. 203-308. R: K. Tymieniecki, KH 56: 1948 s. 406-12; K. Górski, Zap. TNT 15:1949 nr 3-4 s. 164-6. -- 20b2) S. Kętrzyński: Przyczynek do dziejów M. I. PH 39: 1949 z. 2 s.170-2. -- =20b2) S. Kętrzyński: Dagome Iudex. PH 41: 1950 s. 133-51. -- 20b2) S. Urbańczyk: Dwa zagadkowe imiona [M., Dąbrówka]. SA 3: 1951/2 s. 52-72. -- 20b3) J. Widajewicz: Chrzest Polski. Życie i Myśl 2: 1951 t. 2 nr 11-2 s. 443-69. -- =20b2) L. Kolankowski: Dagome Iudex. Życie i Myśl 3: 1952 nr 1/6 s. 155-64. R: J. Widajewicz, Życie i Myśl 3: 1952 nr 7/9 s. 242-5. -- +H. Łowmiański: Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Wwa 1953 -- 20b2) J. Widajewicz: Kontakty M. I z państwami nordyjskimi. SA 4: 1953 s. 131-50. Odb. 20 s. -- 20b3) K. Engelbert: Die deutschen Frauen der Piasten von M. I (+ 992) bis Heinrich I (+ 1238). Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 12: 1954 s. 1-51. -- A. Gieysztor: Geneza państwa polskiego w swietle nowszych badań. KH 61: 1954 s. 103-36. -- =16b3) L. Koczy: Chrzest Polski. Sacra Poloniae Millenium 1: 1954 s. 9-69. -- =20b3) Z. Zakrzewski: Pierwsza moneta polska. Cz. 1. SA 5: 1954-6 s. 184-254. A. Gieysztor: Les origines de l’État Polonais. [W:] La Pologne au Xe Congres International Historiques a Rome. Wwa 1955, s. 55-81. -- H. Łowmiański: La genese des États slaves et ses bases sociales et économiques. [W:] La Pologne au Xe Congres International Historiques a Rome. Wwa 1955, s. 29-53. -- 20b2) S. Rospond: Uwagi polemiczne o M., Masławie i Dąbrówce. Onomastica 1: 1955 s. 168-85. -- +=20b2) A. Steffen: Greckie ślady w regeście „Dagome iudex”. Antemurale 3: 1956. R: K. Maleczyński, Sobótka 13: 1958 nr 4 s. 641-2. -- =V. D. Koroljuk: Drevnepol’’skoe gosudarstvo. Moskva 1957, s. 3-148. -- =20b3) Z. Zakrzewski: Pierwsza moneta polska. Cz. 2. Uzupełnienie. SA 6: 1957-9 s. 451-3, il. -- J. Natanson-Leski: Państwo Mieszka Pierwszego. Studia Wczesnośredniowieczne 4: 1958 s. 7-98 -- =20b3) J. Dowiat: Chrzest Polski. Wwa 1958, 195 s, il., mapy. Wyd. 2: Wwa 1960, 214 s., il., mapy, bibliogr. Wyd. 3: Wwa 1961, 171 s., il., mapy, bibliogr. Wyd. 4: Wwa 1962, 216 s., il., bibliogr. Wyd. 5: Wwa 1966, 173 s. Wyd. 6: Wwa 1969, 237 s. -- =20b2) W. Kowalenko: Znowu o Dagome iudex. (Na tle pracy Augusta Steffena: Ślady greckie w regeście Dagome iudex). RH 24: 1958 s. 233-51. -- =20b2) P. Bogdanowicz: Geneza aktu dyplomatycznego zwanego Dagome iudex. RH 25: 1959 z. 1 s. 9-33. -- K. Tymieniecki: Początki państwa Polan. PH 50: 1959 s. 23-50. -- 20b2) P. Bogdanowicz: Uwagi nad panowaniem M. I. Przypuszczalna przyczyna sojuszu M. I z cesarzową Teofano. RH 26: 1960 s. 89-122. -- K. Buczek: Zagadnienie wiarygodności dwu relacji o początkowych dziejach państwa polskiego. [W:] Prace z dziejów Polski feudalnej. Wwa 1960, s. 45-70. -- =20b2) S. Rospond: Mileniowe badania onomasty. 1. Dagome - tajemnicze imię lub imiona pierwszego władcy polskiego. Język Polski 40: 1960 z. 1 s. 17-27. -- 20b1) J. Dowiat: Metryka chrztu M. I i jej geneza. Wwa 1961, 219 s., bibliogr. R: J. Bardach, KH 69: 1962 nr 3 s. 711-4; T. Lehr-Spławiński, Kierunki 7: 1962 nr 37 s. 4; T. Lehr-Spławiński, Język Polski 42: 1962 z. 5 s. 386-9; Z. Sułkowski, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 5: 1962 nr 4 s. 123-30; K. Tymieniecki, RH 29: 1963 s. 251-69; S. Zabiełło, Życie i Myśl 13: 1963 nr 5/6 s. 213-6; E. Potkowski, Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego 5: 1967 nr 8 s. 198-201. -- 20b2) P. Jasienica: M. I und die Deutschen. Das erste Kapitel der polnisch-deutschen Beziehungen. Deutsch Polnische Hefte 5: 1962 H. 7/8 s. 385-94. -- =20b2) T. Manteuffel: L’État de Mesco I-er et les relations internationales au Xe siecle. =Rev. Hist. 86: 1962 no 3 s. 1-16. -- +W. Abraham: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku. Wyd. 3 P. 1962 -- +J. Kostrzewski: Kultura prapolska. Wyd. 3. Wwa 1962 -- +Początki państwa polskiego. P. 1962 I-II -- +H. Łowmiański: Początki Polski. Wwa 1963-73 I-V -- =16b2) K. Buczek: Zagadnienie wiarygodności regestu „Dagome iudex”. 10: 1965 s. 117-39. -- =20b2) T. Lehr-Spławiński: M. czy Mieszka? (Notatka). [W:] Prace Filologiczne. T. 18 cz. 4. Wwa 1965, s. 73-6. -- =16b3) M. Plezia: Chrzest Polski. Tyg. Powsz. 19: 1965 nr 20 s. 1. =51b2) Z. Żabiński: Statystyczna analiza wagi denarów M. I i Bolesława Chrobrego. WNum. 1965 z. 2 s. 105-16. -- 16b2) M. Banaszak: M., Dobrawa, Jordan i tło wydarzeń 966. Przew. Kat. 56: 1966 s. 147-8. -- =16b3) P. Bogdanowicz: Chrzest Polski. NP 22: 1966 s. 7-64. R: G. Labuda, RH 35: 1969 s. 153-6. -- =16b3) P. Iliński: Znaczenie chrztu Polski 966-1966. Londyn 1966, 270 s. -- =16b2) J. Le Goff: M. i Klodwig. Tyg. Powsz. 20: 1966 nr 15-6 s. 5. -- 16b2) J. Natanson Leski: Dzieło M. I. Tyg. Powsz. 12: 1966 nr 30 s. 4. -- =16b3) S. Piekarczyk: Chrzest Polski. Legenda i prawda historyczna. Wwa 1966, 30 s. -- =16b3) P. Sczaniecki: Chrzest w Polsce. Przew. Kat. 56: 1966 s. 125-6. -- =16b3) Z. Sułkowski: Chrzest Polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 9: 1966 nr 1-2 s. 7-27; 10: 1967 nr 4 s. 5-22. -- 16b2) Z. Sułkowski: Okoliczności chrztu M. Tyg. Powsz. 20: 1966 nr 8 s. 1. -- 16b2) W. Urban: Powody i okoliczności przyjęcia chrztu przez M. I. Studia Theologica Varsaviensia 4: 1966 nr 2 s. 11-45. -- +Z. Sułowski: Chrzest Polski. [W:] Księga Tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Lublin 1969 I -- +Szztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Pod red. M. Walickiego. Wwa [1971] I cz. 1-2 -- +20b2) D. Borawska: M. I i Oda w gronie „consanguineorum” Ludolfingów. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. T. 1. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. Wwa 1981, s. 11-39

Mieszko* II Lambert (ok. 990-1034) król Polski. // PSB -- A. Gieysztor: M. II. [W:] SSS T. 3. Wr. - Wwa - Kr. 1967, s. 249-50. -- WSB Monografie: G. Labuda: M. II król Polski. Kr. 1992, 213 s.; R: J. Strzelczyk Deutsche Archivum Erforschung Mittelalter 48: 1992 s. 822-3; J. Mularczyk. Kwartalnik Opolski 40:1994 nr 2 s. 87-92. -- Przyczynki: 20b2) K. Jasiński: Sprawa śmierci M. II. Zap. TNT 17: 1951 z. 1-2 s. 87-92. -- G. Labuda: Utrata Moraw przez państwo polskie w XI w. [W:] Studia z dziejów polskicch i czechosłowackich. Wwa 1960, s. 93 i n. +20b1) D. Borawska: Ile razy M. II wyprawiał się na Saksonię? [W:] Wieki średnie. Medium Aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Wwa 1962. -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki panstwa polskiego. T. 1. P. 1962, s. 131-3. -- J. Bieniak: Państwo Miecława. Wwa 1963, s. 21 i następne. -- D. Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Wwa 1964, s. 20 i następne. -- J. Dowiat: Dyskusja nad kryzysem państwa piastowskiego w pierwszej połowie XI wieku. KH 71: 1964 s. 753-9. -- T. Grudziński: Kryzys polskiej monarcii wczesnopiastowskiej w świetle ostatnich badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika. Nauki Humanistyczne i Społeczne S. Historia 1966 z. 2 s. 17 i n. -- Tenże: Zagadnienie podziałów dynastycznych w Polsce do schyłku XI w. KH 78: 1971 z. 11 s. 3 i n. -- A. Gieysztor: Bamberg i Polska w XI i XII w. 15: 1971 s. 71 i n. -- +Sztuka polskaa przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Pod red. M. Walickiego. Wwa 1971 -- H. Ludat: An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Wien 1971, s. 89 i n. -- J. H. Lang: The Fall of the Monarchy of Mieszko II Lambert. Speculum 49: 1974 s. 623-30 -- B. Kürbis: Studia nad Kodeksem Matyldy: III. List księżnej Matyldy do Mieszka II. 1987 SS. 125-49.

Mieszko* III Stary (ok. 1121-1202) książę pol. // PSB; WSB Słowniki: A. Gąsiorowski: M. S. [W:] SSS T. 3. Wr. - Wwa - Kr. 1967 s. 250. Monografie: 59b2) T. Ł[aszczewska]: Książę Mieczysław III Stary (1131-1202). Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 16. -- 20b1) S. Smolka: M. S. i jego wiek oraz uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piastowskiej. Przedruk przygotował A. Gieysztor. Wwa 1959, 718 s., mapa, bibliogr. R: J. Adamus, CzPH 12: 1960 z. 1 s. 266-9. Przyczynki: -- K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 3: 1958 s. 201-2; 5: 1960 s. 89-94. -- W. Dworzaczek: Genealogia. Wr. 1959, tabl. 1-2. -- Historia Polski. Pod red. H. Łowmiańskiego. T. 1 cz. 1. Wwa 1960, s. 304-16. -- =20b2) I. Dąbrowska, S. Suchodolski: Monety odkryte w grobowcu M. S. na Zawodziu w Kaliszu. WNum. 5: 1961 z. 1 s. 28-31, il. -- G. Labuda: Uzupełnienia do genealogii Piastów w szczególności śląskich. Sobótka 18: 1963 s. 12. -- Dz. Wlkp. I 284 i n., 328 i n. -- +Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Pod red. M. Walickiego. Wwa 1971 -- +Mistrz Wincentego kronika polska. Tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis. Wwa 1974 -- +59b2) J. Bielawski: Calisiana w filatelistyce. Kalisz 2000

Mieszkowski* Jacek ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mieszkowski* Piotr h. Odrowąż (ok. 1594-1648) sekretarz abpa gnieźn. W. Gembickiego, proboszcz w Dzietrzkowicach i Wschowie, kanonik pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn., bp sufragan kujawsko-pomorski, uczony, pisarz polit. // PSB T. 21. -- Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 218. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 302, 559.

Mieszkowski* Piotr Paweł (?-1692) kanonik pozn., dziekan kruszwicki, archidiakon śremski, bp sufragan kujawsko-pomorski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 295.

Mietlicki* Feliks [h. Pomian] (+XVII w.) pleban skwierzyński, kanonik i archidiakon pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn. Monografie: Nowacki T. 2, s. 218. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 107, 294, 480.

Miętkiewski* Kazimierz (1906-1977) histolog, prof. AM w Poznaniu // Monografie: J. Baron: Profesor dr hab. K. M. (wspomnienie pośmiertne). Endokrynologia Polska 24: 1973 s. 409-12. -- A. Łukaszyk, L. Malendowicz: Profesor K. M. 1906-1973. +Folia Histochem. Cytochem. 1974, 12, s. 199-202. -- 54b2) L. K. Malendowicz: Wspomnienie o profesorze dr hab. K. M. Z żałobnej karty. KMP 42: 1974 nr 2 s. 130-3, il. -- L. K. Malendowicz: K. M. (1906-1977). Histolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 236-8, bibliogr. Przyczynki: List of Professor M.’s Publications. +Folia Histochem. Cytochem. 1974, 12, s. 203-8.

Migdalski* Ignacy (1810-1872) ks. // PTPN

Mika* Marian Józef (1907-1974) historyk, archiwista, redaktor. // PSB; WSB; AMM -- Monografie: +54b2) T. Świtała: Redaktorzy „Kroniki” w latach 1923-1960. M. J. M. Redaktor naczelny (1 I 1947 - 31 XII 1948). KMP 1963 nr 3 s. 34-5. -- 54b2) W. Maisel: M. M. kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z żałobnej karty. KMP 1974 nr 4 s. 107-12, il.

Mikan* Stefan (zm. ok. 1586) lekarz. // Monografie: Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 334-5.

Miklaszewski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Miklaszewski* Ludwik (1869-1931) mistrz krawiecki, działacz rzemieślniczy, poseł do sejmu. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +T. Filipiak i in.: Polityczna działalność rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów (1793-1918). P. 1963 -- +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 308, 313 -- Rzemiosło wielkopolskie 1919-1968. P. 1969, ss. 17

Mikołaj* (XIII w.) fundator klasztoru cysterskiego w Byszewie. // Monografie: 16b2) R. Kozłowski: M. - fundator klasztoru cysterskiego w Byszewie. Prace BTN Seria C Nr 10: Prace Komisji Historii. 7: 1970 s. 41-52.

Mikołaj* (zm. 1278) bp pozn. // PSB T. 21 -- Przyczynki: Nowacki II 60-1 -- M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wr. 1967, ss. 174-6.

Mikołaj* (zm. po 1315) lekarz władców wlkp. // PSB; WSB Monografie: 20b2) A. Skulimowski, M. Skulimowski: Magister M. - nadworny lekarz książąt wielkopolskich w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. =Archiwum Historii Medycyny 21: 1958 nr 3/4 s. 285-90. Przyczynki: +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967

Mikołaj* (zm. 1334/5) dziekan gnieźn. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951 -- H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. P. 1967, s. 72-3, 77, 79-80, 82, 206 -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie lęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 186, 191 -- Tenże: Wiec ogólnopolski w Żarnowie 3-7 czerwca 1319 r. a geneza koronacji Władysława Łokietka. PH 64: 1973 s. 475

Mikołaj* (zm. 1339) opat benedyktynów w Mogilnie. // PSB; WSB -- Przyczynki: H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim wXIV wieku. P. 1967, s. 23, 27, 61-3, 66-7, 80, 85, 92-3, 97, 110-11 189, 203, 205-7 -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemia łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 165, 191, 260-1. --

Mikołaj* (XIV w.) bp kijowski, bp sufragan gnieźn., dominikanin. // Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: K. Dola: Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjonalnych metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych. [W:] Historia Kościoła w Polsce. P. 1979. T. 2 cz. 2, s. 270.

Mikołaj* (XIV w.) kustosz pozn., oficjał generalny pozn. // Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 228.

Mikołaj* (XIV/XV w.) bp sufragan pozn., bp tyt. skarpateński, dominikanin. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 178-9.

Mikołaj* (?-1474) bp sufragan pozn., bp sufragan płocki, franciszkanin. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 180-1.

Mikołaj* Jankowic h. Zaremba (zm. ok. 1300) komes, wojewoda tczewski, pomorski i kaliski. // PSB T. 21; WSB. -- Przyczynki: K. Jasiński: Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w. ZH 21: 1956 z. 1-2 s. 218-24 -- W. Dworzaczek: Genealogia. P. 1959, tabl. 93 -- W. Karasiewicz: Działalność polityczna Andrzeja Zaręby w okresie zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1961 XIX zz. 1 s. 46-8 -- +J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego wl. 1300-1306. Toruń 1969 -- K. Buczek: Uposażenie urzędników w Polsce wczesnofeudalnej. Małopolskie Studia Historyczne 5: 1969 zz. 3/4 s. 76 -- Historia Pomorza do r. 1466. P. 1972, s. 505, 537, 551

Mikołaj* Lis (? - 1278) bp pozn. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 60-1. Przyczynki: J. Nowacki: Nieznane dokumenty z XIII wieku. NP 4: 1948 dok. nr 5.

Mikołaj* Przedpełkowic h. Łodzia (zm. 1305) wojewoda kaliski. // PSB T. 21; WSB. -- Przyczynki: +K. Zielińska: Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Umowa kępińska z 1282 r. Toruń 1968 -- +J. Bieniak: Wielkopolska< Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969 -- M. Młynarska-Kaletynowa: Pierwsze lokacje miast w dorzeczu Orli w XIII w. Wr. 1973, ss. 74-83, 94-8, 105-10

Mikołaj* Rusin (?-ok. 1375) opat trzemeszeński, bp sufragan gnieźn., bp przemyski. // Biskupi; Biskupi 2.

Mikołaj* Strosberg (zm. 1413) prepozyt gnieźn., nuncjusz i kolektor papieski. // PSB T. 21. -- Przyczynki: +J. Dudziak: Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Lublin 1974

Mikołaj* Strzeszkowic (zm. ok. 1418) kustosz, oficjał i wikariusz generalny gnieźn. // PSB T. 21. -- Przyczynki: T. Silnicki: Z dziejów Kościoła w Polsce. Wwa 1960, s. 483-99. +Nowacki --

Mikołaj* Trąba (ok. 1358-1422) podkanclerzy koronn, abp gnieźn., pirwszy prymas polski. // PSB T. 21 -- Monografie: +T. Silnicki: Arcybiskup M. T. Wwa 1954 -- Przyczynki: +J. Krzyżaniakowa: Początki kariery M. T. RH 35: 1969 -- +Taż: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. P. 1972 I

Mikołaj* Tumigrała (zm. 1345) starosta inowr. // PSB; InowrSB I -- Przyczynki: +E. Maleczyńska : Ruch husycki w Czechach i w Polsce. Wwa 1959 -- A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968, s. 106 -- +M. Biskup: Najazd krzyżacki na Polskę i bitwa pod Dąbkami 1431 r. Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej z. 48 -- Dzieje Inowrocławia. Red. M. Biskup. T. I. Wwa - P. - Toruń 1978, s. 220-2

Mikołaj* z Biechowa h. Doliwa (zm. 1353) wojewoda pozn. i kaliski, starosta generalny wielkopolski. // PSB T. 21; WSB. -- Przyczynki: +A. Czacharowski: Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373 ze szczególnym uwzględnieniem roli rycerstwa nowomarchijskiego. Toruń 1968 -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwoego w lataach 1300-1306. Toruń 1969, s. 11-2, 160-1, 167.

Mikołaj* z Błażejewa (zm. 1368 ?) sędzia pozn. // PSB T. 21 --

=Mikołaj* z Czarnkowa zob. Czarnkowski Mikołaj

Mikołaj* z Czechla herbu Korab (ok. 1420 - 1464) wikariusz i oficjał gnieźn. // PSB T. 21. -- Przyczynki: M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947, s. 244, 250. -- +J. Wiesiołowski: Sędziwój z Czechła (1410-1476). 9: 1964 -- Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 163-8

Mikołaj* z Kalisza (zm. ok. 1472) kanonik gnieźn. i krak., prof. prawa kanonicznego i rektor Akad. Krak., dyplomata // PSB T. 21. -- Przyczynki: S. Hain: Wincenty Kot prymas polski 1436-1448. P. 1948, s. 53, 62-3, 80, 86, 92, 150. -- W. Szelińska: Dwa testamenty Jana Dąbrówki. Studia i Materiaały z Dziejów Nauki Polskiej z. 5: 1962 s. 1962 s. 10, 23 -- Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 80, 88-9, 98, 100, 105 -- W. Szelińska: Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i w oczątkach XVI wieku. Wr,-Wwa-Kr. 1966, s. 72, 183

=Mikołaj* z Kik zob. Kicki Mikołaj

Mikołaj* z Kościana (zm. 1485) oficjał i wikariusz generalny pozn. // PSB. -- Przyczynki: M. Hornowska, H. Zdzitowiecka: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947, s. 279. -- Nowacki II 211, 229, 375, 675. -- Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 150-1

Mikołaj* z Kozłowa (ok. 1378 - 1444) filozof i teolog, profesor Uniw. Krak. // Filozofia w Polsce.

Mikołaj* z Koźmina ( + )

Mikołaj* z Kożuchowa ( + ) proboszcz gnieźn.

Mikołaj* z Kórnika h. Łodzia (?-1382) kanonik pozn. i gnieźn., bp pozn., kanclerz wlkp. // PSB; WSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki I 99, II 72-3. -- Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego. P. 1946 II, s. 325 -- K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Cz. 1 Wr. 1951, s. 299 -- F. Sikora: Ze studiów nad średniowiecznymi kancelariami polskimi. Studia Historyczne 12: 1973 ss. 30-1.

Mikołaj* z Książa

Mikołaj* z Kurowa zob. Kurowski Mikołaj

Mikołaj* z Pleszewa h. Zaremba (zm. 1465) chorąży, kasztelan kaliski. // PSB T. 21.-Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV wieku. T. 4: Roty kaliskie. Wwa 1974, nr 726, 973, 930 -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968. -- +Tenże: Urzędnicy zaraądu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970 -- +Tenże: Wybór urzędników podczas bezkrólewia w Polsce późnośredniowiecznej [W:] Europa - Słowiańszczyzna - Polska. P. 1970

Mikołaj* z Poznania (zm. 1555 ?) ks., muzyk. // PSB; WSB; SMP. -- Przyczynki: =20b2) J. Klapper: Der „Brief des Nikolaus von Posen” ein Lobpreis auf St. Hedwig. Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 15: 1957 s. 36-43.

Mikołaj* z Pyzdr [Nicolaus Peyssar] (ok. 1363-1424) filozof, teolog, prof. Uniw. Krak., red. statutów synodalnych pozn. // PSB T. 21;Filozofia w Polsce. -- Przyczynki: +M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska: Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej. Wwa 1947 -- 20b2) Z. Kozłowska-Budkowa: Materiały do życiorysu redaktora statutów. 1: 1957 s. 204 -5. -- J. Sawicki: Najdawniejsze statuty synodalne poznańskie z rękopisu BOZ 63. 1: 1957 s. 191-203, tabl. I-XI. -- M. Kowalczyk: Mowy i kazania uniwersyteckie Łukasza z Wielkiego Koźmina. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 12: 1960 s. 16-7 -- +Z. Kozłowska-Budkowa: Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego. [W:] Dzieje UJ w latach 1364-1764. Kr. 1964 -- M. Markowski: Poglądy filozoficzne Andrzeja z Kokorzyna. Studia Mediewistyczne 6: 1964 s. 63-4 -- Nowacki II 249 -- Munera Poznaniensia. P. 1965, ss. 66-7 -- +M. Kowalczyk: Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku. Wr. 1970

=Mikołaj* z Sepna zob. Sepieński Mikołaj

Mikołaj* z Szamotuł ( + ) archidiakon pozn.

Mikołaj* ze Szkudły (zm. 15000 prawnik, archidiakon śremski. // WSB -- Przyczynki: +Nowacki II

Mikołaj* ze Ściborza (ok. 1350- ok. 1411) kasztelan bydgoski. // PSB T. 21 -- Przyczynki: W. Fenrych: Próba nabycia Nowej Marchii przez Polskę w roku 1402. ZNUAM Historia nr 3, 1958 s. 89, 111 -- +Z. Nowak: Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do 1411. Toruń 1964

Mikołaj* z Tuliszkowa ( zm. ok. 1534) kanonik gnieźn., uczony.// PSB T. 21. -- Monografie: 16b2) H. Oleksiakowa: M. z T., czyli blaski i cienie życia uczonego plebejusza w dobie Odrodzenia. Mówią Wieki 16: 1973 nr 11 s. 27-8. -- Przyczynki: +U. Zathey: Biblioteka Jagiellońska w l. 1364-1492. [W:] Historia Biblioteki Jagiellońskiej. T. I. Kr. 1966

Mikołaj* z Wenecji h. Nałęcz zwany Krwawym Diabłem (ok. 1330-1400) kasztelan nakielski, sędzia ziemski kaliski. // PSB T. 21; WSB -- Monografie: J. Pakulski: Mikołaj z Wenecji - Krwawy Diabeł. Prace KH BTN 1968 VII s. 53-61 -- Przyczynki: A. Gąsiorowski: Wielkopolska w ostatnich Księgach Roczników Janaa Długosza. 15: 1971 s. 175 -- +B. Guerquin: Zamki w Polsce. Wwa 1974 --

Mikołajczak* Bronisław (1892-1976) tancerz, baletmistrz. // WSB -- Przyczynki: +T. Świtała: Opera Poznańska 1919-1969. P. 1973

=Mikołajczyk* Jan ( + ) doc. dr hab. // +54b2) A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Dokończenie). Nagroda Rolnicza: doc. dr hab. J. M. KMP 1976 nr 3.

Mikołajczyk* Stanisław (1901-1966) polityk. // PSB; WSB Źródła: 20b1) S. M.: Programowe przemówienie Prezesa ... Chłopski Sztandar 3: 1947 nr 4 s. 1-2. -- 20b1) Przyczyny ucieczki M. Zatajony dokument. Rewelacyjne zeznania. P. 1947, 63 s. [sprawozdanie Specjalnej Komisji sejmowej przedstawine przez Z. Kliszkę]. -- +Korespondencja przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR z prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Wielkiej Brytanii w okresie wielkiej wojny narodowej 1941-1945. Wwa 1960 I-II -- Monografie:20b1) S. Kamiński: Rzecz o S. M. Wwa 1947, 28 s. -- A. Paczkowski: S. M. czyli klęska realisty. Wwa 1991, 282 s. -- Życie i działalność S. M. Pod red. S. Wykrętowicza. Cz. 1-2. P. 1991-1993, 72 + 103 s., il. -- R. Buczek: S. M. T. I-II. Toronto 1996, 1500 s. -- +S. M. - w slużbie Polski. Materiały z konferencji naukowej. Opr. K. Robakowski. P. 1998-- Przyczynki: 20b1) A. Romer: Z Sikorskim i M. Francja 1945, 63 s. -- 20b1) J. Sieradzki: Grzechy S. M. Kr. 1946, 30 s. -- 20b2) Mikolajczyk’s Lost Opportunity. [W:] Foreigners on Poland. Vol. 1. Wwa 1946-7. -- 20b3) H. G. Sasse: Die ostdeutsche Frage auf den Konferenzen von Teheran bis Potsdam. Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 2: 1953 s. 211-82 [w treści: M. und Roosevelt]. -- +W. Malinowski [Pobóg-Malinowski]: Najnowsza historia polityczna Polski. Londyn 1960 III -- +J. Borkowski: Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1960 nr 2 -- +Tenże: Kształtowanie się antymikołajczykowskiej opozycji w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947. [W:] Polska Ludowa. Materiały i studia. Wwa 1962 I -- +Tenże: Pertraktacje przedwyborcze między Polską Partią Robotniczą i Polską Partią Socjalistyczną a Polskim Stronnictwem Ludowym (1945-1946). KH 1964 nr 2 -- +E. Duraczyński: Stosunki w kierownictwie podziemia londyńskiego 1939-1943. Wwa 1966 -- +E. Duraczyński: Delegatura rządu emigracyjnego i reorezentacja czterech stronnictw „obozu londyńskiego”. [W:] Problemy wojny i okupacji 1939-1944. Wwa 1969 -- +W. Kowalski: Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945).. Wwa 1970 -- +J. Borkowski: Postawa politycznaa chłopów polskich w latach 1930-1935. Wwa 1970 -- +J. R. Szaflik: Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931. Wwa 1970 -- +Tenże: Początki konspiracyjnego ruchu ludowego. Wwa 1973 -- +A. Wojtas: Stronnictwo Ludowe na emigracji w okresie rządów gen. Sikorskiego. Dzieje Najnowsze 1973 nr 4. -- +R. Buczek: Stronnictwo Ludowe w latach 1939-1945. Londyn 1975 -- S. Kowal: Wielkopolska działalność S. M. w latach 19919-1939. KW 1990 nr 2 s. 5-11 -- Z. Hemmerling: Mikołajczyk w Londynie. Tamże s. 12-26 -- T. Kisielewski: Piłsudski, Sikorski ... Mikołajczyk. Wwa 1991, 164 s. -- M. Karalus: Chłopak ze Strzyżewa. Młodość S. M. 1901-1930. Dobrzyca 1993, 80 s., il. -- K. Robakowski: Stosunek S. M. wobec przekształceń ustrojowych i zmian terytorialnych Polski w latach 1945-1947. SiMDW 19: 1993 nr 1 s. 79- 88. -- A. Paczkowski: S. M. - zdrajca czy patriota. Polityka 2000 nr 23 s. 82-4 -- R. Terlecki: Powtórny pogrzeb S. M. Podróż bez powrotu. Tyg. Powsz. 2000 nr 25 s. 4 -- S. M. Realny polityk. [Dyskusja redakcyjna.] Tygodnik Solidarność 2000 nr 29 s. 12-4

Mikołajczyk* Tomasz (1890-1970) lekarz, społecznik, powstaniec wlkp. // Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 130.

Mikołajewski* Daniel (1560-1633) polemista kalwiński, superintendent wlkp. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +M. Sipayłło: Stosunki Leszczyńskich z uniwersytetem w Bazylei. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 8: 1963 -- S. Tworek: Starania o ujednolicenie obrządku kalwińskiego w Polsce XVII w. Tamże 16: 1971 s. 120-5

Mikołajewski* Władysław ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mikorski* Franciszek Ksawey h. Ostoja (2 poł. XVIII w.) marszałek gostyński konfederacji barskiej, poseł na sejmy. // PSB T. 21. Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Michalski: Schyłek konfederacji barskiej. Wr.-Wwa-Kr. 1970 -- 59b2) H. Nowaczyk: Nie tylko Suchorzewski ... 200-lecie Konstytucji 3 Maja. Ziemia Kaliska 1991 nr 18 s. 7, il.

Mikorski* Józef (1804-1862) ziemianin, powstaniec 1830. // PTPN

Mikucka* Tekla (działała 1841-45) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mikulska* Emilia z Rakowskich (działała 1869-77) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mikulski* Józef (1849-1928) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Milanowska* Kazimiera ( + ) dr // -- +54b2) N. Karaśkiewicz, A. Sitkowska: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1959 - Nagrody Młodych. KMP 1960 nr 3.

Milchert* Józef (1874-1930) kupiec, działacz społ. // BSB I (i fot.)

Milczyński* Marcin (1883-1961) działacz społ.-polit. // PSB; WSB -- Monografie: 54b2) J. Sośnicki: Wspomnienie pośmiertne o M. M. Z żałobnej karty. KMP 29: 1961 nr 3 s. 87-8, il.

Milewska* Aniela Zuzanna Eufrozyna Maria (1841-1896) publicystka, pisarka. // PSB; WSB Monografie: 59b2) E. Polanowski: A. M. Południowa Wielkopolska 1981 nr 6 s. 4-5. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Milewska* Michalina (działała 1884-86) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Milewska* (działała 1814-21) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Milewski* Franciszek Witold (1817-1889) nauczyciel gimn., działacz niepodl. i oświatowy. // PSB; PTPN; AMM; Nauczyciele MM -- Przyczynki: Motty II 10, 14, 89-103, 124, 126, 399, 401, 482, 495, 516, 518.

Milewski* Jakub (?-1586) kanonik gnieźn., podskarbi abpa gnieźn. M. Dzierzgowskiego, bp sufragan krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Milewski* Jan (ok. 1788-1823) aktor, dramaturg, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. -- 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983.

=Milewski* Witold ( + ) mgr inż architekt // -- +54b2) T. Orlik: Laureaci nagród m. Poznania za rok 1960. Nagroda zespołowa. KMP 1961 nr 2.

Milewski* Władysław (działał 1850-57) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Milian* Jerzy ( + ) // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. Nagrody indywidualne. KMP 1972 nr 4.

Milik* Karol (1892-1976) ks., dyr. TCL. // WSB -- Artykuły: Przew. Kat. 1969 z 25 VII -- Słowo Powszechne 1974 z 19 VI -- Kierunki 1976 z 26 IX.

Miller* (Müller) Antoni (działał od 1898 - zm. 1944) aktor, śpiewak, dyrygent. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Miller* Henryk (1883-1938) aktor, śpiewak. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Milski* Bernard(1856-1926) drukarz-nakładca, dziennikarz, działacz społ. i narod. // PSB T. 21; SPKP; Or. Słow. -- Przyczynki: W. Chojnacki: Polska akcja narodowo-uświadamiająca na Mazurach przed I wojną światową. ZH 21: 1955 z. 3-4 258, 260, 268-71, 277 -- S. Gierszewski: „Ogniwo” - najstarszy związek Polaków w Gdańsku. Rocznik Gdański 14: 1955 s. 12, 19-21 -- W. Jakóbczyk: Biblioteki ludowe w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1961 nr 1 s. 58-9 -- +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 137, 139, 142 -- S. Kroczakowa: Towarzystwo „Ogniwo” w Gdańsku w świetle nowych źródeł. Rocznik Gdański 27: 1968 s. 70-1, 91, 94-5 -- K. Trzebiatowski: Prasa i organizacje polskie w regemcji gdańskiej na przełomie XIX i XX wieku w świetle pruskich materiałów archiwalnych. Tamże s. 111, 132, 137, 140. -- K. Jaroszyk: Wspomnienia z Prus Wschodnich (1908-1920). Olsztyn 1969, s. 29, 83.

Milski* Teodor Ignacy ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Miłaszewska* z Kotowskich Joanna (1826-ok. 1900) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. -- PSB T. 21.

Miłkowski* Julian Karol Franciszek (pseud. Stach Sandomierzak) (1829-1878) literat, tłumacz, nauczyciel, recenzent teatralny, dziennikarz, redaktor „Kaliszanina”. // PSB T. 21; Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) E. Polanowski: J. M. Południowa Wielkopolska 1980 nr 10 s. 6. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].-- Przyczynki: OWKalisza II 366, 368 -- +M. Estreicherówna: Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w l.1848-1863. Wyd. 2 Kr. 1968. -- 59b2) E. Polanowski: J. M. jako redaktor „Kaliszanina”. RKal. 4: 1971 s. 245-55, il. -- +S. Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej. Łódź 1962 -- +S. Kaszyński: Teatralia kaliskie. Łódź 1972

Miłkowski* Konstanty Franciszek (1808- po 1863) nauczyciel, powstaniec listopadowy, emigrant we Francji. // =Wolnomularze -- L. Hass: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999.

Miłkowski* Ludwik Bernard (1798-1867) powstaniec listopadowy, spiskowiec, działacz oświatowy, działacz społeczny i religijny Wielkiej Emigracji, tłumacz. // PSB T. 21.; SBKS. -- Przyczynki: +J. Bieniarzówna: Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa. Kr. 1948 -- +Jakóbczyk Studia II -- +S. Kalembka: Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846. Toruń 1966 -- +S. Sokołowska: Młoda Polska. Wr..-Wwa-Kr.-Gdańsk 1972. -- +B. Łopuszański: Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Kr. 1975

Miłobędzki* Tadeusz Benon (1873-1959) chemik-nieorganik, prof. Politechniki Warsz., SGGW i Uniw. Pozn., dydaktyk. // PSB T. 21; PTPN; Biogramy uczonych III; 59b) A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3. Wwa 1997; Szkoła Kaliska Monografie: T. M. Rocznik Polskiej Akademii Nauk 1939/1945 s. XLIX-LI -- K. Kapitańczyk: T. M. Spraw. PTPN 1959 nr 3 s. 279-80 -- Przyczynki: W. Lampe: Zarys historii chemii w Polsce. Kr. 1948, s. 29, 35-6, 41 -- Księga pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1906-1956. Wwa 1958 I s. 473-5 -- +Politechnika Warszawska 1915-1965. Wwa 1965 -- +Z. Skubała-Tokarska: Społeczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wr. 1967 -- 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. P. 1971, s. 133, 135, 150 -- Nauka w Wlkp. 1153, 1189, 1191-2 -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983, s. 307-8, 312, 315.

Miłostan* Stanisław (1902-1963) działacz komunist. // WSB

Miłoszewski* Mieczysław (1886- ?) chirurg. // PTPN

Minasowicz* Tomasz ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Mindak* Teofil (1841-1928) ks. // PTPN

Minde*-Pouet Georg (1871-1950) bibliotekarz, dyr. Biblioteki Miejskiej w B. // BSB I (i fot.) -- Monografie: W. Schmidt: G. M.-P. gest. Zentrallblatt für Bibliothekwesen 1950 nr 64 s. 373-5 -- G. Ohlhoff: Die Brombergs erster Stadtbibliothekar Prof. Dr G. M.-P. Westpreussen - Jahrbuch 1967 nr 17 s. 53-60 -- Tenże: M. P. G. Kulturwart 28: 1980 z. 141 s. 28 -- Przyczynki: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. B. 1968, s. 13-7 -- G. Meinhardt: Die Bromberger Stadtbibliothek.[W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973, s. 430 -- G. Ohlhoff: Die Historische Gesellschaftt für den Netzedistrikt zu Bromberg. Bromberg 1980 nr 64 s. 8-9 -- M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998, s. 202.

Minelli* Franciszek ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 203-4.

Minocki* Franciszek Józef (1731-1784) profesor prawa Uniw. Krakowskiego, rektor Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. // PSB T. 21. -- Przyczynki: +M. Chamcówna: Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Wr.-Wwa 1957 -- +S. Salmonowicz: F. M. (1731-1784) jako pisarz prawa karnego. [W:] Miscellanea iuridica złożone w darz Karolowi Koranyiemu w czterdziestolecie pracy naukowej. Wwa 1961 -- +Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764. Kr. 1964 -- Nowacki II 691, 701-2 -- +M. Patkaniowski: Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia. Kr. 1964 -- +Z. Ruta: Nauczyciele kolonii akademickich Uniwersytetu Krakowskiego w XVIII w. Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie 32: 1968

=Minta* Ignacy (1907-1989) nauczyciel, działacz społeczny i sportowy, działacz ruchu śpiewaczego, regionalista. // Słow. region. kościań. Artykuły: K. Winowicz: Słownik muzyków kościańskich. Wiadomości Kościańskie 1994 styczeń s. 34. -- J. Zielonka: Rozmowy z duchami przodków. Wiadomości Kościańskie 1995 kwiecień s. 12.

Minutoli* Julius (1805-1860) urzędnik pruski, grafik // WSB -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia I 67, 83-4 -- +Motty -- +M. Warkoczewska: Widoki starego Poznania. P. 1960 -- +S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848. Wwa 1960 -- F. Paprocki: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella. P. 1970, s. 220, 228, 290 -- B. W. Januszewski: Wojciech Cybulski. Wr. 1974, s. 139-41, 195 -- Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. P. 1976, s. 58, 64, 83 -- Karol Libelt. Wwa - P. 1976, s. 38, 52, 60-1

Mioduszewski* Kazimierz (1800-1851) prawnik, współzałożyciel Bazaru. // PSB; AMM -- Przyczynki: +W. Jakóbczyk: Doktór Marcin. P. 1946 -- +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1948 -- +Jakóbczyk Studia I -- Motty II 362-3, 551

Mirek* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mirewicz* Jerzy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mirochna* Marian Stefan (imię zakonne Julian) (1903-1942 lub 1943) franciszkanin, dyrygent, działacz Stronnictwa Narodowego, członek ruchu oporu podczas II wojny światowej. // PSB T. 21; Słownik polskich pisarzy franciszkańskich. Wwa 1981; SBWP-W I; Enc. konsp. wlkp. Monografie: +T. Maszewski: Pamięci brata J. M. WTK 1959 nr 12 -- +Jeszcze o O. J. M. gwardianinie OO. Franciszkanów. Tamże nr 15 -- Przyczynki: +T. Martyn: Okupacyjne tajemnice Kalisz. Ziemia Kaliska 1968 nr 7 -- Serwański 293, 311, 313, 337-8, 393, 449 -- +J. J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971 -- Dz. Kal. 643-4. -- H. Breitinger: Als deutscher Seelsorger in Posen und im Warthegau. 1934-1945. Mainz 1986, s. 140. -- +59b2) H. Wrotkowski: Działalność i męczeńska śmierć ojca J. M., gwardiana ojców franciszkanów w kaliszu. [W:] Martyrologia duchowieństwa polskiego 1939-1945. Red. B. Bejze, A. Galiński. Łódź 1992.

Mirowski* Emilian Marian (1860-1935) lekarz chirurg. // Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Mirowski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Mirowski* Rafał ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Mirska* - Zarembina (właśc. Juszczakiewicz) zamężna Szuster Maria (1879-1959) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mirucki* Filip Wawrzyniec Justynian (1829- ?) ks. // AMM -- Przyczynki: +Nowacki II

Mischke* Wincenty (1894-1969) płk WP, powstaniec wlkp. // PSB T. 21 -- Przyczynki: D. Gołębiowski: „Burza” nad Czarną. Wwa 1972, s. 26

Misiak* Adam Józef (1900-1967) ppłk WP, powstaniec wlkp., działacz polit. // PSB TT. 21 -- Przyczynki: Ziemia leszczyńska. P. 1966, s. 230, 234

Misiewicz* Onufry ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

=Misterska* Aleksandra ( + ) // -- +54b2) T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego. KMP 1961 nr 4 s. 139.

Mistrz* z Gościeszowic ( + ) - anonimowy artysta średniowieczny // -- 20b2) E. Marxen-Wolska: Mistrz poliptyku kaliskiego. Teka Komisji Historii Sztuki 6: 1976 s. 163-276, rés.

Miszewska* Zofia Antonina (1901-1944) literatka, publicystka. // PSB Monografie: 50b2) K. Maćkowiak: Z. M. Gostynianka z wyboru. Gaz. Gost. 1991 nr 16 s. 16. Przyczynki: S. Sierotwiński: Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską. Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie 24: 1966 s. 53 -- 50b2) K. Maćkowiak: Gostyń a Z. M. Przyjaciel Ludu 1989 z. 6 s. 24-6. Przedruk: Szkice gostyńskie. Gostyń 1996, s. 75-8.

Miszkiewicz* Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Miśkiewicz* Teodor ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Miśkiewicz* Wincenty (1867- ok. 1939/45) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Mitkiewicz* Karol (1882- ?) ginekolog. // PTPN

Mitkowski* Eugeniusz (1940-2000) prof. i rektor PP. // Monografie: Gł. Wlkp. 2000 nr 141 s. 23 [nekrologi].

Mitros* Józef ( + ) ks., jezuita. Enc. wiedzy o jezuitach

Mittelstaedt Jan (1819-1890) ekonomista, powstaniec 1848. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Wwa 1953 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 184, 225, 374 --

Mittelstädt* Stanisław (1859-1912) inż. // PTPN

Mittendorf*-Sawiczowa Sabina (1905-1952) laryngolog. // Monografie: J. Hasik, E. Gawlak: Dr med. S. M.-S. [W tychże:] Dzieje Uzdrowiska Inowrocław. Inowr. 1996, s. 127.

Mittwoch* Juliusz ( + ) kupiec, księgarz, wydawca. // SPKP suplement; Szkoła Kaliska

Mizerski* Anastazy (1837-1871) lekarz, działacz społ. // PSB; WSB; PTPN; AMM -- Przyczynki: +W. Lipoński: Początki kultury fizycznej w Wielkopolsce 1839-1887. Kultura Fizyczna 25: 1971 -- +Z. Grot, J. Gaj: Zarys kultury fizycznej w Wielkopolsce. P. 1973 -- S. Konopka: Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku. T. Vi. Wwa 1979, s. 161 -- J. Smereka: Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu... Wr. 1979, s. 50, 113, 118

Mizerski* Ludwik Kajetan (1843-1923) prawnik, pisarz. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: S. Z. Gołębiowski: Królewska Akademia w Poznaniu w latach 1903-1918. SiMDW 1957 III s. 189-201 -- +Jakóbczyk Studia III -- +Z. Grot: Czterysta lat walki o uniwersytet w Poznaniu. [W:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1968. P. 1972 -- E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973, s. 400, 437

Mizerski* Stefan (1840-1898) inż. // PTPN -- Monografie: Cmentarz Zasł. 63-4

Mizgalski* Adam (1879-1931) starosta grodzki w P. // PTPN

Mleczko* Jerzy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Młodujewicz* [Młoduiewicz, Młodniewicz] Regulus Wojciech (zm. 1679) drukarz pozn. // SPKP; WSB -- Przyczynki: +J. Sójka: Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII w. Wwa - P. 1976.

Młodzianowski* Adam (1917-1985) grafik, projektant wnętrz. // 59b2) T. Pniewski: Pamięci A. M. Ziemia Kaliska 1985 nr 27 s. 6.

Młodzianowski* Tomasz h. Dąbrowa (1622-1686) jezuita, nauczyciel, pisarz teologiczny i filozoficzny, kaznodzieja, misjonarz w Persji. // PSB T. 21.; Nowy Korbut; Filozofia w Polsce; Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska Monografie: 16b1) F. Greniuk: T. M., teolog - moralista. Lublin 1974, 258 s., bibliogr. R: J. Tazbir, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 20: 1975 s. 238-9. Przyczynki: W. Wąsik: Historia filozofii polskiej. Wwa 1958 I s. 69 -- 16b2) F. Greniuk: Stan badań nad T. M. TJ (1622-1686). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 16: 1969 z. 3 s. 41-8 -- +W. Augustyn: T. M. poglądy na materię. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 18: 1972 -- 16b2) F. Greniuk: Teologia moralna T. M. TJ na tle epoki. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 20: 1973 z. 3 s. 5-24. -- M. Brzozowski: Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII). [W:] dzieje teologii katolickiej w Polsce. Lublin 1975, II cz. 1 s. 361-428

Młodziejowska* - Szczurkiewiczowa Nuna (1884-1958) aktorka, reżyser, dyr. teatru. // PSB; Sł. Teatr.; WSB -- Monografie: Cmentarz Zasł. 87 -- Przyczynki: +L. H. Morstin: Moje przygody teatralne. Kr. 1962 -- Poznańskie wspominki z l. 1918-1939. P. 1973, s. 278 i n., 467 i n.

Młodziejowski* Andrzej Stanisław (+1713 lub 1717-1780) kanonik gnieźn., archidiakon pszczewski, bp pozn., podkanclerzy i kanclerz wielki koronny. // Teolodzy; PSB; WSB; Nowy Korbut; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 112-3. Przyczynki: +Ł. Kurdybacha: Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773-1783. Kr. 1949 -- +J. Michalski: Dwie misje księcia Stanisława. [W:] księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Wwa 1958, s. 416 -- Nowacki II 112-3, 297 -- Zeszyty Naukowe UAM, Historia 8: 1968 s. 69, 72. -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971

Młodziejowski* Jerzy (1909-1985) kompozytor, dyrygent, uczestnik wojny 1939. // AMM -- 54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1969. Nagrody indywidualne. KMP 1971 nr 2 s. 93-5.

Młynarczyk* Leokadia (1912-1973) anatom, doc. AM w Poznaniu. // Źródła: Monografie: W. Woźniak: Assist. Prof. L. M., M. D. (1912-1973). +Folia Morphologia 1974, 38, s. 327-30. -- W. Woźniak: L. M. (1912-1973). Anatom. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 239-41, bibliogr. Przyczynki: +Kron. UP za lata akademickie 1945-1954/55. -- +Kron. AM od stycznia 1950 do września 1959 T. 1 s. 131-44. -- +A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka. Wwa 1957. -- +Akademia Medyczna w Poznaniu. Bibliografia publikacji z lat 1945-1955. P. 1958. -- L. Krakowiecka: Wydział Lekarski Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. [W:] W 50-lecie rozwoju nauk medycznych w Poznaniu 1920-1970. P. 1970, s. 57-69. -- R. Rafiński, W. Woźniak: Problematyka badawcza Zakładu Anatomii Prawidłowej w Uniwersytecie Poznańskim. Roczniki Akademii Medycznej w Poznaniu Suppl. 2: 1973 s. 125-31. -- +A. Dawidowicz (red.): Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945. Wwa 1977.

Młynarski* Wincenty (1870-1932) prawnik, prezes sądu, działacz społ. // PSB T. 21. -- Szkoła Kaliska Monografie: +59b2) W. M. [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982 [biogram].

Mniejżyński* Władysław (1906-1983) ks., nauczyciel gimn. // AMM -- Artykuły: +Rocznik AP 1947.

Mniewski* Teofil Bogumił ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Mniszech* Jerzy August Wandalin (1715-1778) marszałek nadworny koronny, starosta gen. Wlkp., generał wlkp. // PSB; WSB -- Przyczynki: W. Łoziński: Prawem i lewem. Kr. 1957, I s. 23-4, 225 -- J. Wimmer: Wyprawa wiedeńska 1683 r. Wwa 1957, s. 178 (mylnie jako Józef). -- +K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958 -- Z. Ćwiek: Z dziejów wsi koronnej XVII w. Wwa 1966, s. 56, 92, 120 --

Mniszchowa* Maria Amalia ( 1736-1772) generałowa wlkp. // PSB T. 21 -- Przyczynki: W. Konopczyński: Kiedy nami rządziły kobiety. Londyn 1960, s. 22-5, 76, 78-88, 94-7, 111-4, 132-3, 161-3 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- +J. Michalski: Gdyby nami rządziły kobiet. [W:] Wiek XVIII. Polska i Świat. Wwa 1974

Mocek* Wojciech (1903-1958) działacz ruchu ludowego, komendant powiatowy BCh. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +A. Oraj: Nad Wartą Ludowa Straż. Wwa 1966 -- +A. Dobieszewski, Z. Hemmerling: Ruch ludowy w Wielkopolsce 1945-1949. Wwa 1971 -- +Z. Hemmerling: Ruch ludowy w Wielkopolsce 1919-1939. Wwa 1971 -- +A. Łuczak: Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 1918-1939. Wwa 1973

Mochnacki* Tymoleon ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Moczarski* Zygmunt (1876-1957) lekarz, rolnik, prof. UP. // PSB; WSB; Słow. biologów; Biogramy uczonych V -- Monografie: S. Hoser: Z. M. Spraw. PTPN 21: 1957 nr 2 s. 353-7 -- J. Szuman: Z. M. 1876-1957. Nauka Polska 6: 1958 nr 1 s. 184-5 -- 36b2) Z. M. Roczniki Wyższej Szkoly Rolniczej w Poznaniu 5: 1959 s. 1, il. [wspomnienie pośmiertne]. -- 20b2) Z. Wardęska: Materiały Z. M. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 7: 1964 s. 71-93. -- Przyczynki: S. Brzozowski: Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Wwa 1962, s. 110, 121. -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970, s. 321-2 -- S. Brzozowski: Polskie studia przyrodnicze i rolnicze we Wrocławiu (1811-1918). Studia i Materiały zz Dziejów Nauki Polskiej S. B, 24: 1973 s. 59-60 -- Karty z dziejów zootechniki polskiej. Wwa 1973, s. 441-6 -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983, s. 385, 399.

Moczko* Wanda Maria (1920-1987) radiolog, doc. AM w Poznaniu. // Źródła: =Akta osobowe W. M. - Archiwum AM w Poznaniu. Monografie: Z. Lemańska: W. M. M. (1920-1987). Radiolog. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 242-3.

Moczyński* Zygmunt (1871-1940) kompozytor, dyrygent, pedagog. // PSB; BSB I; SMP -- Monografie: +L. Witkowski: Z. M. Życie Śpiewacze 1971 nr 7-8 -- L. Witkowski: Z. M. [W:] Wybitni ludzie dawnego Torunia. Pod red. M. Biskupa. Wwa - P. Toruń 1982, s. 281-6 -- Przyczynki: L. Wanat: Za murami Pawiaka. Wwa 1967, s. 185 -- W. Bartoszewski: Warszawski pierścień śmierci. Wwa 1970, s. 99, 528 -- K. Ciechanowski: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. Wwa 1972, s. 106-8 -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974, s. 216 -- T. Jaszowski: Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą. B. 1985, s. 79.

Modl* August (1794-1860) pastor. // Przyczynki: 59b2) S. Przygodzki: Księgozbiór pastora A. M. w świetle notarialnego inwentarza pośmiertnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 5: 1998 s. 109-17.

Modl* Franciszek (1830-1893) generał, weteran wojny krymskiej. // Szkoła Kaliska

Modlibowski* Kasper Franciszek (zm. 1686) stolnik pozn., poseł na sejmy. // PSB T. 21

Modlibowski* Rafał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Modliński* Ignacy (1809-1873) ziemianin, powstaniec 1830. // PTPN

Modliński* Józef (1774-1837) płk, poseł na sejmy. // PSB. T. 21 -- Przyczynki: +J. Staszewski: Wojsko polskie na Pomorzu w 1807 r. Gdańsk 1958 -- J. Wąsicki: Powstanie 1806 r. w Wielkopolsce. P. 1958, s. 88-9 --

Modrzejewski* Alfons Stanisław (1902-19) ginekolog. // PTPN

Modrzejewski* Edmund (1849-1893) lekarz chirurg i otiatra. // PSB T. 21. -- S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. -- 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1994. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Modrzejewski* Hipolit ( + ) dentysta. // PTPN

Modrzejewski* Marian Karol (pseud. Karol Rodziewicz) (1894-1960) drogerzysta, działacz niepodległościowy, dowódca w powstaniu wlkp. // PSB T. 21. -- Przyczynki: J. Jurek: Mój udział w powstaniu wielkopolskim. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1958, s. 148, 152-3 -- F. Kasprzak: Listopad 1918 w Ostrowie. Południowa Wielkopolska 1968 nr 9 s. 2 -- Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr.-Wwa- Kr. 1970, s. 34-5

Modzelewska* zamęzna Wojewska (także Radost-Modzelewska) Wanda (działała 1905-22) aktorka, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Modzelewski* Henryk Franciszek Adam Trzywdar (1826-1892) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. -- PSB T. 21.

Modzelewski* Józef (Janowski Stanisław) ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Modzelewski* Paweł (przed 1600-1642) kupiec pozn. // PSB; WSB -- Przyczynki: M. Wola nski: Związki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII wieku. Wr. 1961, s. 71 -- M. Grycz: Handel Poznania 1550-1655. P. 1964, s. 144, 149

Modzelewski* Paweł ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Modzelewski* Stanisław Jan (1855-1914) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Modzelewski* Wincenty ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Moeller* Ferdynand ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Moes* Janina Stefania zamężna Rembowska, także Żarska (pseud. J. Mori) (1875-1944) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mojzykiewicz* Wiktor (1848-1914) ks. // PTPN

Mokras* Stefan (1921-1981) prawnik. // Monografie: +59b2) J. Grzywaczewski: S. M. (25.08.1921-02.11.1981). [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Mokrski* (Hączel, Henczel-Mokrski, Honczel) Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mokrski* Florian (ok. 1305-1380) kanonik gnieźn., bp krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej. Wr. 1951 -- K. Jasiński: Uwagi nad kancelarią. Zap. TNT 19: 1954 s. 92, 96 -- W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy. Wwa 1971, s. 85, 87, 97, 129 -- F. Sikora: Ze studiów nad średniowieczbymi kancelariami polskimi. Studia Historyczne 16: 1973 s. 33-4

Mokrzycki* Tadeusz Stanisław (1903-1983) malarz. // BSB III (i fot.) -- Monografie: R. Kuczma: Sylwetki plastyków bydgoskich. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984, s. 187-9 -- Tenże: T. M. (1903-1983). Kal. Bydg. 1994 s. 256-9 -- Przyczynki: K. Borucki: Plastyka bydgoska w latach 1920-1945. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972, s. 251-4 -- M. Turwid: 25 lat plastyki bydgoskiej (1945-1970). [W:] Tamże 253, 256 -- A. Lemański: Bydgoski Oddział ZPAP. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984, s. 139 --

Moldenhawer* Konstanty (1889-1962) rolnik, genetyk, prof. UP i WSR w P. // PSB; WSB -- Monografie: 54b2) W. Oszkinis: Prof. dr K. M. uczony i wybitny hodowca roślin oleistych. Z żałobnej karty. KMP 31: 1963 nr 3 s. 66-7, il. -- S. Barbacki: Prof. dr K. M. Spraw. PTPN 1962 nr 3 s. 369-71 -- Przyczynki: +Kronika Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1951-1959. P. 1960 -- A. Lityński: Rozwój hodowli roślin oleistych w Polsce w świetlt badań krajowych. Biuletyn IHAR 1964 nr 4-5 s. 98-100, 103, 105 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 --

Molenda* Bolesław (1895-1977) nauczyciel, regionalista. // SBWP-W I -- Przyczynki: +J. Woźniak: Ruch oporu. Druhowie z Kobylina. [W:] Kalendarz Wielkopolski 1987. P. 1986 s. 96-102 -- +J. Dworzaczkowa, J. Kiwerska: Kobylin. Zarys dziejów. Kobylin 1990 -- +Przyjaciele z Krotoszyńskiego. Pół wieku pracy pedagogicznej. Głos Nauczycielski 1996 nr 50 --

Molenda* Tadeusz (1911-1975) leśnik, prof. WSR w Poznaniu. // PSB; WSB -- Monografie: 54b2) A. Dzięczkowski: Wspomnienie pośmiertne o T. M. Z żałobnej karty. KMP 44: 1976 nr 4 s. 92-5, il. Przyczynki: A. Żabko-Potopowicz; Stan badań w zakresie ekonomiki leśnicctwa w Polsce. Sylwan 1959 nr 8 s. 61-75, 1961 nr 6 s. 84, 1969 nr 4 s. 86 -- Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewiectwa polskiego w latach 1918-1964. Wwa 1966, s. 25, 63-4, 74, 76 -- Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967, s. 2, 35, 66, 89, 102, 107, 242, 303-4, 307, 340, 344, 353-5 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- Polskie Towarzystwo Leśne w Polsce Ludowej. Wwa 1972, s. 40, 47, 50-1, 53, 57-8, 119, 123, 150, 156, 158, 174, 264 -- +Nauka w Wlkp. -- E. Więcko: Ekonomika leśnictwa w Polsce Ludowej w świetle piśmiennictwa. Sylwan 1973 nr 8 s. 45-57 -- +Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974 -- +Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977.

Molerus* (Mollerus) Jakub ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Molińska* Julia (1818-1851) pisarka Artykuły: 20b2) T. Mikulski: O szalonej poznaniance we Wrocławiu. Odra 2: 1946 nr 19 s. 3-4.

Moliński* Józef Franciszek Ksawery ((1817-1883) nauczyciel gimn., autor podręczników. // PSB T. 21; Nauczyciele MM -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 182-95 -- Przuczynki: Motty II 10 -- +Z. Grot, J. Gaj: Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce. Wwa 1973

Moll* Jan Witold (1912-1990) kardiochirurg, prof. AM w Łodzi. // Kto jest kim w polskiej medycynie. Wwa 1987; InowrSB I -- Monografie: Jubileusz 60-lecia urodzin prof. dr. hab. med. J. M. [W:] Pamiętnik Sympozjum Kardiochirurgicznego. Łódź 6-7 X 1972, s. 563-79 -- +J. M. Działalność naukowa i lekarska. Praca zbiorowa. Włocławek 1984 -- A. Dziatkowiak: O Profesorze Doktorze J. M. Kardiochirurgia Polska 1984 nr 9 s. 715-6. Przyczynki: +54b2) A. Nowak, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1964 nr 1.

Molski* Marcin (1752-1822) konfederat barski, poeta. // PSB T. 21; Nowy Korbut -- Monografie: J. W. Gomulicki: Pan Marcin z Konwiktorskiej. Stolica 1960 nr 40 s. 16 -- R. Kaleta: „Winszujący wierszopis”. [W:] Oświeceni i sentymentalni. Wr. 1971, s. 684-709 -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +W. Woźźnowski: Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta. Wr. 1973 -- +J. Kleiner: Sentymentalizm i preromantyzm. Kr. 1975

Monasterski* Stanisław (ur. 1887 - działał do 1917) sufler, aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Mondelska* Wiktoria Jadwiga (1888-1943) botanik, nauczycielka, działaczka ochrony przyrody. // WSB -- Przyczynki: +Nauka w Wlkp. -- Artykuły: +Chrońmy przyrodę ojczystą 2: 1946 nr 1/2

Mondral* Karol (1880-1957) grafik, malarz. // PSB; WSB -- Monografie: +K. M. 1880-1957 (Katalog wystawy.) P. 1959 -- Przyczynki: +K. Czarnocka: Półtora wieku grafiki polskiej. Wwa 1962 -- +T. Dobrowolski: Sztuka Młodej Polski. Wwa 1963 -- +M. Grońska : Nowoczesny drzeworyt polski. Wr. 1971 -- 1919-1969 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. P. 1971

Mondszein* Jerzy Edward (ur. 1827 - działał do 1862) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Monikowska* z Piweckich Michalina Marianna Marcjanna (ok. 1822-1873) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Monikowski* Adolf (1814-1849) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mönnich* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Montalbetti* Jan (1897-1974) ks. Monografie: 16b2) I. Walczewski: Ks. J. M. (1897-1974). MK 26: 1975 nr 3 s. 69-70 [nekrolog].

Mońko* Leon ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Moraczewska* Bibianna (1811-1887) działaczka polit. i społ., pisarka. // PSB; WSB; Nowy Korbut; Sł. historyków -- Źródła: +S. Pigoń: Z ogniw życia i literatury. Wr. 1961 [List W. Heltmana do B. M. i jej odpowiedź] -- Monografie: Cmentarz Zasł. 64-5 -- Z. Hoffa: B. M. 1953 nr 39 -- Przyczynki: Motty I 146, 228, 284-7, 391, 438, 631, 689 -- +T. Mikulski: „Poczciwe Niemczysko”. [W:] Spotkania wrocławskie. Wyd. 3. Katowice 1966 -- D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Emilia Sczaniecka. Wwa 1970, s. 406 i n.

Moraczewski* Jakub (1784-1862) ziemianin. // PTPN

Moraczewski* Jan (1633-1700) jezuita, pisarz filozoficzny i teologiczny. // Szkoła Kaliska

Moraczewski* Jędrzej (1802-1855) historyk, publicysta, wydawca, działacz społ. i polit. // PSB; WSB; AMM; Nowy Korbut; Sł. historyków; SBWP-W I; Szkoła Kaliska Monografie: W. hist. wlkp. 43-60. -- 50b3) Cmentarz Zasł. 65-6. -- 50b1) S. Jankowiak: J. M. - historyk, publicysta, działacz społeczno-polityczny. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 16-7, il. Przyczynki: +M. Tyrowicz: Polski kongres polityczny we Wrocławiu. Kr. 1946 -- +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 -- +K. Tymienicki: Zarys dziejów historiografii Polskiej. Kr. 1948 -- +J. N. Janowski: Notatki autobiograficzne. Wr. 1950 -- +Jakóbczyk Studia I -- +M. H. Serejski: Zarys historii historiografii polskiej. Cz. 1. Łódź 1954 -- +A. Owsińska: Sprawa chłopska w świetle publicystyki poznańskiej. P. 1955 -- Motty I 17-9, 37, 55, 146, 148, 215, 284-6, 348, 437-8, 626-8, 660-1, 671-2, 674, 701, 715, II 432, 452, 461, 485, 488, 491 -- +Z. Grot, F. Paprocki: Szkice poznańskie (1794-1864). Wwa 1957 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 18, 21, 52, 57-8, 66, 89, 94, 112, 114, 132, 145, 150-1, 161, 163, 165, 168, 171-5, 179, 201, 225, 230, 242, 249, 254, 256, 259-60, 262, 269, 273, 275-6, 278-9, 292-4, 321, 326, 339, 343, 346-7, 352-4, 356, 3655-7, 391, 395-6, 398, 402, 407, 410 -- +F. Paprocki: W. Księstwo Poznańskie pod rządami Flottwella. P. 1970 -- +20b2) A. Piechowiak: J. M. w kręgu zagadnień słowiańskich. SO 28/29: 1971. P: Z. Bik: W kręgu zagadnień słowiańskich J. M. SO 32: 1975 s. 113-8, rés. -- +M. Rezler: Wielkopolska Wiosna Ludów (1848 roku). P. 1993.

=Moraczewski* Jędrzej ( + ) prawnik z kaliskiego? // 59b2) R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Moraczewski* Jędrzej (1870-1944) działacz socjalist., premier rządu RP. // PSB -- Źródła: Dokumenty i materiały do stosunków polsko-radzieckich. Wwa 1961-4 I-III. Monografie: A. Tymieniecka: J. E. M. Z Pola Walki 11: 1968 nr 3 s. 135-63 -- A. Czubiński: J. M. (1870-1944). Socjalista premierem rządu odradzającego się państwa polskiego. [W:] ZiZM 131-40 -- Przyczynki: +T. Jabłoński: Zarys historii P. P. S. Wyd. 2. Wwa 1947. -- +H. Wereszczycki: Historia polityczna Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918. Wwa 1948 -- +A. Próchnik: Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Wwa 1957 -- +H. Jabłoński: Polityka PPS w czasie wojny 1914-1918 r. Wwa 1958 [J. Piłsudski]: O przyczynach upadku rządu J. M. KH 65: 1958 s. 1149-54. -- +J. Buszko: Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na tle ruchu robotniczego w Zachodniej Galicji. Kr. 1961 -- +S. Arski: My, Pierwsza Brygada. Wwa 1963 -- +A. Czubiński: Centrolew. P. 1963. -- +W. Malinowski [Pobóg-Malinowski]: Najnowsza historia polityczna Polski. Wyd. 2. Londyn 1963-7 I-II -- +J. Haller: Pamiętniki. Londyn 1964 -- M. Drozdowski: Na marginesie listu J. Daszyńskiego do N. Barlickiego w sprawie kandydatury J. M. na premiera rządu. Dzieje Najnowsze 1964 VIII s. 145-9. -- +W. Witos: Moje wspomnienia. Paryż 1964-5 II-III. -- +M. Rataj: Pamiętniki. Wwa 1965 -- +A. Pragier: Czas przeszły dokonany. Londyn 1966 -- L. F. Groth: Stosunek rządu J. M. do powstania wielkopolskiego (1918-1919). Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej nr 44, 1966 s. 28-36 -- +C. Kozłowski: Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-18. Wwa 1967 -- +J. Tomicki: Norbert Barlicki 1880-1941. Wwa 1968. -- +H. Rappaport: Na marginesie biografii politycznej J. M. Z Pola Walki 14: 1971 -- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie światowej. Wwa 1973. -- +J. Holzer: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Wwa 1974. -- Z. Landau: Władysław Byrka - pierwszy kierownik Ministerstwa Skarbu II Rzeczypospolitej. Studia Historyczne 19: 1976 s. 396-400 -- +A. Garlicki: U źródeł obozu belwederskiego. Wwa 1978 -- +W. Najdus: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919. Wwa 1983 -- +J. Gołota: J. M. w latach 1919-1926. Dz. Najn. 1993 nr 2.

Moraris* Kasper ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Morawska* Janina (1897-1970) pisarka, dzialaczka kult. // PSB; WSB; Polscy pisarze -- Monografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964, s. 95-7 -- Przyczynki: S. Broniewski: Przez sitko mikrofonu. Wr. 1965 -- +J. Bocheńska: Polska myśl filmowa do r. 1939. Wr. 1974

Morawska* Konstancja (1842-1917) publicystka. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +K. Morawski: O Kazimierzu Morawskim. Kr. 1973 -- +Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 4, 1977 nr 1

Morawska* Ludmiła Maria (1911-1967) romanistka, doc. KUL i UAM. // PSB T. 21 -- Monografie:S. Pieczara: L. M. M. Kron. UAM za lata 1965/6 - 1967/8 s. 790-3 -- Przyczynki: S. Pieczara: Esquisse de l’ histoire des études romanes en Pologne. Paris - Budzów 1970 s. 11-24

Morawska*Maria w zakonie Bernarda (1830-1889) założycielka zakonu Sióstr Urszulanek. // PSB T. 21 -- Przyczynki: +J. Feldman: Bismarck a Polska. Kr. 1947 -- Motty I 386, II 331 -- +B. Banaś: Początki Zakonu Św. Urszuli w Polsce. NP 6: 1957. -- +Taż: Urszulanki polskie w dobie Kulturkampfu. Tamże 7: 1958

Morawski* Antoni Jan Nepomucen (1744-?) konfederata barski. // PSB T. 21; WSB -- Monografie: Sylwetki Wielkopolan 320-4.-- Przyczynki: +W. Smoleński: Kuźxnica Kołłątajowska. Wwa 1954. -- +A. Zahorski: Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim. Wwa 1957 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- +Dz. Wlkp. I -- Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. P. 1979, s. 75-89

Morawski* Edward (1892-1961) działacz społ., dyplomata, senator. // PSB T. 21 -- Przyczynki: J. Gawroński: Dyplomatyczne wagary. Wwa 1965, s. 69. -- +T. G. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972

Morawski* Feliks ( + ) prawnik, oficer powstania listopadowego 1830/31. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Morawski* Franciszek (1868-1938) redaktor, publicysta, polityk. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Z. Hemmerling: Walka rządu pruskiego o obsadzenie stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-pozznańskiej w latach 1906-1914. Roczniki Historyczne 1960 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem. Wwa 1967, s. 303, 315, 355, 360, 363, 409 -- +A. Galos: F. M. - pruski ugodowiec czy agent francuski. Sobótka 29: 1974

Morawski* Franciszek (1886-1967) architekt. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Nowacki I -- S. Leitgeber: Budowniczy katedry poznańskiej. Tyg. Powsz. 1967 nr 44 s. 3 -- Ziemiaństwo wlkp. 40, 299, 382, 391 --

Morawski* (Dzierżykraj-Morawski) Franciszek de Paula h. Nałęcz (1783-1861) ziemianin, poeta, tłumacz krytyk literacki, generał WP, minister wojny w 1831 r. // PSB T. 21; SBWP-W I; Nowy Korbut; PTPN Monografie: +A. Bar: Klasyk mimo woli. [W:] Kumoszki na Parnasie. Kr. 1947 -- Z. Grot: Dezydery Chłapowski i F. M. - generałowie Powstania Listopadowego. Kościan 1980, 21 s. -- +H. Molenda, T. Molenda: Trzy herby jednego żywota. Leszno 1984 -- +L. Siemieński: F. M. [W tegoż:] Dzieła. T. VI. Wwa 1986 -- Przyczynki: M. Janion: Wstęp [do] Berwiński R. Księga życia i śmierci. Wwa 1953, s. 13-4 -- +F. K. Prek: Czasy i ludzie. Wr. 1959 -- +J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. P. 1972 -- +C. Bloch: Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850. Wwa 1974

Morawski* Jan (1633-1700) ks., jezuita, pisarz teol., nauczyciel. // PSB; WSB; Enc. wiedzy o jezuitach. -- Przyczynki: Gratia plena. Studia teologiczne o Bogurodzicy. Praca zbiorowa. P. 1965, s. 472 --

Morawski* Józef (1782-1853) // Źródła: Monografie: Przyczynki: 20b2) W. Dynak: Dolnośląskie itinerarium J. M. Rocznik Wrocławski 17/18: 1973/74 s. 65-70.

Morawski* Józef Maria Eugeniusz (1888-1939) romanista, historyk liter., prof. UP. // PSB; PTPN -- Monografie: A. Z. J. M. Spraw. PTPN 1946 s. 136-7 -- M. Brahmer: J. M. Pam. Lit. 1946 s. 278-80 -- A. Zarach: J. M. PWlkpi 3: 1947 nr 1-3 s. 41-3 -- S. Pieczara: J. D.-M. [W:] Esquisse de l’histoire des études romanes en Pologne. Paris-Budzów 1970, s. 14-39 -- Tenże: J. D.-M. AIDLUPA Bulletin 1971 nr 27 s. 13-4 -- Przyczynki: Klanowski 355 -- S. Pieczara: Działalność naukowa J. D.-M. Spraw. PTPN 1968 nr 80 za I półrocze s. 70-8 -- +Tenże: Esquisse de l’histoire des romanistes en Pologne. Paris 1970 -- Tenże: Études romanes á l’Université de Poznań. [W:] Esquisse de l’histoire des études romanes en Pologne. Paris-Budzów 1970, 14-24

Morawski* Józef Nikodem Mikołaj Franciszek (1813-1902) ziemianin, polityk. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- W. Zakrzewski: Mickiewicz w Wielkopolsce. P. 1949, s. 57 -- Motty I 228, 438 -- +J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. P. 1972

Morawski* Kajetan Piotr Ignacy (1817-1880) ziemianin, polityk. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w lataach 1848-1850. P. 1961 -- H. Florkowski: Działalność Ligi Polskiej w powiecie kościańskim w latach 1848-1850. [W:] Pamiętnik Tow. Miłośników Ziemi Kościańskiej 1961-1971. Kościan 1971, s. 113-29 -- +K. Morawski: O Kazimierzu Morawskim. Kr. 1973

Morawski* Kajetan (1892-1973) dyplomata, autor wspomnień. // PSB; Współcz. pisarze; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Wwa 1961-6 II-V -- Monografie: +W. A. Zbyszewski: K. M. Kultura Paryż 1973 nr 12 ss. 91-6 -- +E. Raczyński: K. M. czołowy dyplomata. Wiadomości Londyn 1974 nr 5 -- M. Kwiatkowski: Ten i „tamten” brzeg K. M. [W:] Opowieść o cynowym raju i kilka innych historii z XX wieku. P. 1993, s. 75-87 -- Ziemiaństwo wlkp. 24, 40, 165-6, 175, 293-308, 388 -- Przyczynki: Polska służba zagraniczna po 1 września 1939 r. Londyn 1954, s. 30, 51, 117, 146 -- +E. Raczyński: W sojuszniczym Londynie. Londyn 1960 -- +W. Günther: Pióropusz i szpada. Paryż 1963 -- Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Londyn 1964-6 I-II -- +S. Zabiełło: O rząd i grnice. Wwa 1965 -- Ch. de Gaulle: Pamiętniki wojenne. Wwa 1967, s. 225, 448-50 -- +H. Gruber: Wspomnienia i uwagi. Londyn 1968 -- +J. Kukułka: Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922). Wwa 1970 -- +T. G. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972 -- +K. Wierzyński: Ambasador, który jest instytucją. [W tegoż:] Szkice i portrety literackie. Wwa 1990

Morawski* Kazimierz (1852-1925) filolog klas., historyk liter., tłumacz, publicysta, prof. i rektor UJ. // PSB; Nowy Korbut; WSB; PTPN; Biogramy uczonych I; AMM; Sł. historyków -- Źródła: =20b2) K. Marian Morawski: Powrót syna marnotrawnego. Tyg. Powsz. 32: 1978 nr 46 s. 5 [fragment pamiętnika z lat 1916-18]. Monografie: K. Morawski: O K. M. Kr. 1973, 260 s.; R: J. Horowski. KW 1975 nr 1 s. 270-4 -- J. Krzyżanowski: K. M. wspaniały humanista polski. [W:] Portrety uczonych polskich. Kr. 1974, s. 341-6. -- Przyczynki: 20b2) J. Żuławska: Sylwetki filologów klasycznych w Polsce. K. M. 1852-1925. Meander 9: 1954 nr 8 s. 408-12. -- +K. Morawski: O Kazimierzu Morawskim. Kr. 1973 -- Polska Akademia Umiejętności 1872-19552. Nauki humanistyczne i społeczne. Materiały z sesji jubileuszowej . Kraków 3-4 V 1973. Wwa 1974

=Morawski* Krzysztof ( + ) Źródła: 20b1) K. Morawski: Wspomnienia z Turwi. Kr. 1981, 259 s., 13 tabl.

Morawski* Ludwik ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Morawski* Marceli ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Morawski* Marian Ignacy (1845-1901) ks., jezuita, pisarz religijny; filozof, redaktor. // PSB; Filozofia w Polsce; PTPN -- Przyczynki: J. Majkowski: Filozofia religii o. M. M. Przegląd Powszechny 234: 1952 s. 142-56 -- +Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Historia opracowania bibliografia. Kr. 1972 -- A. Bystry: Wiara a nauki przyrodnicze w ujęciu ks. M. M. T. J. P. 1972, s. 297-313

Morawski* Roch Fabian ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Morawski* Serafin (XIX w.) szlachcic, aplikant Trybunału Cywilnego w Kaliszu. // 59b) W. Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny. Warszawa 1998.

Morawski* Stanisław (1850-1908) ziemianin, oficer. // PTPN; AMM ?+=20b2) B. Kumor: Nieznane falsyfikaty S. M. Małopolskie Studia Historyczne 2: 1959 z. 2/3 s. 114-21.

Morawski* Teodor (1797-1879) działacz polit., prawnik, publicysta, historyk. // PSB; WSB; Sł. historyków; Nowy Korbut; R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. Przyczynki: +M. Tyrowicz: Polski kongres polityczny we Wrocławiu. Kr. 1946 -- +J. Dutkiewicz: Francja a Polska w 1831 r. Łódź 1952 -- +W. Łukaszewicz: T. Krępowiecki. Wwa 1954 -- +W. Rostocki: Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym. Wr. 1955 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 172, 205, 212, 258, 263 -- OWKalisza III 180, 187-9, 225-70

Morawski* Teofil (1793-1854) ziemianin, członek partii kaliskiej, minister Rządu Narodowego w 1831 r. // PSB T. 21; SBWP-W I -- R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. Przyczynki: +J. Dutkiewicz: Francja a Polska w 1831 r. Łódź 1950 -- +W. Bortnowski: Walka o cele powstania listopadowego. Łódź 1960 -- OWKalisza III 236-7 -- 247-9, 250, 253, 261 -- A. Barszczewska: Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Łódź 1965 -- +T. Łepkowski: Warszawa w powstaniu listopadowym. Wyd. 2. Wwa 1965 -- W. Zajewski: Uwagi nad programem ideologicznym lewicy powstańczej 1830-1831. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 8: 1965 z. 5 s. 19-20. -- +Tenże: Walki wewnętrzne ugrupowń politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831. Gdańska 1967 -- +A. Jełowicki: Moje wspomnienia. Wwa 1970. -- +Z. Gołba: Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego. Wr. 1971

Morawski* Wacław (1877-?) aptekarz. // PTPN

Morawski* Witold Dzierżykraj (1895-1944) oficer WP. // PSB; WSB -- Przyczynki: Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. I cz. 2. Londyn 1951, s. 397, 679, 729, 782, 804, 808, 814, cz. 3 s. 461-2, 496-7 -- J. Rzepecki: Wspomnienia i przyczynki historyczne. Wwa 1956, s. 37, 114 -- M. Sadzewicz: Oflag. Wwa 1957, s. 86, 161, 170-4, 188, 240, 260-3, 286, 290, 293-7 -- W. Karbowski: Wypadki majowe 1926 r. Wojskowy Przegląd Historyczny 1959 nr 2 s. 368-9 -- K. Krzeczunowicz: Ułani Księcia Józefa. Londyn 1960, s. 165, 169, 172, 197 -- +S. Maczek: Od podwody so czołga. Edinburgh 1961 -- S. Badeni: Wczoraj i przedwczoraj. Londyn 1963, s. 181-5. -- +S. Arski: My, Pierwsza Brygada. Wwa 1963 -- S. Datner: Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej. Wyd. 2. Wwa 1964, s. 208-9 -- +W. Witos: Moje wspomnienia. Paryż 1965 III -- +S. Jellenta: Jeszcze o śmierci pułkownika W. M. WTK 1965 nr 20 -- +S. Kopański: Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939. Londyn 1965 -- B. Hulewicz: Wielkie wczoraj w maałym kręgu. Wwa 1968, s. 147, 149-50, 176 -- J. Bohatkiewicz: Oflag II C Woldenberg. Wwa 1971, s. 22, 81-4. -- Szlakiem ułanów Chrobrego. Praca zbiorowa. Londyn 1973, s. 63, 79, 83 -- J. Kuropieska: Obozowe refleksje. Wwa 1974, s. 76-8, 158, 230 -- J. Bohatkiewicz: Oflag II B Arnswalde. Wwa 1974 s. 28, 48-9 -- +W. Kozaczuk: Wojna o tajemnice. Wyd. 3. Wwa 1975 -- +W. Steblik: Armia „Kraków” 1939. Wwa 1975 --

Morawski* Zbigniew Marcin (1841-1889) dziennikarz, powstaniec 1863. // PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973, s. 209, 211-2, 214, 437.

Morcinek* Roch Jan (1903-1968) historyk-archiwista, ppłk WP. // PSB T. 21 -- Monografie: P. Bańkowski: R. M. KH 76: 1969 s. 267-8 -- M. Sławoszewska: R. M. Archeion 51: 1969 s. 307-9 -- Przyczynki: L. Lewndowicz: Zarys organizacji i działalności Centralnego Archiwum Wojskowegow latach 1945-1965. [W:] Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki wojskowej służby archiwalnej. Wwa 1967, s. 10-1

Moręski* Marcin z Poznania (1573-1649) dr teologii, kanonik pozn., kaznodzieja katedralny pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn.// PSB T. 21. -- Monografie: Nowacki T. 2, s. 217. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 132, 204, 230, 279, 376, 610, 630, 635, 689, 768.

Moręski* Stefan z Poznania (?-1695) kanonik katedr. pozn., prepozyt kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 610.

Morgenstern* Aleksander junior (ok. 1817-1870) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. -- 59b) W. Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku: słownik biograficzny. Warszawa 1998. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Morgenstern* Michał senior (1780-1849) lekarz, działacz społ. // SBWP-W I -- 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999. Przyczynki: B. Pełka: Działalność Rad Opiekuńczych w Kaliszu w latach 1834-1870. [W:] OW Kalisza III 327-31 -- Sejfer Kalisz [Księga Kalisza]. T. 1. Tel-Awiw 1964, s. 425-8, 431-2.

Morkowski* Edmund (1880-1940) ks. // Martyrol.; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Morkowski* Teofil (1822-1896) ks., działacz niepodl. // AMM

Morkowski* Wacław (1887-1937) ks., społeczni. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Morny* (działała 1870) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Morozowicz* Henryk (1869-1906) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Morozowicz* Natalia (1879-1964) aktorka. // BSB III (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 209-10 -- Przyczynki: J. Formanowicz: Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920-1939. Wwa - P. - Toruń 1978, passim -- B. Janiszewska-Mincer: kultura w Bydgoszczy (1945-1949). B. 1988, s. 37, 41, 43, 46 -- Taż: 40 lat w służbie teatru bydgoskiego. Kal. Bydg. 1993 s. 138-40 -- A. Sucharska: Obraz kultury w prasie bydgoskiej w latach 1945-1950. Wwa - P. 1990, poz. 940, 1016, 1658 -- Teatr Polski w Bydgoszczy. B. 1990, s. 26, 37, 43-5, 50, 209.

Morozowicz* Rufin (1851-1931) aktor, śpiewak, reżyser. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Morska* z domu Czyżewska, v. Magnuszewska v. Zniczowa Janina (1893-1966) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Morstin* Tadeusz (1860-1937) ziemianin. // PTPN

Morzycki* Jerzy (1905-1954) mikrobiolog, wiceminister zdrowia. // PSB; PTPN -- Monografie: F. Przesmycki: J. M. 25 I 1905 - 8 VII 1954. Życie Szkoły Wyższej 2: 1954 s. 143-4 -- Tenże: Prof. dr J. M. Przegląd Epidemiologiczny 8: 1954 nr 4 s. 236-8 -- S. Kryński: Prof. dr J. M. (1905-1954). Biuletyn Państwowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 6: 1955 s. 9-22 -- Przyczynki: Dziesięciolecie medycyny w Polsce Ludowej 1944-1954. Wwa 1956, s. 608

Morzycki* Wincenty ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Mosiński* Maciej zob. Bniński Maciej

Moskalski* Michał ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mosse* Marcus (1808-1865) polonofil. // Monografie: E. Kraus: A Jew in the Prussian Province Posen. Year Book Leo Back Institut 42: 1997 s. 3-28.

Moszczeńska* Iza [zamężna Rzepecka] (1864-1941) pedagog. // PSB T. 22 -- Monografie: 20b2) B. Petrozolin-Skowrońska: Portret publicystki i działaczki. I. M.-Rz. Mówią Wieki 23: 1980 nr 6 s. 25-9. Przyczynki: +H. Jabłoński: Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918. Wwa 1958 -- +L. Chmaj: Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Wwa 1962 -- +A. Garlicki: Geneza Legionów. Wwa 1962 -- +H. Kiepurska: Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907. Wwa 1967 -- A. Skład: I. M. o wychowaniu fizycznym. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 1967 nr 8 s.. 1-6 -- +J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971 -- +F. Młynarski: Wspomnienia. Wwa 1971 -- 20b2) A. Skład: Działalność I. M. w zakresie zdrowotno-wychowawczej opieki nad dzieckiem. Roczniki Nauk AWF im. K. Świerczewskiego w Warszawie 20: 1975 s. 67-92, sum., rés., sod. -- 20b2) A. Skład: Wpływ ruchu rewolucyjnego 1905 roku na działalność pedagogiczno-oświatową I. M. Rozprawy z Dziejów Oświaty 18: 1975 s. 131-64, rez., sum. -- 20b2) A. Skład: Poglądy I. M. na rodzącą się w latach 1914-1918 koncepcję polskiego systemu szkolnego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 19: 1976 nr 2 s. 352-77, sod., sum. -- +S. Kalabiński, F. Tych: Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Wyd. 2. Wwa 1976 --

Moszczeński* Adolf (1854-1893) ziemianin. // PTPN

Moszczeński* Alfons (1816-1890) działacz niepodl. i społ. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia II 93-4 -- S. Kroczakowa: Towarzystwo Moralnych Interesów Ludności Polskiej pod Panowaniem Pruskim w Toruniu. Prace KH BTN 6: 1969 s. 76-7, 79 -- J. Kozłowski: Wiosna Ludów w powiecie inowrocławskim. Ziemia Kujawska 3: 1971 s. 23, 30-1

Moszczeński* Andrzej (1717-1783) poseł na sejmy, wojewoda inowr. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +S. Lubomirski: Pod władzą księcia Repnina. Wwa 1971 -- +T. Ostrowski: Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Wr. 1972

Moszczeński* Bolesław (1826-1900) ziemianin, powstaniec 1848. // PSB; PTPN

Moszczeński* Franciszek Michał (zm. 1752) poseł na sjemy, podkomorzy inowr. // PSB T. 22

Moszczeński* Ignacy (1815-1880) ziemianin, działacz niepodl., polityk. // PSB; PTPN -- Źródła: +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Materiały i dokumenty. Wr. 1968

Moszczeński* Mieczysław (1863- ?) ziemianin, polityk. // PTPN

Moszczeński* Tadeusz (1881-1932) zziemianin. // PTPN

Moszczeński* Teodor Wojciech (1714-1783) poseł na sejmy, Kasztelan inowr. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolskaa w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947

Moszczeński* Wincenty (? -1849) uczestnik kampanii 1812, powstaniec 1848. // AMM

Moszczeński* Wincenty (1861-1913) publicysta. // PTPN

Moszczeński* Władysław (1824-1896) ziemianin. // PTPN

Moszyński* Ambroży (1894-1941) zoolog, nauczyciel gimn., asystent UP. // PTPN

Moszyński* (Muszyński) Andrzej (1797 lub 1801-1858) śpiewak, aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Moszyński* Franciszek ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Moszyński* Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Moszyński* Konstanty (1670-1738) prepozyt pozn., proboszcz wschowski, bp inflancki, prowincjał paulinów. // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2. Przyczynki: 16b2) A. Jaśkiewicz: Zarys działalności artystycznej o. K. M. prowincjała paulinów. BHSz 30: 1968 s. 411-4.

Moszyński* Stanisław (działał 1853-78) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Mościc* ze Stęszewa (zm. 1425/26) kasztelan pozn. // PSB; WSB -- Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV. P.- Wwa- Wr. 1957-67. I nr 972, 1027, 1341, 1358, II nr 562, 825, 839, 840, 843-7, 1100, 1130, 1155, 1217, 1219, 1247-9, 1262, 1272-3, 1960, III nr 814, 815, 866 -- Przyczynki: +W. Fenrych: Próba nabycia Nowej Marchii przez Polskę. ZNUAM Historia z. 3, 1958 -- S. Kuczyński: Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Wwa 1960, s. 472 -- +Z. Nowak: Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411. Toruń 1964

Mościcki* Paweł ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Motty* Jan (1850-1924) adwokat, prezes Sądu Apel. w P. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- +Klanowski

Motty* Jan Baptysta (1790-1856) przyrodnik, nauczyciel. // PSB; WSB; Nauczyciele MM -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 9, 12, 20, 22-3, 25, 27-8, 34, 38, 40, 42-4, 46- 51, 55-6, 61-2, 74-5, 104, 109, 121, 174-5, 179, 182, 186, 248-51, 311, 313-5, 317-8, 326 -- Motty I 15, 20, 39, 43, 67, 105, 119, 121-2, 206-7, 242, 247, 2566, 266, 270, 273, 275, 321, 425, 433, 556, 726, II 103, 106, 162, 164, 182, 194, 210, 229-31, 246, 281, 303-13, 328, 336, 368, 371-4, 380, 382-3, 405, 431, 445, 454, 458, 480-4, 494, 497, 546, 552 --

Motty* Jan Marceli Maciej (1818-1898) filolog, nauczyciel, felietonista, społecznik. // PSB; Nowy Korbut; WSB; PTPN; AMM; Sł. historyków; Nauczyciele MM -- Monografie: Z. Grot: Posłowie [W:] Przechadzki po mieście. T. II. Wwa 1957, s. 479-502 -- W. Steffen: Sylwetki filologów wielkopolskich XIX w. Meander 1969 nr 11-12 s. 531-6 -- L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 196-213 -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, passim -- +J. Data: Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w l. 1848-1870. Wwa- P. 1975

Motty* Karol (1856-1928) ziemianin. // PTPN

Motty* Łukasz Augustyn Stanisław (1826-1900) prawnik, działacz polit. i społ. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: Cmentarz Zasł. 68 -- Przyczynki: +L. Trzeciakowski: Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894). P. 1960 -- +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- +J. Łukaszewski: Pamiętnik z lat 1862-1864.. Wwa 1973

Motty* Władysław (1851-1894) rysownik, pisarz. // PSB; SPKP; WSB; PTPN; AMM -- Motty II 489, 495 -- +Klanowski -- +Dz. Wlkp. II --

Motty* - rodzina pozn. // 54b2) M. Warkoczewska: Rodzina M. w Poznaniu 1806-1986. KMP 1988 nr 1 s. 15-22, il.

Motylewski* Antoni (1846-1911) ks., działacz patriot. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Motylewski* Jan (1881-1941) prezes Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, radny miasta Kalisza. // Szkoła Kaliska

Motyliński* Teofil (1903-1986) adwokat, powstaniec wlkp., uczestnik wojny 1939. // AMM; Członkowie tajnych tow.

Mozdyniewicz* Mieczysław Stanisław (1896-1975) płk. WP. // PSB; WSB; SBWP-W I -- Źródła: Modlna 1939-1993. P. 1993, s. 28-37 -- Monografie: +W. Francuziak: Śp. płk M. M. WTK 1975 nr 47 -- +R. Juszkiewicz, S. Urbaniak: Dowódcy polskiego Września. Ciechanów 1989 -- Przyczynki: T. Kutrzeba: Bitwa nad Bzurą. Wwa 1958, s. 188 -- +Z. Głowacki: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku. (Przedmowa M. M.). Lublin 1969 -- +S. Datner: Tragedia w Doessel. Wwa 1970 -- +Piechota 1939-1945. Londyn 1971 z. 6 -- +L. Moczulski: Wojna polska. Wwa 1972 -- +J. Godlewski: Bitwa nad Bzurą. Wwa 1973 -- +M. Porwit: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Wwa 1973 cz. 2 -- K. Sławiński: Jeniecki obóz specjalny Colditz. Wwa 1973, s. 15, 48-9 -- +Z. Głowacki: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939. Wwa 1975 -- +J. Wróblewski: Armia „Łódź”1939. Wwa 1975 -- +W. Steblik: Armia „Kraków”. Wwa 1975 -- F. Fikus: Polska podziemna za drutami oficerskich obozów jenieckich.Więź 18: 1975 nr 6 s. 132-4, 140 -- S. Jellenta: Jeszcz o ruchu oporu w oflagach. Tamże nr 10 s. 123 --

Mreła* Franciszek Ksawery (1882-1942) ks., benedyktyn. // Martyrol; PTPN; Czlonkowie tajnych tow. -- Przyczynki: J. Szews: Towarzystwo Tomasza Zana w Rogoźnie 1873-1918. Rogoźno 1987, s. 7, 31.

Mroczek* Hieronim ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Mroczek* Józef ( + ) drukarz. // SPKP suplement Monografie: +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Mroczkiewicz* Leon Juliusz (1900-1971) leśnik, prof. WSR w P. // PSB; WSB; SB Tech. Pol.; Biogramy uczonych V; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: K. Urbański: Wspomnienie posmiertne o L. M. Spraw. PTPN 1971 nr 2 s. 345-8 -- 54b2) K. Urbański: Prof. dr L. M. Z żałobnej karty. KMP 40: 1972 nr 2 s. 141-5, il. -- B. Zabielski: L. M. 1900-1971. Nauka Polska 20: 1972 nr 1 s. 204-6 -- Przyczynki: Kronika Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu za lata akademickie 1951/2-1958/9. 1960 s. 29-33, 39, 52, 209, 211, 224, 246, 254,, 257, 259, 431 -- Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Wwa 1965, s. 35-9 -- Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewiarstwa w latach 1918-1964. Wwa 1966, s. 25, 33, 74 i in. -- +Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce (1919-1969). P. 1970 -- +Nauka w Wlkp. -- +Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974 -- Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1945-1965. Pod red. W. Sokołowskiego. P. 1974, s. 156-6; Toż 1966-1970. P. 1976, s. 86-7 -- +Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977 -- +T. Perkitny: Okrążmy świat raz jeszcze. T. I-II. Wwa 1979

=Mroczkowski* Stefan ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część druga). Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury. KMP 1975 nr 4.

Mroczkowski* Tadeusz (1887-1957) ks. // PTPN

Mroczyński* Andrzej (1709-1784) jezuita, nauczyciel. // Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska

Mrokota* (? - ok. 1196) bp pozn., kanclerz księcia Kazimierza Sprawiedliwego. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 52-3. Przyczynki: +K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnicch. Wr. 1951 -- P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 354. -- K. Maleczyński: O kanclerzach polskich XII wieku. [W:] Studia nad dokumentem polskim. Wr. 1971, s. 45-7.

Mroskowski* (Mroscovius) Wojciech (ok. 1547-1608) jezuita, nauczyciel, rektor kolegium arcybiskupiego. // Szkoła Kaliska

Mrotek* Edward (1883-1942) ks. // PTPN

Mrowiński* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Mrowiński* Walerian (1832-1901) jezuita, agronom, publicysta, powstaniec 1863. // PSB; WSB; AMM; Enc. wiedzy o jezuitach; SBWP-W I -- Przyczynki: A. Marciniak: Projekt ufundowania szkoły rolniczej w Kórniku przez Tytusa i Jana Działyńskich w II poł. XIX w. [W::] Monografie historyczne z dziejów akademickich rolniczych i leśnych w Wielkopolsce. P. 1970, s. 5-39 -- Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Kr. 1972, s. 210 i passim -- +F. Paluszkiewicz: W cieniu Hermesa. Londyn 1987.

Mroziński* Jan (1890-1960) nauczyciel, malarz, krytyk sztuki. // PSB; WSB; Nauczyciele MM -- Monografie: 54b2) T. Pasikowski: Wspomnienie pośmiertne o J. M. Z żałobnej karty. KMP 28: 1960 nr 4 s. 112-4, il. -- Przyczynki: +Jubileuszowa wystawa J. M. P. 1958 -- +M. Grońska: Nowoczesny drzeworyt polski. Wr. 1971

Mroziński* Józef (? -1871) ziemianin. // PTPN

Mroziński* Stanisław (1852-1921) urzędnik. // PTPN; AMM

Mrówczyński* Edward (1836-1885) ks. // PTPN

Mściwy* Mikołaj (?-1526) kanonik gnieźn., bp sufragan gnieźn., cysters. // Biskupi; Biskupi 2

Mucha* Ludwik Stefan (1904-1962) filipin z Gostynia. // PSB Monografie:R. Tomczyk: Ksiądz Mucha. Tyg. Powsz. 1963 nr 44 s. 5 -- M. Derecki: Podzwonne dla księdza Muchy. Kamena 1970 nr 4 s. 6-7 -- =16b2) A. Wernic: Pamięci księdza L. M. Kapelan „Hubala”. Słowo Powszechne 27: 1973 nr 306/309 s. 5. -- 17b2) J. Zielonka: Ocalić od zapomnienia. Biret i rogatywka (filipin z Gostynia L. M.). Pan. Leszcz. 1985 nr 47 s. 13, nr 48 s. 13. -- Przyczynki: M. Wańkowicz: Kapelani wojskowi. Tyg. Powsz. 1947 nr 44 s. 6-8 -- T. Jankowski O pomnik dla kapelana partyzantów. Za i Przeciw 1962 nr 39 s. 6 -- Wierni Ojczyźnie. Wwa 1966, ss. 148-50 -- M. Derecki: Śladami Hubalczyków. Lublin 1971, s. 60-1, 67, 80-2 -- M. Wańkowicz: Hubalczycy. Wwa 1970, s. 60-1, 65, 74, 77, 83, 92, 105, 114-5, 117-20, 122, 125 -- +S. Podlewski: Wierni Bogu i Ojczyźnie. Wwa 1971 --M. Szymański: Oddział majora Hubala. Wwa 1972, s. 51, 62. 80-1, 130-4 -- J. Olejnik: Ludzie go kochali. WTK 1974 nr 32 s. 3-4 -- H. Dołęga-Ossowski: W oddziale majora Hubala. Więź 1974 nr 2 s. 111, 114, 116.

=Mucha* Witold ( + ) doc. dr // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1969 nr 3

Muczkowski* Józef (1795-1858) filolog, bibliotekarz. // PSB; WSB; Nauczyciele MM; SPKP; Nowy Korbut -- Źródła: +K. Szajnocha: Korespondencja. Wr. 1959 -- P. Nowak: Korespondencja J. M. z Tytusem Działyńskim (1827-1858). PBK 21: 1986 s. 218-51 -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 76-87 -- P. Nowak: Korespondencja J. M. z Tytusem Działyńskim (1827-1858). PBK 21: 1986 s. 211-7 -- A. Krawczuk: Trzej Muczkowscy. [W tegoż:] Opowieści o zmarłych. Cz. 1-2. Kr. 1987, s. 54-8 -- Przyczynki: 20b2) J. W. Opatrný: J. M. i jego rozprawa doktorska o Pawle z Pragi (Liber viginti artium). Spraw. WTN 12: 1957 s. 46-8. -- Motty I 510, II 175-80, 191-2, 309, 311, 345, 372, 447-8, 527. -- +A. Wrzosek: Józefa Majera życie i zasługi naukowe. Wr. 1957 -- Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr. Kr. 1958 -- +W. Bieńkowski: Krystyn Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Olsztyn 1964 -- +Z. Jagoda: O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816-1846. Kr. 1971 -- +R. Dutkowa: Szkolnictwo średnie Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Wr. 1976 -- 20b2) R. Piotrowski: W 150 rocznicę ukazania się „Gramatyki języka polskiego” J. M. Poradnik Językowy 1977 z. 2 s. 45-53.

Mukułowska* Aniela (? -1970) ziemianka. // PTPN

Mukułowska* Dora (1880-1946) malarka. // H. Vollmer: Allgemeines Lexikon der bilddenden Künstler des XX. Jahrhunderts. T. III. Leipzig 1956; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: +Wystawa pośmiertna poznańskich artystów plastyków. P. 1947 -- +Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Wr. 1967, ... 1915-1939. Wr 1974 -- +J. Wiercińska: Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 18860-1914. Wr. 1969 -- Artykuły: +Przegląd Artystyczny 19466 nr 11/12

Mukułowski* Stanisław (1869-1921) ziemianin. // PTPN

Müller* Emma ( + ) fotograf kaliski. // -- 59b2) J. Ihnatowiczowa: Dawni fotografowie kaliscy. =Kaliszanie w Warsz. 1992 nr 3 s. 12-17.

Müller* Ludwik (1821-1860) ks. // PTPN

Müller* Wacław (działał 1900-05) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Müller Władysław (1874- ?) pediatra. // PTPN

Munk* Julian Adolf ( ok. 1792-1869) księgarz, wydawca. // PSB T. 22; SPKP-- Przyczynki: Motty I 39-40, 136, 636, II 200, 337, 343 -- +Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962 -- 20b1) S. Walatyńska: Królikowski-M. Przyczynek do dziejów wydawniczych „Mrówki Poznańskiej”. [W:] Sprawy oświaty i kultury województwa poznańskiego. T. 4. P. 1965, s. 198-202 [lata 1821-2]. -- M. Michałowska: Mit o piśmie miesięcznym w Poznaniu. ZNUAM Biblioteka z 8, 1969 s. 217 i n.

Murczkiewicz* Jacenty ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Murzynowski* Jan Nepomucen Makary (1786-1865) oficer, uczestnik walk o niepodległość. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr. 1970, s. 25, 425-6 -- J. Ziółek: Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły 1830-1931. Lublin 1973, s. 110

=Murzynowski* Leon ( + ) prezydent Poznania. // -- 54b2) L. M. nowy Prezydent stoł. m. Poznania. KMP 1949 s. 63-4, il.

Musiał* Jerzy Stanisław ( + ) kleryk, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Musonius* Ernest Teodor (1769-1797) kaznodzieja zboru ewng.-reform. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +B. Leśnodorski: Polscy jakobini. Wwa 1960 -- +K. Mrozowska: Szkoła Rycerska. Wr. 1961 -- +J. Kosim: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806. Wr. 1976 --

=Mussolff Andreas ( + ) -- M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998, s. 202.

Muszyński* Jan Zbroisław (1913-1945) działacz harcerski, konspirator antyhitlerowski. // SBWP-W I

Muśnicki* Józef zob. Dowbór-Muśnicki Józef

=Muśnicki* Czesław ( + ) -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1965. Zespołowa nagroda rolnicza. KMP 1966 nr 4.

=Muzyczka* Ludwik (1900-77) polityk, żołnierz Armii Krajowej. -- +S. Salomonowicz: L. M. 1900-1977. Polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej. Wwa 1992.

Müller* Georg Christoph (1792-1870) nauczyciel gimn., redaktor, radny miejski w P. // Nauczyciele MM -- Przyczynki: Motty I 182, 388-9, 707-8, II 204

Mycielscy* ród wlkp. -- 50b2) (jar): M. się zjechali. Bez ziemi. G. Pozn. 1992 nr 207 s. 4.

Mycielska* z Wodzickich Karolinaa (1800-1849) pisarka. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +Z. Ostrowska-Kębłowska: Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu. P. 1975

Mycielski*Andrzej (zm. 1707) chorąży pozn., dziaałacz sejmikowy. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958 -- +Historia residentiae Walcensis Societatis Jesu ab Anno Domini 1618-avo. Wyd. M. Rohwerder. Kőln - Graz 1967

Mycielski* Franciszek (1832-1901) działacz społ. i polit. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +Z. Kosiek: Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1923. [W:] Studium Rolnicze Wydziału Filozoficznego UJ. Kr. 1965

Mycielski* Jan Kazimierz (1864-1913) malarz, grafik. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: 50b1) P. Majchrzak: J. K. M. - artysta malarz, grafik. . [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 12-3, il. -- Przyczynki: +Dz. Wlkp.II

Mycielski* Ignacy (1784-1831) oficer powstania listopadowego 1830/31. PSB T. 22; 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Przyczynki: S. Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 ss. 197-8.

Mycielski* Józef (ok. 1690-1734) stolnik w. koronny. // PSB T. 22 -- Przyczynki: W. Dworzaczek: „Dobrowolne” poddaństwo chłopów. Wwa 1952, s. 82, 86, 88, 118, 121

Mycielski* Józef (1733-1789) wojewoda inowr., poseł na sejmy. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +J. Borowiak: Stan posiadania gospodarstw chłopskich w królewszczyznach powiatu konińskiego na schyłku XVIII w. RDSG 18: 1956 -- +Dz. Wlkp. I -- +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce. P. 1969. -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970

Mycielski* Józef (1801-1885) powstaniec 1830. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- Motty I 600, 607-18, 737, II 240

Mycielski* Józef (1855-1918) historyk, publicysta, dzialacz polit. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: S. Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 s. 213, 221.

Mycielski* Ludwik (1796-1831) powstaniec 1830. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +E. Kozłowski: Gen. J. Bem. Wwa 1958 -- +S. Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 -- +H. Dylągowa: Tow. Patriotyczne i Sąd Sejnowy 1821-1929. Wwa 1970 -- +I. Bloch: Gen. I. Prądzyński. Wwa 1974

Mycielski* Ludwik (1837-1863) powstaniec 1863. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +E. Kozłowski: Wyprwy wojenne z Krakowa w r. 1863. [W:] Kraków w powstaniu styczniowym. Kr. 1968 -- J. Staszel: Nieznana relacja pamiętnikarska o powstaniu styczniowym w zziemi krakowskiej. Roczniki Biblioteki PAN w Krakowie 14: 1968 s. 200-1 -- S. Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 s. 202-3.

Mycielski* Ludwik (1854-1926) ziemianin, działacz społ. i polit. // PSB; PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 151-2, 391 -- E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973, s. 310-1, 405-6, 442 -- Ziemiaństwo wlkp. 73, 206

Mycielski* Maciej (1690-1747) kasztelan kaliski i pozn. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców. Wwa 1963

Mycielski* Michał (1796-1849) gen. WP. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Motty I 339, 603, 607, 609-11, 737. -- +E. Kozłowski: Gen. J. Bem. Wwa 1958 -- +H. Dylągowa: Tow. Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1929. Wwa 1970 -- S.Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 s. 204 i n. -- +I. Bloch: Gen. J. Prądzyński. Wwa 1974

Mycielski* Piotr (zm. 1599/1601) pisarz polit. // PSB T. 22; Nowy Korbut -- Przyczynki: +Nowacki II -- +S. Gruszecki: Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573). Wwa 1969

Mycielski* Stanisław (1743-1818) pisarz. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +Z. Raszewski: Staroświeszczyzna i postęp czasu. Wwa 1963 -- +A. Sajkowski: Od Sierotki do Rybeńki. P. 1965 -- +E. Aleksandrowska: Wstęp [do] „Monitor” 1765-1785. Wybór tekstów. Wr. 1976.

Mycielski* Stanisław (1767-1813) płk wojsk napoleońskich, działacz niepodl. // PSB T. 22 -- Przyczynki: J. Muszyńska-Zygmańska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947, s. 45 -- S. Ślaski: Fundatorzy klasztoru na Św. Górze pod Gostyniem. NP 32: 1970 s. 204 i n.

Mycielski* Stanisław (1800-1876) ziemianin. // PTPN

Mycielski* Stanisław (1823-1872) ziemianin. // PTPN

Mycielski* Stefan (1863-1913) ziemianin. // PTPN

Mycielski* Teodor (1804-1874) ziemianin, polityk, powstaniec 1830. // PSB; PTPN --

Myller Franciszek (1854- ?) nauczyciel. // PTPN

Myszkowiak* Marian (1888-1942) ks. // Martyrol.; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Myszkowski* Adam ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Myszkowski* Andrzej (zm. 1566) kanonik gnieźn. dzialacz reformacyjny. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr. 1969 -- +A. Sucheni-Grabowska: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1. Wr. 1974

Myszkowski* Guntram ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Myszkowski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Myszkowski* Kajetan ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Myszkowski* Konstanty ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Myszkowski* Piotr (ok. 1510-1591) kanonik gnieźn., prepozyt pozn., bp płocki, bp krak., humanista. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +W. Urban: Chłopi wobec reformacji w Małopolscew drugiej połowie XVI w. Kr. 1959 -- +Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Wr. 1962 -- +A. Tomczak: Walenty Dembiński. Toruń 1963 -- +S. Płaza: Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia. Kr. 1969 -- +A. Sucheni-Grabowska: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1. Wr. 1974

Myszkowski* Stanisław (zm. 1543) kasztelan i starosta międzyrzecki. // PSB T. 22

Mzyk* Ludwik (1905-1940) bł., werbista, rektor nowicjatu w Chludowie. // Monografie: J. Arlik: Sługa Boży O. L. M. - cichy świadek Chrystusa. [W:] Zgromadzenie Słowa Bożego. Pieniężno - Nysa 1994, s. 10-4 -- Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. W. M. Moroza. Wwa 1996, ss. 466-71

Naatz* Józef Aleksander (1880-1939) aptekarz. // PTPN

Naborowska* (działała 1903) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Nacewiczówna* Marianna Aniela zamężna Bogusławska (1801-1854) aktorka. // PSB T. 22.

Nachtman* Władysław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Nader* Mikołaj (1875-1964) działacz polit. i społ. // PSB; WSB -- Przyczynki: +R. Wapiński: Działalność Narodowej Partii Robotniczej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1930. Gdańsk 1962 -- +L. Hass: Organizacje zawodowe w Polsce 1918-1939. Wwa 1963 -- +T. Monasterska: Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920. Wwa 1973 -- +J. Holzer: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Wwa 1974 -- C. Demel: Wychodźstwo westfalsko-nadreńskie wobec Wielkopolski w okresie rządów Komisariatu NRL (listopad 1918 - czerwiec 1919). PZach. 1974 z. 2 s. 186-207 -- +B. Krzywobłocka: Chadeccja 1918-1937. Wwa 1974.

Nadobnik* Marcin (1883-1953) statystyk, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: M. N. (nekrolog). Kron. UP 1945-1954/55 s. 202-3 -- S. Waszak: M. N. Spraw. PTPN 19: 1955 nr 1 s. 169-70 -- Przyczynki: Z. Zakrzewski: Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Poznańskim w l. 1919-1951. Ruch PES 1970 nr 2 s. 26, 28, 33 -- +Dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1919-1969. P. 1972 -- + Nauka w Wlkp. -- +Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976. Wwa-P. 1976 Przybecki 99

=Nadolski* Zbigniew ( + ) dr hab. med. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972] (dokończenie). Nagrody naukowe. KMP 1973 nr 4. -- +54b2) T. Orlik: Nagrody Województwa Poznańskiego za rok 1977. (Część trzecia). Zespołowa Nagroda Naukowa. KMP 1979 nr 4.

Naganowski* Edmund (1853-1915) powieściopisarz, publicysta, anglofil. // PSB; SPKP; Monografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964, s. 102-5 --17b1) A. Grześkowiak: N. E. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 39-40. -- 50b1) S. Sroka: E. N. - powieściopisarz, publicysta, anglofil. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1985. Gostyń 1984, s. 20-1, il. -- 50b2) R. Furmańczak: E. N. (1853-1915) - postać zza miedzy. Dziennikarza z Tworzymirek żywot całkiem niepospolity. Gaz. Gost. 1994 nr 21 s. 35. Przyczynki: +B. Krzemiński: E. N., ambasador Polski niewolnej. Myśl Polska 1954 nr 21 +J. Dąbrowski: Polacy w Anglii i o Anglii. Kr. 1962 -- 17b3) S. Helsztyński: Dobranoc, miły książę. Wwa 1971, s. 81-92. -- C. Lechicki: Z dziejów prasy galicyjskiej na przełomie dwóch wieków. Studia Historyczne 1971 z. 2 s. 181 -- 17+50b1) F. Glura: E. N.; Władysław Kołomłocki a początki harcerstwa polskiego. W 70 rocznicę powstania harcerstwa na ziemi gostyńskiej. Gostyń 1984, s. 1-2. -- 17b2) H. Gościański: Zanim zapłonęło pierwsze harcerskie ognisko. IKTWLeszcz. 1984 nr 10 s. 18-9, il.

Naganowski* Egon (1913-2000) pisarz, tłumacz. // Polscy pisarze -- Monografie: EOP: Zmarł E. N. Gaz. Wyb. 2000 nr 19 dod. Gazeta Wielkopolska s. 7 -- E. N. Tyg. Powsz. 2000 nr 8 s. 12 -- Przyczynki: +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. Nagrody indywidualne. KMP 1972 nr 4. -- J. Korczak: Ostatni, co tak poloneza wodził. Tyg. Powsz. 2000 nr 17 s. 18

Naganowski* Walerian (ok. 1810-1900) nauczyciel, księgarz. // PTPN

=Naglak* Henryk ( + ) malarz, rysownik. Monografie: 50b1) H. N.: rysunek, malarstwo. Red. i oprac. H. Gościański. Gostyń 1986, 8 s., il. -- 50b2) L. Jankowski: Galeria gostynskich twórców. H. N. Gaz. Gost. 1991 nr 4 s. 22, il. Przyczynki: +50b3) Sztuka i Natura: artystyczny ruch plastyczny rejonu gostyńskiego. Red. A. Czabajski [i in.]. Gostyń [1996], s. = -- =50b4) Kolorowe reprodukcje rycin H. N. [W:] Szkice gostyńskie. Gostyń 1996, s. 79-88.

Nagłowski* Antoni Felicjan (1742-1809) poeta, tłumacz. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Monografie +20b1) E. Aleksandrowska: Materiały do życia i twórczości A. F. N. W tym wykaz utworów N. w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”. [W:] Miscellanea z doby Oświecenia. Red. Z. Goliński. Wr.: Ossolineum, 1960.

Nagórski* Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Nalipiński* Zenon ( + ) -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1963. Nagrody indywidualne. KMP 1965 nr 2.

Nałęcz* (właśc. Smólska) Leonia Luna (1893-1929) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Nałęcze* - ród wielkopolski. Opracowania: +J. Pakulski: N. wielkopolscy w średniowieczu. Wwa 1982.

Namysł* Joachim (1884-1957) kurator Okr. Szkol. Pozn. // PSB; AMM

Namysł* Stanisław (1884- ?) ks. // PTPN

Namysłowski* Bolesław Bronisław Jan (1882-1929) botanik, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Słl. historyków -- Przyczynki: Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1918-1964. Wwa 1966, s. 30, 32. -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970, s. 325-6 i in. -- Dzieje Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1919-1969. P. 1972, s. 75-6, 92-3, 112, 114, 154, 167, 262, 301 -- Nauka w Wlkp. 659, 663, 749, 752-3, 1050, 1055.

Namysłowski* Leszek Namysław (1915-19) lekarz, uczestnik wojny 1939, lekarz oddzialów AK. // AMM -- +Kron. UP 1945/55 -- +Rocznik Lekarski 1948

Napieralski* Adam (1861-1928) działacz polit., publicysta, pisarz, księgarz, wydawca. // PSB; SPKP; WSB Monografie: +20b1) M. Czapliński: A. N. 1881-1929. Biografia polityczna. Wr. 1974. R: A. Brożek, Sobótka 30: 1975 nr 1 s. 90-4; P. Dobrowolski, Zaranie Śląskie 38: 1975 z. 3 s. 409-12; W. Jakóbczyk, RH 42: 1976 s. 231-3; J. Ratajewski, =Roczniki Hist. Czasopiśmiennictwa Polskiego 15: 1976 z. 1 s. 123-32. -- 20b2) W. Zuchniewicz: Sylwetki pionierów dziennikarstwa. A. N. (1861-1928) - „król” prasy śląskiej. Prasa Polska 32: 1978 nr 12 s. 18. Przyczynki: 20b2) M. Orzechowski: Ugoda między W. Korfantym i A. N. Zaranie Śląskie 22: 1959 z. 3 s. 12-24 [1910 r.]. -- 20b2) F. Figowa: N. i Korfanty wobec Niemiec i sprawy polskiej w początkach pierwszej wojny światowej. Zaranie Śląskie 23: 1960 z. 2 s. 194-210. -- Taż: Z działalności prasowej A. N. poza Górnym Śląskiem. Kwartalnik Opolski 1966 nr 2 s. 13-30 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 126, 233, 252, 254, 259, 273-4, 286, 289, 291, 295, 297, 329, 337, 342, 344-6, 362, 386, 406. -- +M. Pater: Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893. Wr. 1969 -- +Tenże: Centrum a ruch polski (1879-1893). Katowice 1971 -- +W. Wrzesiński: Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939. P. 1970 -- +M. Orzechowski: Wojciech Korfanty. Wr. 1975

Napieralski* Stefan (1896-1960) oficer WP. // PSB; WSB -- Przyczynki: J. Iżycki, A. Wiśniewski: Poznańskie dzieci. WTK 1958 nr 47 s. 9 -- T. Jankowski: O ruchu oporu w Wielkopolsce. Białej plamy nie było. Za i Przeciw 1966 nr 9 s. 11, nr 10 s. 11 -- Serwański 330, 332.

=Napierała* Antoni (1809-1965) muzyk, działacz związkowy, regionalista. // Słow. region. kościań. Artykuły: J. Zielonka: Rozmowy z duchami przodków. Wiadomości Kościańskie 1993 listopad s. 11. -- K. Winowicz: Słownik muzyków kościańskich. Wiadomości Kościańskie 1994 luty s. 34. Przyczynki: +Fabryka i ludzie. Cukrownia „Kościan” w Kościanie 1881-1993. Oprac. zbior. pod red. J. Zielonki. Kościan 1994.

Napierała* Franciszek (1878-1942) ks. // PTPN

=Napierała* Józef ( + ) drukarz. // 59b2) (bb): 60 lat pracy J. N. Ziemia Kaliska 1982 nr 33 s. s. 2, il. -- 59b2) (bs) [B. Szal]: Nestor kaliskich drukarzy. Ziemia Kaliska 1984 nr 22 s. 5, il.

Napierała* Roman (1876-1941) aptekarz, powstaniec wlkp. // PTPN

=Napierała* Stanisław (1906-1974) ks. Monografie: 16b2) E. Mikołajczak: Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. prob. S. N. (1906-1974). WAG 29: 1974 nr 7-9 s. 199-200.

=Napierała* Zbigniew ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część druga). Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury. KMP 1975 nr 4.

Narajewski* Adam (1893-19) ziemianin, starosta m.in. pozn. // PTPN

Naramowski* Adam Aleksander (1661- ok. 1723) kasztelan śremski. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958

Naramowski* Mikołaj ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Naramowski* - (Zyt) Jerzy (zm. 1494/5) burmistrz pozn. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Nowacki -- A. Gąsiorowski: Dysponenci władzy w późnośredniowiecznym Poznaniu. PH 56: 1975 s. 31-2 -- Tenże: Walki o władzę w Poznaniu u schyłku wieków średnich. KH 82: 1975 s. 260 i n.

Naramowski* Mikołaj (zm. 1504) mieszczanin pozn., dworzanin królewski. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Nowacki II 768

Narbuth* Bazyli ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Narel* Antoni ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Naropiński* Feliks (zm. 1541) kanclerz bp. kujawskiego i abp. gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego, dziekan kujawski. // PSB T. 22 -- Przyczynki: Ł. Górnicki: Pisma. T. I Wwa 1961, s. 248 -- +Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z r. 1529. Wr. 1968.

Naropiński* Jan (ok. 1467-1543) pisarz, kustosz kujawski, prepozyt gnieźn. // PSB T. 22 -- Przyczynki: I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w l. 1447-1506. Wr. 1967, s. 144

Narzymski* Wojciech ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Nasierowski* Stanisław ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Nasierowski* Walenty Maciej (1808-1888) oficer armii Królestwa Polskiego, powstaniec listopadowy, emigrant we Francji, działacz demokratyczny Wielkiej Emigracji. // PSB T. 22. -- WSB -- =Wolnomularze -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Wolnomularze; -- Przyczynki: +T. Łepkowski: Warszawa w powstaniu listopadowym. Wwa 1957 -- +J. Bartkowski: Waspomnienia. Kr. 1966 -- +S. Kalembka: Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846. Toruń 1966 -- +H. Golejewski: Pamiętnik. Kr. 1971 -- +Z. Boras, L. Trzeciakowski: W starym Poznaniu. P. 1974 --

Nasierowski* Wincenty ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Naskowski* Łukasz ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Naumann* Eugen (1803-1880) pruski nadburmistrz P. // WSB; AMM -- Przyczynki: Motty I 40, 49-50, 518, 637 -- S. Kieniewicz: Spoleczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848. Wwa 1960, s. 241 -- +B. Grześ, A. Kramski: Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. P. 1976.

=Nawroccy* rodzina z Gostynia. -- 50b2) R. Nawrocki: Sagi rodzin gostyńskich. Dzieje rodziny N. z Gostynia. (I-IX). Gaz. Gost. 1994 nr 9-10 s. 38, nr 11 s. 42, nr 12 s. 38, nr 14-6 s. 34, nr 17-8 s. 30.

Nawrocki* Jan (1887-1962) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Nawrocki* Józef ( + ) kierownik pierwszej szkoły [nr 33 ?] w wyzwol. Poznaniu 1945-8. // 54b2) J. N.: Wspomnienia kierownika pierwszej szkoły w wyzwolonym Poznaniu (1945-1948). KMP 1984 nr 1/2 s. 97-101, il.

Nawrocki* Marceli Jan ( + ) prawnik, oficer powstania listopadowego 1830/31. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Nawrocki* Seweryn (1827-1900) ks., działacz niepodl. // AMM

Nawrocki* Stanislaw (- - 2000) historyk, archiwista, prof. UAM. // Gaz. Wyb. 2000 nr 273 s. 27 [nekrolog]

Nawrocki* Telesfor (1871-1919) ks. // PTPN; AMM

Nawrocki* Wacław (1902-1961) archiwista, bibliotekarz, regionalista, działacz kulturalny. // Słow. region. kościań. Monografie: W. N. [W:] Z pamięcią o nich. Sylwetki bibliotekarzy. Red. E. Giera. Leszno 1986, s. 21-2

Nawrocki* Walery (1846-1922) ks., działacz patriot. // PTPN; AMM

Nawroczyński* Bogdan (1882-1974) pedagog, działacz niepodl., prof. UP i UW. // PSB; PTPN; W. Okoń: Słownik pedagogiczny. Wwa 1972 -- Źródła: Monografie: 20b2) W. Osińska: B. N. (1882-1974). Kronika Warszawy 6: 1975 nr 1 s. 141-4. -- 20b2) J. Sosnowski: B. N. - klasyk pedagogiki polskiej. Tyg. Powsz. 29: 1975 nr 11 s. 4. -- 20b2) J. Zieliński: Do życiorysu B. N. Tyg. Powsz. 29: 1975 nr 14 s. 6. -- 20b2) J. Koziołek: B. N. (1882-1974). Przegląd Historyczno-Oświatowy 21: 1978 nr 3 s. 361-70 [zawiera też bibliogr. prac B. N.]. Przyczynki: 20b2) S. Dobrowolski: Życie i dorobek naukowy B. N. Kwartalnik Pedagogiczny 7: 1962 nr 3 s. 3-12. -- 20b2) I. Wojnar: Jubileusz profesora Doktora B. N. Kwartalnik Pedagogiczny 7: 1962 nr 3 s. 13-9. -- 20b2) R. Wroczyński: Jubileusz 80-lecia prof. dra B. N. Przegląd Historyczno-Oświatowy 5: 1962 nr 3 s. 519-20. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964 -- T. Szczechura: Skład osobowy kierownictwa tajnej oświaty w czasie okupacji hitlerowskiej.Przegląd Historyczno-Oświatowy 1975 z. 4 s. 556.

Nawrowski* Ewaryst (1875-1948) ks., poeta, społecznik. // PSB; PTPN; Teolodzy; AMM -- Monografie: Śp. Ks. E. N. MK 1949 s. 220-1 -- +F. German: Ks. E. N. 1875--1948. Za i Przeciw 1977nr 1 -- Przyczynki: +S.Czernik: Okolica Poetów. P. 1961+Klanowski -- +P. Hertz: Zbiór poetów polskich XIX w. Wwa 1965-75 ks. 4, 6, 7

Nawrowski* Mieczysław Antoni (1886-1941) architekt, wiceprezydent B. // BSB I; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki:W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974, s. 71, 205 -- E. Serwański: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowski w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939. P. 1981, s. 259-62 -- T. Jaszowski: Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą. B. 1985, s. 82-3, 87, 89.

Nazaruk* Adam ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Nehring* Melchior (zm 1587) księgarz, drukarz. // PSB T. 22; WSB; SPKP -- Przyczynki: A. Kawecka-Gryczowa: Kartka z dziejów reformacji w Wielkopolsce. [W:] Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. P. 1962, s. 117-20 -- Drukarze dawnej Polski. T. III. Wr. 1977, s. 176-8, T. IV s. 207, 279-91.

Nehring* Władysław (1830-1909) slawista, historyk liter. pol., prof. uniw. wrocł. // PSB; SPKP; WSB; Nowy Korbut; PTPN; AMM; Nauczyciele MM -- Źródła: =20b2) [W. N.]: Listy do Zygmunta Celichowskiego (1874-1901). Oprac. B. W. Januszewski. Sobótka 16: 1961 nr 2 s. 200-30 i 315. -- =16b2) S. Sochacka: Zachowana korespondencja między W. N. a Lucjanem Malinowskim. Studia Śląskie. Seria nowa. 20: 1972 s. 127-44 [dot. prac nad psałterzem floriańskim i kazaniami gnieźnieńskimi pod kątem filologicznym po 1830 r.]. Monografie: W. Roszkowska: W. N. profesor. [W:] Z polskich studiów slawistycznych. S. 3: Nauka o literaturze. Wwa 1968, s, 257-66 54b2) L. Słowiński: W. N. KMP 49: 1981 nr 2 s. 5-14, il. -- Tenże: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 335-50 -- Przyczynki: 20b2) W. Hahn: W. N. w ostatnich latach życia. Sobótka 1: 1946 półr. 2 s. 255-67. -- Motty I 513, 649, 703. -- W. Roszkowska: Nehringiana. PLit. 1959 z. 3-4 s. 629-50 -- R. Skręt: W. N. jako badacz polskiego czasopiśmiennictwa. Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej PAN Oddział w Krakowie 8: 1970 s. 21-36 -- 20b2) H. Pohrt: Zum wissenschaftlichen Wirken des polnischen Slawisten W. N. Anlässlich des 70. Todestages des Gelehrten 1979. Zeitschrift für Slawistik 24: 1979 H. 6 s. 903-12. -- 20b1) S. Sochacka: Działalność slawistyczna W. N. na tle epoki. Opole 1980, 191 s. Bibliografie: 20b2) T. Mikulski: Bibliografia artykułów o W. N. Sobótka 1: 1946 półr. 2 s. 268-74.

Nejczyk* Tomasz (1865-1918) ks. // PTPN

Nekanda*-Trepka Witold (1900-1982) prawnik. // Monografie: +59b2) W. N.-T. [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Nencki* Leon Piotr (1848-1904) lekarz, bakteriolog. // Szkoła Kaliska

Nendzyński* Aleksy (Aleksander) (1800-1846) filolog, nauczyciel. // Szkoła Kaliska

Nendzyński* Michał ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Neromski* Artur (działał 1904-25) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Nestorowicz* Melchior Władysław (1880-1939) inżynier drogowy, prof. Politechniki Warsz. // PSB T. 22.

Netrebski* Jan (1811-1866) inż. mechanik, konstruktor maszyn wod.-kan. // WSB Monografie: 20b2) T. Dohnalowa: Z dziejów postępu technicznego w Wlkp w pierwszej połowie XIX wieku. Inżynier J. N. [W:] Rola Wlkpi w dziejach narodu polskiego. P. 1979, s. 113-21. Przyczynki: C. Łuczak: życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918. P. 1965, s. 62-3. Artykuły: RDSG 20: 1958 s. 174.

Neubarth* Ernest ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Neugebauer* Franciszek Ludwik ( + ) uczony. // 59b) A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3. Wwa 1997.

Neugebauer* Ludwik Adolf (1821-1890) lekarz ginekolog, położnik, prof. Uniw. Warsz., członek honorowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. -- PSB T. 22. -- SBWP-W I Monografie: +59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969. -- +59b2) R. K. Meissner: N. L. A. (1821-1890), lekarz Szpitala św. Trójcy w Kaliszu, prof. ginekologii w Warszawie. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 6: 2000. Przyczynki: R. Meissner: Światowy priorytet operacji L. A. N. AHFMHNP 36: 1973 nr 4 s. 281-93 -- +T. Heimrath: Studia uniwersyteckie L. A. N. (1821-1890) w świetle dokumentów. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1984. -- 59b2) F. Seweryn: Wędrówki po stołecznych nekropoliach. Kaliszanie w Warszawie 1992 nr 3 s. 37-9.

Neumann* Ignacy (1908-1986) ks., duszpasterz polonijny. // AMM -- Artykuły: +Rocznik AP 1947

Neumann* Kazimierz Józef (1872-1947) ks., redaktor. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Neumann* Krzysztof (czynny w l. 1673-1717) złotnik, rytownik. // PSB T. 22; WSB -- Przyczynki: Studia poznańskie. Cz. 2. P. 1954, s. 341 -- C. Stempel: Goldschmiede in Wartheland, ihre Meisterzeichen und ihre Arbeiten. Zeitschrift für Ostforschung 4: 1955 z. 4 s. 585 -- T. Nożyński: Złotnictwo poznańskie do końca XVIII w. SiMDW 6: 1960 z. 11 s. 246 -- KZSzt. V z. 3, 13, 21, 23, 27, 28, 29 -- DWP III 206

Neunhertz* Georg Wilhelm (1689-1749) malarz fresków. // PSB T. 22 -- Przyczynki: +A. Dobrzycka: J. W. N. Malarz śląski. P. 1958 -- E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska: Sztuka baroku w Wielkopolsce. BHSz 20: 1958 s. 70, 75, 91 -- S. Szymański: J. W. N., jego zapomniane prace i nieznane o nim wiadomości. Tamże 22: 1960 s. 291-5. -- T. Dobrowolski: Sztuka polska. Kr. 1974, s. 483

Ney* Karol Ferdynand (1809-1850) nauczyciel, pisarz, rysownik. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- Z. Dulczewski: Z dziejów prasy ludowej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1848-1850. Wwa 1957, s. 116, 121 -- +Dzieje Gniezna -- S. Truchim: Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915. Łódź 1967 I s. 257 -- +Nauka w Wlkp

Neycholt* (Neihold, Neuhold) Maciej ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Neyman* Kazimierz (1906-1982) lekarz chorób zakaźnych, dr AM w Poznaniu, działacz niepodl. // PTPN Źródła: K. N.: Świadectwo czasu wojny. Nurt 1975 nr 4 s. 3. Monografie: J. Juszczyk: K. N. 1906-1982. [W:] Sylwetki wybitnych przedstawicieli nauki o chorobach zakaźnych, epidemiologii i chorób zakaźnych. Red. J. Juszczyk. Kielce 1985, s. 42. -- J. Juszczyk: K. N. (1906-1982). Lekarz chorób zakaźnych. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 244-6, bibliogr. Przyczynki: J. Juszczyk: Dzoieje Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (25 lat działalności, 1958-1983). [W:] Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983. Pod red. R. Meissnera. P. 1985, s. 71-8.

Neyman* Melchior Józef (ok. 1764-1835) płk, działacz emigracyjny, publicysta. // PSB T. 22 -- Przyczynki: B. Pawłowski: Warszawa w r. 12809. Toruń 1848, 84-5, 94-5 -- S. Kirkor: Polscy donatariusze Napoleona. Londyn 1974, s. 115, 117-9, 123 -- +J. Kosim: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806. Wr. 1976

Nędzyński* (Nendzyński) Aleksy ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Nędzyński* Stefan Franciszek (1919-19) ekonomista, dyplomata, żołnierz armii gen. Andersa. // AMM

Nickelmann* Maksymilian (1875- ?) lekarz. // PTPN

Niczyperowicz* Ludwik (1898-19) chirurg. // PTPN

Nieborowski* Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Niedbalski* Michał (1864-1929) radny, działacz narodowy i sportowy. // BSB IV (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 21-3 -- Przyczynki: J. Bartnicki: Dzieje Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej. Kal. Bydg. 1980 s. 101 -- M. K. Jeleniewski: Bydgoskie wybory 1920-191939. B. 1994, s. 25, 155

Niedbalski* Stanisław (1877-1944) działacz socjlalist. // WSB

Niedbalski* Wit (1839-1921) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow. --

Niedbał* Antoni (1847-1902) ks. // PTPN; AMM

Niedbał Antoni (1872-1941) ks. // PTPN

Niedbał* Ludwik Andrzej Ignacy (1872-1937) ks., dzialacz społ. i niepodl., pisarz relig. // PSB; PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Niedojadło* Władysław (1882-1933) nauczyciel prac ręcznych. // Szkoła Kaliska Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Nieduszyński* Czesław Damian (1879-1953) prawnik, radny miejski, działacz krajoznawczy i sportowy. // BSB IV (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 213 -- J. Umiński: C. N. 1879-1953. Bydgostiana nr 6 (1969-1973) s. 60-3 -- Przyczynki: J. Bartnicki: Dzieje Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej. Kal. Bydg. 1982 s. 84 -- J. Umiński: Z dziejów Oodziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1920-1950. B. 1990, s. 8, 27, 29, 31.

Niedzielska* z Nieświckich (Nieświeżskich lub Nieświeckich) v. Chomanowska Elżbieta (1805-1883) śpiewaczka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. -- PSB T. 22.

Niedzielski* Stanisław ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Niedzielski* Szymon (1780-1836) aktor, dyrektor teatrów. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. -- PSB T. 22.

Niedźwiadek* Wacław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Niedźwiecki* Józef (1877-1932) ks. // PTPN

Niedźwiecki* Michał (1875- ?) chirurg. // PTPN

Niedźwiedziński* Bronisław (1870- ?) aptekarz. // PTPN

Niedźwiedziński* Ignacy (1875-1941) ks. // PTPN -- 20b1) Jednodniówka męczenników ku uczczeniu śp. ks. Kanonika N. i wielu innych śp. Rodaków-Jarociniaków, umęczonych i pomordowanych przez zbirów hitlerowskich za Wiarę i Ojczyznę... na dzień 3 i 4 listopada 1945 r. Jarocin 1945, 8 s.

Niegolewski* Andrzej Marcin (1787-1857) płk. WP, społecznik. // PSB; WSB -- Monografie: Sylwetki Wielkopolan 341-7 -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia I 21 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 19-20, 80, 117, 127, 166-7, 256-7, 312 -- +Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962 -- +B. Zakrzewski: Fredro i Fredrusie. Wr. 1974 -- +J. Załuski: Wspomnienia. Kr. 1976

Niegolewski* Felicjan (1868-1919) okulista, działacz społ. i polit. // PSB; PTPN; Słow. lek.; Opalenicki SB II; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: Ziemiaństwo wlkp. 323-6 -- Przyczynki: +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964 -- +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 86, 106, 150, 152, 154, 159, 173, 176, 261, 266, 328, 355, 360, 363, 391 -- +Z. Hemmerling: Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i w sejmie pruskim 1907-1914. Wwa 1968 -- +Dz. Wlkp. II --

Niegolewski* Jan Chryzostom Bonawentura (1778--1860) ziemianin, polityk. // PTPN

Niegolewski* Kazimierz (1821-1885) ziemianin. // PTPN

Niegolewski* Stanisław (1872-1948) ziemianin, działacz społ. // PSB; PTPN; Opalenicki SB II; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: Ziemiaństwo wlkp. 326-8 -- Przyczynki: + Pięććdziesiąt lat pracy Bukowskiej Spółdzielni. Buk 1957 -- +Jakóbczyk Studia III --

Niegolewski* Władysław Maurycy (1819-1885) prawnik, działacz społ. i polit. // PSB; WSB; PTPN; AMM -- Źródła: B. Schnaydrowa: Z korespondencji Józefa Kremera. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 30: 1985 s. 129-51 -- Przyczynki: +W. Jakóbczyk: Towrzystwo Oświaty Ludowej w Poznaniu 1872-1878. Roczniki Historyczne 22: 1957 -- Jakóbczyk Studia II 18, 45, 47, 58 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, 20, 82-3, 87, 98, 119, 168, 173, 175, 177, 242, 313, 332, 382 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim 1848-1850. P. 1961 -- +Tenże: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963 -- +Dz. Wlkp. II -- +Przybecki

Niegolewski* Zygmunt (1827-1901) ziemianin. // PTPN

Niegolewski* Zygmunt (1906-19) inż. rolnictwa, st. asystent UP, hodowca. // AMM -- Przyczynki: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 s. 391.

=Niekrasz* Andrzej ( + ) // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1971. Nagrody indywidualne. KMP 1972 nr 4.

Niemierkiewicz* Marian (1877-1951) księgarz, nakładca. // PSB; SPKP; PTPN --

Niemierowski* Kazimierz ( + ) // Monografie: +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Niemierza* herbu Nałęcz (zm. 1310/1314) wojewoda nakielski. // PSB T. 22 -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 49, 151, 156, 170, 172-3, 177, 196, 215-6.

Niemir* Józef (1875-1940) ks. // Martyrol.; AMM -- +Kalendarz Słowa Bożego 1948 -- +Klanowski

Niemojewski* Andrzej Ignacy (zm. 1701) kasztelan bydgoski, poseł sejmowy. // PSB T. 23

Niemojewski* Jakub ( zm. 1586) poseł sejmowy, polemista kalwiński. // PSB; InowrSB I; Nowy Korbut -- Monografie: L. Dombek: J. N. [W:] Ziemia kujawska. Red. M. Biskup. T. II. Inowr. - Włocławek 1968, s. 295-8 -- Przyczynki: F. Brach: Jakub Wujek jako Dogmatyk. Polonia Sacra 1950 z. 1-2 s. 127 i n., 151 i n. -- C. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handlu i kultury kaiżki w Poznaniu. PZach. 9: 1953 z. 11-12 s. 678-80 -- A. Kawecka-Gryczowa: Kartka z dziejów reformacji w Wielkopolsce. [W:] Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. P. 1962, s. 118-20 -- Z. Guldon: Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II poł. XVI w. Toruń 1964, s. 60, 87-8, 94, 97 16b1) J. Tazbir: Polemika J. N. z jezuitami poznańskimi. [W:] Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 235-60. -- J. Pirożyński: Sejm warszawski roku 1570. Kr. 1972, s. 28, 46, 54 -- +M. Korolko: Klejnot swobody sumienia. Wwa 1974 --

Niemojewski* Jan (zm. 1598) poseł sejmowy, polemista ariański. // PSB; InowrSB I; Nowy Korbut -- Przyczynki: Z. Szczucki, J. Tazbir: Literatura ariańska w Polsce XVI w. Wwa 1959, s. 641-44. -- W. Urban: Praktyczna działalność braci polskich wobec chłopów. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 5: 1960 s. 110 -- +L. Chmaj: Faust Socyn. Wwa 1963 -- +L. Szczucki: Marcin Czechowic. Wwa 1963 -- Z. Guldon: Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II poł. XVI w. Toruń 1964, s. 39, 94-5 -- +A. Brückner: Różnowiercy polscy. Wwa 1965 -- +S. Tworek: Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w XVI i XVII wieku. Lublin 1966 -- L. Dombek: Reformacja na Kujawach. Prace KH BTN III S. C nr 4 , 1966 s. 61-2, 66-70 -- +A. Kaweckaa-Gryczowa: Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Wr. 1974

Niemojewski* Józef (1769-1839) starosta śremski, gen. polski i francuski. // PSB T. 23 -- Przyczynki: +J. Zygmańska-Muszyńska: Wielkopolska w powstaniu kościuszkowskim. P. 1947 -- +A. Skałkowski: Z dziejów insurekcji 1794. Wwa 1949 -- +J. Wąsicki: Ziemie polskie pod zaborem pruskim: Prusy Poludniowe. Wr. 1957-- +Zarys dziejów wojskowości do 1864 . Wwa 1966 -- +J. Pachoński: Emigracja polska w Wenecji 1794-1797. KH 1968 -- +Tenże: Legiony polskie 1794-1809. Prawda i legenda. Wwa 1969-76 I-III -- +M. Handelsman: Rozwój narodowości nowoczesnej. Wwa 1973 -- +J. Nadzieja: Gen. J. Zajączek. Wwa 1976

Niemojewski* Zenon (1809?-1831?) powstaniec listopadowy. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- Szkoła Kaliska

Niemojowski* Bonawentura (1787-1835) działacz polit., poseł województwa kaliskiego, publicysta. // PSB; WSB; SPKP -- Monografie: 59b2) S. Małachowski: Bracia Niemojowscy. Ziemia Kaliska 1957 nr 5-8 s. 9-10, il. -- 59b2) S. Jaśkiewicz: Ludzie Kalisza - Bracia Niemojowscy. Ziemia Kaliska 1961 nr 21-17 s. 10. Przyczynki: +W. Knapowska: Nawroty polskich ruchów zbrojnych 1830-1834. P. 1948 -- +W. Lewandowski: Postępowa publicystyka emigracyjna 1831-1846. [Wstęp] Wr. 1961 -- OWKalisza III. 225-70, 455-6 i 479-81. -- +W. Zajewski: Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831. Łódź 1963 -- +J. Ujejski: Romantycy. Wwa 1963 -- +A. Barszczewska: Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Łódź 1965 -- +W. Zajewski: Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym 1830-1831. Gdańsk 1967 -- +C. Bloch: Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850. Wwa 1974 -- +S. Szostakowski: Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848. Olsztyn 1974 -- +J. Ziółek: Dziennik Aleksandra Krysińskiego z 1830-1831. PH 1974 -- +W. Bortnowski: Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego. Wwa 1976. -- 59b2) W. Zajewski: B. N. w schyłkowym okresie powstania listopadowego i początkach Wielkiej Emigracji. RKal. 15: 1982 s. 41-78. -- 59b2) (jn): Kaliszanie mniej znani. G. Pozn. 1984 nr 115 s. 6.

Niemojowski* Jan Nepomucen (1803-1873) ziemianin, działacz społeczno-polit., pamiętnikarz, powstaniec listopadowy. // PSB T. 23; WSB; PTPN; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr. 1970, s. 98 -- +F. Stasik: Adam Gurowski 1805-1866.. Wwa 1977

Niemojowski* Leopold (1809-1862) ziemianin, oficer wojsk pol. // PTPN

Niemojowski* Ludwik ( + ) // Monografie: +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram].

Niemojowski* Wacław Józef (1864-1939) ziemianin, marszałek kor. Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, monarchista, działacz polit. // PSB T. 23; WSB Przyczynki:+L. Grosfeld. Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918. Wwa 1962 -- +J. Molenda: Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918. Wwa 1965 -- +C. Kozłowski: Dziaałalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915-1918. Wwa 1967 -- +J. Holzer, J. Molenda: Polska w pierwszej wojnie śświatowej. Wyd. 3. Wwa 1973 -- S. Rudnicki, W. Władyka: Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej. Roczniki Historyczzne Czasopiśmiennictwa Polskiego 14: 1975 s. 434 -- +W. Władyka: Dzialalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935. Wr. 1977 -- Dziennik Michała Łempickiego z 1917 r. Opr. W. Suleja. Ze Skarbca Kultury 28: 1977 s. 104-7, 109, 114-5, 119, 121, 124, 126-7 -- +Dz. Kal. -- Ziemiaństwo wlkp. 36, 344-8.

Niemojowski* Wincenty h. Wierusz (pseud. Juvenis, Livius, Veritas) (1784-1834) poseł na sejmy Królestwa Polskiego, członek Rządu Narodowego w 1831 r., działacz polit., publicysta. // PSB T. 23; WSB; Nowy Korbut -- Monografie: 59b2) S. Małachowski: Bracia Niemojowscy. Ziemia Kaliska 1957 nr 5-8 s. 9-10, il. -- 59b2) S. Jaśkiewicz: Ludzie Kalisza - Bracia Niemojowscy. Ziemia Kaliska 1961 nr 21-17 s. 10. Przyczynki: J. Dutkiewicz: Ewolucja lewicy w powstaniu listopadowym. PH 1956 z. specjalny : Z epoki Mickiewicza s. 40-92 -- Tenże: O niektórych aspektach postępowego nurtu ideologicznego w powstaniu listopadowym. CzPH 9: 1957 z. 1 s. 283-309 -- W. Zajewski: Uwagi o celach powstania listopadowego. PH 1961 nr 2 s. 346-8, 358 -- Tenże: Wolność druku w okresie władzy Rządu Narodowego w 1831 r. CzPH 13: 1961 z. 2 s. 160-94 -- OWKalisza III 225-70, 455-6 i 479-81 -- +J. Łojek: Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830. Wwa 1966 -- +W. Zajewski: Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w powstaniu listopadowym. Gdańsk 1967 -- A. Zawilski: Stanisław Kaczkowski w kaliskiej opozycji sejmowej 1815-1830. RKal. 7: 1974 s. 113-38 -- W. Zajewski: Nieznana broszura senatora - kasztelana Antoniego Ostrowskiego z 1828 r. Rocznik Łódzki 20: 1975 s. 293-314 -- -- 59b2) (jn): Kaliszanie mniej znani. G. Pozn. 1984 nr 115 s. 6. -- Ziemiaństwo wlkp. 334-43, 345.

Niemojowski* Wincenty (1854-1926) ziemianin, działacz społ. // PSB; PTPN -- Przyczynki: Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr. 1970, s. 30

Niemojowski* Zenon ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Nieniewski* Feliks ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Niepokojczycki* Karol Tadeusz (1890-1939) dermatolog, zamordowany przez hitlerowców. // PTPN Przyczynki: 59b2) Z. Kledecki: Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Naukowego 1999 s. 107-26, il.

Niepokoyczycki* Krzysztof ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Nieradziński* Leon (1877-1945) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975, s. 47.

Nieradzki* Hieronim ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Nierychtowicz* Paweł ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 9-15.

Nierzwicki* Jan (1874-1939) dentysta, działacz region., publicysta. // PSB; PTPN

Nierzwicki* Paweł Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Niesiecki* Kasper (1682-1744) ks., jezuita, nauczyciel, kaznodzieja, heraldyk, genealog. // PSB T. 23; Nowy Korbut; WSB; Sł. historyków; SBWP-W I -- 59b) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. T. 2: N-Ż. Wwa 1985. -- Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: OWKalisza I 194 -- H. Barycz: Z kart pamiętnikarskich bbibliofila. Roczniki Biblioteczne 8: 1964 z. 3-4 s. 475-6 -- 20b2) A. A. Witusik: K. N. i jego herbarz. Mówią Wieki 20: 1977 nr 9 s. 24-5. -- +Hist. nauki -- +A. Nowosad: K. N. - krasnostawski heraldyk. Zapiski Krasnostawskie T. II 1994

Niesiołowski* Adam ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Niesiołowski* Andrzej (1899-1945) socjolog, działacz społ. // PSB; WSB; Słownik pedagogów polskich. Katowice 1988; SBKS; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: +K. Turowski: Człowiek pracy i walki. Tyg. Powsz. 1949 nr 8 -- Przyczynki: +T. Delong: Nasze prace. Wiadomości Nauczycielskie. Czasopismo nauczzycieli polskich w Niemczech. 3: 1947 nr 1 -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939.. Wwa 1966 -- Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 133, 248, 254, 256 -- +H. Przybylski: Front Morges w okresie II Rzeczzypospolitej. Wwa 1972 -- +Nauka w Wlkp. -- +B. Krzywobłocka: Chadecja 1918-1939. Wwa 1974 --

Niesiołowski* Kazimierz (1872-1949) ks., społecznik. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: J. Zaręba: Śp. ks. prałat K. N. WAG 1950 nr 5 s. 138-40 -- Przyczynki: +Nowacki II -- +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 329. -- +J. Sziling: Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. P. 1970

Niesiołowski* Stanisław (1880-1927) starosta pow. bydg., działacz narodowy i społ. // BSB I -- B. Janiszewska-Mincer: Rozwój plastyki bydgoskiej w latach 1920-1950. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984, s. 121 -- Hist. B. I 632 -- H. Kulpiński: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991, s. 26

Niesobski* Edward (1923-1944) oficer AK. // SBWP-W I -- Źródła: +E. N., J. Pfeiferówna: Dziennik harcerza i „Szarotki” (1939-1945). Wr. 1986 -- Przyczynki: +Wielkopolska walcząca 1939-1945. P. 1984 -- +A. Czubiński, Z. Szymankiewicz: Konspiracja wielkopolska 1939-1945. P. 1988 -- +E. Serwański: Ostrów Wielkopolski i jego region w okresie II wojny światowej (1939-1945). P. 1992

Niestrawski* Hipolit (-1939) powstaniec wlkp, burmistrz Gostynia. Monografie: 50b1) M. Niestrawski: H. N. - organizator władz powstańczych w 1918/1919, burmistrz miasta Gostynia, rozstrzelany przez hitlerowców w 1939 r. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1989. Gostyń 1988, s. 18-9, il. -- +50b3) W. Omieczyński: Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem. [W:] S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. + -- 50b2) E. Sperling: Patroni ulic. H. N. Gaz. Gost. 1992 nr 15 s. 31. -- 50b2) M. Niestrawska-Kajczyk: H. N. - ostatni burmistrz międzywojennego Gostynia. gaz. Gost. 1994 nr 16 s. 35, il. -- 50b2) (jędr): Gostyńskie ulice. H. N. Pan. Leszcz. 1996 nr 44 s. 12.

Nieszczewski* (Niszczewski) Franciszek Ksawery (1802-1866) ks. // PTPN; AMM

Nieszczewski* (Nieszczota) Michał Nikodem (1815-1870) działacz patriot. i społ. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Motty

Nietzig* Stanisław (1843-1908) ks., działacz patriot. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski.

Niewczyk* Stanisław (+ zm. ok. 1970) lutnik // Monografie: 54b2) E. Grabkowski: Poznański lutnik S. N. Z żałobnej karty. KMP 1970 nr 4 s. 149-52, il.

Niewęgłowski* Antoni ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Niewiadomski* Maksymilian Edward (1906-1941) lekarz kaliski zamordowany przez hitlerowców. // Przyczynki: 59b2) Z. Kledecki: Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Naukowego 1999 s. 107-26, il.

=Niewiarowski* Kazimierz ( + ) doc dr // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). Nagrody naukowe. KMP 1969 nr 3.

Niewieściński* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Niewitecki* Stanisław (1904-1969) bankowiec, przemysłowiec, numizmatyk. // PSB T. 23 -- Monografie: S. Hope: S. N. Wiadomości Numizmatyczne 1969 z. 3/4 s. 256 -- +W. Kabaj: S. N. Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne 1971

Niezabitowski*-Lubicz Edward Feliks (1875-1946) lekarz, zoolog, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych II -- Monografie: K. Simm: Śp. E. L.-N. Spraw. PTPN 13: 1945-1946 s. 191-3 -- M. Sitowski: Prof. dr E. L.-N. NL 54: 1947 z. 11-12 s. 201-8 -- Munera Poznaniensia. P. 1965, s. 375-9 -- Przyczynki: S. Brzozowski, M. Tobiasz: Z dziejów rybactwa małopolskiego. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej S. B z. 9, 1964 s. 74, 76, 78, 94 -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970, s. 317-9 -- Nauka w Wlkp. 605-37 -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983, s. 368, 378, 384, 395, 402, 518.

=Nieznany z imienia bp pozn. w latach 984-991/92. // Nowacki T. 2, s. 42.

Nieżychowski* Józef (1799-1867) ziemianin. // PTPN; AMM

Nieżychowski* Karol (1855-1939) ziemianin, działacz społ., powstaniec wlkp. // PTPN

Nieżychowski* Kazimierz (1892-19) powstaniec wlkp., major WP. // WSB; Kawal. VM; SBWP-W I -- Monografie: +B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1989 -- Przyczynki: +A. Wesołowski: Organizacje i działania artylerii wielkopolskiej (1918-1919). [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Kościan 1975 -- +Tenże: Działalność K. N. jako organizatora artylerii w powstaniu wielkopolskim. [W:] Czyn zbrojny powstania wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1984 -- +B. Polak: Wojsko wielkopolskie 1918-1920. Koszalin 1990

Nieżychowski* Tadeusz (1900-19) powstaniec wlkp., uczestnik wojny 1939, oficer armii gen. Andersa. // AMM

Nigricius* (Nigritius) Wojciech ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Nikisch* Jan Jacek (1910-1996) adwokat, kierownik antyhitlerowskiej org. „Ojczyzna”. // Enc. konsp. wlkp. -- Źródła: +J. J. N.: Organizacja „Ojczyzna” w latach 1939-1945. Więź 1985 nr 10-11-12 -- Przyczynki: Z. J. Jaroszewski: J. J. N. w moich wspomnieniach. KMP 65: 1997 nr 3 s. 297-301, il.

Niklaus* Jan (1849-1880) lekarz. // PTPN; AMM

Niklaus* Julian (? -1872) inspektor domów poprawczych, powstaniec 1830. // PTPN

Niklewski* Bronisław (1879-1961) fizjolog roślin, prof. UP i WSR w Poznaniu // PSB; WSB; PTPN; Słow. biologów; Biogramy uczonych V -- Monografie: 54b2) J. Wojciechowski: Wspomnienie pośmiertne o B. N. KMP 29: 1961 nr 2 s. 109-11, il. -- Prof. dr B. N. Spraw. PTPN 1961 nr 1 s. 206-21 -- J. Wojciechowski: B. N. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej Seria B z. 23, 1972 s. 117-24 -- M. Adamczewska-Jackowiak: Materiały B. N. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1979 nr 22 s. 107-44 -- J. Matysiak: O B. N. - współtwórcy Wydziału Rolniczo-Leśnego UP na Sołaczu. KMP 67: 1999 nr 3 s. 224-31 -- Przyczynki: Z. Gumińska: Zarys historii badań nad fizjologiczną aktywnością próchnicy glebowej. Postępy Naukowe Rolnictwa 6: 1959 nr 5 s 127-40 -- W. Kunicki-Goldfinger: B. N. jako mikrobiolog. Acta Microbiologica Polonica 10: 1961 s. 123-7 -- M. Wachowski: Geneza Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1926. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej S. B 11: 1966 s. 153-200 -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970, s. 326-7 -- Bibliografia prac B. N. Studia z Dziejów Nauki Polskiej Seria B z. 23, 1972 s. 125-30 -- J. Broda: Historia powstania Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Studia i Materialy z Dziejów Nauki Polskiej S. B. 23: 1972 s. 179-2117 -- +Nauka w Wlkp. -- A. Żabko-Potopowicz: Pionierzy postępu w rolnictwie polskim. Wwa 1977, s. 209-10 -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983, s. 465, 513

Niklewski* Józef Stanisław (1835-1904) lekarz, społecznik, powstaniec 1863. // PSB; PTPN -- Przyczynki: +Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963 -- +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968

Nikodemowicz* Józef (1869-1931) prawnik, wicewojewoda pozn. // PSB; PTPN

Nikoleizig* Brunon (1904-1945) oficer WP i AK. // Enc. konsp. wlkp.

Niwiński* Jan ( + ) prawnik, oficer powstania listopadowego 1830/31. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Niwiński* (właśc. Księżyk) Jan Mieczysław (1900-1972) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Niziński* Stanisław (1848-1932) ks., działacz społ. i polit. // WSB; Członkowie tajnych tow.

Noak* Teodor (1878-1942) ks. // PTPN

=Nogajówna* Kazimiera ( + ) // +54b2) A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Dokończenie). Nagrody kulturalne. KMP 1976 nr 3.

=Nogala* Teodor (1919-73) ks. Monografie: 16b2) M. Banaszak: Ks. T. N. 1919-1973. MK 25: 1974 nr 12 s. 276-8.

Noji* Józef (1909-1943) lekkoatleta, olimpijczyk. // PSB T. 23 -- Przyczynki: S. Mielech: Sportowe sprawy i sprawki.. Wwa 1963, s. 264-6 -- Legia 1916-1966. Historia, wspomnienia, fakty. Wwa 1966 , s. 168-70, 185-8, 203, 227, 229, 234. -- A. Jucewicz, W. Stępiński: Chwała olimpijczykom. Wwa 1968, s. 66-9 -- M. Szymkowiak: Jeden bieg. [W:] Pół wieku Królowej. Wwa 1969, s. 47-9, 51-2 -- +W. Bartoszewski: Warszawski pierścień śmierci 1939-1944. Wwa 1970 --

Noniewicz* Antoni ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Norwid* Cyprian Kamil ( + ) w Wielkopolsce. -- +Z. Muszyńska: Na wielkopolskim tropie N. [W:] Literackie przystanki nad Wartą. Pod red. Z. Szweykowskiego. P. 1962.

Noryśkiewicz* Jan Kanty Bolesław (1876-1961) ks.., nauczyciel gimn. // PSB T. 23: Martyrol.; Nauczyciele MM -- Monografie: B. Sikorski: Śp. ks. dr J. N. MK 1962 nr 7 s. 235-40 --

Nosalski* Paweł ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Nosek* Jan Józef (1880-1959) działacz ruchu ludowego, poseł. // PSB T. 23 -- Źródła: +Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego. Wwa 1966-7 II-III -- Klub parlamentarny PSL-Piast 1926-1931. Protokoły posiedzeń. Wwa 1969 -- Przyczynki: [S. Kunzz} Ska: Wspomnienia starego działacza ludowego. Gazeta Chłopska 1957 nr 23 s. 3 -- +A. Dobieszewski, Z. Hemmerling: Ruch ludowy w Wielkopolsce 1945-1949. Wwa 1971 -- +Z. Hemmerling: Ruch ludowy w Wielkopolsce 1919-1939. Wwa 1971

Noskowic* (Noskowicz) Jan (ok. 1606- 0k. 1690) ks., pisarz teologiczny. // PSB T. 23 -- Przyczynki: Nowacki II 696, 706

Noskowicz* Mieczysław (1878-1959) dziennikarz, wydawca, powstaniec wlkp. // PSB T. 23 -- Przyczynki: W. Kokociński, J. Kurzawa: Z dziejów Kępna. P. 1960, s. 174 -- Związek Nauczycielstwa Polskiego w Wielkopolsce 1920-1961. P. 1963, s. 27 -- T. Perkowska: Zakłady Graficzne Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu i ich działalność wydawnicza (1894-1939). Roczniki Biblioteczne 9: 1965 z. 3-4 s. 316, 349 -- Krajna - Kujawy - Pałuki i Pomorze w czasie powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza. 4: 1967-8 s. 66 -- Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973, s. 197-8 -- J. Kamiński: Dzieje drukarstwa w Świeciu. Świecie n/Wisłą 1976, s. 7-8 --

Noskowski* Andrzej (1492-1567) proboszcz w Wąsoszy, kanonik gnieźn., bp płocki. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +W. Pociecha: Mikołaj Dzierzgowski arcybiskup gnieźnieński. Kr. 1947 -- +Nowacki II -- +I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz : Cztery wieki Mazowsza. Wwa 1968 -- +Dzieje Płocka. Płock1973 -- +A. Sucheni-Grabowska: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1 Wr. 1974

Noskowski* Franciszek ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Noskowski* Jan Chrzciciel ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Noskowski* Witold (1873-1939) dziennikarz, krytyk teatr. i muz. // PSB; WSB; SMP; Nowy korbut -- Monografie: 20b2) T. Roszkiewicz: Biografia W. N. Spraw. PTPN 70: 1963 s. 279-81. -- A. Mężyński: W. N. Teatr 1968 nr 18 s. 8-9 -- R. Pollak: W. N. [W:] Poznańskie wspominki z l. 1918-1939. P. 1973, s. 381-5 -- S. Wasylewski: Dwaj Noskowscy. [W:] Wspomnienia i szkice znad Warty. 1973, s. 181-7 -- Przyczynki: +S. Lam: Życie wśródm wielu. Wwa 1968 -- A. Mężyński: Poznańska krytyka teatralna w l. 1919-1939. KMP 1970 nr 3 s. 69-81 -- +W. Zechenter: Upływa szybko życie. Wyd. 2 Kr. 1975.

Noskowski* Zygmunt (pseud. Łada) (1880-1952) aktor, reżyser, dyektor teatru, pedagog. // PSB T. 23; WSB; Sł. Teatr.-- Monografie: S. Wasylewski: Dwaj Noskowscy: Witold i Zygmunt. [W:] Wspomnienia i szkice znad Warty. P. 1973, s. 181-7 -- Przyczynki: +Siedlecki (Grzymała-Siedlecki): Rozmowy z samym sobą. Kr. 1972 -- +S. Kaszyński: Teatralia Kaliskie. Łódź 1972 -- J. Koller: W poznańskich teatrach. [W:] Poznańskie wspominki z l. 1918-1939. P. 1973, s. 487-8 -- +Siedlecki (Grzymała-Siedlecki): Świat aktorski moich czasów. Wyd. 2. Wwa 1973 -- Z. Koczanowicz: Czterdzieści lat to niewiele. Wwa 1976, s. 112, 120-2, 132, 136 -- +Z. Wilski: Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1844. Wr. 1978.

Noskowski* Zygmunt ( + ) kompozytor. // 59b2) T. Lubawy: Owacje dla kompozytora „Grajka wędrownego”. Z księgi pamiątkowej KTM na Parnas. Kalisia 1993 nr 4; 1994 nr 5 s. 19, il.

Nostitz*-Jackowski Henryk zob. Jackowski-Nostitz Henryk

Nowacki* Alfred (1896-1945) // 59b2) K. Pierzchlewski: Zapomniany „Herr Direktor”. Kalisia Nowa 1998 nr 1 s. 16, il.

Nowacki* Edward (działał 1868-91) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Nowacki* Florian Wojciech (1902-1957) chirurg, urolog, prf. AM we Wr.iu, uczestnik wojny 1939. // Album chirurgów polskich; AMM -- +Rocznik Lekarski 1948

Nowacki* Ignacy (1872-1943) ks., działacz społ. i niepodl. // PSB T. 23; PTPN -- Przyczynki: W. Kokocińński, J. Kurzawa: Z dziejów Kępna. P. 1960, s. 93-5, 97 -- Udział. duch. 95, 97-9 --

Nowacki* Józef (1893-1964) ks., historyk, archiwista. // SPKP; Teolodzy; PSB; WSB; PTPN; Sł. historyków -- Źródła: Monografie: 20b1) M. Banaszak: Ksiądz J. N. - historyk Kościoła w Polsce. (Pośmiertne wspomnienia o działalności naukowej i pedagogicznej). [W:] J. N.: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. 2. P. 1964, s. 967-74 [m. in. bibliogr.]. -- Tenże: Śp. ks. prof. J. N. Tyg. Powsz. 1964 nr 21 s. 5 -- 16b2) S. Hain: Śp. ks. J. N. Przew. Kat. 54: 1964 s. 226. -- W. hist. wlkp. 287-93 -- K. Karłowski: Śp. ks. J. N. MK 1965 nr 5 s. 116-7 -- Przyczynki:

Nowacki* Lech (1912-1943) oficer WP, działacz konspiracyjny. // PSB T. 23 -- Przyczynki: J. Iżycki, A. Wiśniewski: Poznańskie dzieci. WTK 1958 nr 47 s. 9 -- T. Jankowski: O ruchu oporu w Wielkopolsce. Białej plamy nie było. Za i Przeciw 1966 nr 9 s. 11, nr 10 s. 11 -- Serwański 329-30, 332 -- E. Duraczyński: Wojna i okupacja. Wrzesień 1939 - kwiecień 1943. Wwa 1974, s. 153

Nowaczkiewicz* Józef (1882-1941) ks. // PTPN

Nowaczyński* Michał Napoleon (1806-1848) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Nowak* Alojzy (1894-1939) ppłk WP, pwstaniec wlkp. i śląski. // PSB T. 23 -- Źródła: +Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł. Wwa 1968 -- Źródła do dziejów powstań śląskich. Wr. 1974 III cz. 1 -- Raport Macieja Mielżyńskiego o sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1920-1921. Opr. B. Woszczyński. Teki Archiwalne 1977 nr 16 s. 91, 106 -- Monografie: S. Wilczek: A. N. Poglądy 1967 nr 23 s. 3, 1973 nrr 21 s. 2 -- Przyczynki: A. Ciszak: Września i powiat wrzesiński w okresie powstaniaa wielkopolskiego 1918/19. Września 1968, s. 9, 48-53, 59, 73, 88, 90-1, 112, 126, 139, 153, 170-1 -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 -- +A. Zawilski: Bitwy polskiego września. Wwa 1972 I-II -- +J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-1920-1921. Wwa 1973 -- +L. Głowacki: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrzesniowej. Wwa 1975 --

Nowak* Bartłomiej (1823-1890) chłopski przywódca powstania 1863 na Kujawach. // PSB; InowrSB I ( i fot.) -- Monografie: W. Rogowski: Kujawski Szela. Pomorze 1963 nr 5 s. 1-2 -- +J. Podgóreczny: Chłopski przywódca w Powstaniu styczniowym na Kujawach (Bartek N.). Mówią Wieki 1981 nr 7 -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Wr. 1953 -- P. Dzianisz: Powstanie styczniowe na Kujawach. B. 1966, s. 62-71 -- +J. Łukaszewski: Pamiętnik z lat 1862-1864. Wwa 1973

Nowak* Franciszek (1889- ?) lekarz. // PTPN

Nowak* Franciszek (1880-1942) ks., powstaniec wlkp. // Martyrol.; PTPN; Członkowie tajnych tow.

Nowak* Ignacy (1887-1966) ginekolog, działacz społ. i polit., powstaniec wlkp. i śląski. // PSB; PTPN; Kto był; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: J. Baron: Dr med. I. N. Ginekologia Polska 1967 nr 7 s. 697-9 -- Przyczynki: A. J. Gawrysz: Hotel Lomnitz. Katowice 1947, s. 18 -- +K. Brożek: Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie 1918-1922. Katowice 1973 -- +J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich. Wwa-Wr. 1973 -- +Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Gdańsk 1977 -- M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana w Śremie. PZach. 34: 1978 nr 5/6 s. 194-5, 197-201.

Nowak* Jan (1892-1969) prawnik. // Monografie: +59b2) S. Mróz: J. N. (03.02.1892-02.04.1969). [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Nowak* Józef ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Nowak* Konstanty (1873-1930) ks. // PTPN

Nowak* Leon ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Nowak* Leszek ( + ) doc. dr hab. // +54b2) A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Dokończenie). Nagroda Młodych - Nagroda Naukowa: doc. dr hab. L. N. KMP 1976 nr 3 s. 100-1.

Nowak* Mieczysław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Nowak* Stanisław (1877-1957) ks. // Martyrol.; PTPN; AMM --Przyczynki: +Klanowski -- Artykuły: +Rocznik AP 1947

Nowak* Tadeusz Henryk (1908-1983) dziennikarz, felietonista, satyryk. // Monografie: 54b2) Z. Dohnke: T. H. N. (1908-1983). Z żałobnej karty. KMP 1985 nr 2 s. 130-2, il.

Nowak* Walerian Teodor (1919-) ekonomista, dyr. Miastoprojektu w P., uczestnik wojny 1939. // AMM -- Artykuły: Nurt 25: 1989 nr 9 s. 26-7

Nowak* Zbigniw Jerzy (1919-1993) historyk literatury, edytor. // 59b) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 6. Wwa 1999.

=Nowak* Zdzisław ( + ) dr hab. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1964. Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1965 nr 3. -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972] (dokończenie). Nagrody naukowe. KMP 1973 nr 4.

Nowak* - Sługocka Ludmiła (1901-1972) pedagog, germanistka. // Monografie: S. Pieczara: Doc. dr habil. L. N.-S. Spraw. PTPN 1972 nr 2 s. 176-8 -- C. Załubska: L. N.-S. (1901-1972). Dorobek uporu i pracy. Wzniosła naukę ponad granice. [W:] ZiZM 300-5.

Nowakowska* z Kaczkowskich Teofila (właśc. Felicjanna) (ok. 1840-1933) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Nowakowski* Ignacy (1803-1833) aktor, śpiewak. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Nowakowski* Jerzy ( + ) artysta plastyk // +54b2) M. Błoch, A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. Część trzecia. Nagrody Kulturalne. KMP 1976 nr 1. -- +54b2) K. Pajowa, T. Świtała: Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie Kultury i Sztuki za rok 1984. Zespół autorów i projektantów pomnika Armii „Poznań”. KMP 1985 nr 2.

Nowakowski* Kazimierz Bonawentura (1879-1952) chirurg, prof. tytul. UP. // PSB; WSB; PTPN Monografie: J. Moll: K. N. Spraw. PTPN 19: 1955 s. 170-4 -- A. Krokowicz, H. Basińska: K. N. i jego wkład do chirurgii polskiej. Ziemia Kujawska 1974 t. 4 s. 186. -- 54b2) J. Markowski: K. N. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci. Aneks: Wykaz prac K. N. KMP 45: 1977 nr 4 s. 31-43, il. -- Sylwetki Chirurgów Polskich. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk - Łódź 1982, s. 150-1. -- J. Markowski: K. N (1897-1952). Chirurg. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 247-9, bibliogr. Przyczynki: W. Kowalenko: tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940-1945. P. 1961, s. 92, 217. -- R. Drews: Krótki rys historyczny chirurgii w Wielkopolsce. Polski Przegląd Chirurgiczny 1960 s. 792-3. -- Alma Mater Posnaniensis. B. 1970, s. 46-8 -- M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu. P. 1971, s. 49 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1972 -- +25 lat Akademii Medyccznej w Poznaniu 1950-1975. P. 1974 -- E. Wawrzyniak: Operacja „Waldkater”. Wwa 1975, s. 104 -- +Tajne nauczanie medycyny i farmacji w latach 1939-1945. Wwa 1975 -- J. Alkiewicz: Służba sanitarna w powstaniu. Nurt 1977 nr 12 s. 6-8. -- +A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wwa - P. 1978 -- J. Markowski: Działalność patriotyczna chirurga K. N. [W:] Pamiętnik XII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Łódź 14-16 września 1979. Łódź 1981, s. 182-90. -- +Pomniki miasta Poznania. P. 1983. Artykuły: +Za i Przeciw 1979 nr 28 s. 20 -- Tydzień 1979 nr 12 s. 10-11; nr 18 s. 17.

Nowakowski* Lech (pseud. Neuman) (1830-1872) aktor, śpiewak, dyrektor teatru. // PSB T. 23; 59b) Sł. Teatr. -- Przyczynki: +K. Estreicher: Teatra w Polsce. Wwa 1953 II-III -- +K. Chłędowski: Pamiętniki. Kr. 1957 I

Nowakowski* Leon (1913-1939) bł., ks. // Monografie: Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. W. Moroza. Wwa 1996, s. 263-5

Nowakowski* Mieczysław (1886- 1945) lekarz. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow.

Nowakowski* Stanisław (1868-1937) lekarz. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Nowakowski* Stanisław (1889-1942) dziennikarz, działacz niepodl. i społ. // Or. Słow.; PSB; WSB; BSB II (i fot.) -- Monografie: +F. Mincer: Redaktor S. N. Kal. Bydg. 1982, 1983, 1984 -- Przyczynki: Z. Lietz: Plebiscyt na Powiślu Warmii i Mazurach w 1920 roku. Wwa 1958, s. 108, 110, 112-3, 117, 122, 124, 151, 154 -- P. Sowa: Po obu stronach kordonu. Olsztyn 1969, s. 57, 59-61, 96, 98 -- Wspomnienia powstańców wielkopolskich. P. 1970, s. 71, 73, 75 -- T. Grygier: Warmińska Rada Ludowa w okresie rokowań pokojowych w Paryżu. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 13: 1971 s. 114, 116-7, 119, 129, 153 -- M. Lengowski: Na Warmii i w Westfalii. Wspomnienia. Wwa 1972, s. 32, 144, 147-8, 156 -- W. Wrzesiński: Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w roku 1920. Olsztyn 1974, s. 33, 37, 44, 46, 48, 51-2, 56, 59, 76, 78, 109-10, 116, 125, 143-4, 157, 174-5, 183-4, 187 -- J. Chłosta: Wydawnictwo „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1918-1939. Olsztyn 1977, s. 97 -- Tenże: Seweryn Pieniężny (1890-1940). Olsztyn 1980, s. 40, 46, 83, 92, 121 -- W. Wrzesiński: Warmioa i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945. Wwa 1984, s. 155, 193, 198-9, 228, 231 -- W. Pepliński: Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939. Gdańsk 1987, s. 153, 173-4, 385 --

Nowakowski* Stanisław Tomasz (1888-1938) geograf, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN. -- Monografie: 15b2) Barciński Florian: S. N. Uwagi o życiu i dziełach. MW 1948 nr 4 s.3-12. -- 20b2) F. Barcinski: S. N. - wielki geograf marksista. Nauka Polska 12: 1964 nr 2 s. 252-62 -- S. N. W dwudziestąpiątą rocznicę zgonu (1938-1963). Pr. zbiorowa pod red F. Barcińskiego. Wwa 1965, 114 s. -- 15b1) M. Fleszar: S. N. [W:] Dziesięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy. Wwa 1967, s. 435-49. Przyczynki: Wyższa Szzkoła Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1956. P. 1956, s. 12, 17-9, 326 -- 15b2) F. Barciński: O dorobku geograficznym S. N. PGeogr. 28: 1958 z. 1 s. 81-103 [z wykazem prac]. -- Dziewięć wieków geografii polskiej. Wwa 1967, s. 435-49 -- =15b1) J. Babicz: Wpływ nauki radzieckiej w geograficznym dorobku S. N. (1888-1938). [W:] Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. II polsko-radzieckie sympozjum, Leningrad 12. VI. - 19. VI. 1972. Streszczenie referatów. Wr. 1972. -- +Nauka w Wlkp.

Nowakowski* Tadeusz (1894-1958) ks. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski -- Artykuły: +Rocznik AP 1947

Nowakowski* Tadeusz (1917-1996) pisarz, działacz emigracyjny. // B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich naa obczyźnie 1939-1980. Wwa 1992; Słownik pisarzy województwa bydgoskiego. Cz. 1. B. 1993; Polscy pisarze; BSB V (i fot.); Znaki -- Monografie: T. N. Honorowy Obywatel Bydgoszczy. Bydgoski Informator Kulturalny I 1994 (wyd. specjalne) -- Przyczynki: M. Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Wr. - Wwa - Kr. 1992, s. 116, 125, 137, 141, 146, 151, 165, 184-7, 299, 337, 377-8, 383, 388, 391, 411 -- J. Nowakowski: Szczęśliwe lata gorzki czas czyli urodzony w Bydgoszczy. B. 1996, passim -- Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945-1990. Praca zbiorowa. Londyn 1995, s. 204, 208, 217, 219, 242, 327 -- Pomoc krajowi przez niepodległościowe uchodźstwo 1945-1990. Praca zbiorowa. T. V. Londyn 1995, s. 62, 64, 72 -- Kierownictwo Obozu Niepodległościowego na Obczyźnie 1945-1990. T. III. Londyn 1996, s. 155, 330, 510, 651

Nowakowski* Tadeusz Wacław (1898-1973) muzykolog, pedagog, publicysta muz. // WSB

Nowakowski* Wincenty (+ zm. ok. 1960) prof. // Monografie: 54b2) B. Romińska: Wspomnienie pośmiertne o prof. W. N. Z żałobnej karty. KMP 1960 nr 3 s. 94-6, il.

Nowakowski* Witold (1875-1935) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975, s. 48

Nowakowski* Wojciech (1816-1869) ks., nauczyciel gimn., prof. Seminarium Duchownego w Gnieźnie. // AMM; Nauczyciele MM -- Przyczynki: Motty II 275-6, 542.

Nowicka* Izabela Izydora (działała od 1869 - zm. ok. 1935) śpiewaczka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Nowicka* Julia (działała 1903-04) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Nowicka* z Zielińskich Józefa (ur. ok. 1847 - działała do 1887) aktorka, dyrektor teatru. // 59b)Sł. Teatr.

Nowicki* (działał 1901-09) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Nowicki* Bronisław Zygfryd (1907-1981) grafik, działacz kult. // BSB III (i fot.) -- Monografie: A. Borucka-Nowicka: B. Z. N. Kronika Bydgoska T. XII 1990 s. 254-5 -- Przyczynki: Grafika okręgu toruńskiego i bydgoskiego w 25-lecie PRL. Katalog Wystawy. Toruń 1970, passim -- R. C. Jaskuła: Plastyka bydgoska 1945-1976. B. 1980, s. 14, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 56, 103-4 -- A. Sucharska: Kultura Bydgoszczy w latach 1945-1980. [W:] Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980. Praca zbiorowa pod red. S. Michalskiego. Wwa - P. 1988, 242-3, 248

Nowicki* Edmund (1900-1971) bp gdański, bp gorzowski, członek Rady Nadzorczej Księgarni Św. Wojciecha, kanclerz kurii metropolitarnej w Poznaniu. // PSB; Martyrol.; Kanoniści; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: 16b2) [A. Hlond]: Dekret Prymasa polski Kardynała Hlonda. Prezbiterium 2: 1974 nr 6-8 s. 9-10 [ustanowienie ks. E. N. administratorem apostolskim w Gorzowie]. Monografie: L. Kaczmarek: Pasterz i ojciec Kościoła gdańskiego. Miesięcznik Diecezjalny Gdański 15: 1971 s. 107-12. -- 16b2) R. Mieliński: Bp E. N. Przew. Kat. 1971 nr 15 s. 132-3. -- 16b2) Z. Szuba: Ksiądz biskup E. N. 1900-1971. Życie i Myśl 1971 nr 4 s. 136-9. -- J. Kleinert: Biskup E. N. - ordynariusz diecezji gdańskiej. Tamże 20: 1977 s. 258-67 -- K. Śmigiel: Ks. E. N. (1900-1971). Pasterz i ojciec. [W:] ZiZM 291-9 -- Przyczynki: Annuario Pontificio [Vaticano] 1957 s. 736; 1965 s. 163. -- J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957, s. 180 (mylna data pierwszego uwięzienia w Dachau) -- A. Baciński: Dzieje diecezji gdańskiej w ostatnim XX-leciu (1945-1965). NP 22: 1965 s. 150-82 -- M. Chorzępa: Rozwój organizacji kościelnej Na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1960. NP 22: 1965 s. 113-81. -- +M. Rode: Relacja z konspiracyjnej pracy oświatowo-szkolnej i opiekuńczo-społecznej w latach 1939-1944. Roczniki Teologiczne 17: 1975 z. 1 -- +R. Marek: Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich i północnych. Wwa 1976 -- 16b2) Słowo pożegnalne śp. ks. biskupa E. N. ordynariusza diecezji gdańskiej skierowane do diecezjan z dnia 27 lutego 1971 roku. Wrocławskie Wiadomości Kościelne 26: 1971 nr 5 s. 143-4 -- +B. Kominek: W służbie Ziem Zachodnich. Wr. 1977 -- .

Nowicki* Felicjan (1885-1942) ks. // PTPN

Nowicki* Franciszek (Ksawery) ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Nowicki* Jan Ludwik (1858-1936) kupiec, pionier ruchu sokolego w Wlkp. // PSB T. 23 -- Przyczynki: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 23, 27, 29 -- +A. Ryfowa: Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźxstwa w Niemczech (18844-1914). P. 1976

Nowicki* Jan Marian (1876-1955) malarz, scenograf. // WSB -- Przyczynki: +Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wr. 1974

Nowicki* Krzysztof (1940-1997) pisarz, krytyk literacki. // Znaki

Nowicki* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Nowicki* Stanisław (1870-1948) drukarz, działacz polit., marszałek Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. // PSB T. 23 -- Przyczynki: +Z. Dworecki: Polskie rady ludowe w Wielkopolsce 1918-1920. P. 1962 -- T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1939. P. 1965 -- +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 144, 266, 275-7, 355, 359-60, 363-4 -- +Z. Hemmerling: Poslowie polscy w parlamencie Rzeszy niemieckiej i w sejmie pruskim 1907-1914. Wwa 1968 -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Praca zbiorowa. P. 1968 -- +Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1969 -- +T. Monasterska: Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920Wwa 1970 -- C. Demel: Utworzenie Narodowego Stronnictwa Robotników w Wielkopolsce. Z Pola Walki 1972 nr 4 -- C. Demel: Rozwój życia politycznego w Wielkopolsce na przełomie 1918-1919 roku. SiMDW 1974 z. 1 s. 53, 65-6, 74 -- Tenże: Stanowisko wychodźstwa westfalsko-nadreńskiego wobec Wielkopolski w okresie rządów Komisariatu NRL. PZach. 1974 nr 2 s. 195, 197, 205 -- J. Pietrzak: O reprezentację byłego zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym w 1919 r. Dzieje Najnowsze 1976 z. 4 s. 3-20 -- +H. Szareyko: Powstanie Narodowej Partii Robotniczej. Więź 1976 nr 3.

Nowicki* Stanisław Karol (1893-1972) chirurg, prof. AM w Poznaniu. // PSB; WSB; Monografie: Kron. AM 1959 II s. 10-6 -- 54b2) A. Piskorz: Prof. dr S. K. N. Z żałobnej karty. KMP 41: 1973 nr 4 s. 116-9, il. -- R. Drews: Sylwetki siedmiu wybitnych chirurgów polskich ubiegłego XXX-lecia. Polski Przegląd Chirurgiczny 46: 1974 nr 7 s. 952-3 -- A. Piskorz: S. K. N. (1893-1972). Chirurg. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 250-2. -- Przyczynki: W 50-lecie rozwoju nauk medycznych w Poznaniu 1920-1970. P. 1969, s. 27, 101-2.

Nowicki* Tadeusz (+ zm. ok. 1970) grafik, karykaturzysta // Monografie: 54b2) T. Pasikowski: T. N. (NOT). Z żałobnej karty. KMP 1970 nr 4 s. 152-5, il.

Nowikow* (Cholewo) Wiktor ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Nowińska* (działała 1900-03) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Nowińska* z Werowskich v. Skarzyńska Domicela (ok. 1792-1880) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Sł. Teatr.

Nowiński* Bolesław Zbigniew kazimierz (1829 lub 1832-1867) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Nowiński* Kajetan (ok. 1795-1857) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Sł. Teatr

Nowiński* Marian Bronisław (1897-1977) botanik, rolnik, doc. WSR w P. // WSB -- Przyczynki: +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- J. Lutomski: Instytut Przemysłu Zielarskiego, krajowe centrum badań i szkolenia. Wwa - P. 1977, s. 83 i n. -- Artykuły: +Herba Polonica 23: 1977 nr 4 s. 337-8 -- +Nowe Rolnictwo 1977 nr 24 s. III --- +Chrońmy Przyrodę Ojczystą 34: 1978 nr 5 s. 56-8.

Nowiński* Piotr ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Nowiński* Tomasz (ok. 1746-1830) wikariusz w Gnieźnie, proboszcz skaryszewski, bp krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2

Nowodworski* Adam (1572-1634) kanonik gnieźn., opat komendatoryjny przemęcki, bp pozn., bp kamieniecki, bp przemyski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 105. -- Przyczynki: J. Seredyka: Sejm w Toruniu z 1626 roku. Wr. 1966, s. 66, 71, 80, 83, 87, 161

Nowodworski* Bartłomiej ( + ) komandor pozn.

Nowodworski* Dobrogost [z Nowego Dworu] z Nałęczów (?-1402) bp pozn., abp gnieźn., kapelan króla Ludwika Węgierskiego. // WSB; EK; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 75-6. Przyczynki: J. Ochmański: Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. P. 1972, s. 10.

Nowodworski* Michał (1831-1896) prof. Akademii Duchownej w Warszawie, bp płocki, wydawca „Encyklopedii Kościelnej”, publicysta, historyk Kościoła, biblista, tłumacz. // 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983. -- Sł. historyków -- Szkoła Kaliska

Nowosielski* Feliks (pseud. Zdzisław) (1800-1864) oficer WP, działacz emigracyjny. // PSB T. 23.

Nowosielski* Franciszek ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Nowosielski* Stanisław [pseud. Joga] (1895-?) nauczyciel - polonista. // Szkoła Kaliska Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Nowosielski* Stanisław Feliks (1895-1972) nauczyciel, aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994. Monografie: 59b2) S. F. N. (1895-1972), aktor. [W:] Almanach sceny polskiej 1972/73. Pod red. K. A. Wysińskiego. Wwa 1974, s. 191.

Nowosilcow* Nikołaj Iwanowicz ( + ) gubernator kaliski. // +59b2) Ł. Chimiak: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim. Szkic do portretu zbiorowego. Wr. 1999.

Nowowiejski* Felicjan (1689-1760) dominikanin, historyk zakonu, poeta. // PSB T. 23

Nowowiejski* Feliks (1877-1946) kompozytor, organista dyrygent, pedagog. // PSB; Dyrygenci; SMP; WSB; B, Schäffer: Leksykon kompozytorów XX wieku.Cz. 2 Kr. 1965 -- Monografie: 54b2) J. Młodziejowski: Śp. F. N. KMP 19: 1946 s. 3-7. -- H. Majkowski: F. N. PWlkpi 2: 1946 nr 3 s. 78-81 -- T. B.: F. N., wielki syn Warmii. Świat i My 5: 1955 nr 185 s. 1. -- 20b1) W. Ogrodziński: F. N. z Barczewa na Warmii. Olsztyn 1957, 18 s. nlb., il. -- F. M. i K. Nowowiejscy: Dookoła kompozytora. P. 1968, 304 s., il -- 20b1) F. N. W setną rocznicę urodzin. Pod red. J. Krassowskiego. Gdańsk 1978, 200 s. R: L. Mokrzecki, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 22: 1978 nr 4 s. 627-9. -- J. Boehm: F. N. Artysta i wychowawca. Olsztyn 1985, 210 s. Przyczynki: 54b2) J. Młodziejowski: Pogrzeb F. N. KMP 14: 1946 s. 69-70. -- =16b2) A. F. Kowalkowski: N. w Pelplinie. Ze skarbu wspomnień. Studia Pelplińskie 4: 1974 s. 277-83 [dot. koncertu w Seminarium Duchownym w 1924 r.]. -- =20b2) J. Boehm: Sesja naukowa poświęcona F. N. w stulecie jego urodzin. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 21: 1977 nr 2 s. 263-7 [6-7 II 1977 Olsztyn]. -- 20b2) J. Boehm: Współpraca F. N. i Marii Zientarówny w zakresie zbierania i wydania utworów o tematyce warmińskiej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku 16: 1977 s. 17-31. -- 20b1) J. Podgóreczny: Bydgoskie rękopisy Roty M. Konopnickiej i F. N. B. 1980, 32 s., il.

Nowowiejski* Kazimierz (zm. ok. 1973) // Monografie: 54b2) F. M. Nowowiejski: K. N. Z żałobnej karty. KMP 1973 nr 4 s. 119-23, il.

Nowowieyski* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Nożyński* Zbigniew ( + ) // -- +54b2) T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego. KMP 1961 nr 4 s. 139.

=Nycek* Franciszek (1893-1974) z Ziemi Lubuskiej. // Monografie: 20b2) M. Pietrzak: F. N. (1893-1974). PLub. 6: 1976 nr 2 s. 113-8.

Nycz* Michał Adam (1909-1939) historyk, wicedyrektor Biblioteki Miejskiej w B. // SPKP; PSB; Sł. historyków; BSB II (i fot.) -- Monografie: W. Konopczyński: M. N. (1909-1939). KH 53: 1946 z. 3-4 s. 564-5 -- J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 218-9 -- F. Mincer: Dr M. N. Kal. Bydg. 1970 s. 132-6 -- Przyczynki: Groby mówią. Księga pamiątkowa ku czci pomordowanych Polaków - ofiar terroru hitlerowskiego w Bydgoszczy. B. 1945, s. 43 -- Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. B. 1968, s. 30, 32, 136-7 -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974, s. 82, 84.

Nyko* Apolinary ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Nynkowska* z Michalskich Maria (działała 1902-18) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Obalski* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Obarski* Stefan (1897-1973) farmaceuta, fotochemik. // BSB III (i fot.)

Oberbek* (działał 1905) tancerz. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Oberfelt* Dionizy (1837- ?) kupiec. // PTPN; AMM

Obłąk* Jan (1913-1988) bp sufragan gnieźn., bp warmiński. // Teolodzy; Biskupi 2 Przyczynki: Annuario Pontificio [Vaticano] 1963 s. 499; 1969 s. 536; 1983 s. 648.

Obornicensis* Bartłomiej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Obornicki* Wojciech Skora z Gaju [h. Awdank] (?-1487) szambelan papieski, kanonik pozn. i uniejowski, kustosz gnieźn., wikariusz generalnyi oficjał pozn. Monografie: Nowacki T. 2, s. 212. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 464, 551.

Oborski* Ignacy

Oborski* Józef

Oborski* Kazimierz

Oborski* Ludwik (1789-1873) pułkownik // Monografie: 20b2) B. Cygler: Pułkownik L. O., szermierz wolności (1789-1873). Gdańsk 1976, 212 s. R: H. Żaliński, PHum. 21: 1977 nr 9 s. 230-3; M. Tyrowicz, Przegląd Polonijny 4: 1978 z. 3 s. 117-9.

Oborski* Mikołaj (1611-1689) kanonik pozn., kanclerz bp K. F. Czartoryskiego w Poznaniu, bp sufragan krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +E. H. Wyczawski: Biskup Piotr Gembicki. Kr. 1957

Oborski* Mikołaj Stanisław h. Pierzchała vel Roch (1576-1646) ks., jezuita, pisarz, działacz. // PSB T. 23. -- Enc. wiedzy o jezuitach

Obrębowicz* Józef (1842-1922) ziemianin. // PTPN

Obrębowicz* Kazimierz (1853-1913) inż. bud., działacz społ. // PSB; WSB; Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986. -- Monografie: Z. Szomański: K. O. Życie Szkoły Wyższej 1963 z. 12 s. 89-94 -- Przyczynki: B. Kalabiński: Zjazdy Techników Polskich w l. 1882-1917. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. S. D 1963 zz. 4 s. 11, 41-2 -- J. Pazdur: „Przegląd Techniczny” w l. 1866-1939. Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego 1967 nr 3 s. 26-7 -- +E. Jungowski: O pionierach polskiej myśli lotniczej. Wwa 1967 -- M. Gajewski: Ogrzewnictwo. [W:] Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 roku. Wwa 1973, s. 110 --

Obrębski* Michał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Obrusiewicz* Tadeusz ( + ) dr // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część pierwsza). Nagrody naukowe. KMP 1969 nr 3.

Obst* Leon (1910-1971) nauczyciel. // Monografie: +20b2) H. Szczegóła, F. Wojnar: Życie i działalność Stanisława i L. Obstów. [W:] Kultura, historia, region. Praca zbior. pod red. H. Szczegóły. Zielona Góra 1975. -- +20b2) J. Oleksiński: Sylwetki nauczycieli spod znaku „Rodła”. (Z obszaru Dzielnicy V Związku Polaków w Niemczech w Złotowie). Przegląd Historyczno-Oświatowy 22: 1979 nr 3.

Obst* Stanisław (1875-1940) działacz narodowy i społ. // PSB T. 23 // Monografie: J. Oleksiński: S. O. Przegląd Lubuski. 3: 1973 nr 4 s. 147-53 -- W. Sauter: S. O. [W:] Spod znaku Rodła. Zielona Góra 1974, s. 88-9 -- H. Szczegóła, F. Wojnar: Życie i działalność Stanisława i Ludwika Obstów. [W:] Kultura - historia - region. Zielona Góra 1975, s. 99-109 -- Przyczynki: W. Sauter: Szkoła w Nowym Kramsku. [W:] Nie damy pogrześć mowy ... Zielona Góra 1959, s. 104, 112, 115 -- Tenże: Z walk o polskość Babimojszczyzny. P. 1960, s. 20, 33, 56, 64, 74, 102-3, 114, 150, 152 -- M. Zientara-Malewska: Płonące krzaki nad Obrą. Wwa 1961, s. 32, 81-3, 85, 99-100, 104-8, 158 -- +T. Jasiński: Saga rodu Obstów. Gazeta Zielonogórska 1965 nr 107 -- W. Sauter: Życie Polaków na Babimojszczyźnie w latach 1860-1945 w świetle archiwum Erbta. RLub. 1966 s. 96, 100-3, 105, 111, 116 -- J. Oleksiński: Ludzie spod znaku Rodła. WieśWspółczesna 1968 nr 11 s. 124, 126 -- Tenże: Pogranicze w powstaniu wielkopolskim. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1971 s. 79, 93, 97 -- Ludność rodzima na Ziemi Lubuskiej. Zeszyty Lubuskie LTK. 9: 1971 s. 71-4, 76, 78, 81, 92 --

Ocieski* Mikołaj (zm. 1516) starosta kościańnski i koniński. // PSB T. 23 -- Przyczynki: A. Sucheni-Grabowska: Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548. Wr. 1967, s. 74, 102

Oczko* Wincenty (1568-1626) Kanonik gnieźn., lekarz. // PSB T. 23 -- Przyczynki: Nowacki II 535 --

Oczkowska* Apolonia (działała 1838-45) aktorka. // 59b) Sł. Teatr.

Oczkowski* (działał 1875-87) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Oczkowski* Franciszek (działał 1834-45) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Oda* (zm. 1023) księżna polska, druga żona Mieszka I. // PSB T. 23; SSS -- Przyczynki: Kronika Thietmara. Wyd. M. Z. Jedlicki. P. 1953, s. 222-4 -- K. Engelbert: Die deutschen Frauen der Piasten von Mieszko I, bis Heinrich I. Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 12: 1954 s. 1-4 -- G. Labuda: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. P. 1960 I s. 219 -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki państwa polskiego. P. 1962 I s. 126 -- A. F. Grabski: Bolesław Chrobry. Wwa 1964, s. 41, 45-6, 54, 63-4, 66-8, 74, 301 --

Oda* (I poł. XI w.) księżna polska, czwarta żona Bolesława Chrobrego. // PSB T. 23 -- Przyczynki: +Kronika Thiemara. Wyd. M. Z. Jedlicki. P. 1953 -- A. F. Grabski: Bolesław Chrobry. Wwa 1964, s. 238-9

Odelski* Stanisław ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Odo* (1141/45-1194) książę pozn. i kal. // PSB; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 5: 1960 S. 89-92 -- R. Kiersnowski: Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich. Wwa 1964, s. 102 -- Dz. Wlkp. I 286 -- G. Labuda: Dwa zamachy stanu w Polsce (1177-1179, 1202-1206). Spraw. PTPN 82: 1971 s. 103 -- Tenże: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. P. 1975 III s. 315-6 -- +Dz. Kal. -- K. Jasiński: Rodowód pierwszych Piastów. Wwa [1992], s. 236 i n. -- +Z. Piech: Ikonografia pieczęci Piastów. Kr. 1993.

Odręga* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Odrobińska* (właśc. Odrobina) Anna (działała od 1902 - zm. po 1922) tancerka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Odrobiński* Eustachy (działał 1899-1914) aktor, śpiewak. // 59b) Sł. Teatr.

Odyniec* Aleksander Mikołaj ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Ofierski* Jerzy (pseud. J. O., Ojot, Zygmunt Klima) (ur. 1926) prozaik, satyryk. // 59b) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 6. Wwa 1999.

Ogierz* (Ojerz) (XII/XIII w.) bp kujawski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 --Przyczynki: S. Librowski: Wizytacje diecezji włocławskiej. Cz. 1 Lublin 1964 I s. 18 -- G. Labuda: Początki organizacji kościelnej na Pomorzu i Kujawach w XI i XII w. ZH 33: 1968 z. 3 s. 39-40

Ogłoska* Józef ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Ogrodowicz* Karol (? - ?) adwokat, przewodniczący rady miejskiej P. // AMM -- Przyczynki: +Motty

Ogurkowski* Stanisław (1851-1909) dyrygent, kompozytor, pianista, nauczyciel. // PSB; WSB; Dyrygenci -- Monografie: B. Zakrzewska-Nikiporczyk: S. O. (1851-1909). [W:] ZiZM 97-101 -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia III --

Ohanowicz* Alfred (1888-1984) prawnik, prof. UP i UAM. // WSB; PTPN -- Monografie: J. Górski: 55-lecie pracy naukowej i 75-lecie urodzin profesora dra A. O. Ruch PES 25: 1963 z. 1 s. 353-8. -- J. Panowicz-Lipska: Uroczystość jubileuszowa profesora dra A. O. Ruch PES 40: 1978 z. 3 s. 281-3. -- S. Sołtysiński: A. O. 1888-1984. Tamże 46: 1984 z. 3 s. IX-XIV -- Przyczynki: 54b2) J. Górski: Pół wieku związków ze środowiskiem poznańskim. A. O. Jubileusze. KMP 37: 1969 nr 3 s. 94-7, il. -- +Dz. UAM -- +Nauka w Wlkp. -- 20b2) B. L.: Jubileusz Profesora dra A. O. CzPH 30: 1978 z. 2 s. 311. Artykuły:+Spraw. PTPN 1972 nr 2 s. 158-62

Okęcki* Antoni Onufry [h. Radwan] (1729-1793) kanonik pozn. i gnieźn., kanonik warsz., prepozyt kolegiaty kaliskiej, koadiutor i bp pozn., bp chełmski, kanclerz wielki koronny. // PSB; WSB; Nowy Korbut; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: 16b2) Listy biskupa A. O. z lat 1776-1792. Oprac., przypisami i wstępem opatrzyła J. Zbiniowska. NP 27: 1967 s. 163-214. Monografie: Nowacki T. 2, s. 113-4. Przyczynki: 16b2) J. Zbiniowska: Biskup O. w poezji Woronicza. NP 13: 1961 s. 145-57. -- Noawcki T. 2, s. 146, 168, 190, 201, 221, 239, 312, 326, 460, 587, 593, 611, 624, 652, 678, 694, 702, 711-3, 745, 748, 771. -- F. Lenort: Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznani. ABMK 15: 1967 s. 56-7 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- =16b3) J. Wysocki: Taryfa subsidii charitativi biskupa A. O. O. na archidiakonat warszawski z 1789 roku. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 1972 nr 10 s. 290-301. -- +T. Ostrowski: Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Opr. R. Kaleta. Wr. 1972 -- R. Chojecki: Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r. KH 79: 1972 z. 3 s. 559 -- M. Drozdowski: Przyjęcie traktatów rozbiorowych przez delegację i sejm polski w 1773 r. Roczniki Historyczne 41: 1975 XLI s. 90, 103 --

Okiński* Władysław (1906-1944) socjolog, pedagog. // PSB T. 23 -- Przyczynki: W. Bartoszewski: Socjologia w czasie okupacji niemieckiej. Tajny komplet na Żoliborzu. Przegląd Socjologiczny 8: 1946 s. 210-2 -- J. Hulewicz: Uniwersytet Poznanski w czasie wojny . Przegląd Historyczno-Oświatowy 1947 nr 1 s. 182 -- W. Kowalenko: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-1945. P. 1961, s. 33, 37-8, 44, 138, 217 -- +H. Radlińska: Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Wr. 1964 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1972 -- +W. Bartoszewski: 1859 dni Warszawy. Kr. 1974 -- L. Bartelski: Z głową na karabinie. Wwa 1974, s. 148-50 --

Okołów* zamężna Eibel (działała 1865-69) aktorka. // 59b) Sł. Teatr.

Okołów* - Hrynkiewiczowa Zofia (1903-1966) // Monografie: +20b2) R. Lewandowski: Z. O. H. (1903-1966). Sylwetki Kujawskie. Ziemia Kujawska 5: 1978.

Okoniewski* Józef (1838-1921) dowódca w powstaniu 1863. // PSB T. 23 -- Przyczynki: +F. Kopernicki: Pamiętnik z powstania styczniowego. Opr. E. Halicz. Wwa 1959 -- +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968

Okoniewski* Kazimierz (1886-1941) radiowiec, powstaniec wlkp. // Członkowie tajnych tow.

Okoniewski* Mieczysław (1875- ?) bankowiec. // PTPN

Okoniewski* Stanisław (1878- ?) dermatolog, urolog. // PTPN

Okoniewski* Stanisław Jan (1832-1865) lekarz, powstaniec 1863. // PSB; PTPN; AMM

Okoniewski* Stanisław Wojciech (1870-1944) proboszcz w Bninie i Kościelcu, koadiutor i bp chełmiński, historyk Kościoła, działacz społ.-relig., redaktor. // PSB; PTPN; Biskupi; Teolodzy; Kto był; AMM; Biskupi katol.; Biskupi 2; Członkowie tajnych tow. Źródła: Actes et documents du Saint Siege relatifs á la seconde guerre mondiale. T. III Le Saint Siege et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes 1939-1945. Libreria Editrice Vaticana 1967, s. 44, 59, 76, 91, 101, 148, 162-3, 248, 750 -- Monografie: 16b2) P. Czaplewski: Śp. S. W. O., biskup chełmiński. Orędownik Diecezji Chełmińskiej 2: 1946 s. 133-7. Przyczynki: 16b2) Ks. biskup S. O. jako proboszcz bniński. Z kroniki ważniejszych wypadków, dotyczących parafii i kościoła w Bninie, s. 42-59, wypisał Jan Ujda. NP 13: 1961 s. 299-304. -- +Klanowski -- A. Liedtke: Tradycje naukowe Pelplina. Studia Pelplińskie 1969 s. 29-37 -- Tenże: Zarys dziejów diecezji chełmińskiej. NP 34: 1971 s. 107-13 -- K. Śmigiel: Władze kościelne na polskich ziemiach inkorporowanych do Rzeszy Niemieckiej 1939-1945. Prawo Kanoniczne 1971 nr 3-4 s. 152, 154, 158 -- Tenże: Uczczenie pamięci Ks. Biskupa S. W. O. Orędownik Diecezji Chełmińskiej 1972 nr 11-12 s. 264-9 -- W. Szulist: Z martyrologii duchowieństwa katolickiego w diecezji chełmińskiej 1939-1945. (Cz. 2) Studia Pelplińskie 1975 s. 283-4 -- +A. Liedtke: Wojenne losy biskupa chełmińskiego S. W. O. 1939-1944. Pelpin 1983 -- J. Walkusz: Działalność duszpasterska biskupa S. O. 1926-1939. NP84: 1995 s. 211-56

Okoniewski* Stefan (1836-1919) pamiętnikarz, powstaniec 1863. // PSB; AMM -- Przyczynki: +F. Kopernicki: Pamiętnik z powstania styczniowego. Opr. E. Halicz. Wwa 1959 -- +A. Czubiński: Powstanie 1963/4 na ziemi kaliskiej. ZNUAM Historia z. 6 , 1964

Okonkowicz* Stanisław ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 90-1.

Okoń* (Okuń) Marcin ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Okońska* z Szumlańskich Maria (ur. ok. 1814 - działała do 1875) aktorka. // 59b) Sł. Teatr.

Okoński* Jan Chrzciciel (1807-1889) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Sł. Teatr

Oksiński* Józef (1840-1908) powstaniec 1863. // PSB; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: +S. Kieniewicz: Spraw włościańska w powstaniu styczniowym. Wwa 1953 -- +L. Ratajczyk: Polska wojna partyzancka 1863-4. Wwa 1966 -- +Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Opr. zbiorowe pod red. S. Kieniewicza. Wwa 1967 -- +S. Łaniec: Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Wwa 1972 -- +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- +H. Molenda, S. Molenda: Rocznicowy setnik piszących. Ziemia Kaliska 1985 nr 2 -- +H. Nowaczyk: Kartka z powstania styczniowego roku 1863. Gazeta Ostrowska 1991 nr 4.

Okuncius* (Okuntius) Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olechowicz* Józef ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olejniczak* Bolesław (1885-1971) chirurg, położnik, działacz społ. i niepodl., powstaniec wlkp. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Olejniczak* Franciszek (1877-1965) ks., społecznik, pedagog. // Martyrol.; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 16b2) J. Jura: Niewidomy, który patrzył głęboko w życie. (Śp. ks. F. O.). Homo Dei 35: 1966 nr 3 s. 187-8. -- 17b1) A. Grześkowiak: O. F. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 40-1. -- 17b1) P. Kruszona: Niewidomy, który patrzał głęboko w życie. (F. O. 1877-1965). [W:] Byli wśród nas. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 239-62. -- 50b1) A. Grześkowiak: F. O. - ksiądz, społecznik i pedagog. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1985. Gostyń 1984, s. 22-3, il. -- 50b2) S. Jankowiak: Galeria patronów. Ks. F. O. Gaz. Gost. 1990 nr 6 s. 13, nr 7 s. 14. -- 50b2) Z. Gryczka: Ksiądz F. O. - społecznik i pedagog z Gostynia. KW 1994 nr 1 s. 91-4, il. -- 50b2) Świadkowie wiary. Ksiądz F. O. (1877-1965) - niewidomy kapłan - wielki czciciel Ducha Świętego. Wiadomości Parafialne 1995 nr 11 s. 2, 6. Przyczynki: A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975, s. 54, 66 -- +50b3) Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Komitet red. R. Czub [i in.]. Gostyń 1994.

Olejniczak* Franciszek (1885-1943) // Monografie: +20b2) M. Słomski: F. O. (1885-1943). Sylwetki Kujawskie. Ziemia Kujawska 5: 1978.

Oleniecka* Janina (ok. 1897-1973) tancerka, aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Oleski* Mikołaj [h. Grzymała] (1442-1526) kanonik gnieźn. i pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn., administrator diecezji pozn. w 1525 r. // PSB T. 23 -- Źródła: Księga uposażeń diecezji poznańskiej z roku 1510. P. 1950 -- Monografie: Nowacki T. 2, s. 213-4. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 91, 198, 199, 416, 438.

Oleśnicki* Stanisław [z Oleśnicy i Pińczowa] (1469-1539) kanonik gnieźn., bp pozn. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: +Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529. Wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa. Kr. 1968 -- Monografie:Nowacki T. 2, s. 94-5. -- Przyczynki: Zapiski historyczne XVI wieku. Opr. J. Nowacki. Roczniki Historyczne 23: 1957 s. 183-220 -- +W. Pociecha: Królowa Bona. P. 1959 -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506. Wr. 1967, s. 144-5

Oleśnicki* Zbigniew (1389-1455) proboszcz w Kłodawie, kanonik gnieźn., bp krak., kardynał. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: =16b4) Nieznany list Z. O. o przyjęciu przez Władysława króla polskiego korony węgierskiej (1440). Oprac. J. Starnawski. Roczniki Humanistyczne 7: 1958 z. 2 s. 333-7. -- 16b1) P. Callimachus: Vita et mores Sbignei cardinalis. Ed. I. Lichońska. Varsoviae [PWN] 1962, 59 s. Monografie: 20b2) M. Koczerska: Człowiek wielkiego formatu: Z. O. (1389-1455). Mówią Wieki 19: 1976 nr 12 s. 8-13. Przyczynki: 16b3) E. Maleczyńska: Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich. Studia nad dynastyczną polityką Jagiellonów. Wr. 1947, s. 90-2, 99-101, 115-6, 119-20, 126-63 [m. in. o polityce kardynała Z. O.]. -- K. Górski: Przyczynek do zjazdu parczewskiego 3 VI 1453. Roczniki Historyczne 17: 1948 s. 176-8. -- A. Vetulani: Rokowania krakowskie z r. 1454 i zjednoczenie ziem pruskich z Polską. PH 45: 1954 z. 2-3 s. 199-202 -- P. Bober: Z dziejów synodów dawnej diecezji krakowskiej w XIV, XV i XVI w. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 3: 1956 s. 79-89 -- +M. Biskup: Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku. Wwa 1959 -- 16b2) I. Zarębski: Gesta Sbignei jako element ewolucji w genezie Annalium Jana Długosza. [W:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin. Wwa 1960, s. 293-307. -- +R. Heck: Tabor i kandydatura jagiellońska w Czechach (1438-1444). Wr. 1964 -- +S. Kolbuszewski: Herezja kanonika Jędrzeja Gałki. Wr. 1964 -- Z. Starnawski: Źródła do sporu o przynależność diecezjalną powiatu lubelskiego w XV wieku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 11: 1964 s. 157-83 -- +Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach czyli kronikach” Jana Długosza (1454-1466). Opr. S. M. Kuczyński. Łódź 1964-5 I-II. -- +S. Gawęda: Możnowładztwo małopolskie w XIV i pierwszej połowie XV w. Kr. 1966 -- KZSzt. I 313-4, III z. 2 s. 8, z. 4 s. 4-6, z. 9 s. 55-69, IV cz. 2 -- J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. P. 1972, cz. 1 s. 52, 57, 62, 64, 70-5, 78, 80, 83-5, 103, 176, 178, 200, 212-8, 237 -- J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły jako ośrodek kultury historycznej. 18: 1973 s. 67-96 -- A. Sochacka: Konfederacja Spytka z Melsztyna z 1439. Rocznik Lubelski 16: 1973 s. 41-65 -- +20b2) J. Krzyżaniakowa: Erudycja historyczna Z. O. w świetle jego zeznań na procesie w 1422 roku. [W:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski. P. 1976. -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444. Wwa 1977, s. 63-4, 66, 71, 87-8, 96, 123, 129-30, 132-3, 136, 140, 144-5, 147, 151. -- H. Zaremska: Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Wr. 1977, s. 51, 77, 79, 107, 118, 152, 175, 179 i n. -- 20b2) M. Koczerska: Piętnastowieczne biografie Z. O. 24: 1979 s. 5-82, rés. Aneksy: Vita Sbignei cardinalis et episcopi Cracouiensis a Joanne Dlugosz edita; [Dialogus de Sbigneo O.]; [Epitaphium I]; [Epitaphium II].

Oleśnicki* Zbigniew (1430-1493) kanonik gnieźn., bp kujawsko-pomorski, abp gnieźn., prymas Polski, podkanclerzy koronny. // PSB; WSB; Biskupi; SBWP-W I; Biskupi 2 Monografie: Przyczynki: +J. Garbacik: Kallimach jako dyplomata i polityk. Kr. 1948 -- 20b2) R. Gansiniec: Redaktor Syntagmatów. CzPH 8: 1956 z. 1 s. 291-6 [zbiór praw z 1487 r. wyd. w Lipsku pod red. Z. O.].-- +A. Tomczak: Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów. Toruń 1964 -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w l. 1447-1506. Wwa 1967, s. 14-7, 19 -- K. Górski: Łukasz Watzenrode . Życie i działalność polityczna (1447-1512). Wr. 1973

Olędzki* (Olendzki) Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olędzki* Józef ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olędzki* Władysław Maksymilian (1842-1894) dziennikarz, publicysta, pisarz, powstaniec 1863. // PSB; PTPN -- Źródła: +H. Sienkiewicz: Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904). Opr. E. Kiernicki. Wr. 1956

Olędzki* Czuryło Maciej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Oliwiński* (Olewiński) Wojciech (1798-1850) aktor. // 59b) Sł. Teatr.

Olszański* Wilhelm ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Olszewska* Kazimiera (działała 1900-03) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Olszewski* Antoni ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olszewski* Jan (1903-1937) nauczyciel, radny bydgoski, działacz komunist. // BSB I (i fot.) -- Monografie: M. Kubiński: J. O. (1903-1937). Kal. Bydg. 1969 s. 106-9 -- Przyczynki: Z. Kuras: Ruch komunistyczny w okresie międzywojennym w Bydgoszczy. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972, s. 18-37

Olszewski* Konstanty (1833-1997) ks. // PTPN

Olszewski* Marcin ( 1607/8-1667) ks., jezuita. // PSB T. 24; Enc. wiedzy o jezuitach

Olszewski* Michał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Olszewski* Witold (1858-1919) ks. // PTPN

Olszewski* Wojciech (1848-1899) ks. // PTPN; AMM

Olszowski* Andrzej Innocenty h. Prus (1621-1677) kanonik gnieźn., bp chełmiński, abp gnieźn., prymas Polski, historyk. // PSB; Teolodzy; Biskupi; SBWP-W I; Biskupi 2 -- 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: +K. Piwarski: Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych. Gdańsk 1946 -- +J. Wegner: Łowicz w latach „Potopu”. Łowicz 1947 -- J. Woliński: Epilog elekcji 1674. Kr. 1952 -- +Tenże: Poselstwo Krzysztofa Schaffgotscha na elekcje polską 1674. Sobótka 7: 1952 -- +Tenże: Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. Wwa 1960 -- +H. Barycz: Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską. Wr. 1965 -- +A. Kamińska-Linderska: Między Polską a Brandenburgią. Wr. 1966 -- +Z. Wójcik: Między traktatem andruszowskim a wojną turecką, stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672. Wr. 1968 -- K. Przyboś: Kandydatura Piasta w literaturze politycznej w bezkrólewiu po abdykacji Jana Kazimierza. Studia Historyczne 14: 1971 z. 4 s. 493-508 -- +W. Czermak: Ostatnie lata Jana Kazimierza. Wwa 1972 -- +Z. Wójcik: Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1679. Wr. 1976 -- +K. Targosz: Uczony dwór Marii Gonzagi. Wr. 1976 -- +K. Matwijowski: Pierwsze sejmy czasów Sobieskiego. Wr. 1976 -- +S. Ochmann: Sejmy lat 1661 i 1662. Wr. 1977

Ołtarzewski* (działał 1908-09) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Ołtuszewski* Wacław (1901-1955) botanik-palinolog. // PSB; WSB -- Monografie: T. Przybylski: W. O. Spraw. PTPN 19: 1955 nr 1 s. 174-6 -- Przyczynki: Kronika Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu za lata akad. 1951/2 - 1958/9. 1960 s. 42, 58, 86-7, 89-90, 92-3 -- Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce (1919-1969). P. 1970 -- +Nauka w Wlkp. -- Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoly Rolniczej w Poznaniu 1945-1965. P. 1974, s. 11-2 --

Ołyński* Józef (1835-1902) ks. // PTPN

Omańkowska* Janina (1859-1927) nauczycielka, redaktorka, działaczka społ. i polt. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +T. Jędruszczak: Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922. Wwa 1958 -- +D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Z dziejów kobiety wiejskiej. Wwa 1961 -- +Jakóbczyk Studia III -- S. Mazurek: Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Gornym Śląsku w latach 1900-1907. Opole 1969, s. 25, 31-2, 34-6, 38, 46, 48, 71-4 -- +Dz. Wlkp.II -- M. Czapliński: Adam Napieralski: 1861-1928. Wr. 1974 -- +D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Kobiety wielkopolskie w dzialalności narodowej społecznej i wyzwolenczej (1788-1919). P. 1975

Omelański* L. (działał 1905-09) tancerz. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Omęta* (Omenta) Paweł ( + ) lekarz. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski].

Onolf* (zm. przed 1187) bp kujawski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2; Słownik staropolskich nazw osobowych. Wr. 1974 -- Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 345. -- J. Tazbirowa: Początki biskupstwa na Kujawach. PH 53: 1962 s. 229-41 -- S. Librowski: Wizytacje diecezji włocławskiej. Wwa 1964 I cz. 1, s. 18 -- G. Labuda: Początki organizacji kościelnej na Pomorzu i Kujawach w XI i XII w. ZH 33: 1966 z. 3 s. 20 i n. -- +Sztuka polska przedromańska i romańska. Wwa 1971, s. 723, 777.

Opaliński* Andrzej (1540-1593) marszałek wielki koronny. // PSB; WSB; SPKP -- Przyczynki: +M. Pracuta: Renesansowy pałac Opalińskich w Radlinie. ZNUAM Historia nr 14, 1958 z. 3 -- 20b2) K. Schuster: O kopiariuszach A. O. marszałka wielkiego koronnego. PBK 7: 1959 s. 37-73 [akta i listy z lat 1570-85]. -- +Nowacki II -- +Dz. Wlkp. I -- +S. Gruszecki: Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej. Wwa 1969 -- +W. Pałucki: Drogi i rozdroża skarbowości polskiej. Wr. 1974 -- +A. Litwornia: Sebastian Grabowiecki. Wr. 1976 --

Opaliński* Andrzej (1575-1623) koadiutor i bp pozn., sekretarz wielki królewski // PSB; WSB; SPKP; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 104. Przyczynki: +J. Maciszewski: Wojna domowa w Polsce. Wr. 1960 -- +Tenże: Polska a Moskwa 1603-1618. Wwa 1968 -- +Dz. Wlkp. I -- +S. Ochmann: Sejmy z l. 1615-1616. Wr. 1970 -- +W. Pałucki: Drogi i bezdroża skarbowości polskiej. Wr. 1974 -- +W. Czapliński, J. Długosz: Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w. Wwa 1976 --

Opaliński* Jan (1546-1598) kasztelan rogozinski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: K. Schuster: O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego. PBK 1959 z. 7 -- +Dz. Wlkp. I --

Opaliński* Jan (1581-1637) wojewoda pozn. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Dz. Wlkp. I --

Opaliński* Jan (1629-1684) wojewoda brzesko-kujawski, starosta gen. Wlkp. // PSB; WSB -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wyd R. Pollak. Wwa 1957 -- Przyczynki: +J. Woliński: Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. Wwa 1960 -- +A. Kersten: Stefan Czarniecki. Wwa 1963 -- +Nowacki II -- +Dz. Wlkp. I -- +Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Ludlinem w 1672 r. Opr. A. Przyboś, K. Przyboś. Wr. 1972 -- +K. Matwijowski: Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego. Wr. 1976 -- +S. Ochmann: Sejmy z lat 1661-1662. Wr. 1977

Opaliński* Jan Karol (1642-1695) kasztelan poznański. // PSB T. 24 -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wyd. R. Pollak. Wwa 1957 -- Przyczynki: +Historia Residentiae Walcensis Societas Iesu. Wyd. Rohwerder. Kőln - Gratz 1967 -- +Dz. Wlkp. I --

Opaliński* Kazimierz Jan (1639-1693) kanonik pozn. i gnieźn., opat bledzewski, opat lądzki bp koadiutor pozn., bp chełmiński. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958 -- +J. Sobieski. Listy do Marysienki. [Wwa] 1962 -- Nowacki T. 2, s. 108. --

Opaliński* Krzysztof (1609-1655) wojewoda pozn., poeta. // PSB; WSB; Nowy Korbut. Źródła: 20b1) S. della Bella: Wjazd wspaniałych posłów polskich do Paryża. A. D. 1645. Oprac. M. Paszkiewicz. Londyn 1956, 31 s., il. -- 20b2) Nieznane listy K. O. do brata Łukasza z lat 1651-1653. Oprac. T. Nowak. Teki Archiwalne 5: 1957 s. 21-56. -- 20b1) K. O.: Listy ... do brata Łukasza. 1641-1653. Wr.: Ossolineum, 1957, 552 s. R: W. Czapliński, APH 1: 1958 s. 139-41; S. Grzeszczuk, PLit 51: 1960 z. 1 s. 266-84. Monografie: L. Eustachiewicz: Wstęp [do] K. O.: Satyry. Wr. 1953, s. III-LX -- 20b1) A. Sajkowski: K. O., wojewoda poznański. P. 1960, 248 s. R: W. Czapliński, PLit 52: 1961 z. 2 s. 531-40; H. Daria, KMP 29: 1961 nr 3 s. 111-2. Przyczynki: +B. Baranowski: Społeczno-polityczne tendencje „Satyr” K. O. Prace Polonistyczne S. IX 1951 -- +W. Czapliński: Dwa sejmy w roku 1652. Wr. 1955 -- 20b2) H. Olszewski: Poglądy K. O. na państwo i prawo. CzPH 7: 1955 z. 2 s. 99-134. R: J. Deresiewicz, SiMDW 2: 1957 z. 2 s. 507. -- 20b2) A. Sajkowski: Z badań nad K. O. Spraw. PTPN 17: 1955 nr 1 s. 15-6. -- 20b2) A. Sajkowski: Okoliczności i data śmierci K. O. PZach. 11: 1955 nr 1/2 s. 244-8. -- 20b2) S. Wiliński: K. O. stosunek do sztuki. Malarstwo i grafika. BHSz 17: 1955 nr 2 s. 191-207. -- 20b2) W. Czapliński: Najważniejsze postulaty badawcze przy dalszych pracach nad K. O. Spraw. PTPN 18: 1956 nr 2 s. 2-3 [skrót referatu]. -- 20b2) S. Grzeszczuk: Spór o K. O. Przegląd badań nad biografią i twórczością O. PLit 47: 1956 z. 3 s. 248-82. -- 20b2) R. Pollak: K. O. w świetle listów do brata Łukasza. Spraw. PTPN 18: 1956 nr 2 s. 3-7. -- 20b2) A. Sajkowski: K. O. „droga francuska”. SiMDW 2: 1956 z. 1 s. 243-62. -- 16b2) S. Wiliński: Rzeźby Sebastiana Sali dla K. O. BHSz 18: 1956 s. 55-83. -- +W. Czapliński: Rola magnaterii i szlachty w pierwszych latach wojy szwedzkiej. [W:] Polska w okresie drugiej wojny pólnocnej 1655-1660. Wwa 1957 -- 20b2) S. Grzeszczuk: K. O. wobec polityki Władysława IV do r. 1645. (Materiały do biografii). KH 64: 1957 nr 2 s. 36-56. -- 20b1) Konferencja naukowo-dyskusyjna poświęcona zagadnieniom związanym z osobistością K. O. zorganizowana przez Komisję Filologiczną, Komisję Historyczną i Komisję Historii Sztuki. Sprawozdanie z przebiegu obrad w dniu 28 kwietnia 1956. P.: PTPN, 1957, 19 s. -- 20b2) H. Olszewski: W sprawie dalszych badań nad K. O. SiMDW 2: 1957 z. 2 s. 546-8. -- 20b2) A. Sajkowski: K. O. wobec Władysława IV w latach 1638-1648. (W świetle własnej korespondencji). ZNUAM Nr 9: Filologia. 1: 1957 s. 55-77. -- 20b2) W. Dworzaczek: K. O. w świetle własnej korespondencji. PH 50: 1959 z. 3 s. 587-602. -- =20b1) S. Grzeszczuk: O „Satyrach” K. O. Próba syntezy. Wr.: Ossolineum, 1961, 341 s., bibliogr. R: J. Rytlówna, PHum. 6: 1962 nr 4 s. 176-87. -- +20b1) M. Pełczyński: Dlaczego właśnie Krzysztof? Nowe dane do autorstwa „Satyr” O. [W:] Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. =Przewodniczący komitetu redakcyjnego Z. Szweykowski. P.: PTPN, 1962. -- 20b2) S. Grzeszczuk: Czy K. O. jest autorem „Satyr”. PH 55: 1964 z. 1 s. 132-51. -- =14b2) S. Grzeszczuk: Przysłowia w pismach K. O. LL 8: 1964 nr 1/2 s. 138-48. -- +A. Kersten: Sienkiewicz - „Potop” - Historia. Wwa 1966 -- R. Pollak: Wśród literatów staropolskich. Wwa 1966, s. 253-304 -- +K. Schuster: Biblioteka Łukasza Opalińskiego. Wr. 1971 -- +J. Nowak-Dłużewski: Elita orderowa Jerzego Ossolińskiego. Roczniki Humanistyczne 20: 1972 z. 2 -- C. Hernas: Barok. Wwa 1973, s. 22-9 -- +A. Kersten: Szwedzi pod Jasną Górą 1655. Wwa 1975 -- 54b2) W. M. Malinowski: Wojewoda poznański na kartach literatury francuskiej. Trzy portrety K. O. KMP 1997 nr 3 s. 197-206, il.

Opaliński* Łukasz (1581-1654) marszałek wielki koronny. // PSB; WSB -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do jego brata Łukasza. Wyd. R. Pollak. Wr. 1957 -- Przyczynki: +W. Czapliński: Polska a Prusy i Branderburgia za Władysława IV. Wr. 1947 -- Tenże: Śląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (1618-1620). Sobótka 2: 1947 s. 141. -- +W. Łoziński: Prawem i lewem. Kr. 1957 I-II -- A. Sajkowski: Krzysztof Opalinski wojewoda poznański. P. 1960, s. 12-3, 19. -- +J. Seredyka: Opinia publiczna wobec Komisji Warszawskiej z 1627 r. [W:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Wwa 1965 -- +Tenże: Sejm w Toruniu z roku 1626. Wr. 1966 -- +A. Sajkowski: Włoskie przygody Polaków. Wwa 1973 -- +W. Czapliński: Władysław IV i jego czasy. Wwa 1976 -- +J. Seredyka: Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III. Opole 1978

Opaliński* Łukasz (1612-1662) marszałek nadworny koronny, historyk, pisarz polit., satyryk. // PSB; WSB; Nowy Korbut Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wyd. R. Pollak. Wr. 1957 -- Monografie: S. Grzeszczuk: Wstęp [do] Ł. O. Wybór pism. Wr. 1959, s. III- CLIX -- Przyczynki: +J. Lankau: Kilka nowych szczegółów o „Merkuriuszu Polskim” z 1661 roku. Prasa Polska 3: 1949 nr 4 -- 20b2) K. Schuster: Biblioteka Ł. O. Spraw. WTN 9: 1954 s. 70-2. -- 20b2) K. Schuster: Fragment biblioteki Ł. O. w Ossolineum. Ze Skarbca Kultury 5: 1955 z. 1 s. 219-44. -- +W. Czapliński: Dwa sejmy w roku 1652. Wr. 1955 -- +Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. Wwa 1957 I-II. -- S. Grzeszczuk: Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Ł. O. PLit. 49: 1958 z2 s. 353-402 -- +J. Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Kr. 1960 -- +A. Sajkowski: Krzysztof Opaliński wojewoda poznański. P. 1960 -- 20b2) S. Grzeszczuk: Ideologia i źródła sejmowe „Rozmowy plebana z ziemianinem” Ł. O. PLit 51: 1960 z. 4 s. 287-325. -- 20b2) K. Schuster: W kręgu ludzi związanych z książką. Fragment pracy o bibliotece Ł. O. Komunikat. Spraw. WTN Seria A. 18: 1963 s. 34-6. -- +S. Grzeszczuk: Czy Krzysztof Opaliński jest autorem „Satyr” ? PH 55: 1964 z. 1 -- 20b1) K. Schuster: W sprawie poglądów monarchicznych Ł. O. [W:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin. Wwa 1965, s. 97-107 -- +K. Targosz: Hieronim Pinocci. Wr. 1967 -- +C. Hernas: Barok. Wwa 1973 -- +K. Targosz: Uczony dwór Marii Gonzagi (1646-1667). Wr. 1975 -- +T. Zarębska: Początki polskiego czasopiśmiennictwa urbanistycznego. Wwa 1975 -- +20b2) K. Targosz: O „głowach wawelskich” - głosy Ł. O. i Andrzeja Maksymiliana Fredry. [W:] Przeszłość przyszłości. Księga ofiarowana Bogdanowi Suchodolskiemu. Wwa 1975 -- +S. Ochmann: Sejmy lat 1661-1662. Wr. 1977 -- +Ł. Częścik: Sejm warszawski w 1649/50 roku. Wr. 1978

Opaliński* Piotr (1587-1624) wojewoda pozn. // PSB; WSB -- Przyczynki: A. Sajkowski: Krzysztof Opaliński wojewoda poznański. P. 1960, s. 15-7 -- +Nowacki II -- +Dz. Wlkp. I -- +S. Ochmann: Sejmy z lat 1615-1616. Wr. 1970 -- +J. Ossoliński: Pamiętnik. Opr. W. Czapliński. Wwa 1976

Opaliński* Piotr (1601-1665) wojewoda kaliski. // PSB T. 24 -- Monografie: 20b2) A. Sajkowski: Dwaj pamiętnikarze wielkopolscy XVII wieku. SiMDW 4: 1958 z. 2 s. 207-18. Przyczynki: W. Czapliński: Wyprawa Czarnieckiego na Pomorze w r. 1657. Roczniki Historyczne 18: 1949 s. 140 -- +Tenże: Emigracja polska na Śląsku w latach 1655-1660. Sobótka 10: 1955 nr 4 -- Tenże: Wyprawa Wielkopolan na Nową Marchię i układ w Sulęcinie. Roczniki Historyczne 24: 1957 s. 259-79 -- +A. Kersten: Stefan Czarniecki. Wwa 1963 -- +J. Wimmer: Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Wwa 1965 -- +S. Ochmann: Sejmy z lat 1661-1662. Wr. 1977

Opaliński* Piotr (1640-1691) starosta generalny wlkp., poseł sejmowy // PSB T. 24 Monografie: 20b2) A. Sajkowski: Dwaj pamiętnikarze wielkopolscy XVII wieku. SiMDW 4: 1958 z. 2 s. 207-18. -- Przyczynki: +J. Wimmer: Wojsko polskie w drugiej połowie XVII w. Wwa 1965 -- +Dz. Wlkp. I -- +K. Matwijowski: Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego. Wr. 1976 -- K. Zuba: Relacja P. O. z pobytu w Cieplicach jeleniogórskich w 1688 r. Sobótka 53: 1998 nr 1/2 ss. 157-63.

Opaliński* Piotr Adam (1636-1682) podkomorzy pozn., poseł sejmowy. // PSB T. 24 -- Źródła: Listy Krzysztofa Opalinskiego do brata Łukasza. Wyd. R. Pollak. Wwa 1957 -- Przyczynki: A. Sajkowski: Dwaj pamiętnikarze wielkopolscy XVII wieku. SiMDW 1958 IV z. 2 s. 216 -- +Tenże: Krzysztof Opaliński wojewoda poznanski. P. 1960 -- +Tenże: Ostatni utwór Samuela Twardowskiego. Archiwum Literackie 6: 1962

Opaliński* Sebastian (ok. 1485-1538) sekretarz królewski, prepozyt pozn. i kaliski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: W. Pociecha: Królowa Bona. P. 1958.IV, s. 92 -- Nowacki II 465 --

Opieliński* Ignacy (1853-1935) lekarz. // PTPN

Opieliński* Wiesław (=1903-19) lekarz. // PTPN

Opieński* Henryk (1870-1942) skrzypek, muzykolog, dyrygent, kompozytor. // PSB; WSB; SMP; Dyrygenci -- Monografie: +A. Fornerod: H. O. lozanna 1942 -- Przyczynki: +A. Chybiński: W czasach Straussa i tetmajera. Kr. 1959 S. Wyspiański: Dzieła zebrane. Kr. 1964 I s. 317-22 -- Z dziejów polskiej kultury muzycznej. Kr. 1966 II -- +Z życia i twórczości M. Karłowicza. Studia i materiały pod red. E. Dziębowskiej. Kr. 1970 -- +Muzyka w polskich czasopismach literackich i artystycznych 1901-1918. Opr. E. Szczawińska. Kr. 1971-- Poznańskie wspominki. P. 1973, s. 545 -- +J. Mehoffer: Dziennik. Kr. 1975

Oporowska* Eufrozyna ( + ) karmelitanka bosa

Oporowski* Andrzej ( + ) kanonik gnieźn. w 1487 r.

Oporowski* Bogusław (ok. 1400-1453) wojewoda inowr. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +M. Biskup: Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieeku. Wwa 1959 -- +Dz. Wlkp. -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444. Wwa 1977, s. 246

Oporowski* Jan (ok. 1470-1540) kasztelan kruszwicki, wojewoda brzeski kujawski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +J. Wiesiołowski: Ambroży Pampowski, starosta Jagiellonów. Wr. 1976

Oporowski* Jan ( + ) kanonik gnieźn.

Oporowski* Jan Bogusław ( + ) kanonik gnieźn.

Oporowski* Stanisław ( + ) ks.

Oporowski* Władysław (?-1453) kanonik gnieźn., bp kujawsko-pomorski, abp metropolita gnieźn., prymas Polski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +S. Hain: Wincenty Kot prymas Polski 1436-1448. P. 1948 -- +M. Biskup: Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w polowie XV wieku. Wwa 1959 -- +Nowacki II -- +J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Cz. 1-2 P. 1972 -- B. Guerquin: Zamki w Polsce. Wwa 1974, s. 223-6. -- +I. Sułkowska-Kurasiowa: Dokumenty króleskie i ich funkcja w państwie polskin za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów. Wwa 1977

Oporowski* Zawisza ( + )

Oraczewski* Czesław (pseud. Agnis Arman) (1891-1965) ks., publicysta, działacz społeczny i polityczny. // 59b) Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. Kom. red. R. Bender, S. Gajewski. T. 2. Lublin 1994.

Orańska* Józefa (1896-1955) historyk sztuki, kustosz. // Monografie: R. [A. Koehlerówna]: Józefa z Sandurskich Orańska. Spraw. PTPN 19: 1955 nr nr 1 s. 176-9

Orański* Tytus (1876-1925) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Ordęga* Józef Ignacy (1802-1879) właściciel ziemski, właściciel Koźminka, prawnik, powstaniec listopadowy, działacz niepodl., polityk Wielkiej Emigracji, emigrant we Francji i Włoszech, publicysta. // 59b) M. Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik biobibliograficzny. Wwa 1964. -- 59b) R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- 59b) Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. Kom. red. R. Bender, S. Gajewski. T. 2. Lublin 1994. -- Szkoła Kaliska -- Wolnomularze -- Monografie: 20b2) D. Kalbarczyk: J. O. zapomniany demokrata. Tyg. Powsz. 30: 1976 nr 33 s. 5. -- +59b2) D. Wańka: Sylwetki osób związanych z Koźminkiem. [W:] Koźminek. Zarys dziejów. Kalisz 2000.

Ordęga* Stefan (właśc. Henryk Różnicki) (1896-1972) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Ordon* (działał 1903-09) aktor, śpiewak. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Ordon* Emilian Aleksander ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Orębski* Mikołaj ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Orgelbrand* Bolesław (1884-1957) znawca silników spalinowych, prof. PP. // PSB; WSB Monografie: 36b2) K. Kapitańczyk: B. O. Spraw. PTPN 22: 1958 nr 1 s. 128-9 [wspomnienie pośmiertne]. -- Przyczynki: E. Prus, A. Szeptycka: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej w latach 1945-1959. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 1962 nr 1 s. 8, 40-1 -- Szkoły Inżynierskie w Poznaniu 1945-1955, Poltechnika Poznańska 1955-1966.. Pod red. K. Kapitańczyka. P. 1965, s. 19, 23, 28, 31-2, 36, 47-8, 56, 60, 98. -- +Nauka w Wlkp. -- +Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. W. Dembeckiej. P. 1976

Orgelbrand* Stanisław (1880-1922) lekarz. // SBWP-W I -- Przyczynki: +Kaliscy lekarze i społecznicy w walce z gruźlicą. Kalisz 1973 -- +J. Makowiec: W sześćdziesiątą rocznicę tragedii Kalisza. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1974 -- +Tenże: Tradycje fizjoterapii w Kaliszu. Balneologia Polska T. XXI 1976 z. 3-44 -- Dz. Kal. 386, 394, 470, 477, 541.

Orieve* Karol ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Orlicz* (Orliczówna) (działała 1909-13) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Orlicz* Kazimierz Michał (1899-1945) architekt, działacz kult. // BSB IV (i fot.) -- Przyczynki: K. Dunin-Wąsowicz: Obóz koncentracyjny Stutthof. Gdynia 1966, s. 246 -- K. Borucki: Plastyka bydgoska w latach 1920-1945. [W:] Bydgoszcz w latach 1920-1970. B. 1972, s. 256. -- Z. Mrozek: Życie kulturalno-społeczne, teatralne i literackie Bydgoszczy w latach 1919-1939. B. 1984, s. 18 --

Orlicz* Władysław (1903-1990) matematyk, prof. UP. // PTPN; Biogramy uczonych supl. -- Monografie: W. Matuszewska: W. O. Nauka Polska 16: 1968 nr. 5 s. 94-7 -- 54b2) W. Matuszewska: Wybitny matematyk prof. dr W. O. Odznaczeni. KMP 43: 1975 nr 3 s. 112-8, il. -- L. Maligranda, W. Wnuk: W. O. (1903-1990). Nauka Polska 39: 1992 nr 3 s. 187-93 -- Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1964. Nagrody naukowe. KMP 1965 nr 3. -- Nauka polska i jej osiągnięcia. Wwa 1975, s. 37-40

Orłowita* Marcin (1560-1630) burmistrz B., filantrop. // BSB II -- Przyczynki: K. Borucki: Tablice pamiątkowe Bydgoszczy. B. 1963, s. 9-11 -- Hist. B. I 172, 205, 207, 215-6, 260, 268 -- R. Kuczma: Miejscowi patroni ulic Bydgoszczy. Kal. Bydg. 1991 s. 122 -- Dz. B. 204, 214

Orłowski* Bolesław Kamil (1887-1921) romanista, pedagog. // PSB T. 24 -- Monografie: S. Pieczara: B. O. 1887-1921, docteur (lettres) de l’Université de Paris 1911. Bulletin de l’Association Internationale des docteurs (lettres) de l’Université de Paris et des Autres Universités de France. [Paris] 1970 nr 27 s. 17-9 -- Tenże: Życie i działalność naukowa B. O. profesora Uniwersytetu Poznańskiego. Spraw. PTPN za 1971 r., 1974 s. 66-8 -- Przyczynki: S. Helsztyński: Dobranoc, miły książę. Wwa 1971, s. 53-5 -- Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973, s. 371-2 -- Nauka w Wlkp. 588 --

=Orłowski* Hubert ( + ) prof. dr hab. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część pierwsza. Nagrody naukowe: prof. dr hab. H. O. KMP 1983 nr 2 s. 85-...

Orłowski* (Lubicz) Józef ( + ) lekarz. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski].

Orłowski* Michał (1710 - po 1780) jezuita, pedagog. // PSB T. 24 -- Przyczynki: J. Poplatek: Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wr. 1957, s. 41, 96-7 -- Historia residentiae Walcensis ab Anno Domini 1618. Kőln 1967, s. 277, 279, 289-90 -- H. Hoffmann: Friedrich II von Preussen und die Aufhebung der Gesellschaft Jesu. Roma 1969, s. 50-2, 80, 91, 183

Orłowski* Stanisław (1839-1895) kupiec, działacz gosp., powstaniec 1863. // PSB; PTPN -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia II 125, 137

Orłowski* Teofil Feliks (1893-1944/5) chemik, jeden z twórców polskiego przemysłu fotochemicznego. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +M. Szulc: Materiały do historii fotografiki polskiej, T. I: Bibliografia 1836-1956. Wr. 1963 -- Przemysł chemiczny PRL 1944-1964. Wwa 1966, s 354

Orłowski* Zdzisław (1892-?) oficer WP, powstaniec wlkp. // WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: +Przeciwko pruskiemu zaborcy. Wwa 1979.

Ornowski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

O’Rourke Edward Aleksander (1876-1943) kanonik kapituły metropolitarnej w Poznaniu, bp gdański, bp tytularny Sofii - rezydujący w Poznaniu. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: +16b2) A. Baciński: Pierwszy biskup gdański E. O’R. Miesięcznik Diecezjalny Gdański 1962 nr 5. -- 16b2) M. Gajdziński: Biskup E. O’R. Słowo Powszechne 27: 1973 nr 18 s. 3, 4. Przyczynki: 16b2) W sprawie śp. biskupa O’R. Tyg. Powsz. 1: 1945 nr 22 s. 8. -- E. Ruppel: Zur Tätigkeit des Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 7: 1959 s. 297-317 -- R. Stachnik: Die Katholische Kirche in Danzig. Münster 1959, s. 132-3 -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1933. Wwa 1966 -- R. Wodzicki: Wspomnienia, Gdańsk - Warszawa - Berlin 1928-1939. Wwa 1972, s. 259-60, 317-9 -- =16b4) Gdański pogrzeb biskupa O’R. Przew. Kat. 1973 nr 3 s. 18. -- =16b4) S. B.: Doczesne szczątki ks. biskupa E. O’R. wróciły do Gdańska - Oliwy. Miesięcznik Diecezjalny Gdański 17: 1973 nr 1-3 s. 84. -- A. Baciński: Polskie duchowieństwo katolickie w Wolnym Mieście Gdańsku 1919-1939. Studia Gdańskie 1: 1973 s. 25-30, 75-83 --

Ortiz* (Ortisius) Michał (ok. 1560-1638) jezuita, prof. i rektor Akademii Wileńskiej. // Enc. wiedzy o jezuitach -- Szkoła Kaliska

Ortyńska* (właśc. Eisenbach) (działała 1864-70) aktorka. // 59b) Sł. Teatr.

Ortyński* (właśc. Eisenbach) Lucjan Adam (1836-1873) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Sł. Teatr.

Orwicz* (także Chojnowska, Orlicz-Chojnowska, Orwicz-Chojnowska, Orwicz-Szymańska, Orwicz-Tallowa, Orwicz-Tollowa) Janina (działała 1908-23) śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Orzecka* Irena (1890-1964) aktorka. // 59b) Sł. Teatr.

Orzechowski* Stefan (1883-1965) aktor, reżyser. // Sł. Teatr.; WSB -- Monografie: 54b2) J. Bykowski: 50-lecie pracy artystycznej S. O. KMP 33: 1965 nr 2 s. 105-7, il. -- Artykuły: +Gaz. Pozn. 1964 nr 210; 1965 nr 276 -- +Gł. Wlkp. 1964 nr 113 -- Teatr 1966 nr 3 -- Almanach sceny polskiej 1965/66.

Orzelski* Aleksander ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Orzelski* Jan (1551-1612) kasztelan rogoziński, pamiętnikarz. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: +H. Barycz: Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską. Wwa 1965 -- +J. Maciszewski: Polska a Moskwa 1603-1618. Wwa 1968 -- H. Kotarski: Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 1971-2 XVII Cz. 1 s. 89, 114, cz. 2 s. 141, XVIII cz. 1 s. 76, 78 --

Orzelski* Łukasz (zm. 1659) pisarz ziemski kaliski, poseł na sejmy. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +W. Czapliński: Dwa sejmy w r. 1652. Wr. 1955

Orzelski* Maciej (1548-1589) sędzia grodzki nakielski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: M. Pełczyński: Studia macaronica. Stanisław Orzelski na tle poezji makaronicznej w Polsce. P. 1960, s. 33-5, 53, 234 --

Orzelski* Stanisław (1581-1626) poeta. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Monografie: M. Pełczyński: Studia macaronica. S. O. na tle poezji makaronicznej w Polsce. P. 1960, 249 s.

Orzelski* Świętosław (1549-1598) dziejopis, pisarz polit. // PSB; WSB; Nowy Korbut; Sł. historyków.

Orzeł* Kazimierz (1868-1930) lekarz chirurg dziecięcy. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1994. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Orzeł* (Orfellus) Leon ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Orzeł* Stanisław (1874?-1935) dyrektor Banku Ziemi Kaliskiej. // Szkoła Kaliska

Orzeszkowski* Fabian (1495-1575) bernardyn, wierszopis. // PSB T. 24. -- Przyczynki: +W. F. Murawiec: Bernardyni warszawscy. Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1454-1864. Kr. 1973

Osadnik* Bolesław (1875-?) ks., katecheta. // Szkoła Kaliska Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Osiecki* Wojciech ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Osińska* (Bogusławska) Rozalia (1786-1866) aktorka. // PSB T. 24; Sł. Teatr. -- Monografie: J. Lipiński: Zapomniana aktorka. Pam. Teatr. 1960 nr 1 s. 155-63 -- Przyczynki: +J. Lipiński: Józefa Ledóchowska. Wwa 1963 -- +Z. Raszewski: Bogusławski. Wwa 1972 I-II -- +K. Beylin: Piętnaście lat Warszawy. W. 1976

Osiński* Dobromir Kanut (1910-1973) działacz społ.-polit. // WSB -- Przyczynki: Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej. Cz. 3. Wwa 1969, s. 103-4

Osiński* Tadeusz (1911-1971) prawnik. // Monografie: +59b2) M. Leśniczak: T. O. (17.04.1911-20.02.1971). [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982.

Osipow* Piotr (1899-1987) // 59b2) A. Pacholski: Nie Polak, nie Rosjanin, ale - kaliszanin. Kalisia Nowa 1997 nr 10 s. 14.

Osmański* Wojciech ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Osmólska* Maria (działała 1876-89) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Osmólski* Ignacy (działał 1869-82) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Osmólski* Napoleon (1820-1887) ks. // PTPN

Osowicki* Antoni Jakub (1842-1899) lekarz. // PTPN; Słow. lek.; H. Florkowski: Słownik lekarzy ziemi kościańskiej. Kościan 1995; Członkowie tajnych tow.

Ossoliński* Jerzy (1595-1650) kanclerz wielki koronny, wojewoda sandomierski, starosta bydgoski, dyplomata. // PSB; BSB III (i fot.); Nowy Korbut. -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957 -- Przyczynki: +W. Czapliński: Polska a Bałtyk w latach 1632-1648. Wr. 1952 -- Genealogia. Opr. W. Dworzaczek. Wwa 1959, tabl. 144. -- +W. Czapliński: Na dworze króla Władysława IV. Wwa 1959 -- +A. Sajkowski: Krzysztof Opaliński wojewoda poznański. P. 1960 -- +W. Tatarkiewicz: O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Wwa 1966 -- +J. Leszczyński: Władysław IV a Śląskw latach 1644-1648. Wr. 1969 -- +J. Tazbir: Arianie i katolicy. Wwa 1971 -- 16b2) J. Nowak-Dłużewski: Elita orderowa J. O. Karta z dziejów poezji politycznej w Polsce. Roczniki Humanistyczne 20: 1972 z. 2 s. 83-91, sum. -- +A. Sajkowski: Włoskie przygody Polaków. Wwa 1973 -- +K. Targosz: Uczony dwór Marii Ludwiki Gonzagi. Wr. 1975 -- Z. Guldon, R. Kabaciński: Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w. B. 1975, s. 59, 122-3 -- +W. Czapliński: Władysław IV i jego czasy. Wyd. 2 Wwa 1976 -- +Tenże: Wstęp [do] J. O.: Pamiętnik. Wwa 1976 -- +Ł. Częścik: Sejm warszawski w 1649/50 roku. Wr. 1978 -- Historia dyplomacji polskiej. T. II. Pod red. Z. Wójcika. Wwa 1982, s. 37, 44, 55, 79-80, 87, 90, 92-3, 101, 103, 110-1, 114, 129, 136, 138, 141, 146-8, 151, 154, 157, 190-6 -- Historia sejmu polskiego. T. I. pod red. J. Michalskiego. Wwa 1984, s. 251, 253, 273, 278, 284 -- F. Mincer: Starościńskie rządy Ossolińskich. Kal. Bydg. 1984 s. 137-41 -- Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI -XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Mikulski, W. Stanek. Kórnik 1990, s. 78, 256 -- Dz. B. 168-9, 224, 226, 247, 277.

Ossoliński* Józef ( + ) kleryk, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Ossowski* Andrzej (ok. 1603-1666) starosta wschowski, działacz luterański. // PSB T. 24 -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957 -- Przyczynki: H. Wisner: Dysydenci wobec wojy polsko-szwedzkiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 15: 1970 s. 114-5 -- K. Kłoda: Sprawa ariańska w czasie bezkrólewia 1648 r. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 22: 1977 s. 180 --

Ossowski* Wacław (1584-1642) kasztelan nakielski. // PSB T. 24 -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957 -- Przyczynki: +A. S. Radziwiłł: Memoriale rerum gestarum in Polonia. Opr. A. Przyboś, R. Żelewski. Wr. 1972 III

Ostapowicz* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Ostapowicz* Roman ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Ostaszewski* Henryk Kazimierz (1892-1957) prawnik, starosta łęczycki i kaliski, wojewoda białostocki. // PSB T. 24.

Ostaszewski* Tomasz (ok. 1746-1817) ks. na dworze bpa pozn. A. Okęckiego w Poznaniu, kanonik pozn., bp płocki. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +Nowacki -- W. Rolbiecki: Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830). Wr. 1969 s. 73 -- J. Skarbek: Diecezja płocka w latach 1795-1831. Studia Płockie 3: 1975 s. 265, 275-7

Osten* von der Ulryk (ok. 1350- ok. 1402) lennik Polski jako współwłaściciel Drezdenka i Rogoźna. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +A. Czacharowski: Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373. Toruń 1968 -- A. Gąsiorowski: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970, s. 185

Osten* von der Ulryk (ok. 1375- ok. 1425) lennik Polski jako właściciel Dresdenka, Rogoźna i Lipian. // PSB T. 24 -- Przyczynki: H. Wätjen: Von der Osten. Braunschweig 1960, s. 60-5 -- Księga ziemska poznanska. P. 1960

Osten*-Sacken Łucjan (1857-1920) bankier. // PTPN

Ostorodt* Krzysztof (zm. 1611) teolog i polemista ariański. // PSB T. 24 -- Źródła: +F. Socyn: Listy. Wwa 1959 I-II. -- Przyczynki: +Studia nad arianizmem. Wwa 1959 -- G. Mühlpford: Deutsche und polnische Arianer. [W:] Deutsch-slawische setigkeit in sieben Jahrhunderten. Berlin 1956, s. 88-93 -- D. Caccamo: Sozinianer in Altdorf und Danzig. Zeitschrift für Ostforschung 19: 1960 s. 46-8 -- +L. Chmaj: Faust Socyn. Wwa 1963 -- +Ch. Sandius: Bibliotheca antitrinitariorum. Wwa 1967 -- +S. Lubieniecki: Historia reformationis Polonicae. Wwa 1971 -- +A. Kawecka-Gryczowa: Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Wr. 1974 -- J. Tazbir: Antytrynitaryzm w Gdańsku i okolicach. Odrodzenie i reformacja w Polsce 21: 1976 s. 63-4. -- +G. W. Williams: The Polish Brethren 1601-1685. Harvard Theological Studies 18: 1977

Ostrihansky* Rudolf (1895-1963) oficer WP i ZWZ-AK. // PSB; WSB; Enc. konsp. wlkp. -- Źródła: Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. Londyn 1970-3 I-II -- Przyczynki: J. Rómmel: Za honor i ojczyznę. Wwa 1958, s. 386 -- +E. Serwański: Polityczne i wojskowe organizacje w Wielkopolsce. [W:] Najnowsze Dzieje Polski. Studia z II wojny światowej. Wwa 1959 III -- M. Woźniak: Rozbicie Komendy Okręgu ZWZ w Poznaniu. Więź 1970 nr 11 s. 70-1 -- Serwański 316-7, 333 -- M. Woźniak: Poznański Okręg Armii Krajowej. Więź 1971 nr 2 s. 108-10 -- +K. Ciechanowski: Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. Wwa 1972 -- +L. Głowacki: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939. Wwa 1975 -- +Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914-1939. Londyn 1975 -- +J. Wróblewski: Armia „Łódź” 1939. Wwa 1975 -- B. Rejer-Tarłowski: O Poznańskim Okręgu ZWZ polemicznie. Więź 1975 nr 2 s. 89, 91-3, 95-6

Ostromęcki* Bogdan (pseud. B.O., B. Ostr., Michał Pomian, (O)) (1911-1979) poeta, prozaik, eseista, autor słuchowisk, tłumacz. // 59b) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. T. 2: N-Ż. Wwa 1985. -- 59b) P. Kuncewicz: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2: N-Ż. Wwa 1995. -- 59b) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 6. Wwa 1999. Przyczynki: +59b2) P. Kuncewicz: Agonia i nadzieja. T. 2: Literatura polska od 1939 r. Wwa 1993.

Ostroróg* Dobrogost (ok. 1410-1478/9) kasztelan gnieźnieński, starosta ostrzeszowski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: Z. Wdowiszewski: Genealogia Jagiellonów. Wwa 1968, s. 73 --

Ostroróg* Dobrogost (ok. 1435-1507/8) kasztelan pozn., starosta ostrzeszowski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970 -- +J. Wiesiołowski: Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów.. Wr. 1976

Ostroróg* Jakub (1516-1568) działacz reformacyjny, starosta gen. Wlkp. // PSB; WSB -- Monografie: M. B. Topolska: J. O., jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym w XVI wieku. P. 1962. Prace Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. S. Historia nr 7 -- Przyczynki: J. Dworzaczkowa: Wprowadzenie reformacji do miast królewskich Wielkopolski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 10: 1965 s. 67-8, 77-8 -- M. Sipayłło: Materiały do dziejów zboru Ostrorogu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 13: 1968 s. 170-1 -- +H. Kowalska: Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce. Wr. 1969 -- +Dz. Wlkp. I --

Ostroróg* Jan (1436-1501) wojewoda pozn., prawnik, dyplomata. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Monografie: 20b2) H. Świątkowski: J. O. (ur. 1436 - zm. 1501). W pięćset dziesiątą rocznicę urodzin. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 3: 1947 nr 1/2 s. 82-4. -- 20b2) E. Lipiński: J. O. (próba ujęcia). Ekonomista 53: 1953 kwart. 3 s. 15-26.-- 20b1) W. Voisé: J. O. - wybitny pisarz polityczny polskiego Odrodzenia. Wwa 1954, 39 s., il. -- 20b1) J. Pietrusiewicz: J. O. [W:] Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. 1. Wwa 1956, s. 79-93. Przyczynki: 20b2) S. Piekarczyk: Walka J. O. o suwerenność władzy królewskiej. Nowe Drogi 7: 1953 nr 2 s. 93-100. -- K. Kumaniecki: Twórczość poetycka F. Kallimacha. Wwa 1953, s. 124 -- 20b2) A. Gładysz: Geneza poglądów prawnopolitycznych J. O. PZach. 10: 1954 nr 5/6 s. 56-63. -- 20b2) W. Voisé: Doktryna polityczno-prawna J. O. Państwo i Prawo 9: 1954 z. 100 (6) s. 1036-58. -- S. Grodziski: Stosunek szlachty do cechów w świetle statutu warckiego. Czasopismo Prawno-Historyczne 6: 1955 z. 2 s. 179, 191 -- 20b2) W. Sobociński: Książki o świętokupstwie Husa a memoriał O. KH 64: 1957 nr 3 s. 106-11. -- 20b2) W. Sobociński: Memoriał. J. O. a początki reformacji w Polsce. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 3: 1958 s. 9-52, 4: 1959 s. 35-80. -- =20b1) A. Strzelecka: Uwagi w sprawie daty powstania oraz genezy Monumentum O. [W:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin. Wwa 1960, s. 251-64. -- B. Lesiński: Kupno renty w średniowiecznej Polsce. P. 1966, s. 301, 536 -- W. Sobociński: Historia kupna renty w Polsce. Czasopismo Prawno-Historyczne 1967 z. 2 s. 163 i n. -- A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968, s. 60, 65 i n., 80, 92 -- 20b2) T. Wyrwa: Les idées politiques et juridiques de J. O., humaniste polonais du XVe siecle. =Revue Historique de Droit Français et Étranger 53: 1975 no 1 s. 3-35. Odb. Paris 1975, 35 s. -- C. Backvis: Szkice o kulturze staropolskiej. Wwa 1975, s. 652-5 -- J. Lipiński: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Wwa 1975, s. 7-21 -- A. Gąsiorowski: Koligacje panów z Ostroroga w XV wieku. SiMDW 13: 1979/80 z. 2 s. 79-91 -- K. Baczkowski: J. O. und Gregor von Heimburg: aus der Geschichte des deutschen und polnischen Denkens im 15. Jahrhundert. [W:] Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Kr. 1994, s. 153-62

Ostroróg* Jan (1561-1622) wojewoda pozn., pamiętnikarz, przyrodnik. // PSB; WSB; Nowy Korbut -- Przyczynki: +Nowacki II -- +H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek za granicę. Wwa 1969 -- +Dz. Wlkp. I -- +S. Ochman: Sejmy z lat 1615-1616. Wr. 1970 -- J. Byliński: Sejm z roku 1611. Wr. 1970 -- +L. Szczucki: W kręgu myślicieli heretyckich. Wr. 1972 -- +W. Pałucki: Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII w. Wr. 1974 -- +W. Czapliński, J. Długosz: Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII w. Wwa 1976

Ostroróg* Sędziwój (ok. 1375-1441) wojewoda pozn., starosta gen. Wlkp. // PSB; WSB -- Źródła: Regesta historico-diplomatica Ordinis sanctae Mariae Theutonicorum. Gőttingen 1948 I nr 764, 780, 1753, 3395, 3481, 3555, 4119, 4332, 4474, 4601, 4896, 5309, II 1526, 1682, 1683, 1804, 1816, 1949, 1970, 2201, 2272, 2276, 2361, 2368, 2386, 2400. -- Przyczynki: +J. Macek: Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce. Wwa 1955 -- +Nowacki I-II -- Księga ziemska poznańska. +S. M. Kuczyński: Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Wwa 1960 -- W. Fenrych: Zabiegi Polski o nabycie Nowej Marchii w latach 1402-1411. [W:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, P. 1959, s. 37-58 -- +Bitwa pod Koronowem. Materiały sesji Naukowej w Bydgoszczy... B. 1961 -- R. Heck: Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach. Wr. 1964 -- +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968 +Przywileje Kalisza. Wyd. W. Maisel. RKal. 6: 1973 nr 30 -- A. Gąsiorowski: Koligacje panów z Ostroroga w XV wieku. SiMDW 13: 1979/80 z. 2 s. 79-91

Ostroróg* Sędziwój (ok. 1568-1624) działacz różnowierczy, kasztelan międzyrzecki. // PSB T. 24 -- Przyczynki: S. Kot: Le rayonnement de Strasbourg en Pologne. Revue des Études Slaves 27: 1951 s. 197 -- +S. Ochman: Sejmy z lat 1615-1616. Wr. 1970 -- +K. Chojnacka: Polsko-brandenburski układ o żegludze na Warcie i Odrze. RH 38: 1972 -- +A. Węgierski: Libri quatour Slavoniae reformatae. Wwa 1973

Ostroróg* Stanisław (Stanisław z Ostroroga, Ostroroski) h. Nałęcz (ok. 1400-1476/77) wojewoda pozn., starosta generalny Wlkpi // PSB T. 24; WSB -- Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV wieku. Wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz. P. 1959 I nr 1612-1614. -- Przyczynki: A. Świeżawski: Wcieleeenie ziemi rawskiej, gostynińskiej i bełskiej do Korony (1462). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. S. I z. 27 Łódź 1962 -- M. Biskup: Wokół „landshuckiego” wesela 1475 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne nr 56 Kr. 1977 s. 90 -- A. Gąsiorowski: Koligacje panów z Ostroroga w XV wieku. SiMDW 13: 1979/80 z. 2 s. 79-91

Ostroróg* Stanisław (Stanisław z Ostroroga) h. Nałęcz (zm. 1518/19) kasztelan kaliski. // PSB T. 24.-- Przyczynki: +S. Kot: Le relazoni seculari della Polonia con Bologna. Bologna 1949 -- +W. Pociecha: Królowa Bona (1494-1557). P. 1949 I-II -- H. Barycz: Wiedeń a Polska w epoce Renesansu. PZach. 9: 1953 s. 725 -- +L. Hajdukiewicz: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej. Wr. 1961 -- M. B. Topolska: Jakub Ostroróg i jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym XVI wieku. P. 1962, s. 11-2

Ostroróg* Stanisław (ok. 1520-1568) kasztelan międzyrzecki, działacz reformacyjny. // PSB; WSB -- Przyczynki: O. Bartel: Melanchton w Polsce. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6: 1961 s. 83 -- Ł. Górnicki: Pisma. Wyd. R. Pollak. Wwa 1961 II 570. -- M. B. Topolska: Jakub Ostroróg, jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym. P. 1962, s. 10-3 -- +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII w. Wwa 1966 -- +H. Kowalska: Dzialalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce. Wr. 1969 -- +A. Węgierski: Libri quatour Slavoniae reformatae. Wwa 1973

Ostroróg* Stanisław (1527-1563) starosta międzyrzecki. // PSB T. 24 -- Przyczynki: J. Dworzaczkowa: Wprowadzenie reformacji do miast królewskich Wielkopolski. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 10: 1965 s. 65-7, 72

Ostroróg* Wacław (Wacław z Ostroroga, zwany też Władysław) h. Nałęcz (zm. 1527) kasztelan kaliski. // PSB T. 24. -- Przyczynki: H. Barycz: Wiedeń a Polska w epoce renesansu i reformacji. PZach. 9: 1957 s. 725 -- +Nowacki -- M. B. Topolska: Jakub Ostroróg i jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym XVI wieku. P. 1962, s. 11 i n.

Ostroróg* Wacław (przed 1545-1574) poseł na sejmy, działacz reformacyjny. // PSB T. 24 -- Przyczynki: O. Bartel: Filip Melanchton w Polsce. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 6: 1961 s. 87 -- +H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr. 1969 --

Ostroróg* Gorzeński Zbigniew (1869-1926) major WP, powstaniec wlkp. // Kawal. VM; SBWP-W I

=Ostrowicz* Aleksander ( + ) lekarz. Monografie: 50b2) Z. Gryczka: Lekarz - patriota. Przyjaciel Ludu 1989 z. 4 s. 23. -- 50b2) Z. Gryczka: O zapomnianych Gostynianach. IKTWLeszcz. 1991 nr 2 s. 20-1. -- 50b2) Z. Gryczka: A. O. - lekarz zdrojowy w Lądku Zdroju. KW 1994 nr 3 s. 101-2. Przyczynki: 50b2) L. Adamczewski: Nie chciana tablica. Przed 110 laty dr A. O. z Gostynia propagował turystykę po Ziemi Klodzkiej. Gł. Wlkp. 1991 nr 103 s. 4.

Ostrowicz* Leonard Jan (1831-1900) ks., działacz patriot., polityk, poseł do sejmu pruskiego. // PSB; PTPN; AMM -- Przyczynki: +J. Mai: Die preussisch-deutsche Polenpolitik 1885 bis 1887. Berlin 1962 -- +Z. Grot: Księża polscy w parlamentach niemieckich 1848-1918. [W:] Na okazanie drogi. P. 1975 -- +J. Benyskiewicz: Poslowie polscy w Berlinie w latach 1866-1890. Zielona Góra 1976 --

Ostrowska* zamężna Sevenard Teodozja (działała 1867-70) aktorka. // 59b Sł. Teatr.

=Ostrowska* - Kębłowska Zofia ( + ) dr hab. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część druga. Nagroda Naukowa: dr hab. Z. O.-K. KMP 1983 nr 3 s. 115-...

Ostrowski* Aleksander (1810-1897) działacz społ.-gosp., uczestnik powstań. // WSB

Ostrowski* Antoni Kazimierz (1713-1784) kanonik pozn., bp kujawsko-pomorski, abp gnieźn., prymas Polski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2; EK; Nowy Korbut -- Źródła: Regesty wybranych zapisek z akt działalności arcybiskupów gnieźnieńskich. Wyd. H. Rybus. ABMK T. 3: 1961 z. 1-2 s. 387-90 -- Przyczynki: +Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Wwaa 1963 I-II -- +J. Wysocki: Józef Ignacy Rybiński biskup włocławski i pomorski 1777-1806. Rzym 1967 -- +E. Duda: Le Saint Siege devant les événements politiques de Pologne á la veille de son premier partage. [W:] Sacrum Poloniae Millennium. Rzym 1954 I -- +Kościół w Polsce, wieki XVI-XVIII. Kr. 1969 II -- +J. Michalski: Schyłek konfederacji barskiej. Wr. 1970 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki. Opr. P. Matuszewska. Wwa 1971 -- S. Lubomirski: Pod władzą księcia Repnina. Opr. J. Łojek. Wwa 1971 -- +T. Ostrowski: Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Opr. R. Kaleta. Wr. 1972 -- +R. Łaszewski: Delegacja jako instrument ratyfikacji I i II rozbioru. Czasopismo Prawno-Historyczne 1972 nr 2 -- R. Chojecki: Patriotyczna opozycja na sejmie 1773. KH 79: 1972 nr 3 s. 546, 549 -- M. Drozdowski: Przyjęcie traktatów rozbiorowych przez delegację i sejm polski w r. 1733. RH 41: 1975 s. 91, 94, 101, 106-7, 115-8, 123 -- +S. Librowski: Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Cz. I-II ABMK T. 30: 1975, T. 33: 1976 -- +J. Dygdała: Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitejw latach 1764-1772. Wwa 1977

Ostrowski* Daniel (1762-1831) kanonik gnieźn., bp sufragan gnieźn. // Biskupi; Biskupi 2

Ostrowski* Franciszek ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Filozoficzny].

Ostrowski* (Franciszek) Ksawey ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Ostrowski* Kazimierz h. Korab (1669-1732) ks., jezuita, przełożony kolegiów, filozof. // PSB T. 24.; Filozofia w Polsce; Enc. wiedzy o jezuitach -- Przyczynki: E. Smorąg: Drukarnia jezuicka w Sandomierzu w XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 9: 1965 z. 1-2 s. 49 --

Ostrowski* Marcin ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Ostrowski* Michał ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Ostrowski* (Rawita-Ostrowski) Stanisław w zakonie Jozafat (1890-1939) benedyktyn, bibliotekarz, historyk. // PSB T. 24; SPKP -- Monografie: Z. Rabska: Bibliofil w habicie. Caritas 1953 nr 11 s. 26-9 -- Przyczynki: +S. Wasylewski: Czterdzieści lat powodzenia. Wr. 1959 -- M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki: Sfragistyka. Wwa 1960, s. 265-6

Ostrowski* Zdzieszek Stanisław (ok. 1550- po 1596) opat przemęcki, teolog, polemista. // PSB T. 24 --

Ostrowski* Wacław (1910-1945) oficer WP i AK. // Enc. konsp. wlkp.

Ostrowski* Władysław (1848- ?) inż., przedsiębiorca. // PTPN

Ostrzeszewicz* Kacper Ignacy Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

=Osuchowska* - Jasińska Irena ( + ) -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1963. Nagrody indywidualne. KMP 1965 nr 2.

Oswald* (właśc. Freudenberg) Kazimierz (1884-1923) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Oszkinis* Władysław (1910-1967) ogrodnik, prof. WSR w P. // WSB -- Przyczynki: S. Alwin, T. Kosiński, S. Raczkowski: Historia studiów ogrodniczych w Poznaniu. Cz. 1. P. 1960, s. 95, 101, 111-2, 123 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- Artykuły: Kronika WSR w Poznaniu za l. akad. 1951/52-1958/59, s. 30-2, 46-7, 138, 360-1, 379-82, 420 -- +Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 1968 nr 3-4 s. 3-10 -- Owoce, Warzywa, Kwiaty 8: 1968 nr 19 s. 16

Oświęcimski* Alfons (? -1886) ziemianin. // PTPN

Oświęcimski* Jan ( + ) lekarz. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Lekarski].

Otmianowski* Telesfor (1850-1939) kupiec, społecznik. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia III

Otocka* Helena h. Dołęga (1891-1977) nauczycielka. // Szkoła Kaliska

Otrembowa* (Otrębowa) z Majów lub Mayów Julia Ewelina (działała od 1870 - zm. 1921) aktorka, dyrektor teatru. // 59b) Sł. Teatr.

Otrębski* Jan Szczepan (1889-1971) językoznawca indoeuropejski, prof. Uniw. Wileńskiego, Uniw. Pozn. i UAM. // PSB T. 24; WSB; Biogramy uczonych I -- Monografie: S. Pieczara: Prof. dr J. S. O. Spraw. PTPN 1971 nr 1 s. 210-12 -- K. Zierhoffer: J. O. (8 XII 1889 - 25 IV 1971). Prace filologiczne 24: 1974 s. 5-9 -- Przyczynki: H. Otrębska: Bibliografia prac J. S. O. za l. 1910-1966. Acta Baltico-Slavica 3: 1966 s. 9-22 -- +Dz. UAM -- Z. Sobierajski: Profesor J. O. jako slawista i polonista (1889-1971). Lingua Posnaniensis 16: 1972 s. 129-37 -- W. Cimochowski: Dzialalność naukowa prof. dra J. O. jako indoeuropeisty. Tamże s. 138-43 -- J. Otrębska: Bibliografia prac O. od r. 1967. Acta Baltico-Slavica 8: 1973 s. 15-9 -- +Nauka w Wlkp. -- J. Safarewicz: Prace lituanistyczne profesora J. O. Tamże 17: 1973 s. 124-33 -- Artykuły: +Spraw. PTPN 1971 nr 1 s. 210-2 --

Otto* (ok. 1000-1033) książę polski, syn Bolesława Chrobrego. // PSB T. 24; SSS; -- Przyczynki:Kronika Thietmara. Wyd. M. Z. Jedlicki. P. 1953, s. 227, 581 -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki państwa polskiego. P. 1962 I, s. 128-30 -- J. Bieniak: Państwo Miecława. Wwa 1963, s. 57 i n. -- D. Borawska: Kryzys monarchii wczesnofeudalnej w latach trzydziestych XI wieku. Wwa 1964, s. 75-9 -- W. Dziewulski: Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wwa 1964, s. 81 i n., 91-3. -- T. Grudziński: Zagadnienie podziałów dynastycznych w Polsce do schyłku XI wieku. KH 78: 1971 s. 15-8 -- H. J. Lang: The Fall of the Monarchy of Mieszko II Lambert. Speculum 49: 1974 s. 634 i n. --

Otto* z Mstyczowa (zm. 1366) kanclerz wlkp., prepozyt gnieźn. // PSB; WSB -- Przyczynki: A. Czacharowski: Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marcjię w latach 1319-1373. Toruń 1968, s. 119 -- +Dyplomatyka wieków średnich. Wwa 1973 -- K. Jasiński: Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. ZH 19: 1953 s. 88-9

Otto* z Pilicy (zm między 2 III 1384 a 9 IX 1385) starosta wielkopolski. // PSB T. 24 -- Przyczynki: +Z. Kaczmarczyk: Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry. P. 1945 -- +W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy. Wwa 1971 --

Otto* Jan Franciszek ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Otwinowski* Stefan (pseud. S.O., S. OTW., Sok., (sok), SOK, Stef, Władysław Podrobek) (1910-1976) powieściopisarz, dramatopisarz, eseista, działacz kulturalny, kierownik literacki teatru, aktor. // PSB T. 24; Nowy Korbut; Polscy pisarze. -- 59b) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. T. 2: N-Ż. Wwa 1985. -- 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994. -- 59b) P. Kuncewicz: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2: N-Ż. Wwa 1995. -- 59b) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 6. Wwa 1999. Źródła: 59b2) J. Werner: „Sztubackie” lata. [W:] Nasi profesorowie z „Asnyka”. Ze wspomnień byłych wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Red. Z. Kościelak. Kalisz 1983, s. 6-10. Monografie: +J. Zagórski: Wspomnienie o S. O. Tyg. Powsz. 1976 nr 15 -- +J. Andrzejewski: Stefan. Tamże nr 44 -- +W. Zechenter: Kolega - prezes. Życie Literackie 1977 nr 5 -- +W. Wyganowski, L. Flaszen: O S. O. Życie Literackie 1978 nr 5 -- Sceptyk pełen wiary. Wspomnienia o S. O. Kr. 1979, 426 s., tabl. 25, il. -- Przyczynki: R. Kosiński: Głowy podwawelskie. Kr. 1965, s. 313-20.-- S. Stanuch: S. O. teoria i praktyka samosądu. Miesięcznik Literacki 1977 nr 6 s. 53-61 -- J. B. Ożóg: Jakświetych obcowanie. Wwa 1978, s. 65-8. -- 59b2) Kalisz - Warszawa - Gimnazjum - Uniwersytet 1928-1934. [W:] Sceptyk pełen wiary. Wspomnienia o S. O. Kr. 1979, s. 17-66. -- 59b2) E. Otwinowska: Mój mąż kaliszanin. Południowa Wielkopolska 1982 nr 1 s. 4, il. -- 59b2) E. Otwinowska: Urok małej apteki. Ziemia Kaliska 1982 nr 3 s. 6. -- 59b2) H. Sutarzewicz: Kaliszanin z wyboru. - Kaliskie wędrówki. - Postacie literackie o kaliskim rodowodzie. - „Oświadczam”, że piszę... Południowa Wielkopolska 1982 nr 2 s. 5, il., nr 3 s. 6, nr 4 s. 4, il., nr 5 s. 6. -- +59b2) P. Kuncewicz: Agonia i nadzieja. T. 2: Literatura polska od 1939 r. Wwa 1993.

Owczarek* Wojciech Stanisław (1875-1938) wikariusz w Turku, bp sufragan włocławski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryii, kształcił się w Kaliszu. // PSB T. 24; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 -- 59b2) K. Krasowski: Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. P. 1996. -- Szkoła Kaliska Monografie: 16b2) K. Lange: Ksiądz biskup W. O. (1875-1938). ABMK 20: 1970 s. 217-48. Przyczynki: 16b2) S. E.: Ks. biskup W. O. jako założyciel Zgromadzenia Sióstr „Współnej Pracy” od Niepokalanej Marii. Kronika Diecezji Włocławskiej 43: 1960 s. 51-5. -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966 --

Owidzki* Maciej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Owsiany* Stanisław (1888-1940) lekarz, powstaniec wlkp. i śląski. // PTPN

=Oxiński* Józef ( + ) // Źródła: 59b2) Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864. Oprac., wstęp i przypisy E. Halicz. Wwa 1965, 337 s.

Ozdowski* Marian Zbigniew (1894-1937) lekarz. // PTPN

Ozga* (Ożga) Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Oźminkowski* Wacław (1916-1992) działacz społ.-polit., regionalista, kierownik Muzeum w Gostyniu. Monografie: 50b2) O. W. (1916-1992). Gaz. Gost. 1992 nr 16 s. 10, il.

=Ożarzewski* Czesław ( + ) // -- +54b2) T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. Nagroda Zespołowa Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Poznańskiego. KMP 1961 nr 4 s. 139.

Ożegowski* Stefan (1881-1930) lekarz, płk WP. // PSB; PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970, s. 126, 195

=Paarmann Friedrich (1873-?) -- M. Wojtczak: Literatur der Ostmark. Posener Heimatliteratur (1890-1918). P. 1998, s. 202.

Pacholski* Sanisław [pseud. Zeus (Cojs)] (1884-1945) nauczyciel, dyrektor gimnazjum w Kaliszu. // Szkoła Kaliska Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Pacieszyński* Piotr (1845-1900) ks. // PTPN

Paciorkiwicz* Władysław (1876-1925) wynalazca, konstruktor pierwszej polskiej maszyny do pisania. // BSB II (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 225-6 -- Przyczynki: A. J. Markiwicz: Nieśmiertelne nie umiera! B. 1992, s. 72-3

Paciorkowski* Bogumił (1849- ?) lekarz. // PTPN

Pacyński* Antoni (1883-1939) leśnik, wykładowca UP. // PSB T. 24; PTPN -- Źródła: Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybór źródeł. Wybrał i opr. C. Łuczak. P. 1966, s. 75 -- Przyczynki: +Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- +T. G. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972 -- +Nauka w Wlkp. -- M. Paluszkiewicz: W rocznicę procesu gnieźnieńskiego. Tyg. Powsz. 27: 1973 nr 24 s. 5 -- +Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974 -- +A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Wielkopolska. Londyn 1975 --

Pacyński* Jacek Wojciech Marian (1915-1975) hipolog, inż. rolnictwa, uczestnik wojny 1939. // PSB; AMM -- Przyczynki: Z. Szacherski: Wierni przysiędze. Wwa 1968, s. 168, 234, 243-4, 266, 324 -- Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1969. Wwa - P. 1970, s. 631-2. -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- +J. Grabowski, J. Filozof: Bibliografia polskiego czasopiśmiennictwa hipologicznego za lata 1945-1973. Wwa 1976

Pacyński* Tomasz Stefan (1918-19) inż. mechanik, szef Wydz. V Komendy Okręgu P. Narod. Org. Wojsk. // AMM

Paczesny* Antoni (1886-1940) lekarz kaliski zamordowany w niewoli sowieckiej. // Monografie: Przyczynki: 59b2) Jeszcze jedna ofiara Katynia. Serwis Informacyjny Lekarzy Województwa Kaliskiego 23: 1992 s. 5, il. -- 59b2) Z. Kledecki: Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Naukowego 1999 s. 107-26, il. -- 59b2) Z. Kledecki: Morderczy strzał. Kalisia Nowa 2000 nr 7/8 s. 19, fot.

Paczkowski* Jan (1852-1928) przemysłowiec, działacz spol. i polit. // PSB; WSB; PTPN -- Przyczynki: +L. Trzeciakowski: Walka o polskość miast Poznańskiego na przelomie XIX i XX wieku. P. 1964

Paczkowski* Józef (1861-1933) archiwista, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. I. 19918-1984. Wwa 1988; AMM; Sł. historyków; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: +C. Skopowski: Życiorysy polskich archiwistów poznańskich. P. 1969 -- Przyczynki: 20b2) Cz. Skopowski: Papiery J. P. Archeion 37: 1962 s. 229-33, 354 i 358. -- +M. Dragan: Polsko-gdańsko-niemiecki spór archiwalny w okresie międzywojennym (1919-1939). Tamże 39: 1963 -- +K. Konarski: Dalekie a bliskie. Wwa 1965 -- +Klanowski -- +P. Bańkowski: Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych. Archeion 2: 1969 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. P. 1972 -- +Przybecki

Paczkowski* Romuald (1878-1940) prawnik, prof. UP. // PSB; PTPN; AMM -- T. Klanowski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1945-1964. P. 1967, s. 353-4 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 328 -- Serwański 32 -- +Nauka w Wlkp. -- +M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu. P. 1974 -- +M. Walczak: Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945. Wr. 1978 -- C. Łuczak: Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu. 10 9 1939 - 23 2 1945. P. 1989 s.26, 52, 88.

Paczkowski* Tadeusz (1897-1973) dziennikarz powstaniec wlkp., działacz sportowy. // PSB T. 24 -- Monografie: L. Wąchalski: Sport poznański 1946. P. 1946, s. 4, 43 -- 54b2) E. Olachowski: T. P. Z żałobnej karty. KMP 1975 nr 1 s. 167-8, il. -- +B. Tuszyński: Sprintem przez prasę sportową. Wwa 1975 --

Paczoski* Józef Konrad (1864-1942) botanik, prof. UP. // PSB; WSB; Biogramy uczonych II -- Monografie: J. P. w setną rocznicę urodzin. Pod red. Z. Czubińskiego. P. 1967, 108 s. -- P. F. Maycock: J. P.: founder of the science of phytosociology. Ecology (Durham USA) 48: 1967 nr 6 s. 1031-4 -- Cmentarz Zasł. 69 -- Przyczynki: A> Wodziczko: Przedmowa [do] J. P. Bioindukcja w państwie... P. 1947, s. 5-8 -- +H. Szołdrska: Walka z kulturą polską. P. 1948 -- +B. Hryniewicki: Zarys dziejów botaniki. Wwa 1949 -- Ochrona przyrody i jej zasobów podstawą gospodarki narodowej. P. 1966, s. 53, 55 -- +Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1972 -- 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Wr. 1972, s. 7, 10, 21, 27, 62, 72-3, 77, 123, 129 -- +Nauka w Wlkp. -- +Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju. Wwa 1974 -- +B. Szymański: Badania naukowe w zakresie leśnictwa w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939). Wwa 1975 -- +Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977 -- Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. Wwa 1983, s. 358, 385, 450, 452-3, 463-4, 468, 470, 528, 538.

Paczyński* Antoni ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Padé* Jan Kanty (1824-1862) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Padé* z Zawistowskich Rozalia (1832-1916) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Paderewski* Ignacy (1860-1941) kompozytor, polityk - w Wielkopolsce. Źródła: 20b2) M. Chełkowska z Donimirskich: Przybycie I. P. do Polski w 1918 roku. (Ze wspomnień ...). Tyg. Powsz. 32: 1978 nr 52/53 s. 8. Przyczynki: 54b2) Z. Wroniak: P. w Poznaniu. KMP 27: 1959 nr 4 s. 33-54, il. [działalność I. P. jako polityka oraz jego pobyt w Poznaniu w XII 1918 i XI 1924 r.]. -- Ziemianstwo wlkp. 172, 183, 416, 432.

Padlewska* Nadzieja (1882-1967) pianistka, nauczycielka muzyki. // PSB; WSB; SMP -- Przyczynki: +[L. Markiewicz] Im: Zmarła N. P. Ruch Muzyczny 1967 nr 21 -- +K. Nowowiejski: Pod Zielonym Pegazem. P. 1971 --Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973, s. 400-4 -- +50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu 1920-1970. P. 1973

Padlewski* Leon Julian (1870-1943) bakteriolog, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych VI -- Monografie: A. Wrzosek: L. P. zasłużony bakteriolog polski (1870-1943). Polski Tygodnik Lekarski 3: 1948 s. 833-9 i odb. Wwa 1948 -- Przyczynki: S. Dąbrowski: Uniwersytet Poznański 1939-1945. P. 1946, s. 8, 10, 64 -- +H. Szołdrska: Walka z kulturą polską. P. 1948 -- W. Ziembicki: Zarys rozwoju nauk lekarskich w Polsce. Wwa 1958, s. 63-4 -- W. Kowalenko: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-1945. P. 1961, s. 61, 138 -- +T. Klanowski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1945-1964. P. 1965 -- +W 50-lecie rozwoju nauk medycznych w Poznaniu 1920-1970. P. 1969 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1969. P. 1972 -- +Nauka w Wlkp. -- +25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu. P. 1974 --

Padlewski* Roman (1915-1944) kompozytor, skrzypek, dyrygent, publicysta muz. // PSB; WSB; SMP -- Przyczynki: Śmierć R. P. Ruch Muzyczny 1945 nr 4 s. 14-5 -- Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973, s. 562-3 -- +S. Podlewski: Przemarsz przez piekło. Wyd. 3. Wwa 1971 -- +W. Bartoszewski: 1859 dni Warszawy. Kr. 1974

Padlewski* Stanisław (1857-1891) dzialacz socjalist. // PSB T. 24 -- Przyczynki: S. Kubiak: Ruch socjalistyczny w Poznańskiem 1872-1890. P. 1961, s. 118 i n. -- +J. Borejsza: W kręgu wielkich wygnańców(1848-1895). Wwa 1963 -- +L. Baumgarten: Dzieje Wielkiego Proletariatu. Wwa 1966 -- K. Korzon, M. Zawialska: Bibliografia zawartości „Przedświtu”. Seria genewska 1881-1890. Ze Skarbca Kultury 22: 1971 s. 177, 211, 213 --

Padniewski* Filip (1511-1572) kanonik gnieźn., bp przemyski, bp krak. // PSB; WSB; Nowy Korbut;; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki:.T. Glemma: Wizytacje diecezji krakowskiej z latm 1510-1570. NP 1: 1946 s. 557-69, 81-7. -- +S. Łempicki: Renesans i humanizm w Polsce. Kr. 1952 -- +L. Hajdukiewicz: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskiePiotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej. Wr. 1961 -- +Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Opr. R. Żelewski. Wr. 1962 -- +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII w. Wwa 1966 -- +J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie. Kr. 1966 -- J. Pirożyński: Sejm warszawski roku 1570. Kr. 1972, s. 21, 37-8, 51-4. -- +H. D. Wojtyska: Papiestwo - Polska 1548-1563. Dyplomacja. Lublin 1977

Padwicki* Marcin (zm. 1642) kupiec, księgarz. // WSB -- Artykuły: +Księgarz 1972 nr 4 s. 29-35

Paech* Józef (1880-1928) ks. // PTPN

=Pająk* Zdzisław ( + ) prof. dr hab. // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. (Część czwarta). Nagroda naukowa: prof. dr hab. Z. P. KMP 1976 nr 2.

Pajęcki* Hieronim ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pajzderska* Kazimiera (1879-1959) rzeźbiarka, malarka. // PSB; WSB --Przyczynki: D. Kaczmarzyk: Straty wojenne Polski w dziedzinie rzeźby. Wwa 1958, s. 162. -- W. Kowalczyk: Medale Mennicy Państwowej. Wwa 1969, poz. 44. -- A. Więcek: Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kr. 1972, s. 313-7.

Pajzderski* Józef (1896-19) lekarz. // PTPN

Pajzderski* Nikodem (1882-1940) historyk sztuki. // PSB; WSB; PTPN; InowrSB II; Sł. historyków; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 20b2) A. Bochnak: N. P. (1882-1939/40). KH 54: 1947 s. 63-4. Przyczynki: 52b2) T. Pasikowski: W Muzeum Wielkopolskim odsłonięto tablicę ku czci N. P. Gł. Wlkp. 3: 1947 nr 11 s. 5. -- 20b3) P. N. W: Ci co odeszli. Kwartalnik Muzealny 1: 1948 z. 1-4 s. 9-28. -- +Sztuka polska przedromańska i romańska. Pod red. M. Walickiego. Wwa 1971 II -- J. Szews: Fillomaci pomorscy. Wwa 1992, s. 149, 155, 370

Pajzderski* Sylwester (1876-1953) architekt. // S. Łoza: Architekci i budowniczowie w Polsce. Wwa 1954; WSB -- Monografie: K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz. 1. P. 1988, s. 8-10, 36, 50, 55, 124-5, 133, 138-9, 141, 148-9, 152, 154, 160

Pajzderski* Tomasz (1864-1908) architekt. // PSB; InowrSB I -- Przyczynki: I. Baliński: Wspomnienia o Warszawie. Edynburg 1946, s. 139. -- +S. Helsztyński: Przybyszewski. Kr. 1966

Pakosław* (zm. po 1152) komes. // PSB T. 25. Przyczynki: G. Labuda: Zabiegi o utrzymanie jedności państwa polskiego w latach 1138-1146. KH 66: 1959 s. 1156-9, 1165-7. -- S. Trawkowski: Młyny wodne w Polsce w XII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 7: 1959s. 72-4. -- A. Bogucki: Komes w polskich źródłach średniowiecznych. Wwa 1972, s. 26-8, 30-1, 37. -- Z. Perzanowski: Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Wr. 1978, s. 26-41

Pakosław* (ok. 1220 ? - 1255) łowczy nadworny poznański. // PSB T. 25 -- Przyczynki: K. Zielińska: Przywilej Przemysła I dla Beniamina Zaremby zz 1252 r. ZH 31: 1966 z. 2 s. 51, 53. -- +K. Jasiński: Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w polowie XIII wieku. Współpracownicy Przemysła I do 1253 r. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Pod red. S. M. Kuczyńskiego. T. I. Wwa 1981

Pakosławski* Maciej ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

=Palacz* Dionizy ( + ) architekt // --+54b2) B. Romińska: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1959. Nagroda zespołowa w dziedzinie urbanistyki, architektury i budownictwa KMP 1960 nr 4.

=Palacz* Edward ( + ) dyrektor Wielkopolskich Zakładów Teletechnicznych „Teletra” // -- 54b2) M. Pabel: E. P. Sylwetki poznaniaków. KMP 1972 nr 4 s. 105-9, il.

Palacz* Jan (1812-1891) powstaniec 1848, działacz narodowy. // PSB T. 25 -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- Z. Grot, F. Paprocki: Szkice poznańskie 1974-1864. Wwa 1957, s. 151-2, 162, 188, 190, 202. -- Motty I 55, II 488 -- F. Paprocki: Udział chłopa wielkopolskiego w walkach narodowowyzwoleńczych w XIX wieku. [W:] Dzieje wsi wielkopolskiej. Praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego. P. 1959, s. 226-7 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 151, 154, 175-6, 201, 347, 353, 356, 390 -- +Z. Grot: Dzialalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961 -- Tenże: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963, s. 37, 43. -- K. Groniowski: Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza - realizacja - skutki. Wwa 1976, s. 167-8, 170-1, 181.

Palacz* Maciej (1806-1885) uczestnik powstań. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- B. Limanowski: Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Wwa 1957, cz. 2 s. 126-7, 130 -- F. Paprocki: Udział chlopa wielkopolskiego w walkach narodowowyzwoleńczych w XIX wieku. [W:] Dzieje wsi wielkopolskiej. Praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego. Wwa 1959, s. 211 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 154, 163, 176 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961 -- Dz. Wlkp. II 194 --

Palczewska* zamężna Mackiewicz Agnieszka (1805-1885) aktorka, tancerka. // Sł. Teatr.

Palczewski* Edmund (1883-1918) ks. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Palędzki* Józef marian (1857-1940) prawnik, działacz społ. i narodowy. // PSB T. 25; SPKP -- Przyczynki: +E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Slowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973 -- +Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1974. Toruń 1977 I

Palicki* Bogusław (1813-1868) lekarz, działacz społ. i oświat., powstaniec 1830 i 1848. // PSB; SPKP; PTPN; AMM -- Monografie: E. Stocki: Dr med. B. P. (1813-1868). Wiadomości Lekarskie 1971 s. 793-5 -- Z. Domosławski: B. P., uczeń Purkyniego, i jego dysertacja. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego [S.] B. 27: 1972 -- Przyczynki: Motty I 413-4, 429, II 147-51, 345, 523

Palikiewicz* Maciej Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Paliński* Józef (1809-?) fabrykant. // Wolnomularze

Paliński* Piotr (1853-1950) pisarz, publicysta, spolecznik. // PSB; WSB; SBWP-W I -- Monografie: J. Konieczny, Z. Mrozek:: Obraz literatury Polskiej na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w czasie zaborów. B. 1974, s. 95-8 -- +20b2) Z. Mrozek: P. P. (1853-1950). Sylwetki Kujawskie. Ziemia Kujawska 5: 1978. -- 20b2) H. Szatkowski: P. P. (1853-1950). Z historii myśli i działalności chrześcijańskiej w Polsce. Novum 21: 1979 nr 11 s. 180-8. -- Przyczynki: +Korth -- +Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965 -- W. Sobisiak: Dzieje Ziemi Rawickiej. P. 1967, s. 18 -- +K. Murzynowska: Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914. Wr. 1972 -- +Dz.Wlkp. II

Paliszewski* Leopold (1812-1887) ziemianin, prawnik, powstaniec 1830. // PTPN

Paliszewski* Wacław (1879-?) inż. // PTPN

Palluth* Antoni (1900-1944) radiotechnik, uczestnik akcji „Enigma”. // PSB T. 25; AMM -- Przyczynki: G. Bertrand: Enigma ou la plus grand énigme de la guerre 1939-1945. Paris 1973, s. 142-3 -- W. Kozaczuk: Złamany szyfr. Wwa 1976, s. 60, 81, 120, 140, 167-9 -- Tenże: Wojna w eterze. Wwa 1977, s. 44, 75, 78 -- +L. Gondek: Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Wwa 1978 -- S. Wojtkiewicz: Sekret Enigmy. Wwa 1978, s. 27, 54, 56-7, 59-60, 62, 66, 74, 78, 96, 114, 116, 118, 126-9, 139, 148, 155, 158 -- W. Kozaczuk: W kręgu Enigmy. Wwa 1979

Paluch* Mieczysław (1888-1942) powstaniec wlkp., oficer WP. // PSB; WSB; Encyklopedia powstań śląskich. Opole 1982; Kawal. VM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 20b2) W. Jeszke: M. P. Przegląd Zachodni [Londyn] 9: 1958 nr 10/1 s. 27-33. -- B. Polak: P. M. [W:] Dowódcy powstania wielkopolskiego i Wojska Polskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1980, s. 4-10. -- 54b2) B. Polak: M. P. (1888-1942). Aneks: Zamach na Ratusz. KMP 1985 nr 4 s. 19-38, il. -- A. Czubiński: M. S. P. (1888-1942). Organizator powstania wielkopolskiego i II powstania śląskiego. [W:] ZiZM 231-5 -- Przyczynki: +T. Jędruszczak: Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 11918-1922. Wwa 1958 -- Z. Wieliczka: Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918/1919. Kurytyba 1964, s. 10-22 -- W. Karuga: Organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska. Opole 1966, s. 33. -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Pod red. Z. Grota. P. 1968 -- +J. Ludyga-Laskowski: Zarys historii trzech powstań śląskich 1919 - 1920 - 1921. Wr. 1973 -- +B. Hulewicz: Wielkie wczoraj w małym kręgu. Wwa 1973. -- +20b2) T. A. Jakubiak: Poznańska działalność M. P. od listopada 1918 roku do stycznia 1919 roku. [W:] Powstanie wielkopolskie 1918-1919 (artykuły i przyczynki). Pod red. B. Polaka. Kościan 1975, s. 28-31, 33-4, 36, 42, 102, 137-8, 140-50. --+M. Grzyb: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 11922-1939. Katowice 1978 -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów. Wwa - P. 1978 -- +A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wyd. II. P. 1988.

=Paluszak* Janusz ( + ) dr chem. lek. med. // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. (Część druga). Nagroda Młodych - Nagroda naukowa. KMP 1969 nr 4 s. 121-2.

Paluszkiewicz* Marian (1902-1983) nauczyciel, działacz społ. // Czlonkowie tajnych tow. -- Monografie: M. Meissnerowa: M. P. (1902-1983). KMP 1983 nr 4 s. 161-2 -- Przyczynki: J. Szews: Działalność naukowa M. P. KMP 1989 nr 1 s. 205-8.

Paluszkiewicz* Mateusz ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pałęcki* Adam Józef (1869-?) lekarz chirurg. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1994. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Pałkowski* Czesław (1888-1954) ks. // PTPN

Pałubicki* Konrad Józef (1910-1992) muzykolog, kompozytor. // BSB III (i fot.) -- Monografie: B. Gogol-Drożniakiewicz: K. P. Bydgoski Informator Kulturalny 1992 nr 2 s. 26-7 -- A. Weber: Prof. K. P. Tamże 1992 nr 12 s. 25-6 -- J. Długosz: Dziękujemy Ci Profesorze... Kal. Bydg. 1994 s. 264-9 -- Przyczynki: A. Denisiuk: Życie muzyczno-naukowe. [W:] Nauka i szkolnictwo wyższe w Bydgoszczy. B. 1980, s. 203-9 -- Tenże: Z życia muzycznego Bydgoszczy w latach 1945-1950. [W:] Kultura bydgoska 1945-1984. Pod red. K. Kwaśniewskiej. B. 1984, s. 219, 227-8 --

Pałuka* - ród Pałuków Monografie: 20b2) W. Semkowicz: Jeszcze o rodzie P. WNA 21: 1940-8, 1949 s. 96-107. Przyczynki: 16b2) T. Przybysz: Z dziejów wielkiej własności ziemskiej w XIII i XIV w. Spór klasztoru cystersów z Łekna z rodem P. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Nr 63: Historia. 7: 1967 s. 195-203. -- =T. Wasilewski: Sobiebor. [W:] SSS T. 5. Wr. - Wwa - Kr. - Gdańsk 1975, s. 323 [o domniemanym protoplaście rodu P.]. -- =M. Anyszko: Ród P. w swietle nowszych badań. P. 1983 [maszynopis w Instytucie Historii UAM w Poznaniu].

Pałuka* Wojciech (?-1355) kanonik pozn. i gnieźn., bp pozn. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2 s. 71-2.

Pałuka Zbilut patrz Zbilut z Gołańczy

Pamin* Feliks (1894-1936) oficer Wp, powstaniec wlkp. // SPWlkp.; SBWP-W I

Pampowski* Ambroży (ok. 1440-1510) wojewoda sieradzki, starosta gen. Wlkp., starosta malborski. // PSB; WSB Źródła: Pamiętnik A. P. 1489-1505. [W:] J. Wiesiołowski: A. P. - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Wr. 1976. Monografie: 20b1) J. Wiesiołowski: A. P. - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Wr. 1976, 198 s. R: A. Gąsiorowski, KH 84: 1977 nr 3 s. 736-8; Z. Morawski, PH 68: 1977 z. 4 s. 757-9; K. Górski, ZH 43: 1978 z. 4 s. 154-7; J. Latzke, RH 44: 1978 s. 183-5. Przyczynki: +F. Papée: Aleksander Jagiellończyk. Kr. 1949 -- +J. Dworzaczkowa: Pobyt króla Aleksandra w Prusach w świetle relacji gdańskiej. RH 19: 1950 -- +K. Górski: Starostowie malborscy w l. 1457-1510. Toruń 1960 -- +I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria koronna w l. 1447-1506. Wr. 1967 -- +E. Łomnicka-Żakowska: Początki portretu polskiego. 12: 1969 20b2) J. Wiesiołowski: Z zagadnień awansu społecznego w Polsce Jagiellońskiej (A. P.). Spraw. PTPN 89: 1972 s. 84-5.

Pampuch* Wojciech (1800-1866) nauczyciel, botanik. // PSB; WSB -- Przyczynki: +Nauka w Wlkp. -- Historia nauki polskiej. Wr. 1977 III s. 495, 498

Pancewicz* (właśc. Klan) Stanisław (pseud. Radwan) (1886-1921) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Panczakiewicz* (Ponczakiewicz) (działała 1875) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Panek* Kazimierz (1873-1935) bakteriolog, prof. fizjologii, działacz polit. // PSB; SBP; BSB II (i fot.); Z. Radwańska-Paryska, W. Paryski: Encyklopedia tatrzańska. Wwa 1973 -- Przyczynki: A. Perenc: Historia lecznictwa zwierząt w Polsce. Wwa 1958, s. 227, 288, 426. -- E. Domański: Bydgoski Oddział Instytutu Weterynarii. [W:] Bydgoszcz . Historia - kultura - życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 253 -- Sto lat weterynarii w Puławach. Puławy 1962, s. 449, 456. -- J. Gaj: Główne nurty ideowe w ZHP w latach 1918-1939. Wwa 1966, s. 61 -- A. Jackowski: Bibliografia turystyki polskiej. Biografie (1800-1970). Wr. 1971, s. 51, 53, 96 -- J. Bartnicki: Dzieje Bydgoszczy w II Rzeczypospolitej. Kal. Bydg. 1982 s. 92 -- W. Krygowski: Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wwa - Kr. 1988, s. 16, 41, 49, 63

Panewicz* Roman (1874-1939/45) ks. // PTPN

Panieńska* Teresa Marta (1869-1957) nauczycielka, działaczka kult.-oświat., poetka. // InowrSB I (i fot.) -- Przyczynki: F. Serafin: Wieś śląska w latach międzywojennych. Katowice 1977, s. 266 -- Historia chłopów śląskich. Wwa 1979, s. 333

Panieński* Jan (1862-1901) neurolog, ginekolog. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- G. Kusztelak: Polacy na studiach lekarskich w Berlinie (1810-1918). AHFMHNP 35: 1972 nr 1/2 s. 102-3 -- +T. Ostrowska: Polskie czasopismiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800-1900). Wr. 1973.

Panieński* Józef (1855-1907) adwokat. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Panieński* Karol (1877- ?) ks. // PTPN

Panieński* Maksymilian (1879- ?) budowniczy. // PTPN

Panieński* Stanisław (1887- ?) internista. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Panieński* Walenty (1858-1921) internista, neurolog. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Pankala* Jan (1865-1929) mierniczy. // PTPN

Pankowski* Henryk Fabian Wincenty (1897-1975) oficer WP, ks., działacz społ. // PSB T. 25 -- Monografie: M. Banaszak: Ks. H. P. 19 I 1897 - 5 I 1975. MK 1976 nr 2 s. 43-5.

Pankowski* Kazimierz (1879-1939/45) ks. // PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975, s. 54, 56

Pankratz* Arthur Bruno (1893-1975) działacz socj., poseł na Sejm RP. // Balling Mads Ole. Von Reval bis Bukarest. Statistisch-Biographisches Handbuch der Parlamentarier der deutschen Minderheiten in Ostmittel und Südeuropa 1919-1945. T. I. Kopenhagen 1991; PSB T. 25; BSB II (i fot.) -- Przyczynki: +A. Szefer: Mniejszość niemiecka w Polsce i Czechosłowacji w latach 1933-1938. Kr. 1967 -- +S. Potocki: Polożenie mniejszości niemieckiej w Polsce 1918-1938. Gdańsk 1969. -- G. Meinhardt: Die Bromberger Presse von 1920 bis 1939. [W:] Aus Brombergs Vergangenheit. Wilhelmshaven 1973, s. 314-5 -- +J. Holzer: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Wwa 1974 -- P. Hauser: Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim w latach 1920-1939. Wr. 1981, s. 58-9, 121, 161.

Pańkowski* Mieczysław (1865-1940) zootechnik, prof. UP. // PSB T. 25; Ősterreichisches Biographisches Lexicon. 34. Lieferung. Wien 1977 -- Przyczynki: Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970, s. 330-1 -- W. Pruski: Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918. Wr. 1975 II, s. 135, 179, 233.

Pape* Henryk (2 poł. XIV w.) proboszcz i oficjał foralny dekanatu w Kaliszu Pomorskim. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 197, 240, 391.

Papee* Stefan (1897-19) historyk liter., krytyk teatr. i liter., edytor. // SWPP; WSB; Nauczyciele MM -- Artykuły: +Kultura i ty 1967 nr 4.

Papieski* Piotr ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Paprocki* Bartłomiej (1589-1650) ks., jezuita, pedagog, panegirysta. // PSB T. 25; 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983; Enc. wiedzy o jezuitach --

Paprocki* Franciszek (1911-1978) historyk, archiwista. // Sł. historyków -- Monografie: 20b2) W. Jakóbczyk: F. P. (1911-1978). RH 46: 1980 s. 245-6. -- 20b2) I. Radtke: F. P. (22 III 1911 - 25 IX 1978). Archeion 70: 1980 s. 365-70 [zawiera też bibliogr. prac F. P. z lat 1938-75].

Paprocki* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Paprocki* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Paprocki* Wacław (?-1642) kanonik gnieźn., bp sufragan kujawsko-pomorski. // Biskupi; Biskupi 2

Parczewska* Aleksandra z Bajerów (1822-1895) działaczka społeczna, emancypantka, tłumaczka. // PSB T. 25. Przyczynki: 59b2) E. Polanowski: Kaliskie emancypantki. Południowa Wielkopolska 1978 nr 3 s. 4, rys.

Parczewska* Melania Józefa (pseud. B. A. Jer.) (1850-1920) działaczka oświatowa i narodowa, pisarka, publicystka, żona Alfonsa P. // PSB; WSB -- 59b) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. T. 2: N-Ż. Wwa 1985. Monografie: 59b2) (L) [M. Leń]: M. P. Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 96, 98, il. -- J. Kajtoch: M. P. Kalendarz Śląski Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 1970 s. 170-2. -- 59b2) K. Król: M. P. Ziemia Kaliska 1982 nr 26 s. 7. -- -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. -- 59b2) K. Walczak: Alfonsa i M. Parczewskich biografie niezwyczajne. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 7-17. Przyczynki: W. Kochański: Słowo wstępne [i] Notatka biograficzna. [W:] M. P.: Nad morzem. Wwa 1948 -- 20b2) S. Maksymowicz: Bibliofilstwo Alfonsa i M. Parczewskich. Spraw. WTN 12: 1957 s. 41-2. -- J. Magnuszewski: Polskie glosy do życia i twórczości Jakuba Barta-Ćišinskiego. Pamiętnik Słowiański 9: 1959 s. 125, 137. -- K. Ślaski: Kaliskie towarzystwa kulturalno-oświatowe w XIX i XX w. [W:] Osiemnascie wieków Kalisza. Kalisz 1961 II, s. 327, 331. -- W. Kochański: Wstęp. [W:] Bart-Ćišinski. Wybór poezji. Wr. 1966, s. IX, XXI, XXXIX, LXXII-LXXIII. -- S. Maksymowicz: Problematyka Polski zachodniej i zachodniej Slowiańszczyzny w działalności Alfonsa i M. Parczewskich. Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich. 2: 1969 s. 51 -- +S. Maksymowicz:: Miejsce Alfonsa i M. Parczewskich w stosunkach literackich polsko-łużyckich. [W:] Polsko-łużyckie stosunki literackie. Wr. 1970 -- R. Kaleta: Sensacje z dawnych lat. Wr. 1974, s. 483-4 -- +J. Pośpiech: Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w. Wwa 1977 -- +Dz. Kal. -- S. Fibinger: Kaliskie Towarzystwo Muzyczne. Kalisz 1978, s. 12-3 -- 59b2) (jn): Kaliszanie mniej znani. G. Pozn. 1984 nr 115 s. 6. -- 59b2) E. Andrysiak: Alfons i M. Parczewscy w świetle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 19-37. -- 59b2) J. Miluśka: Alfons i M. Parczewscy w korespondencji Gillerów. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 49-53.

Parczewska* Stanisława (1869-1948) internista, pediatra, ginekolog. // PTPN -- Monografie: K. Karwowska: Dr S. P. Spraw. PTPN 1962 nr 2 s. 200-2.

Parczewski* Alfons Józef Ignacy (pseud. Niklot) (1849-1933) prawnik, historyk, działacz społ.-kulturalny, polit. i narodowy, prof. Uniw. Warsz., prof. i rektor Uniw. Wileńskiego, zbieracz książek. // PSB T. 24; SPKP zp; SPKP; Or. Słow -- WSB; PTPN; SBWP-W I; Sł. historyków. -- 59b2) P. A. J. I. [W:] Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 1: Nauki społeczne. Z. 3 (P-Z). Oprac. A. Śródka, P. Szczawiński. Wr. 1985, s. 33-6. -- 59b) A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 3. Wwa 1997. -- Szkoła Kaliska Źródła: +List Parczewskoho Kraszewskiemu. Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A Č. 6: 1959 -- Listy A. P. Arnoštej Muce z l. 1881-1914. Tamże. -- Listy A. P. pisane Edwardej Jelinkej. Tamże 13: 1966. Monografie: 20b2) W. Kochański: Wspomnienie o A. P. SZ 16: 1947 nr 1/3 s. 44-53. -- 59b2) (L) [M. Leń]: A. P. Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 50, il. -- 59b2) W. Chojnacki: P. A. (1849-1933), prawnik, etnograf i lingwista. [W:] O. Kolberg: Dzieła wszystkie. T. 39: Pomorze. Kr. 1965, s. 544-5. -- 59b2) W. Korcz: A. P. (1849-1933). Nadodrze 1976 nr 4 s. 4, il. -- 20+59b2) W. Korcz: Zapomniany historyk Ziem Zachodnich A. P. (1849-1933). PLub. 6: 1976 nr 1 s. 3-19. - 59b2) Z. Wadecki: O A. P. Poglądy 1977 nr 12 s. 6-7, il. -- 59b2) R. Jankowski: A. P. Ziemia Kaliska 1981 nr 13 s. 7, il. -- +59b2) M. Leśniczak: A. P. (15.11.1849-21.04.1933). [W:] 75-lecie dzałalności Zrzeszeń Prawników w Kaliszu. Kalisz 1982. -- 59b2) W. Parczewski: Wspomnienia o A. P., adwokacie, profesorze i rektorze Uniwersytetu [Wileńskiego]. [W:] Szkice z dziejów adwokatury. Seria trzecia. Pod red. R. Łuczywka. Wwa 1983, s. 108-21. -- 59b2) Z. Wadecki: A. P. - wulki přećel Serbow. Rozhlad 1983 č. 12 s. 467-70. -- 59b2) A. J. P. [W:] Od Długosza do Parczewskiego. Z dziejów myśli o polskich ziemiach zachodnich. Wybór tekstów i oprac. K. Bartkiewicz, J. Benyskiewicz. Zielona Góra 1985, s. 190-3. -- 59b2) K. Fedyk: A. P. i jego łużycki księgozbiór. [W:] Łużyce - w nowożytnych i najnowszych dziejach Europy Środkowej. Pod red. T. Jaworskiego i M. Ostrowskiego. Zielona Góra 1985, s. 111-3. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. -- 59b2) A. Ruszkowski: A. P. (1849-1933). [W:] Biografie sieradzkie. [Cz. 1]. Sieradz 1988. -- 59b2) K. Walczak: A. P. - historyk i kaliszanin. RKal. 22: 1990 s. 21-31, il. -- 59b2) J. Szturc: A. P. (1849-1933). Zapomniany sojusznik polskich ewangelików. Słowo i Myśl 1991 nr 7-8 s. 13. -- 59b1) E. Andrysiak: A. P. Życie i twórczość. Bibliografia. Kalisz 1992, 104 s. R: M. M. K[ozłowski], Ziemia Kaliska 1992 nr 54 s. 8. -- 59b2) W. S[obecki]: A. P. (1849-1933). Zeszyty Łużyckie 12: 1995 s. 66-9. -- 59b2) A. Ruszkowski: A. P. Krajoznawstwo i Turystyka 1998 nr 29 s. 28-30. -- 59b2) K. Pol: A. P. Rzeczpospolita 1999 nr 36 s. 15. -- 59b2) K. Pol: A. P. (1849-1933), adwokat, polityk, historyk prawa polskiego i kościelnego, cywilista i procedualista, kodyfikator, organizator nauki, pisarz i publicysta prawniczy, etnograf, działacz społeczny i kulturalny. [W:] K. Pol: Poczet prawników polskich. Wwa 2000, s. 421-39, il. -- 59b2) K. Walczak: A. i Melanii Parczewskich biografie niezwyczajne. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 7-17. Przyczynki: 59b2) Pólski prećel serbskeho luda. K 100. narodninam A. P. Nowa Doba 1949 s. 132, il. -- 20b2) S. Maksymowicz: Bibliofilstwo A. i Melanii Parczewskich. Spraw. WTN 12: 1957 s. 41-2. -- +R. Jenč: Stawizny serbskeho pismostwa. Budyšin 1960. -- 59b2) T. Oracki: Ludzie na szańcu: A. P. Słowo na Warmii i Mazurach 1962 nr 26 s. 2. -- 59b2) T. Bolduan: O Pomorzu i pomorzanach. Bard Walii i przyjaciel Kaszubów. Litery 1964 nr 3 s. 9, il. -- W. Ogrodziński: Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice 1965, s. 165, 214, 285, 374-5. -- M. Wierzchowski: Sprawy polskie w III i IV Dumie Państwowej. Wwa 1966, s. 66, 97, 118, 122, 150, 186, 192, 258-9. -- Z. Łukawski: Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909. Wr. 1967, s. 26, 39, 47, 56, 63, 78-9, 129, 169-70, 176. -- S. Maksymowicz: Problematyka zachodniopolska i zachodniosłowiańska w działalności wydawniczej A. P. Spraw. WTN S. A 23: 1968 s. 29-31. -- +Z. Czaykowska: Bibliografia historii adwokatury polskiej 1901-1918. Wwa 1968 -- Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. Wwa 1968 II, s. 168. -- Polsko-łużyckie stosunki literackie. Wr. 1970. -- 59b2) G. Stone: A. P. und die Kelten. Letopis Instituta za Serbski Ludospyt Rjad A. 1970 č. 17/1 s. 51-61, il. -- +F. Mětšk: Bestandverzeichnis des Serbischen Kulturarchivs in Bautzen. Bautzen 1976 I-II. -- 59b2) Sz. Molenda: Mit i zapomnienie. Ziemia Kaliska 1980 nr 18 s. 5. -- 59b2) Sz. Molenda: Znowu P. ... Ziemia Kaliska 1980 nr 9 s. 8. -- 59b2) (jn): Kaliszanie mniej znani. G. Pozn. 1984 nr 115 s. 6. -- 59b2) A. Wolff-Powęska: A. P. (1849-1933) - w obronie polskiści ziem zachodnich i północnych. PZach. 1985 nr 1 s. 24-39. -- 59b2) „Rodło” dla A. P. Południowa Wielkopolska 1987 nr 11 s. 6, il. -- 59b2) [B. Szal] (bs): Galeria portretów z różnych epok: historycy Kalisza. Ziemia Kaliska 1988 nr 27 s. 3. -- 59b2) K. Walczak: Prace autorskie i wydawnicze A. P. na rzecz Łużyc i Łużyczan. Zeszyty kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 5: 1998 s. 103-8. -- 59b2) E. Andrysiak: Biurko A. P. Kalisia Nowa 1999 nr 1 s. 19. -- (mak): Przypomnieć P. Ziemia Kaliska 1999 nr 8 s. 10. -- 59b2) A. Tabaka: P. lubił aktorki. Kalisia Nowa 1999 nr 11 s. 12. -- 59b2) E. Andrysiak: A. i Melania Parczewscy w świetle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 19-37. -- 59b2) J. Miluśka: A. i Melania Parczewscy w korespondencji Gillerów. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6: 2000 s. 49-53.

Parczewski* Eugeniusz (1872-1943) chirurg, powstaniec wlkp. i śląski. // PTPN; Słow. lek.; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: K. Karwowska: E. P. Spraw. PTPN 1962 nr 2 s. 196-200.

Parczewski* Franciszek (zm. 1886) powstaniec 1848 i 1863. // PSB T. 25. -- Przyczynki: +J. Oksiński: Wspomnienia z powstania polskiego 1863-64. Wwa 1965 -- +Spiskowcy i partyzanci 1863 r. Wwa 1966 -- +A. Barszczewska: Nurty walki. Łódź 1971 --

Parczewski* Józef (? - po 1906) ziemianin. // PTPN

Parczewski* Walenty (zm. 1869) powstaniec 1863. // PSB T. 25 -- Źródłla: +Dokumenty Wydziału Wojny RN 1863-1864. Wr. 1973 -- +Dokumenty terenowych władz wojskowych 1863-1864. Wr. 1976 -- Przyczynki: H. Manikowski: Powstanie styczniowe w pow. łęczyckim. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 1862 VIII cz. 2 s. 188-9, 192-3 -- +J. Oksiński: Wspomnienia z powstania polskiegom1863-64. Wwa 1965 -- +Spiskowcy i partyzanci 1863 r. Wwa 1966 -- +A. Barszczewska: Nurty walki. Łódź 1971 --

Parisius* (Parys) Paweł ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Paruszewska* Maria (1864-1937) poetka, działaczka kult. // PSB; WSB -- Przyczynki: J. Maciejewski: Poznańskie realia Mickiewiczowskie. PZach. 12: 1956 z. 1/2 s. 58-70. +M. Szymańska: Bibliografia historii Poznania. P. 1960 -- +J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. P. 1972 -- Zakrzewski 82

Paruszewski* Stanisław ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pasek* z Wolicy (zm. po 1370) wojewoda pozn. // PSB (Paszek); WSB

Pasenkiewicz* Kazimierz (1897-1995) logik, filozof, prof. UJ, wojewoda pomorski i krakowski. // BSB IV (i fot.) -- Monografie: J. K. Kabziński: K. P. Życie i twórczość. Ruch Filozoficzny T. XLV 1988 nr 4 s. 398-403 -- Przyczynki: PPR, PPS, PZPR. Wwa 1977, s. 23, 27, 32, 38, 41, 46, 54 -- PPPR - PPS. Opr. J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Wwa 1985, s. 80, 91, 110, 126-7 -- R. Kozłowski: Partie polityczne w województwie pomorskim (1945-1950). Toruń 1991, s. 76-7, 80-1, 99, 105, 146, 257

Pasikowski* Roman (1898-1944) działacz komunist. // PSB; WSB -- Przyczynki: A. Przygoński: Prasa konspiracyjna PPR. Wwa 1966, s. 265-6 -- M. Olszewski: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej. KMP 1969 nr 4 s. 65-6.-- +M. Malinowski: Geneza PPR. Wwa 1975

Passamońska* (Pasamońska) (właśc. Passamonik) Franciszka Kunegunda (ur. ok. 1829 - działała do 1850) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Passendorfer* Edward Władysław (=1984-19) geolog, paleontolog, prof. UP, UMK i UW. // PSB; PTPN

=Paszek* Zygmunt (1924-1989) architekt, urbanista, regionalista. // Słow. region. kościań.

Paszke* Stanisław Leon (1894-1974) dyrygent, kompozytor, nauczyciel muz. // WSB -- Artykuły: +Poradnik Muzyczny 1973 nr 12.

=Paszkier* Jerzy ( + ) artysta plastyk. Monografie: 50b2) H. Naglak: Nasza galeria. J. P. Gaz. Gost. 1991 nr 9 s. 18, il. -- +50b3) Sztuka i Natura: artystyczny ruch plastyczny rejonu gostyńskiego. Red. A. Czabajski [i in.]. Gostyń [1996], s. =

Paszkowiak* Antoni (1893-1973) działacz komunist. // WSB Monografie: 50b1) P. Majchrzak: A. P. - ślusarz, działacz ruchu robotniczego. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1988. Gostyń 1987, s. 2-3, il.

Paszkowiak* Stanisław (1878-1954) górnik, działacz polon. w Niemczech. // WSB

Paszkowski* Aleksander ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Paszkowski* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pasztalski* Kasper (1841-1911) ks. // PTPN; AMM

Paten* Konstanty (1835-1903) nauczyciel gimn., publicysta, działacz społ. // PTPN; AMM; Nauczyciele MM

Patruus* (Jan Patruus z Koła) Jan (zm. 1538) księgarz i nakładca. // PSB T. 25: SPKP -- Przyczynki: C. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu u schyłku XVI w. (1570-1595). PZach. 11: 1953 nr 11/12 s. 659-63 -- +Nowacki -- M. Burbianka: Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu. Wr. 1968, s. 32, 144/5.

Patruus* Jan (ok. 1500-1583) introligator, księgarz, wydawca. // PSB; WSB; SPKP -- Przyczynki: C. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu u schyłku XVI w. (1570-1595). PZach. 11: 1953 nr 11/12 s. 659-63. -- +Nowacki -- M. Burbianka: Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu. Wr. 1968, s. 32, 144/5.

Patruus* Krzysztof (zm. 1586) introligator, księgarz pozn. // PSB T. 25, SPKP. -- Przyczynki: C. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handli i kultury książki w Poznaniu u schyłku XVI w. (1570-1595). PZach. 11: 1953 nr 11/12 s. 659-63 -- +Nowacki -- M. Burbianka: Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu. Wr. 1968, s. 32, 144/5.

Patzer* Mieczysław (1917-1945) oficer WP i AK, uczestnik szturmu na Cytadelę w 1945 r. // Enc. konsp. wlkp.

Paukszta* Eugeniusz (1916-1979) pisarz, publicysta, działacz kult. // WSB; Polscy pisarze -- Monografie: W. Nawrocki: Paukszta. Szkic. Wwa 1976, 93 s. -- Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964, s. 106-14 -- +54b2) M. Błoch, A. Laboga, J. Mańkowski, T. Orlik: Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1974. Część trzecia. Nagrody Kulturalne. KMP 1976 nr 1 s. 93-5. -- 54b2) J. Mańkowski: E. P. (1916-1979). Z żałobnej karty. Aneksy: Bibliografia ważniejszych utworów E. P. ogłoszonych drukiem; Przekłady na języki obce. KMP 47: 1979 nr 4 s. 113-8, il. -- P. Kraszewski: Wilnianin z Sołacza, kronikarz Ziem Odzyskanych. Tamże 67: 1999 nr 3 s. 290-301 -- Przyczynki: 54b2) T. Janowicz, T. H. Nowak, T. Orlik: Laureaci nagród wojewódzkich za rok 1960. KMP 1961 nr 4 s. 136-7. -- D.Paukszta: Mój Ojciec wybrał Sołacz. KMP 67: 1999 nr 3 s. 302-15

Pauli* Adolf (? - ?) wykładowca w Szkole Agronomicznej w Żabikowie. // PTPN

Pauli* Edward (1803-1869) drukarz, nakładca. // SPKP; 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983.

Paulin* (XI/XII w.) bp kruszwicki. // Szostkiewicz; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 345.

Paulin* (X/XI w.) bp pozn. // Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 43-4. Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 354.

Paulini* Adam (ok. 1530-1591) lekarz, burmistrz i wójt pozn. // PSB T. 25 -- Przyczynki: M. Mika: Burmistrzowie poznańscy wieku XVI. KMP 20: 1947 s. 41, 50 -- M. Sus: Studia uniwersyteckie poznańczyków w XV i XVI w. KMP 23: 1950 s. 133. -- C. Pilichowski: Z dziejów produkcji, handlu i kultury książki w Poznaniu u schylku XVI w. (1570-1595). PZach. 9: 1953 nr 11/12 s. 636, 651-2, 655, 671. -- M. Mika: Udział Poznania w sejmach Rzplitej od końca XV w. do 1791. SiMDW 1960 VI s. 275.

Paulus* Witold Klemens Ignacy (1892-1973) ks., powstaniec wlkp., uczestnik bitwy pod Monte Cassino, duszpasterz polonijny. // PSB; Teolodzy; AMM; Członkowie tajnych tow. Monografie: F. Kącki: Ks. Infułat dr W. P. Za i Przeciw 1973 nr 50 s. 11 -- 16b2) M. Banaszak: Ks. W. P. 1892-1973. MK 25: 1974 nr 7 s. 165-6. Przyczynki: A. Klawek: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kr. 1948, s. 50 -- L. Gomolec: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1957, s. 51. -- +Klanowski -- +Udział duch. --

Pause* Kazimierz (1881-1942) ks. // PTPN

Pautsch* Fryderyk (1877-1950) malarz. // PSB; WSB -- Przyczynki: +J. Witz, J. Zaruba: 50 lat karykatury polskiej. Wwa 1961 -- Katalog galerii malarstwa i rzeźby polskiej wieku XX. Muzeum Narodowe w Krakowie. Kr. 1963 -- +T. Dobrowolski: Sztuka Młodej Polski. Wwa 1965 -- M. Wallis: Autoportrety artystów polskich. Wwa 1966 -- +1919-1969 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. P. 1971 -- +W. Juszczak, M. Liczbińska: Malarstwo polskie. Modernizm. Wwa 1977 -- +F. P. 1877-1950. Katalog wystawy monograficznej. Opr. P. Łukaszewicz. Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wr. 1978 --

Pawelczyk* Brunon ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pawelczyk* Leon (+ zm. ok. 1974) farmaceuta. // Monografie: 54b2) B. Glinka: Wspomnienie pośmiertne o L. P. Z żałobnej karty. KMP 1974 nr 4 s. 112-4, il.

Pawella* Franciszek (1900-1942) oficer WP i ZWZ. // PSB; WSB; SBWP-W I; Enc. konsp. wlkp. -- Przyczynki: +E. Kumor: Wycinek z historii jednego życia. Wwa 1967 -- Serwański 319, 337 -- M. Woźxniak: Polskie organizacje wojskowe w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945). SiMDW 1971 X z. 2 s. 182 -- Tenże: Poznański Okręg Armii Krajowej. Więź 1971 nr 2 s. 108 -- A. Męclewski: Neugarten 27. Wwa 1974, s. 371 -- B. Polak: Powstańczy rodowód polskiej konspiracji wojskowej w Wielkopolsce. 1939-1942 r. [W:] Z dziejów polskiej konspiracji wojskowej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939-1945. Koszalin 1988, s. 101-2

Paweł* (XI/XII w.) bp pozn. Słowniki: A. Gąsiorowski: P. [W:] SSS T. 4. Wr. - Wwa - Kr. 1970, s. 49. Przyczynki: =W. Abraham: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Wyd. 3: P. 1962, s. 149 [wyd. 1: 1890]. -- J. Umiński: W sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym. PH 37: 1948 s. 140 i następne. -- J. Nowacki: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. P. 1964, s. 45-6. -- G. Labuda: Początki diecezjalnej organizacji kościelnej na Pomorzu i na Kujawach w XI i XII wieku. Zap. TNT 33: 1968 z. 3 s. 34-41.

Paweł* (?-1242) kanonik wrocław. i pozn., bp pozn. // PSB T. 25; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: Księga henrykowska. Wyd. i tłum. R. Grodecki. P. - Wr. 1949, s. 249 i 304. Monografie: Nowacki T. 2, s. 55-6. Przyczynki: J. Nowacki: Nieznane dokumenty z XIII wieku. NP 4: 1948 s. 282 i następne. -- H. Dąbrowski: Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru cystersów w Henrykowie. RH 21: 1956 s. 125 i następne. -- +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967 -- F. Sikora: Krytyka autentyczności dokumentów Przemysła I. Studia Historyczne 11: 1968 s. 144-5 -- +B. Zientara: Henryk Brodaty i jego czasy. Wwa 1975

Paweł* (XIII/XIV w.) bp sufragan gnieźn., bp sufragan wrocław. // Biskupi; Biskupi 2

Paweł* (zm. 1334/5) opat benedyktynów w Lubiniu. // PSB T. 25

Paweł* (zm. 1465) opat klasztoru benedyktynów w Mogilnie. // PSB T. 25

Paweł* z Czechowa

Paweł* z Grabowa (po 1410 - 1479) kanonik pozn., bp chełmski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: P. Pałka: Powstanie katedralnej kapituły obrządku łacińskiego w Chełmie i przeniesienie jej do Krasnegostawu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 17: 1970 zzz. 5 s. 19-23 -- P. Hemperek: Oficjalat okręgowy w Lublinie w XV-XVII w. Lublin 1974, s. 215-6

Paweł* z Kcyni - bernardyn

Paweł* z Kruszyna (zm. 1330) sędzia inowr. // PSB T. 25 -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, zziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 15, 18, 79, 239-42

Paweł* ze Środy

Paweł* z Trzemeszna

Paweł* z Zalesia (ok. 1450-1511)kanonik gnieźn., profesor Uniwersytetu Krakowskiego. // PSB T. 25 -- Przyczynki: +W. Szelińska: Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku. Wr. 1966

=Pawełczyk* Ewaryst ( + ) prof. dr // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1969. (Część druga). Nagrody naukowe. KMP 1970 nr 4.

=Pawełkiewicz* Jerzy ( + ) prof. dr // -- +54b2) A. Nowak, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1964 nr 1.

Pawicki* Sylwester (1810 ? - 1866) drukarz i wydawca pozn. // PSB T. 25; SPKP -- Przyczynki: +Prasa polska w latach 1661-1864. Wwa 1976

=Pawlak* Alfred (1934-1972) ks. // Monografie: 16b2) M. Smorawiński: Śp. ks. A. P. (1934-1972). MK 24: 1973 nr 7 s. 163-4.

=Pawlak* Jan (ur. 1911) prawnik, działacz ruchu ludowego. // 59b) Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Wwa 1989.

Pawlak* Józef (1894-19) organista, prof. PWSM w P. // SMP; WSB

Pawlak* Leon (1905-1972) nauczyciel, instr. harcerski. // PSB T. 25 -- Monografie: S. Drozdowski: L. P. (1905-1972). Informator Bibliotekarza Wielkopolskiego. 1972 nr 2 s. 74-5 -- Przyczynki: Serwański 369, 372, 374, 492 -- Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu. Wwa 1979, s. 112

Pawlak* Stanisław (1885-1955) skrzypek, nauczyciel muz. // WSB

Pawlak* Władysław (1901-1993) nauczyciel, oficer WP i AK. // Enc. konsp. wlkp.

Pawlicki* Franciszek (1878-1920) lekarz. // PTPN

Pawlicki* Leon (1858-1917) budowniczy. // PTPN

Pawlicki* Stefan Zachariasz (1839-1916) ks., misjonarz, filozof. // Filozofia w Polsce Monografie: =16b2) F. German: Ks. S. P. Życie i Myśl 16: 1966 nr 9 s. 39-51. Przyczynki: =16b2) H. Barycz: S. P. Studia i docentura warszawska. Życie i Myśl 3: 1952 nr 7-9 s. 317-29. -- =16b2) B. Micewski: „Pan więc zapytasz, czym szczęśliwy...”. Przew. Kat. 59: 1969 s. 277-9. -- 16b1) Cz. Głombik: Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej S. P. Wwa 1973, 305 s. -- +20b2) A. Przymusiała: S. P. a pozytywizm. [W:] Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. 2. Red. naukowa B. Skarga. Wwa 1975.

Pawłowicz* Edward (1837-1894 lub 1895) nauczyciel, założyciel i dyrektor Szkoły Realnej w Kaliszu, działacz społ. // PSB T. 25; SBWP-W I; Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) E. Polanowski: E. P. Południowa Wielkopolska 1980 nr 4 s. 5. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. -- Przyczynki: J. Wadowska: Nauczyciele średnich szkół Kalisza w latach 1864-1914. RKal. 6: 1973 s. 79, 108 -- +Dz. Kal. -- E. Polanowski: W dawnym Kaliszu. Szkice z dziejów miasta 1850-1914. P. 1979, s. 203-5.

Pawłowicz* Michał (ok. 1778-1804) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Pawłowicz* Tadeusz (1858-1900) lekarz chirurg. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1994. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Pawłowska* zamężna Fertner Helena (1873-1944) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Pawłowska* Józefa (ur. ok. 1799 - działała do 1833) aktorka, tancerka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Pawłowski* Antoni (1903-1968) koadiutor i bp włocławski. // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: 16b2) Z. Czajkowski: Śp. ks. bp A. P. (1903-1968). Życie i Myśl 18: 1968 nr 10 s. 148. -- 16b2) Z. Kraszewski: Biskup - teolog. AK 71: 1968 s. 363-70. -- -- 16b2) K. Majdański: Życie i śmierć biskupa włocławskiego. AK 71: 1968 s. 355-62. -- 16b2) T. Szafrański: Między togą a mitrą. (Rzecz o śp. ks. bpie A. P.). Życie i Myśl 20: 1970 nr 9 s. 55-69. Przyczynki: Annuario Pontificio [Vaticano] 1954 s. 463. -- 16b1) Kronika Diecezji Włocławskiej 51: 1968 nr 10-12 [materiały dot. śmierci i pogrzebu A. P.].

Pawłowski* Daniel (1628-1373) ks., jezuita, teolog, pisarz. // PSB T. 25; Enc. Wiedzy o jezuitach. -- Przyczynki: J. de Guibert: La spiritualité de la Copagne de Jésus. Esquisse historique. Rome 1953, s. 333 -- +K. Górski: Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz 1: 966-1795. Lublin 1962 -- M. Bednarz: Jezuici a religijność polska. NP 20: 1964 s. 181 -- I. Iparrguirre: Orientaciones bibliograficas sobre San Ignacio de Loyola. Ed. 2 Roma 1965, s. 98, nr 386 --

Pawłowski* Edward Józef (1870-1946) drukarz, przemysłowiec, działacz społ. // PSB; BSB II (i fot.) -- Przyczynki: Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 381 -- +Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie. Pod red. H. Baranowskiego. Toruń 1960 -- T. Kowalak: Prasa niemiecka w Polsce 19188-1939. Powiązania i wpływy. Wwa 1971, s. 84 -- F. Fikus: Ze wspomnień. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 12: 1973 z. 1 s. 114-6 -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Wwa 1974, s. 85, 294. -- A. Paczkowski: Prasa polska w latach 1918-1939. Wwa 1980, s. 36-7, 117, 175, 186, 188, 341, 470 -- A. Notkowski: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Wwa - Łódź 1882, s. 339, 354, 365, 560.

Pawłowski* Jakub ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pawłowski* Józef z Wierzbna (1698-1759) kanonik pozn., archidiakon pszczewski pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn., bp sufragan pozn., administrator diecezji pozn. w l. 1732-33, bp tyt. niocheński. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 190 i 220. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 200, 294, 297, 307, 320, 357, 593, 610, 636.

=Pawłowski* Józef ( + ) redaktor. // 54b2) J. Marciszewski: J. P. - redaktor „Głosu” w 1945 r. Na czterdziestolecie „Głosu Wielkopolskiego”. KMP 1985 nr 1 s. 37-45, il.

Pawłowski* Stanisław (1882-1940) geograf, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN; Biogramy uczonych VII -- Bibliografie: 15b2) Młodziejowski Jerzy: Bibliografia geograficzna prac naukowych S. P. PGeogr. 19: 1939/45 s.73-7. -- +15b1) H. Kulawska: Bibliografia prac S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) B. Olszewicz: Matetriały biograficzne rękopiśmienne. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) B. Olszewicz: Prace opublikowane o S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. Źródła: 15b1) L. Krygowska: Ostatnie dni prof. S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- =+15b1) B. Krygowski: W terenie na pracach badawczych, ze swym mistrzem prof. S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- =+15b1) B. Olszewicz: Garść wspomnień o S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- =+15b1) W. Szafer: Z moich wspomnień o S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- =+15b1) K. Tymieniecki: Pobyt w więzieniu z profesorem S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- =+15b1) J. Witkowski: Wspomnienie o S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. Monografie: 15b2) Dylik Jan, Jurczyński Juliusz: S. P. PGeogr. 19: 1939/45 s. 55-68. -- 15b2) Młodziejowski Jerzy: S. P. (1882-1939). PGeogr. 19: 1939/45 s. 53-5. -- 15b2) Romer Eugeniusz: S. P. PGeogr. 19: 1939/45 s. 69-73. -- 15b2) Romer Eugeniusz, Kiełczewska Maria, Krygowski Bogumił: Wspomnienie o śp. S. P. PZach. 1: 1945 nr 6 s. 312-20. -- =15b2) Krygowski Bogumił: Mam mówić o prof. P. jako jego uczeń. Czas. Geogr. 18: 1947 z. 1/4 s. 329-32. -- 15b2) Zierhoffer August: S. P. PGeogr. 22: 1948/9 s. 7-10 (dod. w j. ros.), 61-5 (dod. w j.ang.). -- 15b2) Dylik Jan: S. P. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 19: 1950 z.1 s. 215-30. -- 15b2) M. Czekańska: S. P. Poznaj Świat 1960 nr 1 s. 26-7. -- 15b1) M. Czekańska: S. P. [W:] Dziesięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy. Wwa 1967, s. 361-81, il., bibliogr. -- 15b1) S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Praca zbior. pod red. B. Olszewicza. Wwa 1968, 185 s., il. Przyczynki: 15b2) Czekańska Maria: Zasługi S. P. na polu metodyki i dydaktyki geografii. Czasop. Geogr. 17: 1939/46 z. 3/4 s. 3-11. -- K. Tymieniecki: Z ostatnich dni Prof. S. P. PWlkpi 2: 1946 nr 3 s. 82-5 -- 15b2) Czekańska Maria: Poznań uczcił pamięć wielkiego swego profesora S. P. Czas. Geogr. 18: 1947 z. 1/4 s. 327-34. -- H. Szołdrska: Walka z kulturą polską. P. 1948 s. 154-72. -- Z zagadnień dydaktycznych wyższego szkolnictwa. Pod red. J. Rutkowskiego. P. 1948, s. 41-6. -- 15b2) Galon Rajmund: S. P. jako pedagog uniwersytecki. =Z Zagad. Dyd. Wyższ. Szkół PTPN. Prace Koła Naukozn. 1948 z. 1 s. 41-6. -- Ochrona przyrody i jej zasobów. Kr. 1965, I s. 78, 104, 122, 155, 316. -- +15b1) J. Czekalski: Sylwetka S. P. na tle nauki światowej. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) M. Czekańska: S. P. w środowisku nauczycieli. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) J. Dylik: Metodologiczne poglądy S. P. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) R. Galon: S. P. jako uczony, pedagog, człowiek. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) M. Kiełczewska-Zaleska: Osiągnięcia S. P. w zakresie geografii człowieka. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) B. Krygowski: Zagajenie sesji naukowej ku czci S. P. w imieniu komitetu organizacyjnego oraz Instytutu Geograficznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) G. Labuda: Przemówienie ku czci S. P. w imieniu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskiego Tow. Przyj. Nauk. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) S. Leszczycki: Przemówienie ku czci S. P. w imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- +15b1) J. Młodziejowski: Uśmiech Profesora. [W:] S. P. W dwudziestą piątą rocznicę zgonu (1940-1965). Wwa 1968. -- 15b2) S. Nowakowski: =Sekcja naukowa dla uczczenia dorobku naukowego S. P. Czas. Geogr. 41: 1970 z. 1 s. 145-7. -- 15b2) M. Czekańska: Morze Bałtyckie i wybrzeże w pracach S. P. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Geografia 1971 nr 1 s. 223-9, bibliogr. -- 15b2) M. Czekańska: Szkoła polska w pracach profesora S. P. Prace Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Seria Geograficzna. 1971 nr 7 s. 133-44. -- 15b2) B. Krygowski: Tematyka górska w pracach prof. S. P. Prace Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Seria Geografia. 1971 nr 7 s. 127-32. -- M. Czekańska: Szkoła polska w pracach prof. S. P. Rocznik Jasielski 2: 1970/1 s. 17-28 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1972 -- +Nauka w Wlkp. -- 15b2) B. K[rygowski]: Ufundowanie portretu S. P. Czas. Geogr. 44: 1973 z. 1 s. 121-2. -- 15b1) S. Szadziński: Działalność naukowo-dydaktyczna profesora S. P. [W:] Zjazd 50-lecia Koła Naukowego Geografów Studentów UAM. P. 1973, s. 21-5. -- F. Jaśkowiak: Wielkopolski Park Narodowy. Przewodnik 1974, s. 77-81. --

Pawłowski* Teodor (zm. 1660) opat bledzewski, niedoszły bp sufragan pozn. z 1659 r. // Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 188.

Pawłowski* Walenty Walery (1800-1852) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Pawłowski* Władysław Franciszek (1901-1977) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

=Pazoła* Zdzisław ( + ) dr // -- +54b2) T. Orlik: Laureaci nagród m. Poznania za rok 1960. Nagroda zespołowa. KMP 1961 nr 2.

Pazowska* (Pasowska) F. (działała 1869-75) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Pean* (? - ok. 1152) bp pozn., kanclerz książecy w Wlkp. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki II 49. Przyczynki: K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Wr. 1951, I s. 83, 97. -- T. Wojciechowski: Szkice historyczne jedenastego wieku. Wyd. 3 Wwa 1951, s. 258 i n. -- P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 354. -- K. Maleczyński: Studia nad dokumentem polskim. Wr. 1971, s. 37 i n. --

Pedowska* (Padowska) M. (działała 1902-09) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Peisert* Kazimierz ( 1892-1939) powstaniec wlkp. Monografie: +50b3) S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. 6, 48, 84, 90, 104, 107, 131, 148.

Pelikan* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pella* Jan (?-1428) kanonik gnieźn, prepozyt kruszwicki, bp kujawsko-pomorski, polityk. // Szostkiewicz; Biskupi; Biskupi 2

Pełka* (?-1258) kantor gnieźn., abp gnieźn. // PSB; WSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: +J. Umiński: Arcybiskup Pełka Lis na tle swoich czasów. Wr. 1952 -- Przyczynki: +J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949 -- T. Silnicki: Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego do końca w. XIV. Wwa 1953, s. 146, 156-8, 160-1, 163, 165-6, 294-5, 308 -- K. Gołąb: Opat Obizo i jego legacje. NP 10: 1959 s. 129, 135-6 -- B. Kürbisówna: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Wwa 1959, s. 66, 68, 85-6, 135, 181, 242, 253. -- A. F. Grabski: Polska w opiniach obcych X - XIII w. Wwa 1964, s. 74, 77, 271, 274 -- 16b2) F. Sikora: Janusz, kanclerz arcybiskupa P. i księcia Kazimierza Konradowicza (1232-1252 i 1252/53-1258). NP 24: 1966 s. 87-133. -- +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967 -- +Dz. Wlkp. I -- +J. Mitkowski: Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1233-1267). Wr. 1968 -- B. Włodarski: Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego. RTNT 76: 1971 z. 1 s. 44-5, 47, 49, 53, 56-8. -- +B. Zientara: Henryk Brodaty i jego czasy. Wwa 1975.

Pełka* (XIV/XV w.) proboszcz katedralny pozn., wiakriusz generalny i oficjał pozn. // Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 229.

Pełzucki* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pepłowska* Jadwiga (działała 1908-10) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pepłowski* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Peregryn* z Łaska i Krowicy (zm. 1450) opat kanoników regularnych w Trzemesznie. // PSB T. 25

Peregryn* z Węgleszyna (zm. 1400) starosta wielkopolski. // PSB T. 25 -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy. P. 1968 -- +Tenże: Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce. P. 1970

Peretiatkowicz* Antoni (1884-1956) prawnik, prof. UP. // PSB; WSB; Sł. historyków; Filozofia w Polsce -- Monografie: K. M. Pospieszalski: A. P. Spraw. PTPN 20: 1956 nr 2 s. 112-4 -- L. Pokorzyński: Wspomnienie o profesorze A. P. Roczniki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu 19956/7 s. 157-8. -- R. Klimowiecki: A. P. Państwo i Prawo 1957 z. 2 s. 343-5. -- A. Marciniak: Materiały A. P. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1971 nr 14 s. 27-66 -- Przyczynki: +J. Sawicki: Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944-1953. Czasopismo Prawno-Historyczne 1955 z. 2 -- W. Sobociński: Sąd i prawo w Polsce pod zaborami. Państwo i Prawo 1967 z. 22 s. 232 i n. -- M. Pietrzak: Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926. Wwa 1969, s. 71, 339, 355 i n., 360, 639, 688-704, 979. -- +Nauka w Wlkp. -- +Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976. P. 1976 -- +S. Krukowski: Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. Wwa 1977 -- +W. Władyka: Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935. Wr. 1977 -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1978 -- W. Sudnik: Ten konserwatyzm jest martwy. Czasopismo Prawno-Historyczne z. 1 s. 157 i n.

Peretz* Adolf (pseud. Ignotus) (1855-1933) ekonomista, bankier, publicysta, działacz społ., prof. Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. // PSB T. 25. -- Przyczynki: Sejfer Kalisz [Księga Kalisza]. Tel Aviv 1964, s. 445, 449 -- M. Fuks: Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939. Wwa 1979, s. 240, 270

Perkitny* Tadeusz (1902-1986) prof. AR w P., powstaniec wlkp. // SB Tech. Pol.; Czlonkowie tajnych tow. -- Monografie: M. Ławniczak: Osiemdziesięciolecie T. P. Nauka Polska 31: 1983 nr 1-2 s. 111-5. Przyczynki: +54b2) N. Karaśkiewicz, A. Sitkowska: Laureaci Nagród Miasta Poznania za rok 1959. KMP 1960 nr 3.

Perkowicz* Tomasz (1652-1720) ks., jezuita, tłumacz i propagator francuskiej literatury relig. // PSB T. 25. -- Enc. wiedzy o jezuitach. -- Przyczynki: Z. Fedorowicz: Fauna polska w dziełach o. Gabriela Rzączyńskiego TJ (1664-1737). Wr. 1966, s. 8.

Perliński* Michał (1842-1930) ks., pisarz, działacz społ. // PSB; PTPN; AMM; InowrSB I; SBWP-W I -- Przyczynki: +Klanowski -- S. Nawrocki: Powiat ostrzeszowski dawniej i dziś. P. 1967, s. 82

Pernaczyński* Melchior (1834-1887) lekarz. // PTPN

Pernaczyński* Stanisław Leon (1872-1930) działacz gosp. i społ. // PSB; WSB -- Przyczynki: Z. Zakrzewski: Myśl ekonomiczna w Wielkopolsce. Roczniki Ekonomiczne 20: 1967/8 s. 239-67 -- +Nauka w Wlkp. -- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976. Wwa - P. 1976, s. 10-1, 15, 31. --

Perovius* Szymon (1586-1656) jezuita, astronom, matematyk. // PSB T. 25; SBWP-W I ; Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska Przyczynki: Osiemnaście wieków Kalisza. P. 1960, I s. 170-1, 191, 203 -- B. Natoński: Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji. [W:] Wiek XVII. Kontrreformacja. Barok. Studia staropolskie. Wr. 1970, s. XXIX, 333 -- +Hist. nauki VI

Pertek* Jerzy (1920-1989) marynista, popularyzator historii. // Sł. historyków -- Monografie: J. Ratajczak: Pertek. Nurt 1966 nr 7 s. 15-7. -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. (Dokończenie). Nagrody indywidualne. KMP 1970 nr 2 s. 69-...

=Perz* Jan ( + ) -- +54b2) J. Łyszyk, T. Śmiełowski: Laureaci Nagród Wojewódzkich za rok 1958. KMP 1959 nr 2.

=Perz* Stanisław (1904-1972) działacz PPS Lewicy. // -- 20b2) M. Pietrzak: S. P. (1904-1972). PLub. 3: 1973 nr 1 s. 127-33.

Perzyna* Ludwik (krypt. B.L.P.B.M.) (1742-1812) zakonnik - bonifrater, lekarz, pisarz. // PSB T. 25; WSB; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I; Nowy Korbut; Biographischer Lexikon der hervorragenden Ärzte. München 1962. Monografie: A. Schletz: Brat L. P. Caritas 1949 nr 51 s. 360-6 -- 16b2) A. Schletz: L. P. lekarz, nauczyciel i wychowawca ludu. 1742-1812. NP 13: 1961 s. 97-144. -- 59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969, s. 13-27. -- 59b2) J. Makowiec: L. P. - kaliski prekursor walki z alkoholizmem. Problemy Alkoholizmu 1971 nr 5. -- 59b2) J. Makowiec: L. P. - psychiatra kaliski. Psychologia Polska 1973 nr 6 s. 673. -- 59b2) A. Kowalczykowa: L. P. pierwszy stomatolog kaliski. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1974 s. 49-50. -- 20b2) P. Müldner-Nieckowski: Sylwetka lekarza według L. P. (1742-1812). =Archiwum Historii Medycyny 40: 1977 z. 1 s. 97-102, rez., sum. -- 59b2) W. Kościelniak: Kto to był L. P.? Ziemia Kaliska 1987 nr 24 s. 16, nr 25 s. 16. Przyczynki: A. Schletz: L. P. - lekarz wiejskiego ludu. Przegląd Powszechny 232: 1951 nr 10 s. 222-37 -- +T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Wwa 1962 -- M. Jesionowski: Historia stomatologii polskiej. Wwa 1963, s. 46-70 -- P. Szarejko: L. P. i jego poglądy na położnictwo w 150 rocznicę zgonu (1742-1812). AHFMHNP 26: 1963 z. 3-4 s. 239-59 -- +S. Schwann: O chorobach zawodowych w polskim piśmiennictwie medycznym XVIII i na początku XIX w. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1965 nr 1/2 +S. Sokół: Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1. Wr. 1967 -- W. Melanowski: Dzieje okulistyki. Wwa 1972, s. 17. -- 59b2) K. Piotrowski: L. P. jako położnik. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1974 s. 67-8. -- E. Herman: Historia neurologii polskiej. Wwa 1975, s. 11-2, 112 -- P. Müldner-Nieckowski: Sylwetka lekarza według L. P. (1742-1812). AHFMHNP 40: 1977 s. 97-102 --

Pester* (właśc. Pestkowski) Leon Artur (działał 1899-1900) śpiewak. // 59b) Słownik Teatr.

Peszke* (Peschke) Józef Emilian (1845-1916) lekarz chirurg dziecięcy, historyk medycyny, biograf, bibliograf, językoznawca, bibliotekarz, poeta, malarz-miniaturzysta, społecznik. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977. -- 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 2. Wwa 1994. -- Szkoła Kaliska Monografie: 59b2) I. Kwaśniewska: Wielcy synowie Ziemi Kaliskiej 2-giej połowy XIX wieku znakomicki lekarze i społecznicy - Henryk Dobrzycki (5 I 1843 - 7 III 1914) i J. E. P. (19 VII 1845 - 6 IX 1916). Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1984 s. 30-4. -- 59b2) J. Makowiec: J. P. Ziemia Kaliska 1984 nr 23 s. 6.

Peszkowski* Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Peszlowa* Gertruda (zm. ok. 1451) filantropka. // WSB -- Przyczynki: +Nowacki II

Peter* Radzisław Józef (1895-1972) aktor, śpiewak operowy. // PSB; WSB; SBTP; Monografie: 54b2) B. Ciszewski: 50-lecie pracy artystycznej R. P. KMP 33: 1965 nr 1 s. 83-4, il. -- Przyczynki: +K. Nowowiejski: Pod Zielonym Pegazem. P. 1971 -- +T. Świtała: Opera Poznańska 1919-1969. P. 1973

Peterowie* - rodzina pozn. organmistrzów. // 54b2) L. Czachorowski: P. - z mało znanych kart organmistrzostwa poznańskiego. KMP 1996 nr 3 s. 280-95, il.

Peterson* Carl Julius (1852-1935) burmistrz B. // BSB II -- Przyczynki: M. Romaniuk: Burmistrzowie miasta Bydgoszcz 1815-1919. Kronika Bydgoska T. XI 1991 s. 290 -- Tenże: Niemcy - patroni ulic międzywojennej Bydgoszczy. Tamże. T. XIII 1993 s. 270

Peterson* Ernst Conrad (1778-1841) inspektor Kanału Bydgoskiego, miejski radca budowlany. // BSB II -- Przyczynki: Calendarium 57 -- K. Sławińska: Przemysł budowlany w Bydgoszczy i okolicy w latach 1871-1914. Prace BTN Seria C. T. VII 1970 s. 140 -- B. Zarys dz. 75 -- E. Czajkowski: Młyn wodny na Czyżówku. Kal. Bydg. 1989 s. 146 -- Hist. B. I 374-6, 445-6, 465, 472 -- Dz. B. 333

Peterson* Ernst Emil (1808-1867) burmistrz B., adwokat. // BSB II -- Przyczynki: B. Zarys dz. 101 -- Hist. B. I 477-8 -- M. Romaniuk: Burmistrzowie miasta Bydgoszcz 1815-1919. Kronika Bydgoska T. XI 1991 s. 284, 286

Petkowicz* Stanisław ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 92-5.

Petrycki* właściwie Karliczek Józef (1889-1937) działacz polit., poseł na Sejm, publicysta. // PSB; Kto był; BSB III (i fot.) -- Przyczynki: Bydgoszcz. Historia, kultura, życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 380. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964 -- +T. Bielecki: W szkole Dmowskiego. Londyn 1968 -- +J. J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971

Petrykowski* Tadeusz (pseud. P. Tryk, „Paprzyca”, T.P., Tim Pet) (1921-1983) dramatopisarz, poeta, prozaik. // 59b) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 6. Wwa 1999. Monografie: 59b2) J. Rochwiak: T. P. (1921-1983). Fakty 1985 nr 39 s. 7, 13, il. Przyczynki: 59b2) M. Kozłowski: Tam każdy ptak był swój, kaliski... Kalisz literacki. Ziemia Kaliska 1986 nr 51/52 s. 10-11.

Petzel* Walther - gen. niem., komendant wojskowy Kraju Warty

=Pezacki* Wincenty ( + ) prof dr // Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1967. Część pierwsza. Nagrody naukowe. KMP 1968 nr 3.

Pęczalski* Tadeusz (1891-1947) fizyk, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: A. Gałecki: T. P. Spraw. PTPN 14: 1947 nr 1 s. 126-7 -- Przyczynki: +Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1969). P. 1971 -- 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. P. 1971, s. 81, 133 -- +Nauka w Wlkp.

Pędziński* Józef (1833-1901) ks., działacz patriot. // PSB; AMM -- Przyczynki: Motty I 435. -- Z. Zieliński: Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie kulturkampfu (1874-1886). NP 24: 1966 s. 253 -- +Jakóbczyk Studia III -- +Dz. Wlkp. II --

Pędziński* Zbigniew (1928-1967) krytyk liter., publicysta. // PSB; WSB; AMM; Nowy Korbut -- Monografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964, s. 115-7 -- A. Siemianowski: Z. P. Tyg. Powsz. 1967 nr 23 s. 3 -- L. Prorok: Z. P. 1928-1967. Współczesność 1967 nr 9 s. 7 -- J. Krzysztoń, A. Siemianowski: Z. P. Więź 10; 1967 s. 31-6 -- A. Siemianowski: Przezwyciężył samego siebie. [W:] Byli wśród nas. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 320-36 -- Przyczynki: J. Łukasiewicz: Posłowie. [W:] Z. P.: Z notatnika szeregowego recenzenta. P. 1971, s. 193-7 -- Artykuły: +Literatura 1978 nr 1 s. 11

Pękawka* Stefan (XIII/XIV w.) starosta kujawsko-wielkopolski. // 20b2) J. Pakulski: S. P. starosta kujawsko-wielkopolski i jego ród. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie Seria A: Historia. 1: 1978 s. 85-97 [starosta w l. 1317-19].

=Pęski* Adam Wiktor (1867-1930) ks. [spr. czy z Wlkp] Monografie: 16b2) W. Góralski: Ks. A. W. P. 1867-1930. Prawo Kanoniczne 15: 1972 nr 3-4 s. 301-10.

Pęski* Walenty h. Ślepowron (1630 lub 1632-1681) ks., jezuita, pisarz polit., kaznodzieja trybunalski. // PSB T. 25; Enc. wiedzy o jezuitach; Nowy Korbut -- Przyczynki: M. Piwocka: Polscy teoretycy architektury XVI - XVIII w. Wwa 1952, s. 1 -- J. Górski: Poglądy merkantylistyczne w polskiej myśli ekonomicznej XVI i XVII w. Wr. 1958, s. 250-4 -- +J. Michalski: Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku. [W:] Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury Polskiej. Wwa 1973

Pętkowski* Kasper (1554-1612) jezuita, dramatopisarz, kapelan wojskowy. // Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska; Nowy Korbut -- Przyczynki: +J. Lewański: Do dziejów teatru wieku szesnastego. PLit. 1952 nr 6 -- +Tenże: Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia. Wr. 1956 -- +J. Poplatek: Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wr. 1957 -- +J. Warszawski: Unicus universae Societatis Jesu vocationum liber autobiographicus Poloniae Provinciae proprius. Romae 1966 -- A. Soczewka: Gaspari Pętkowski: viri Poloni e S. J. dialogus paschalis. Humanistica Lovaniensia 18: 1969 s. 115-9 -- Tenże: Dialog K. P. poświęcony Marcinowi Kromerowi. Prawo Kanoniczne 1975 nr 3/4 s. 251-73. -- +Tenże: Łacińskie dialogi K. P. Niepokalanów 1978

Pfeiffer* (Pfeifer, Pfeyfer, Fayfer) Juliusz (właśc. Julian) Roman (1809-1866) aktor, reżyser, dyrekto teatrów. // 59b) Słownik Teatr.; PSB T. 25; WSB Monografie: +J. Got: J. P. Afisz Teatralny 1964 nr 3 -- +Z. Jabłoński: J. P. Próba portretu. Magazyn Kulturalny 1977 nr 2 -- Przyczynki: +Z. Grot: Dzieje sceny polskiej w Poznaniu 1782-1869. P. 1950. -- +Z. Raszewski: Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski I Śląska. Wr. 1955 -- Motty I 261-2, 650, 683-5, 717 -- S. Krzesiński: Koleje życia... Opr. S. Dąbrowski. Wwa 1957, s. 226, 267-8, 287-8, 290-1, 308 -- +S. Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej 1800-1914. Łódź 1962. -- +A. Kuligowska: Trudne początki. Wr. 1976 -- Z. Jabłoński: Pod dyrekcją J. P. Magazyn Kulturalny 1977 nr 4 -- +Dz. Kal. -- +S. Kirkor: Przeszłość umiera dwa razy. Kr. 1978 -- 20b2) Z. Jabłoński: Młode lata J. P. =Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 25: 1980 s. 245-63, sum. s. 267, sod. s. 270.

Pfitzner* Antoni (1826-1887) cukiernik, kupiec, działacz społ. // PSB; PTPN -- Przyczynki: Motty I 67, 71, II 65-72, 513

Pflanz* (Pflanc) zamężna Dróbecka (1892-1978) tancerka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pflaum* Franciszek zob. Flaum Franciszek

Piasecka* Eugenia zob. Zeylandowa Eugenia

Piasecki* Eugeniusz Witold (1872-1947) higienista, teoretyk wychowania fizycznego, prof. UP. // PSB; WSB; PTPN Monografie: E. Preisler: Śp. prof. dr E. P. (Wspomnienie pośmiertne). Wychowanie Fizyczne 1: 1947 nr 1 s. 5-11. -- E. P. (Wspomnienie pośmiertne). Spraw. PTPN 1948 nr I s. 215-24 -- E. P. (nekrolog). Kron. UP za lata 1945-1954/55 s. 319-20 -- A. Skład: E. P. Nowa Szkoła 1967 nr 2 s. 35-6. -- E. Preisler: Profesor dr E. P., twórca Katedry Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego Wydziału Lekarskiego UP. [W:] Wkład lekarzy i farmaceutów wielkopolskich do rozwoju nauk medycznych. Wwa - P. 1975, s. 116-23. -- 20b1) E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975, 158 s. -- K. Toporowski: E. P. (1872-1947). Życie i dzieło. Wwa 1988, 382 s., tabl. -- J. Fibak, K. Słowiński: E. P. (1872-1947). Higienista, teoretyk wychowania fizycznego. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 253-5, bibliogr. Przyczynki: 40 lat od katedry wychowania fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego do Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. P. 1959, s. 15-25, 28, 31, 33, 36, 39-41, 46. -- J. Gaj: Główne nurty ideowe w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939. Wwa 1966, s. 14, 33, 73, 88-9, 138 -- Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Wwa 1967, s. 63-140. --14b2) Z. Dowgird: Dorobek E. P. w dziedzinie zabaw i gier ruchowych. Lud 52: 1968 s. 137-51, il. -- Dzieje poznańskiej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1919-1969. Praca zbior. pod red. Z. Grota. P. 1970, s. 7-8, 14-23, 25-8, 30-2, 34-9, 41-2, 44-61, 63-72, 75, 78-84, 86-7, 89-90, 92, 94-5, 98, 100, 103, 203. -- +Z. Grot, J. Gaj: Zarys dziejóow kultury fizycznej w Wielkopolsce. Wwa 1973 -- +Nauka w Wlkp. -- +20b2) A. Balcerek, R. Wieczorek: Działalność dydaktyczna i pedagogiczna E. P. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- +20b2) Z. Grot: E. P. - twórca i kierownik studium wychowania fizycznego w Poznaniu (1919-1947). [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- +20b2) F. Laurentowski: E. P. w latach 1919-1947. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- +20b2) E. Preisler: Działalność naukowa E. P. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- +20b2) A. Ryfowa: E. P. jako redaktor „Wychowania Fizycznego”. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- +20b2) K. Toporowicz: E. P. w latach 1872-1919. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- 20b2) T. Ziółkowska: E. P. jako autor „Dziejów wychowania fizycznego”. [W:] E. P. Materiały z Sesji Naukowej poświęconej twórczości poznańskiej uczelni wychowania fizycznego. Poznań 13 i 14 listopada 1973 r. P. 1975. -- Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1919-1994). Praca zbiorowa pod red. J. Gaja. P. 1996, s. 6, 8-9, 16-31, 33-5, 37-42, 44-5, 47-53, 55-67, 71-80, 83, 85-91, 93-4, 97, 100-1, 103-4, 107-11 -- 117, 145, 283 -- Artykuły: +Rocznik Akademii Medycznej w Poznaniu supl. II 1975.

Piasecki* Stanisław (1880-?) chemik, wykładowca na UP. // PTPN

=Piasny* Janusz ( + ) prof dr hab. // 54b2) T. Świtała: Prof. dr hab. J. P. KMP 1980 nr 3 s. 51-3, il.

Piast* (IX w.) legendarny praojciec rządzącej w Polsce dynastii książecej. // PSB; SSS; WSB Przyczynki: 20b2) F. Bujak: Piast w legendzie, w historii i dzisiaj. Wieś i Państwo 3: 1946 s. 241-7. -- J. Widajewicz: Początki Polski. Wr. 1948, s. 107-15, 156-8 -- R. Gansiniec: Postrzyżyny słowiańskie. PZach. 8: 1952 nr 11/2 s. 353-69. -- 20b2) Lech i P. SA 5: 1954-6 s. 76-82 i 83 [onomastyka]. -- J. Adamus: Problemy absolutyzmu piastowskiego. CzPH 1958 s. 39-46 -- W. Hensel: Najdawniejsze stolice Polski - Gniezno, Kruszwica, Poznań. Wwa 1960, s. 20-2. -- K. Buczek: Zagadnienie wiaryggodności dwu relacji o początkowych dziejach państwa polskiego. [W:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu. Wwa 1960, s. 45-56. -- S. Kętrzyński: Polska X-XI wieku. Wwa 1961, s. 21-3. -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów. [W:] Początki państwa polskiego. T. 1. P. 1962, s. 112-22. -- W. Hensel: Polska przed tysiącem lat. Wyd. 2. Wr. 1964, s. 71 i następne. -- 14b2) A. Biernacki: Z dziejów podania o P. LL 9: 1965 nr 2/3 s. 35-46. -- K. Potkański: Lechici - Polanie - Polska. Wyd. 2. Wwa 1965, s. 414-65 -- J. Dowiat: Polska państwem średniowiecznej Europy. Wwa 1968, s. 83-8. -- K. Ślaski: Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski. P. 1968, s. 69-84. -- J. Dowiat: Polska państwem średniowiecznej Europy. Wwa 1968, s. 83-8 -- C. Deptuła: Średniowieczne mity genezy Polski. Znak 1973 nr 233-4 s. 1365-1403 -- H. Łowmiański: Początki Polski. Wwa 1973, V s. 457 i n. -- 20b2) C. Deptuła: Problem mitu monarchy - dawcy żywności w Polsce średniowiecznej na przykładzie podania o P. Zeszyty Naukowe KUL 18: 1975 nr 3 s. 41-56, sum.

Piastowie* -- G. Labuda: Dynastia książęca w Polsce. [W:] SSS T. 1. Wr. - Wwa - Kr. 1961, s. 412-5. -- +20b1) H. Łowmiański: Dynastia P. we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia. Red. K. Tymieniecki. T. 1. P. 1962. -- 20b2) G. Labuda: Co historycy sądzą o P. jako twórcach państwa polskiego? KW6: 1978 nr 1 s. 35-48.

Piaszczyński* Jan (1909-1992) działacz kultur. i regionalny z Kąkolewa. // S. Jędraś: J. P. [W:] Tegoż: Gmina Osieczna. Osieczna-Leszno 1994, s. 248-9, il.

Piaszczyński* Józef (1853-1899) lekarz okulista w Warszawie. // Szkoła Kaliska

Piątkiewicz* Aleksander (1869-1920) jezuita, pedagog, pisarz, kompozytor. // PSB T. 25 --

Piątkowska* Konstantyna Ignacja (zamężna Kuczborska, krypt. Ign. Piąt.) (1866-1941) pisarka, publicystka, działaczka regionalna, etnograf. // PSB T. 26. Monografie: Z. Neymanowa: I. P. LL 1962 nr 1-2 s. 19-25 -- +V. Krawczyk: I. P. [W:] Sieradzki folklor i sztuka ludowa. Sieradz 1978. -- 59b2) E. Polanowski: I. P. Południowa Wielkopolska 1981 nr 3 s. 4. -- (r.j.): I. P. Ziemia Kaliska 1981 nr 26 s. 7. -- +59b2) E. Polanowski: Życie literackie Kalisza 1870-1907. Wwa 1987 [biogram]. Przyczynki: T. Gicger: Zaczęło się od legendy. Łódź 1968, s. 168-78 -- +Dz. Kal. --

Piątkowski* Antoni (1875-1947) nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, współtwórca „wzorowej wsi polskiej” Lisków. // PSB T. 26. -- Monografie: +W. Chmielecki: Zasłużony nauczyciel i działacz rolniczy. Gromada Rolnik Polski 1957 nr 17 -- Przyczynki: +M. Ciechocińska: Lisków - wieś wzorowa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 1958 nr 9 -- +J. Bartyś: Kółka rolnicze w Królestwie Polskim. Wwa 1974 -- +J. Borkowski, A. Gurnicz: Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej. Wwa 1978 --

Piątkowski* Jacenty (czynny 1678-1693) złotnik w P. // WSB -- Przyczynki: Studia Poznańskie. Cz. 2. P. 1954, s. 341 -- DDWP III 206 -- KZSzt. t. V, z. 21, 28, Wwa 1961-70.

Piątkowski* Stanisław (1914-1988) ortopeda, traumatolog. // Szkoła Kaliska

Piątkowski* Stanisław Kostka (1883-1926) ks. // PTPN

Piątkowski* Władysław (1890-19) dentysta. // PTPN

Pichert* (Gedanenensis) Henryk ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piechocki* Edmund (1885-1947) ekonomista, działacz społ. // PSB T. 26;; WSB; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Akademia Handlowa - Wyższa Szkoła Handlowa) XXX-lecie uczelni 1926-1956. P. 1956 -- +K. Murzynowska: Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1890-1914. Wr. 1972

Piechocki* Jan (1899-1978) nauczyciel, publicysta, działacz kult. // BSB III (i fot.); Członkowie tajnych tow. -- Monografie: Przewodnik po cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. B. 1991, s. 16-7.

Piechocki* (Piechota) Maksymilian ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piechocki* Stefan (1883-1968) adwokat, działacz polit. // PSB T. 26; WSB; SBKS; Kto był; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: K. Morawski: Tamten brzeg. Paryż (1962), ss. 150, 154, 162. -- A. Micewski: Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Wwa 1964, s. 176 -- +M. Rataj: Pamiętniki. Wwa 1965 -- +W. Witos: Moje wspomnienia. Paryż 1965 III -- +J. Rothschild: J. Piłsuddski’s Coup d’Etat . New York - London 1966 -- +Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1968 -- +B. Hulewicz: Wielkie wczoraj w małym kręgu. Wwa 1973 -- +B. Krzywobłocka: Chadecja 1918-1937. Wwa 1974 -- J. Pietrzak: O reprezentację byłego zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym 1919 r. Dzieje Najnowsze 1976 z. 44 s. 3-20 -- +A. Garlicki: Przewrót majowy. Wwa 1978 -- Artykuły: Gł. Wlkp. 1968 nr 197

=Piechowiak* Edwin ( + ) żołnierz AK. Przyczynki: 50b3) W. Handke: Szkice z dziejów Armii Krajowej w Leszczyńskiem. Leszno 1993, s. 77.

Piechowicz* zamężna Lasocka Józefa (1820-1849) aktorka. // 59b) Słownik Teatr.

Piechowski* Andrzej Mikołaj (1745-1790) rotmistrz konfederacji barskiej. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- Tenże: Konfederacja barska na Kujawach (1768-1772). Ziemia Kujawska 5: 1978 s. 47-8.

Piechowski* Józef ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Piechowski* Ludwik ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Piechowski* Marian ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piechucki* Władysław ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pieczyński* Teofil (1810-?) lekarz medycyny, oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Szkoła Kaliska

Piegsa* Jan Chrzciciel (1814-1863) nauczyciel, powstaniec 1848. // PSB T. 26 -- Źródła: +Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. Opr. Z. Grot. P. 1956 -- Przyczynki: Motty II 277. -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w latach 1848-1850. P. 1961 -- +Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Wr. 1970

Piekarski* Antoni (1889-1939) aktor, reżyser. // 59b) Słownik Teatr.

Piekarski* Józef ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Piela* - rodzina pracowników UAM // 54b2) W. Spaleniak: Czterech braci Pielów. Sylwetki poznaniaków. KMP 1971 nr 1 s. 122-7, il.

Pienkosz* Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pieniążek* Jan z Witowic (zm. 1490) archidiakon gnieźn., dziekan łęczycki. // PSB T. 26 -- Przyczynki: F. Kiryk: Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka. Wr. 1967, s, 71-2, 80.

Pieprzycki* Konstanty (1880-1934) ks. // PTPN

=Pieprzyk* Edmund (?- ok. 1968) pedagog. // Członkowie tajnych tow. -- Monografie: Wspomnienie pośmiertne po E. P. Nauczyciel głuchoniemych w Poznaniu. Świat Głuchych 1: 1959 nr 6 s. 185.

=Pieprzyk* Józef (+ zm. ok. 1966) działacz ruchu robotniczego. // Monografie: 54b2) M. Olszewski: J. P. Z żałobnej karty. KMP 1966 nr 2 s. 99-100, il.

Pierunek* Franciszek (1916-1994) nauczyciel. // Enc. konsp. wlkp.

Pierzchlewski* Stanisław ( + ) Kaliszanin, oficer na ORP „Orkan”. // 59b2) H. Nowaczyk: Krzyż Walecznych. Ziemia Kaliska 1988 nr 5 s. 7, il.

Pierzchliński* Andrzej (zm. 1624) starosta stawiszyński, podkomorzy pozn. // PSB T. 26 --

Pierzchliński* Ludwik ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piestrzyński* Ryszard Stanisław (1902-1962) działacz Narodowej Demokracji i Ruchu Narodowo-Państwowego, publicysta. // PSB T. 26; Szkoła Kaliska -- Monografie: Z. Kotkowski: Syn ziemi kaliskiej. Wspomnienie o R. P. Gazeta Niedzielna 1963 nr 9/718 s. 4 -- Tenże: Śp. R. P. Goniec Karpacki 1963 nr 1/2 s. 69-71 -- Przyczynki: +Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Londyn 1964-5 I-II -- +A. Micewski: Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Wwa 1964 -- +H. i T. Jędruszczak: Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939). Wwa 1970 -- J. J. Terej: Idee, mity, realia. Wwa 1971, s. 128, 138, 149 -- +Tenże: Rzeczywistość i polityka. Wyd. 2. Wwa 1979

Piestrzyński* Stanisław (1863-po 1916) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 4. Wwa 1997. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Pietrowicz* Stefan (1895-1945) adwokat, powstaniec wlkp. // PSB; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Wwa 1965

Pietruszczyński* Zygmunt (1886-1965) rolnik, prof. UP i WSR w P. // PSB; WSB; PTPN -- Monografie: J. Doprywalski: Pof. dr Z. P. Spraw. PTPN 1965 nr 1 s. 192-5 -- Przyczynki: +Bibliografia zawartości czasopisma „Roczniki Nauk Rolniczych” 1903-1955. Kr. 1956 -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce. P. 1970 -- +Dz. UAM -- +Nauka w Wlkp.

Pietrykowski* Tadeusz (1895- po 1939) prawnik, działacz kult., powstaniec wlkp. // PSB T. 26; -- Monografie: +A. Borycki: T. P. Nowości 1975 nr 158 -- Przyczynki: +B. Baranowski: Bibliografia miasta Torunia. Wwa 1972 -- Dzieje Towaerzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń 1977, II s.182

Pietrzak* Jan (1877-1940) działacz społ. i polit. // WSB

Pietrzak* Stanisława Wanda (1902-1961) pielęgniarka, wykładowca w Państwowej Szkole Położnych w Poznaniu. // Monografie: E. Andrzejewska: S. W. P. (1902-1961). Pielęgniarka. [W:] Szkice do portretów przedstawicieli medycyny poznańskiej 1945-1985. P. 1991, s. 256.

Pietrzak* Włodzimierz (pseud. Andrzej Ados, Juliusz Wolden, Balk) (1913-1944) poeta, prozaik, krytyk literacki. // 59b) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. T. 2: N-Ż. Wwa 1985. Monografie: 59b2) Z. Lichniak: Ten W. P. był jeden. Kaliskie „Świty” W. P. Południowa Wielkopolska 1983 nr 6 s. 6, nr 9 s. 1, nr 10 s. 5. -- 59b2) H. Sutarzewicz: W. P. - jeden czy dwu? Południowa Wielkopolska 1983 nr 5 s. 2, il.

Pietrzycka* (działała 1852) aktorka. // 59b) Słownik Teatr.

=Pietrzykowski* Edward ( + ) // Monografie: +54b2) Z. Szymankiewicz: Z nieznanych kart poznańskiego Września 1939 r. Aneksy: E. P. [biogram]. KMP 1989 nr 4.

Pięciu* Braci Meczęnników (Eremitów) (zm. 1003). Źródła: +16b1) Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Z pracowni edytorskiej Instytutu Historii PAN (A. Gieysztor, B. Kürbisówna, G. Labuda). Tłum. K. Abgarowicz. Wstęp i komentarze oprac. J. Karwasińska. Wwa 1966 [m. in. Żywot P. B. M.]. Monografie: 16b2) I. Byrska: Żywot i męka P. B. M. pierwszej diecezji polskiej w Poznaniu. NP 30: 1969 s. 231-9. Przyczynki: 16b1) Cz. Baran: W sprawie daty dziennej męczeństwa P. B. E. w roku 1003. [W:] Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Wwa 1962 s. 95-8. -- 16b2) S. Librowski: Andrzej z Opatowca i Benedykt z Budzisławia - święci polscy z przełomu X i XI wieku (stan badań i kultu). Kronika Diecezji Włocławskiej 46: 1963 s. 154-7. -- 16b2) Ows: Z dziejów kultu P. B. M. w Kazimierzu Biskupim. Kronika Diecezji Włocławskiej 47: 1964 s. 21-4.

Piękniewski* Zygmunt (1892-1968) działacz komunist. // PSB T. 26; WSB -- Monografie: 54b2) M. Olszewski: Z. P. Jubileusze. KMP 31:1963 nr 2 s. 50-2, il. -- Przyczynki: A. Czubiński, M. Stański: Powstanie i działalność PPS-Lewicy w Wielkopolsce w latach 1927-1931. SiMDW 6: 1960 z. 2 s. 217, 222, 223, 226, 231-2, 237, 244. -- 54b2) M. Olszewski, I. Soliński: Pogrzeb Z. P. Z żałobnej karty. KMP 37: 1969 nr 1 s. 121-5, il. -- Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce. P. 1978, s. 184, 189, 223-4, 332, 343, 357, 397.

Pigłowski* Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pigłowski* Wojciech (1613-1667) kanonik pozn., kaznodzieja. // PSB T. 26 --

Pijanowski* Andrzej ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pikarski* (błędnie Piekarski) Adrian h. Półkozic (1615-1679) jezuita, kapelan obozowy, kaznodzieja, polemista, nauczyciel, pamiętnikarz, bp nominat kijowski. // PSB T. 26; Enc. wiedzy o jezuitach[błędnie Piekarski].; Szkoła Kaliska -- Przyczynki: J. Krzyżanowski: Dawna facecja polska. Wwa 1960, s. 440, 457. -- +A. Kersten. Stefan Czarniecki. Wwa 1963 -- Nad staropolskimi pamiętnikami. P. 1964, s. 116-43. -- W. Majewski: Wokół Paska, A. P. i Skargi. PH 58: 1967 s. 518-24. -- +Historia nauki polskiej. Wr. 1974 -- +K. Targosz: Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wr. 1975 -- W. Czapliński: Nowe źródła do dziejów wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii. Sobótka 31: 1976 z. 2 s. 249-54. -- +B. Fabiani: Warszawski dwór Ludwiki Marii. Wwa 1976 -- +K. Matwijowski: Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego. Wr. 1976 -- +S. Ochman: Sejmy z lat 1661-1662... Wr. 1977

Pikarski* (Piekarski) Wawrzyniec ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piko* Jan Roman ( 1895-1934) sędzia, powstaniec wlkp. Monografie: +50b3) S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. 11, 65, 67, 71, 83-4, 89, 123, 132.

Pilarska* zamężna Aulich Leokadia Loda (1900-1972) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pilarski* Józef (1893-1972) aktor, reżyser, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pilaski* Fryderyk Wilhelm Juliusz (1803-1883) prawnik, polityk. // PSB; AMM -- Źródła: +Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. Opr. Z. Grot. I 849-1851. P. 1956 -- Przyczynki: Motty I 265, 686 -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim w latach 1848-1850. P. 1961 -- +J. Benyskiewicz: Posłowie polscy w Berlinie w latach 1866-1890. Zielona Góra 1976 -- +Karol Libelt (1807-1875). Praca zbiorowa pod red. Z. Grota. P. 1976

Pilawa* zamężna Hałuszczyńska Eliza (działała 1900-22) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pilawski* Stanisław ( + ) lekarz kaliski. // S. Kośmiński: Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Wwa 1977.

Pilatowski* Rufin (+ zm. ok. 1939) dyrektor Banku Związku Spółek Zarobkowych.

Pilch* Teofil ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pilecki* Oktawiusz (1870-?) dermatolog, gen. // PTPN

Pilchowicz* Wojciech (1600-1655) kanonik gnieźn., bp sufragan warmiński. // PSB; Biskupi; Biskupi 2; Or. Słow. -- Przyczynki: J. Obłąk: Zycie kościelne na Warmii w świetle „Relatio status” biskupa Wacława Leszczyńskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6: 1959 z. 3 s. 8-9

Pilichowski* Aleksander (działał 1814-18) aktor, księgarz i wydawca kaliski. // SPKP; Sł. Teatr; SBWP-W zeszyt próbny; SBWP-W I -- 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973. Przyczynki: I. Jate: Sztuki Wojciecha Bogusławskiego na scenie kaliskiej. [W:] Wokół tradycji teatralnej Wojciecha Bogusławskiego. Pod red. S. Kaszyńskiego. Kalisz 198777, s. 52

Pilichowski* Czesław (1914-1984) dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. // Sł. historyków -- Monografie: W. Zieliński: Prof. dr C. P. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej. T. XXXIII 1991 s. 262-9 -- C. Łuczak: Prof. dr C. P. (1914-1984). „Tropiciel hitlerowskich zbrodni”. [W:] ZiZM 377-82

Piliński* Józef (1907-1992) pedagog, organizator szkolnictwa, działacz społ. // SBWP-W I -- Monografie: +S. Kuś: J. P. Opatowianin 1991 nr 8

Piller* Adolf Emil (1877-1951) architekt. // WSB -- Przyczynki: K. Sobkowicz: Architekci wielkopolscy. Cz. 1. P. 1988, s. 52, 56, 135, 138-9, 141, 153-5

=Pindur* Edward ( + ) zasłużony inżynier // -- 54b2) I. Soliński: Inżynier E. P. Wybitni Przodownicy Pracy Socjalistycznej. KMP 1974 nr 2 s. 103-5, il.

Piniecki* Bronisław Wiktor (1892-1940) płk, uczestnik wojen 1920 i 1939. // Kawal. VM; AMM; Czlonkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1989, s. 28-9.

Pińkowski* (Pinka) Ksawey ( + ) brat zakonny, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Piński* Jan (1927-1974) inż. elaktryk, współtwórca przemysłu elektronicznego. // PSB T. 26 -- Przyczynki: Działalność naukowa Instytutu Technologii Elektronowej PAN w l. 1966-1968. Wwa 1971, s. 16-61 -- 25 lat Oddziału Warszawskiego Elektroniki i Telekomunikacji SEP (1952-1977). Wwa 1977, s. 11

Piński* Kasper ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piotr* (zm. 1254) bp pozn. // PSB T. 26 -- Źródła: Nieznane dokumenty z XIII. Wyd. J. Nowacki. NP 4: 1948 s. 280-4 -- Przyczynki: K. Gołąb: Legat Obizo i jego legacje. NP 10: 1959 s. 135. -- Z. Silnicki: Z dziejów Kościoła w Polsce. Wwa 1960, s. 309-10 -- +Nowacki II -- M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wr. 1967, s. 73, 75, 169

Piotr* (zm. przed 1278) kanclerz Bolesława Pobożnego, archidiakon pozn. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków śśrednich. Wr. 1951 -- +M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wr. 1967 -- F. Sikora: Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej.Wr. 1969, s. 55, 136-40, 179-80, 182-5, 191.

Piotr* (zm. 1352) opat cystersów w Byszewie. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +R. Kozłowski: Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie) do końca XIV w. Wwa 1972

Piotr* (zm. 1340/1) scholastyk gnieźn. // PSB T. 26 -- Przyczynki: J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949, dok. nr 29.-- H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. P. 1967, s. 131, 208

Piotr* (zm. ok. 1370) bp gnieźn., dominikanin. // Biskupi; Biskupi 2

Piotr* (zm. 1419) bp gnieźn., franciszkanin. // PSB T. 26; Biskupi; Biskupi 2

Piotr*Drogosławic z Bytynia (zm. po 1323) sędzia ziemski pozn., potem kaliski. // PSB T. 26 -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 120, 173-5, 177

Piotr* Drogosławic z Bytynia (zm. po 1331) dziekan pozn., kanonik gnieźn., kanclerz wlkp. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +W. Karasiewicz: Jakób II Świnka arcybiskup gnieźnieński 1283-1314. Prace Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. P. 1948 III z. 3 -- +E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951 -- +K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Wr. 1951 -- K. Jasiński: Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. ZH 19: 1953 s. 79. -- T. Silnicki: Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca XIV w. Wwa 1959, s. 204-5 -- +Nowacki I-II -- H. Chłopocka: Losy wyroku wydanego w 1321 r. na procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu. RH 31: 1965 s. 162. -- W. Karasiewicz: Prawnicza działalność Piotra Żyły kanonisty i kanclerza Władysława Łokietka (w latach 1303-1331). RH 34: 1968 s. 105-26. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 162, 175, 180, 188-91, 194-5. -- +K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski: Dyplomatyka wieków średnich. Wwa 1971 -- F. Sikora: Ze studiów nad śśredniowiecznymi kancelariami polskimi. Studia Historyczne 16: 1973 s. 29

Piotr* Łabędź [Bogumił Piotr II] (?-1198) bp pozn., abp gnieźn., współpracownik księcia Mieszka Starego. Słowniki: Hagiografia Polska. T. 1; PSB T. 26; SSS T. 8; Biskupi; Biskupi 2. Źródła: J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949, reg. nr 1-3, s. 313-6. -- Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae. Wyd. K. Maleczyński. T. 1. Wr. 1956 nr 69. -- Schlesisches Urkundenbuch. Bearb. v. H. Appelt. T. 1. Wien 1963, nr 59, nr 188. -- Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae. Wyd. K. Maleczyński. T. 2. Wr. 1959, nr 221. -- Kronika wielkopolska. Wyd. B. Kürbis. [w:] MPH Nova Series. T. 8. 1970, s. 64. -- Nekrolog... [opactwa Św. Wincentego] Wyd. K. Maleczyński, B. Kürbis, R. Walczak. [W:] MPH Nova Series. T. 9 cz. 1. 1971, wg indeksu. -- Ioannis Dlugosii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Lib. 5-6. Varsaviae 1973, s. 80, 129. -- Mistrza Wincentego Kronika polska. Przekład polskiK. Abgarowicz, B. Kürbis. Wwa 1974, s. 206-8. -- Księga bracka i nekrolog... [opactwa w Lubiniu] Wyd. Z. Perzanowski. [W:] MPH Nova Series. T. 9 cz. 2. 1976, s. 10, 92. -- Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz [kapituła krakowska]. Wyd. Z. Kozłowska-Budkowa. [W:] MPH Nova Series. T. + 1978, wg indeksu. -- J. Domasławski: Kościół i klasztor w Lądzie. Wwa 1981, s. 9-10 [polskie tłumaczenie dokumentu fundacyjnego klasztoru w Lądzie]. -- Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska. Wyd. Z. Plezia. [W:] MPH Nova Series. T. 11. 1994, s. wg indeksu. Monografie: Nowacki T. 2, s. 51-2. -- Cz. Deptuła: Wokół postaci arcybiskupa P. Ł. Roczniki Humanistyczne 15: 1967 z. 2 s. 37-47. Przyczynki: J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949, s. 1-49, 141-2, 155, 162, 191-3, 304. -- A. Gieysztor: Drzwi gnieźnieńskie jako wyraz polskiej świadomości narodowościowej w XII wieku. [W:] Drzwi gnieźnieńskie. T. 1. Wr. 1956, s. 18. -- S. Wiliński: Nad monogramem Drzwi gnieźnieńskich. [W:] Drzwi gnieźnieńskie. T. 1. Wr. 1956, s. 120-2. -- P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 347. -- S. Trawkowski: Wprowadzenie zwyczajów arrowezyjskich w wrocławskim klasztorze na Piasku. [W:] Wieki średnie. Wwa 1962, s. 112-3. -- Cz. Deptuła: Arrowezyjska reforma klasztorów w Polsce po r. 1180 a reforma premonstrateńska. Roczniki Humanistyczne 17: 1969 z. 2 s. 35, 38, 47-8. -- J. Nowacki: Bogumił-P. II. [W:] Hagiografia polska. Red. R. Gustaw. T. 1. P. 1971, s. 147-55. -- B. Kürbisówna: Najstarsza tradycja klasztoru panien norbertanek w Strzelnie. RH 40: 1974 s. 27, 42. -- =20b2) N. Szunke: Dwa portrety z Podklasztorza Sulejowskiego i ich konserwacja. =Roczniki Muzeum Narodowego w Kielcach 11: 1980 s. 167-78, rez., sum. [portret Piotra Śreniawity abpa gnieźn.]. -- G. Labuda: Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji. P. 1983, s. 89. -- H. Łowmiański: Początki Polski. T. 6. Wwa 1985, s. 266-8. -- J. Dobosz: Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. P. 1995, wg indeksu

Piotr* Łukaszowy (zm. 1489) burmistrz pozn. // PSB T. 26; WSB -- Źródła: Akta radzieckie poznańskie. Wyd. K. Kaczmarczyk. T. I - III. P. 1925-1948 -- Przyczynki: A. Gąsiorowski: Dysponenci władzy w późnośredniowiecznym Poznaniu. PH 56: 1975s. 32-8. -- Tenże: Walki o władzę w Poznaniu u schyłku wieków średnich. KH 82: 1975 s. 260-5 -- +J. Wiesiołowski: Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania. P. 1997

Piotr*Nagórka z Grąbca (zm. 1361) kanonik pozn. i płocki. // PSB T. 26 -- Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego. P. 1947, II s. 139-43. -- T. Żebrowski: Zarys dziejów diecezji płockiej. Płock 1976, s. 39.

Piotr* Polak z Lichwina (zm. 1441). // PSB T. 26 -- Przyczynki: M. Wierzejska: P. P. „defensor Regni Poloniae” w dobie walk husyckich. Sobótka 8: 1953 s, 124-42. -- +E. Maleczyńska: Ruch husycki w Czechach i w Polsce. Wwa 1959 -- Historia Śląska. Praca zbiorowa pod red. K. Maleczyńskiego. T. I cz. 2. Wr. 1961, s. 189, 241-2, 245-6. -- +R. Heck: Tabor a kandydatura jagiellońska w Czechach (1438-1444). Wr. 1964 -- K. Bartkiewicz: Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich. Wr. 1977, s. 155-6. -- A. Gąsiorowski: Kariera P. P. z L. (1428-1441). SiMDW 14: 1980 z. 1 s. 31-45. -- +Tenże: Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej. Wwa 1981

Piotr* Prawdzic (zm. 1254) bp pozn. // PSB T. 26; Biskupi; Biskupi 2 -- Źródła: J. Nowacki: Nieznane dokumenty z XIII w. NP 4: 1948 nr 1-2 -- Monografie: Nowacki II 56-7

Piotr* Prędocic z Grodziska (zm. przed 1304) kasztelan, potem wojewoda pozn. // PSB T. 26 Źródła: Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z l. 1296-1329. Wyd. K. Maleczyński. 6: 1961 s. 139 nr 4. -- Przyczynki: J. Spors: Agresja brandenburska wobec Wielkopolski do 1278 r. Roczniki Historyczne 40: 1974 s. 120 i n.

Piotr* Stoszowic (XIII/XIV w.) burgrabia kaliski. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +Księga henrykowska. Wyd. R. Grodecki. P. 1949 -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 197-8, 202, 205

Piotr* Wszeborowic (zm. po 1196) wojewoda kujawski, kasztelan kruszwicki. // SSS -- Przyczynki: W. Semkowicz: Paleografia łacińska. Kr. 1951, s. 544-6 -- S. Bieniek: Uwagi nad powstaniem klasztoru w Strzelnie i fundacjami Piotra Włostowica z około połowy XII wieku. Prace BTN Seria C nr 3 : Prace komisji Historycznej 2: 1964 s. 33-54. -- T. Wąsowicz: Inskryypcja konińska z roku 1151. KHKM 15: 1967 s. 93. -- T. Wasilewski: Kim był komes palatinus Petrus. [W:] Z dziejów regionu konińskiego. Wr. 1970, s. 169-83.

Piotr* Wysz Radolinski z Radolina (zm. 1414) bp. pozn. // PSB T. 26; WSB; Biskupi -- Monografie: Nowacki II 78-80 -- Przyczynki: +Hist. nauki

Piotr* z Bnina (?-1494) kanonik i kanclerz pozn., proboszcz śremski, starosta mosiński, bp przemyski, bp kujawsko-pomorski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: +J. Garbacik: Kallimach jako dyplomata i polityk. Kr. 1948 -- +K. Kumaniecki: Twórczość poetycka Filipa Kallimacha. Wwa 1953 -- P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Wwa 1957, s. 57-66, tabl. 97 i n. -- =16b2) Sz. Dettloff: Rozważania na temat nagrobka biskupa P. z B. we Włocławku. Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk 2: 1959 z. 5 s. 18-20. -- +Nowacki I-II -- +Ph. Callimach: De hiis quae a Venetis tentata sunt. Wwa 1962 -- +A. Tomczak: Kancelaria biskupów włocławskich. Toruń 1964 -- +F. Kiryk: Jakub z Dębna. Wr. 1967 -- Ph. Callimach: Przedmowa do Sennika. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 12: 1967 s. 173-90. -- +I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska. Wr. 1967

Piotr* z Chomiąży (zm. po 1393) prowincjał dominikanów. // WSB -- Przyczynki: J. Kłoczowski: Dominikanie polscy na Śląsku w XIII - XIV w. Lublin 1956, s. 178-9, 192-5, 319 -- +Acta capitulorum provinciae Poloniae Ordinis Predicatorum. Roma 1972 -- Artykuły: +SŹ 2: 1958 s. 158.

Piotr* (Pietrzyk) z Dębna h. Doliwa (zm. między 1330-34) kasztelan pozn. // PSB T. 26. -- Źródła: Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329. Wyd. K. Maleczyński. 6: 1961 nr 5. -- Przyczynki: +E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951 -- +Nowacki II -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 11, 64, 81, 96-7, 146, 152-3, 160-1, 178, 215-6. -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979

Piotr* z Falkowa (?-1348) kanonik gnieźn. i pozn., bp krak., sekretarz i podkanclerzy Władysław Łokietka. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +J. Mitkowski: Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. P. 1949 -- +K. Kaczmarczyk: Polska czasów Kazimierza Wielkiego. Kr. 1964

Piotr* z Lubeki (zm. 1513) kupiec, ławnik miejski, księgarz. // PSB T. 26; SPKP; WSB; Encyklopedia wiedzy o książce. Wr. 1971 -- Przyczynki: Nowacki I 769-70 -- Drukarze dawnej Polski. Praca zbiorowa. T. III cz. 1 Wr. 1977, s. 183 -- Artykuły: +SiMDW T. X 1970 s. 113-4

Piotr* z Mileszynej Górki (zm. między 1343 a 1348) kasztelan radzimski. // PSB T. 26 -- Przyczynki: R. Grodecki: Powstanie polskiej świadomości narodowej. Katowice 1946, s. 47. -- H. Chłopocka: Tradycja o Pomorzu Gdańskim w zeznaniach świadków na procesach polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku. Roczniki Historyczne 25: 1959 z. 1 s. 93, 114, 116, 134-5.-- K. Jasiński: Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w latach 1308-1309. ZH 31: 1966 z. 3 s. 53-4. -- A. Wojtkowski: Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami. Cz. 1 (1310-1454). Komunikaty Mazursko-Warmińskie1966 nr 1 s. 28. -- H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. P, 1967, s. 133, 140, 219, 223, 226, 231. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia pństwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 127, 145-7, 150-1, 280. -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979

Piotr* z Miłosławia h. Doliwa (zm. między 1322-25) kasztelan gnieźn. // PSB T. 26. -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 161-2, 194, 197. -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku, Toruń 1979

Piotr* z Poznania (ok. 1500-1579) lekarz, biblista, kanonik krak., prof. Uniw. Krak. // PSB T. 26; Nowy Korbut; WSB -- Przyczynki: M. Sus: Studia uniwersyteckie Poznańczyków w XV i XVI w. KMP 1950 nr 2 s. 123-4 -- +H. Barycz: Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Wwa 1971 -- +D. Wojtyska: Papiestwo - Polska 1548-1563. Lublin 1977 -- J. Michalewicz, M. Michalewicz: Liber beneficiorum Universitatis Jagiellonicae in saeculis XV - XVIII. Kr. 1978 I, s. 154-60.

Piotr* z Poznania (ok. 1575-1855) bernardyn, teolog.// PSB T. 26 -- Monografie: 16b2) E. Ozorowski: P. z P. teolog polski XVII wieku. Studia Theologica Varsaviensia 10: 1972 nr 2 s. 105-46. -- Przyczynki: A. Klawek: Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce. Kr. 1948, s. 17 -- E. Sokołowski: Dzieje klasztoru OO. Bernardynów w Krakowie pod nazwą „Żłobek”. Kr. 1949, s. 11, 35, 48, 50, 99. -- H. E. Wyczawski: Alwernia. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów. Kr. 1957, s. 14, 16-24, 27, 39, 45, 47, 73, 81, 84-6, 96-7, 99, 103, 112-3. -- E. Ozorowski: Myśl bonawenturiańska w eklezjologii P. z P. [W:] Św. Bonawentura. Życie i myśl. Wwa 1976, s. 503 -- Tenże: Nauka P. z P. (+ 1655) o Kościele w procesie rozwojowym eklezjologii katolickiej. Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku 3: 1977 nr 2 s. 34-92, nr 3 s. 73-123 --

Piotr* z Poznania ( + ) dominikanin

Piotr* z Poznania ( + ) franciszkanin

Piotr* z Radolina (?-1414) bp pozn., bp krak. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Źródła: +Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302-1453. Wyd. Z. Perzanowski. Wr. 1971 -- Przyczynki: +M. Gębarowicz: Psałterz floriański i jego geneza. Wr. 1965; R: Z. Kozłowska-Budkowa. Małopolskie Studia Historyczne 11: 1966 z. 1/2 s. 114-9. -- +Nowacki I-II -- +M. Kowalczyk: Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w. Wr. 1970 -- +J. Krzyżaniakowa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. P. 1972-9 I-II -- J. Sułkowska-Kurasiowa: Dokumenty królewskie i ich funkcja za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444. Wwa 1977, s. 143, 149-50, 269.

Piotr* ze Skórzewa (zm. 1268) kanonik i prepozyt pozn. // PSB T. 26 -- Źródła: Nieznane dokumenty z XIII w. Wyd. J. Nowacki. NP 4: 1948 s. 279-83 -- Przyczynki: Nowacki II 59.

Piotr* z Żernik zapewne h. Dryja (zm. 1445) kasztelan kaliski. // PSB T. 26. Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV - XV wieku. Wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz. T. II P. 1960, nr 332. -- Przyczynki: F. Kiryk: Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka. Wr. 1967, s. 55.

Piotrowicz* Jan Gabriel (1861-1946) ks. // PTPN; Teolodzy; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Piotrowicz* Jerzy (1943-1999) malarz. // Przyczynki: M. Kęszycki, R. Książyk [i in.]: Zawsze mnie można spotkać. Gaz. Wyb. 1999 nr 260 dod. Gazeta Wielkopolska s. 5

Piotrowicz* Ludwik Marian (1886-1957) historyk, prof. UP i UJ. // PSB; PTPN Monografie: 51b2) S. Nosek: Wspomnienie pośmiertne. Śp. prof. dr L. P. PArch. 29-31: 1954-6 s. 421-2, il., bibliogr. -- 20b2) M. Plezia: Profesor L. P. Tyg. Powsz. 11: 1957 nr 36 s. 8. -- 20b2) J. Wolski: L. P. (19 VIII 1886-23 VIII 1957). KH 64: 1957 nr 4/5 s. 270-3. -- =20b2) H. Barycz: L. P. Przemówienie wygłoszone nad trumną 27 sierpnia 1957 r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z. 16: Historia. 3: 1958 s. 295-6. -- 20b2) A. Krawczuk: Prof. dr L. P. 19 VII 1886 - 23 VIII 1957. WNum. 2: 1958 nr 2 s. 1-3, bibliogr. -- 20b2) T. Zawadzki: L. P. ZOW 24: 1958 z. 1 s. 51-2, il. Przyczynki: +Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kr. 1967 -- +T. Wroński: Kronika okupowanego Krakowa. Kr. 1974

Piotrowicz* Stanisław (ur. ok. 1826 - działał do 1856) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Piotrowska* - Orgelbrand Emilia ( + ) lekarz chirurg. // Monografie: +59b2) B. Makowiec, J. Makowiec: Pionierzy chirurgii w Kaliszu. [W:] II Konferencja Naukowa Lekarzy Ziemi Kaliskiej, 12-13 X 1968. Pamiętnik. Kalisz 1969.

Piotrowski* Adam (1875-1937) dziennikarz, działacz polit. // PSB T. 26; WSB -- Przyczynki: S. Kubiak, F. Łozowski: Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959, s. 24-5, 137, 139, 158, 176, 178, 182, 198, 201, 215, 217-8, 220-1, 235. -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 144, 179, 415. -- +L. Grot, I. Pawłowski, M. Pirko: Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919. Wwa 1968 -- +T. Filipiak: Dzieje związków zawodowych w Wielkopolsce do roku 1919. P. 1969 -- +K. Murzynowska: Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914 -- Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973, s. 39-42, 44. -- +T. Monasterska: Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920. Wwa 1973 -- +A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1978 -- +C. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa: Działalność NSR i NPR w Wielkopolsce w latach 1917-1937. Wwa - P. 1980 -- +H. Przybylski: Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Polska Robotnicza w latach 1926-1937. Wwa 1980

Piotrowski* Aleksander (1878-1933) lekarz, redaktor. // PSB; WSB; PTPN; Encyklopedyczny slownik psychiatrii. Wyd. 2. Wwa 1978. -- Przyczynki: T. Bilikiewicz, J. Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Wwa 1962, s. 161, 165, 198, 205, 233-4. -- Bibliografia zawartości poznańskich wydawnictw medycznych z okresu międzywojennego 1919-1939. Cz. 2: wydawnictwa specjalistyczne. Wwa - P. 1972, s. 12-3, 47-8. --

Piotrowski* Antoni Ludwik (1894-1962) ks. // Martyrol.; AMM

Piotrowski* Bronisław (1849-1911) ks., działacz patriot. // AMM =+20b1) A. Ścobor-Rylski: B. P. [W:] Byli wśród nas. Praca zbior. Wwa 1958.

Piotrowski* Bronisław (1921-1943) czł. ZWZ. // Enc. konsp. wlkp.

Piotrowski* Czesław (1891-1963) ks., pedagog, wydawca. // PSB;WSB; Teolodzy; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Nowacki I -- +A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975 -- M. Paluszkiewicz: Towarzystwo Tomasza Zana a poznańscy alumni. PZach. 39: 1983 nr 4 s. 81, 201-2 -- Artykuły: +Przew. Kat. 1963 nr 43 s. 443 -- +MK 1964 s. 236 i n.

Piotrowski* Feliks (1853-1918) księgarz. // PTPN

Piotrowski* Feliks (1884- ?) lekarz. // PTPN; AMM

Piotrowski* Jan [h. Jastrzębiec] (?-1578) kanonik kolegiaty NMP pozn. i katedralny pozn., kantor i kustosz katedralny pozn., wikariusz i oficjał generalny pozn. Monografie: Nowacki T. 2, s. 216.

Piotrowski* Jan (1550-1591) ks., pamiętnikarz, epistolograf. // PSB; Sł. historyków; Nowy Korbut. -- Przyczynki: Nowacki II +M. Kaczmarek: Relacja pamiętnikarska w listach J. P. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu 1966

Piotrowski* Jan Michał (1893-1973) ekonomista, dyr. przedsiębiorstw przemysłowych. // PSB T. 26

Piotrowski* Jan Nepomucen (1816-1878) aktor, dyrektor teatru. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Piotrowski* Jan Nepomucen (1818-1885) kupiec. // PTPN

Piotrowski* Maksymilian (1882-1949) aktor, dyr. teatru. // Sł. Teatr.; WSB -- Przyczynki: +A. Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski moich czasów. Wwa 1957

Piotrowski: Maksymilian Antoni (1813-1875) malarz, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. // Altpreussische Biographie. T. II Marburg 1942; PSB; BSB I (i fot.); Or. Słow.; Polacy w historii i kulturze Europy Zachodniej. Słownik biograficzny pod red. K. Kwaśniewskiego i L. Trzeciakowskiego. P. 1981. -- Monografie: J. Puciata-Pawłowska: M. A. P. [W:] Studia Pomorskie. Wr. 1957, II s. 422-531 -- Przyczynki: +Piotrowski M. A. Katalog wystawy. B. 1948 -- J. Podgóreczny: Uczeni i działacze związani z Pomorzem (woj. bydgoskie). B. 1959, s. 61 -- M. Turwid: Plastyka. [W:] Bydgoszcz. Historia - kultura - życie gospodarcze. Gdynia 1959, s. 324-7 -- K. Borucki: Tablice pamiątkowe Bydgoszczy. B. 1963, s. 44

Piotrowski* Stefan (1881-1942) lekarz wet., działacz polit. // PSB T. 26; WSB; Enc. konsp. wlkp.; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: Wspominki poznańskie. P. 1960, s. 201. -- Serwański 291, 294, 302, 305 -- J. Terej: Idee, mity i realia. Wwaa 1971, s. 175.. +E. Duraczyński: Kontrowersje i konflikty (1939-1941). Wwa 1977 -- +J. Terej: Rzeczywistość i poltyka. Wyd. 2. Wwa 1979 -- Artykuły: +Medycyna - Weterynaria 1964 nr 4

Piotrowski* Wacław (1876-1958) muzykolog, skrzypek, krytyk muz. // Grove’s Dictionary of Music and Musicians. London 1954; WSB

Piórek* Władysław Kazimierz (1852-1926) lekarz, obywatel honorowy B. // BSB I (i fot.) -- Monografie: J. Kutta: Obywatele honorowi miasta Bydgoszczy (1920-1939). B. 1992, s. 5-9.

Pióro* Maksymilian (pseud. Edmund Libański, Alfred) (1870-1908) lekarz, działacz socjalist. // PSB T. 26.

Pisanus* (De Pisa) Alfons (1528-1598) jezuita, teolog, pisarz polemiczny, działacz kontrreformacyjny. // PSB T. 26. -- Enc. wwiedzy o jezuitach -- Szkoła Kaliska -- Przyczynki: +R.Villoslada: Storia del Collegio Romano. Romae 1954 -- L. Piechnik: Jezuici a seminarium diecezjalne w Kaliszu. NP 20: 1964 s. 134-6. -- J. Tazbir: Polemika Jakuba Niemojewskiego z jezuitami poznańskimi. [W:] Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. P. 1965, s. 256-7 -- B. Natoński:: Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVI i XVII w. w Polsce. [W:] Dzieje teologii katolickiej. T. II cz. 1 Lublin 1975, s. 113-8, 127-9, 143. -- +M. Firpo: Antitrinitari nell’Europa orientale del’500. Firenze 1977

Pisarski* Jan Stefan (ok. 1630-1678) kupiec, księgarz. // PSB T. 26; SPKP. -- Przyczynki: Wybór mów staropolskich. Wr. 1961, s. LXXVIII-IX. -- J. Sójka: Walka o prymat w handlu książką w Poznaniu w końcu XVIII w. Księgarz 13: 1969 nr 1 s. 64

Pischinger* Ernst Juliusz (1905-1980) rektor WSI w B., założyciel BTN, prof. technologii chemicznej UMK, poseł na sejm. // BSB II (i fot.) -- Monografie: A. Perlińska: Nekrologi zasłużonych członków Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. [W:] Bydgostiana nr 10, 1980-85. B. 1985 s. 94-5 -- A. M. Bukowski: Profesor E. P. Chemik 1980 nr 12 s. 386-7 -- H. Koneczny: E. P. (1905-1980) chemik, profesor UMK. [W:] Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985). Pr. zbiorowa pod red. M. Biskupa i A. Gizińskiego. Wwa - P. - Toruń 1989, s. 261-5 -- Przyczynki: J. Małecki: O powstaniu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i jego zadaniach. [W:] Bydgostiana nr 1. 1959-61 B. 1963 s. 9-14 -- R. Kulwieć: Z działalności instytucji naukowych w Bydgoszczy. Tamże nr 2. 1962-63. B. 1965 s. 34-54 -- T. Wysocki: Wydział Nauk Technicznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. [W:] Tamże nr 10. 1980-85. B. 1985 s. 45-57.

Piskorek* Julian ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

=Piskorz* Adam ( + ) prof. dr med. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1975. Nagrody Naukowe: prof. dr A. P. KMP 1977 nr 2.

Piskozub* Adam (1891-1951) dziennikarz, literat, historyk literatury. // PSB T. 26 -- Monografie: S. Garztecki: Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich. P. A. Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 1 s. 101-2 -- Przyczynki: +E. Rudziński: Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939. Wwa 1970 -- +W. Władyka: Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w lataach 1926-1935. Wr. 1977 -- +B. Kroll: Opieka i samopomoc społeczna w Warszawie 1939-1945. Wwa 1977 -- +A. Paczkowski: Prasa polska w l. 1918-1939. Wwa 1980 --

Piszcz* Edward (1908-1942) dziennikarz, działacz społ.-polit. // PSB T. 26; WSB; Enc. konsp. wlkp. -- Przyczynki: +B. Olszewicz: Lista strat kultury polskiej. Wwa 1947 -- +R. Wapiński: Endecja na Pomorzu 1920-1939. Gdańsk 1966. -- J. Kunert: Rola Rady Interesantów w przedwojennej Gdyni. Przegląd Zachodniopomorski 1967 z. 4 s. 50 -- Serwański 299, 302-4, 306, 419, 486. -- +E. Duraczyński: Kontrowersje i konflikty 1939-1941. Wwa 1977 -- W. Pepliński: Oblicze społeczno-polityczne „Słowa Pomorskiego” w latach 1920-1939. Gdańsk 1978, s. 21-2, 215. -- +J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wyd. 2. Wwa 1979 -- Z. Kaczmarek: Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933. P. 1980, s. 74, 86. -- +A. Paczkowski: Prasa polska w latach 1918-1939. Ww 1980

Piszkowski* Mikołaj ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Piwarski* Kazimierz Józef (1903-1968) historyk, dyr. Instytutu Zachodniego w Poznaniu..// PSB T. 26 -- Monografie: J. Buszko: K. P. Nauka Polska 14: 1966 nr 1 s. 52-5. -- Tenże: K. P. Studia Historyczne 12: 1969 z. 2 s. 306-8. -- +J. A. Gierowski: K. P. (1903-1968). KH 76: 1969 z. 4 -- +J. Leszczyński: K. P. 19 II 1903 - 21 VII 1968. Sobótka 24: 1969

Piwnicki* Adolf (1809-?) powstaniec listopadowy. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji]. -- Szkoła Kaliska

Piwnicki* Stanisław (1 poł. XIX w.) marszałek Sejmu Królestwa Polskiego, prezes Komisji Wojew. Sandomierskiego i Kaliskiego. // PSB T. 26. -- Przyczynki: Osiemnaście wieków Kalisza. T. III. Kalisz 1962, s. 205-24 -- N. Gąsiorowska-Grabowska: Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815-1818. Wwa 1965, s. 40. -- M. Brandys: Koniec świata szwoleżerów. T. I. Wwa 1972, s. 370-1. -- +Dz. Kal. -- W. Rostocki: Administracja lokalna w Królestwie Polskim wobec powstania listopadowego. [W:] Powstanie listopadowe. Pod red. W. Zajewskiego. Wwa 1980, s. 159, 161-2.

Plater* Adam Kazimierz Stanisław Ludwik (1824-1878) ziemianin, polityk. // PTPN; AMM

Plater* Cezary Augustyn (1810-1869) działacz społ. i polit. // PSB T. 26; WSB -- Źródła: +Z. Krasiński: Korespondencje [T. III]: Listy domAdama Sołtana. Wwa 1970; [T. V]: Listy do Delfiny Potockiej. Wwa 1975; [T. VI]: Listy do Kożmianów. Wwa 1977; [T. VII]: Listy do Stanisława Małachowskiego. Wwa 1978 -- Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego 1863-1864. Wr. 1978 -- Przyczynki: +A. Skałkowski: Aleksander Wielopolski. P. 1947, II -- +Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947 -- +M. Handelsman: Adam Czartoryski. Wwa 1948-50 -- Jakóbczyk Studia I 179 i n. -- N. Gąsiorowska: Górnicy i hutnicy w Królestwie Polskim. Wwa 1957, s. 37, 69, 78 -- +A. Wrzosek: Karol Marcinkowski. Wwa 1961 -- +Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962 -- J. Łukasiewicz: Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego. Wwa 1963, s. 395. -- J. Wszołek: Działalność polityczna obozu Czartoryskiego w Rzymie. PH 1967 s. 629-31. -- +B. Konarska: W kręgu Hôtelu Lambert. Wr. 1971 -- Dzieje Śremu. P. 1972, s. 207-8. -- +Z. Zieliński: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim. Lublin 1973 -- +W. Zwierkowski: Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku. Wwa 1973

Plater* Cezary Maria Karol Barnaba (1860-1916) ziemianin. // PTPN

Plater* Ludwik (1775-1846) senator, leśnik, geograf. // WSB -- Przyczynki: A. Chałubińska: Ignacy Domeyko i jego wkład do geografii Polski. Wwa 1964, s. 61 i n., 84 i n. -- +Nauka w Wlkp.

Plater* Stanisław (1822-1890) ziemianin, polityk. // PSB T. 26; PTPN -- Źródła: +Listy Leopolda Kronenberga do Mieczysława Waligórskiego z roku 1863. Wr. 1955 -- +Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864. Wr. 1968 -- +Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968 -- Przyczynki: M. Handelsman: Adam Czartoryski. T. III cz. 2. Wwa 1950, s. 539-40, 696, 706. -- S. Kieniewicz: Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Wwa 1955 -- Motty I 113, 653, 693. -- +H. Wereszczycki: Hotel Lambert i obóz Białych przed wybuchem powstania styczniowego. PH 50: 1959 -- +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- + J. Łukaszewski: Pamiętnik z lat 1862-1864. Wwa 1973 -- +K. Morawski: Wspomnienia z Turwi. Kr. 1981

Plater* Stanisław (1861-1942) ziemianin. // PTPN

Plater* Stanisław (1784-1851) geograf, literat. // WSB -- Przyczynki: Nauka w Wlkp. 864. -- =15b2) Z. Rzepa: Nieznane mapy historyczne S. P. Ze Skarbca Kultury z. 27: =1976 s. 141-53, mapy.

Plater* Stanisław Mikołaj Marian Tadeusz (1856-1917) ziemianin. // PTPN

Plater*-Zyberk Antoni (1901-1977) ekonomista i działacz społ. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +A. P.-Z.: Wdzięczna pamięć o Węgrach. Tygodnik Demokratyczny 1972 nr 30

Plebański* Józef Kazimierz (1831-1897) historyk, pedagog, nauczyciel gimn. // PSB; Sł. kistoryków; PTPN; Nowy Korbut -- Monografie: 20b2) Z. Libiszowska: J. K. P. (1831-1896). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1: Nauki Humanistyczno-Społeczne 4: 1956 s. 73-106 [bibliogr. s. 101-4]. -- +J. Matrnicki: J. K. P. [W:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci. Wwa 1986. Przyczynki: J. Kostrzewski: O emigrantach naukowych z Wielkopolski. Roczniki Historyczne 23: 1957 s. 15-6. -- +J. Maternicki: Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869. Wwaa 1970 -- R. Ergetowski: Studia J. K. P. na Uniwersytecie Wrocławskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace literackie 1974 s. 206-23. -- 20b2) K. Augustynek: J. K. P. wykłady na kursach przygotowawczych Szkoły Głównej w Warszawie i ich znaczenie dydaktyczno-wychowawcze. Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie. Z. 59: Prace Historyczne. 8: 1977 s. 171-83, rés., sod. -- 20b2) R. Ergetowski: Nieznany fragment rozprawy J. K. P. pt. „Przegląd Pedagogiczny”. Rozprawy z Dziejów Oświaty 20: 1977 s. 155-60, sod., sum. -- 20b1) R. Ergetowski: Studia J. K. P. i pierwsze lata jego nauczycielskiej pracy. [W:] Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria A: Historia Nauk Społecznych. Z. 14. Wwa 1977, s. 67-116, rez., sum. --

=Plebański* Tadeusz ( + ) dr inź. roln. // -- +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1966. Nagrody rolnicze. KMP 1967 nr 3.

Plewniak* Wojciech ( + ) lekarz kaliski zamordowany w niewoli sowieckiej. // Przyczynki: 59b2) Z. Kledecki: Morderczy strzał. Kalisia Nowa 2000 nr 7/8 s. 19, fot.

Plosinius* (Płocki) Błażej ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pluciński* Grzegorz ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pluciński* Kazimierz Władysław (1901-1940) prawnik, literat, powstaniec wlkp. // PSB; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +E. Pawlak: Życie literackie Poznania w latach 1917-1939. P. 1971 -- +50 lat Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 1921-1971. P. 1971 -- +Poznańskie wspominki z lat 1918-1939. P. 1973 -- +K. Laskowicz: Z dziejów radiofonii poznańskiej. [W:] Poznańskie anteny. Wwa 1975

Pluciński* Leon (1875-1935) działacz społ.-polit. // WSB; PTPN -- Monografie: S. Mikos: L. P. [W:] Działacze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Gdańsk 1974 -- Przyczynki: +A. Czubiński: Centrolew. P. 1963 -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 308. 329, 381 -- +Jakóbczyk Studia III -- +H. Gruber: Wspomnienia i uwagi. Londyn 1968 -- +K. Skubiszewski: Zachodnia granica Polski. Gdańsk 1969 -- +A. Micewski: Roman Dmowski. Wwa 1971 -- +T. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972 -- Z. Kaczmarek: Obóz Wielkiej Polski w Poznańskiem w latach 1926-1932. Dzieje Najnowsze 1974 nr 3 s. 33. -- +M. Nowak-Kiełbikowa: Polska - Wielka Brytania w latach 1918-1923. Wwa 1975 -- M. Mroczko: Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność. Gdańsk 1977 -- +A. Czubiński: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1978 -- +B. Dopierała: Wokół poltyki morskiej Rzeczypospolitej. P. 1978 -- +R. Wapiński: Władysław Sikorski. Wwa 1979 -- +C. Demel, J. Krawulski, K. Rzepa: Działalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917-1937. Wwa 1980 -- Ziemiaństwo wlkp. 40, 166, 178, 183-4, 290-1

Pluciński* Maksymilian (1877-1964) działacz społ.-polit. // PSB T. 26; WSB

Pluciński* Stanisław (1856-1901) adwokat, notariusz. // PTPN

Pluciński* Wacław (1858- ?) ziemianin. // PTPN

Pluciński* Zygmunt (1882-1933) ziemianin, działacz społ.-polit. // PSB; WSB;PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: A. Czubiński: Centrolew. P. 1963, s. 39. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964 -- J. Marczewski: Narodowa demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967 s. 329 -- +T. Bielecki: W szkole Dmowskiego. Londyn 1968 -- +A. Micewski: Roman Dmowski. Wwa 1971 -- J. Terej: Idee, mity, realia. Wwa 1971, s. 117. -- Z. Kaczmarek: Obóz Wielkiej Polski w Poznańskiem w latach 1926-1932. Dzieje Najnowsze 6: 1974 z. 3 s. 24, 26-7, 39, 48. -- Tenże: Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933. P. 1980, s. 9, 14, 28, 86.

Pluta* Antoni (1862-1935) działacz społ., poeta ludowy, pedagog. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +J. Aleksandrowicz: Z dziejów Towarzystwa Samopomocy Naukowej (Męskiej) w Inowrocławiu w latach 1904-1922. Ziemia Kujawska 2: 1968 -- +J. Konieczny, Z. Mrozek: Obraz literatury polskiej na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w dobie zaborów. B. 1974

=Pluta* = ( + ) farmaceuta, wicedyrektor Zarządu Aptek m. Poznania. Przyczynki: 36b2) W. G.: 40-lecie pracy zawodowej mgr P. Farmacja Polska 15: 1959 nr 15-6 s. 289.

=Pluta* Wilhelm (1910-1986) bp gorzowski. // Teolodzy; Biskupi 2 Przyczynki: 16b1) Gorzowskie Wiadomości Kościelne 2: 1958 nr 10 s. 509-72 [wyd. z okazji nominacji W. P. na bpa gorzowskiego i jego ingresu]. -- Annuario Pontificio [Vaticano] 1959 s. 638; 1968 s. 78; 1973 s. 195. -- 16b2) W. Sygnatowicz: Drugi biskup gorzowski ks. biskup dr W. P. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 12: 1970 nr 7 s. 230-3.

Płatek* Franciszek ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Płonka* - Fiszer Stanisław (1886-1969) aktor, reżyser, pisarz. // PSB T. 26; SWPP; WSB; Nowy Korbut -- Źródła: +S. P.-F.: Poza kurtyną. Wwa 1959 -- Monografie: 54b2) T. H. Nowak: S. P.-F. Z żałobnej karty. KMP 38: 1970 nr 3 s. 123-5, il. -- Przyczynki: S. Dąbrowski: Materiały do historii Teatru Polskiego w l. 1896-1918. KMP 23: 1950 s. 387 i n. -- +Bibliografia dramatu polskiego. Wwa 1972 -- M. Karpiński: Nasza odpowiedź na tak zwany kryzys. Dialog 1974 nr 10 s. 147-9.-- +W kręgu warszawskiego „Baju”Wwa 1978 --. Opr. H. Jurkowski. -- Artykuły: +Teatr 1969 nr 15 -- +Rocznik Literacki 1969 (wyd. 1971)

Płoszyński* Franciszek (1869-1949) aptekarz. // PTPN

Płoszyński* Stanisław (1879-1961) ks. // PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 16b2) D. Wróblewski: Wspomnienie pośmiertne o śp. kan. S. P. - dziekanie dekanatu inowrocławskiego. WAG 17: 1962 s. 149-51.

Płotka* Leon (1889-1954) ks., działacz społ. // PSB T. 26; PTPN -- Monografie: Śp. ks. L. P. MK 1957 nr 11 s. 378-9.

=Płużek* Franciszek ( + ) inż. // -- +54b2) A. Nowak, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda naukowa. KMP 1964 nr 1.

Pniewski* Piotr (zm. 1480) kantor pozn., wikariusz gener. gnieźn. // PSB T. 26 -- Przyczynki: +Nowacki -- M. Grzegorz: Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r. Toruń 1970

Pniewski* Tadeusz (1914-1994) lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista hematologii i pneumatologii, założyciel kaliskiej i łódzkiej stacji krwiodawstwa. // SBWP-W I; Szkoła Kaliska Źródła: +T. P.: Kalisz z oddali. Kalisz 1988. Monografie: 59b2) [A. Borowiak]: T. P. - zwyczajny i honorowy. Asnykowiec 4: 1993 s. 18-9. 59b2) A. Borowiak: T. P. Asnykowiec 10: 2000 s. 19, il. -- 59b1) T. Marcinkowski: T. P. (1914-1994) - specjalista w dziedzinie immunologii i jego książka „Kalisz z oddali”. Goleniów 2000, 24 s. Przyczynki: 59b2) Jak kochać Kalisz? Rozmowa z dr. T. P., laureatem nagrody m. kalisza. Rozmawiała B. szal. Ziemia Kaliska 1985 nr 24 s. 6, il. -- 59b2) A. Borowiak: T. jakiego znałem. Kalisia 1994 nr 10 s. 18-9, il. -- 59b2) A. Borowiak: T. jakiego znałem. Asnykowiec 5: 1995 s. 12-3, il.

Pniewski* Wiktor (1891-1974) płk lotnictwa, powstaniec wlkp. // PSB; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: B. Polak: Dowódcy powstania wielkopolskiego i wojska wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Koszalin 1989, s. 32-4 -- Przyczynki: S. Kubiak, F. Łozowski: Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959, s. 152, 163-4. -- F. Kalinowski: Lotnicza legenda w świetle historii. Zeszyty Historyczne (Paryż) 7: 1965 s. 34 -- +Powstanie wielkopolskie. Pod red. Z. Grota. P. 1968 -- S. Karpiński: Na skrzydłac huraganu. Londyn 1976, s. 162-5, 495. -- +R. Bartel, J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski: Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939. Wwa 1978 -- Z. Bulzacki: Lotnictwo powstania wielkopolskiego. [W:] Czyn zbrony powstania wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1984, s. 65-8

Pniewski* Władysław (1893-1940) nauczyciel gimn., bibliograf, redaktor. // SPKP; PSB; Or. Słow.; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: +A. Bukowski: Obrońca polskości Gdańska i Kaszub. Rejsy (dodatek Dziennika Bałtyckiego). 1957 nr 8 -- M. Dragan: Dr W. P. [W:] 35-lecie założenia Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Gdańsk 1957, s. 11-3. -- K. Kubik: Karta z dziejów nauki i oświaty Polonii Gdańskiej. W. P. (1893-1940). Gdańskie Zeszyty Humanistyczne IX Pedagogika, psychologia, historia wychowania. Z. 1 , 1961 s. 41-61. -- +M. Widernik: W. P. [W:] Działacze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mieście Gdańsku. Gdańsk 1974 -- +Tenże: W. P. [W:] Pomorscy patroni ulic Trójmiasta. Wr. 1977 -- 17b1) A. Grześkowiak: P. W. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 41-2. -- 50b1) Z. Ratajczak: W. P. - pedagog, filolog, historyk, bibliograf, działacz Polonii Gdańskiej. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 4-5, il. Przyczynki: +K. Nitsch: Trzej zamordowani przez Niemców poznańscy lingwiści. Język Polski 1947 nr 5 -- +Klanowski -- Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Gdańsk 1972, s. 233-4. -- A. Bukowski: Gdańskie „Pomorze” poprzednik „Rocznika Gdańskiego”. Rocznik Gdański 38: 1978 z. 2 s. 57-8. -- +Tenże: Życie kulturalne i literackie Gdyni w l. 1920-1939. [W:] Gdynia... Pod red. A. Bukowskiego. Gdaańska 1979

Pociecha* Władysław (1893-1958) historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej. // PSB T. 27; SPKP Monografie: H. Barycz: W. P. Roczniki Biblioteczne 2: 1958 s. 367-390 -- J. Baumgart: W. P., jego życie i praca. Przegląd Biblioteczny 26: 1958 s. 97-100. -- O. Halecki: Śp. W. P. Teki Historyczne 9: 1958 ss. 100-2. -- 20b2) Z. Skorupska: W. P. w Bibliotece Kórnickiej. PBK 7: 1959 s. 479-95. -- =20b1) K. Lepszy: W. P. (1893-1958). [W:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 1957/1958. Kr. 1962, s. 220-33. -- Przyczynki: W. Sobociński: Acta Tomiciana. T. XIV. CzPH 6: 1954 s. 383-92. -- Z. Ciechanowska: Działalność bibliotekarska W. P. Przegląd Biblioteczny 26: 1958 s. 100-8. -- H. Barycz: Historyk gniewny i niepokorny. Kr. 1978, s.357, 359, 364.

Podciechowski* Aleksander (1850-1910) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Podczaski* Władysław Wojciech (1870-1941) lekarz. // 59b) P. Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1. Wwa 1991. Monografie: +59b2) E. Andrysiak: Kaliszanie w „Słowniku lekarzy polskich XIX wieku”. Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 1999.

Podemski* Ludwik (1876-1916) rzemieślnik, działacz socjalist. i związkowy. // PSB T. 27 -- Przyczynki: B. Danilczuk: Działalność SPD i PPS Zaboru Pruskiego w Poznańskiem 1891-1914. Toruń 1962, s. 74 -- +F. Hawranek: Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym Śląsku w latach 1890-1914. Opole 1977 --

Podgóreczny* Józef (1900-1990) nauczyciel, bibliotekarz, działacz kult. // BSB V (i fot.); Znaki -- Monografie: H. Kaczmarczyk: J. P. (1900-1990). Kal. Bydg. 1992 s. 21-3 -- Przyczynki: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. B. 1968, s. 8, 52, 59, 66, 68, 97, 131, 139, 145-8, 155, 170 -- M. Brandys: Moje przygody z wojskiem. Londyn 1992, s. 123-4, 126

Podgórska* - Dybizbańska Antonina Józefa (1879-1953) aktorka. // Sł. Teatr.; WSB -- Artykuły: +KMP 1950 nr 4 -- +Teatr 1953 nr 16 s. 23.

=Podgórski* Mieczysław ( + ) doc. dr hab. // +54b2) T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego [za rok 1972]. (Część pierwsza). Zespołowa Nagroda Rolnicza. KMP 1973 nr 3.

Podgrabiński* (działał 1848) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Podgrabiński* (Podgarbiński) Leon (ok. 1795-1835) aktor, śpiewak. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Podhorecki* Feliks Hubert (1890-1945) historyk, archiwista. // PTPN

Podhorski* (też Okołów-Podhorski) Julian Henryk (pseud. Pomian) (1867-1929) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Podkomorski* Jan (1892-1958) adwokat, działacz gospodarczy. // PSB T. 27 -- Monografie: S. J. [Janczewski]: Śp. J. P. Palestra 1959 nr 1 s. 82-3 -- Przyczynki: T. Bartkowiak: „Strażnica Zachodnia” w latach 1922-1939. KMP 1972 nr 3 s. 25-6 -- Z. Krzemiński: Adwokatura polska w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Palestra 1976 nr 2 s. 3, 6. -- A. Kisza, R. Łyczywek, Z. Krzemiński: Zarys historii adwokatury polskiej. Wwa 1978, s. 160, 165, 167. -- Z. Krzemiński: Czternastu sprawiedliwych. Gazeta Prawnicza 1978 nr 18 s. 8.

Podkomorski* Ludwik (1890-1978) dermatolog, powstaniec wlkp. // PTPN; Członkowie tajnych tow.

Podlewski* Stanisław (1886-1943) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Podłęski* (Podleski) Marcin ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Podolska* (działała 1905) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Podolska* (właśc. Pasenbach) Karolina (działała 1864-1886) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Podolski* Andrzej ( + ) kleryk, jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Podolski* Andrzej Antoni h. Nałęcz (1644-1712) archidiakon kapituły przemyskiej, scholastyk gnieźn., administrator kościołów spiskich. // PSB T. 27.

Podolski* Samuel Emmanuel ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Podoski* Gabriel (1719-1777) kanonik gnieźn., abp gnieźn., prymas Polski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +J. Michalski: Propaganda konserwatywna w walce z reformą... PH 43: 1952 -- Z. Radwański: Prawa kardynalne w Polsce. P. 1952 -- +Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia. Zebrał R. Kaleta. Wwa 1958 -- +E. Rostworowski: Legendy i fakty XVIII wieku. Wwa 1963 -- +K. Zienkowska: Jacek Jezierski. Wwa 1963 -- Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Wwa 1963 I-II -- +R. W. Wołoszyński: Polska w opiniach Francuzów XVIII wieku. Wwa 1964 -- +M. Klimowicz: Początki teatru stanisławowskiego. Wwa 1965 -- +W. Wilkoszewski: Rys historyczno-chronologiczny Towarzystwa Wolnego Mularstwa w Polsce. Londyn 1968 -- +J. Michalski: Schyłek konfederacji barskiej. Wr. 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- +E. Rostworowski: Wolter i prymas Podoski. [W:] Polska w świecie - szkice z dziejów kultury. Wwa 1972 -- +Literatura barska. Opr. J. Maciejewski. Wr.1976 -- +L. Hass: Sekta farmazonii warszawskiej. Wwa 1980

Podoski* Łukasz (1526-1584) kanonik krakowski, prepozyt gnieźn., dyplomata. // PSB T. 27; -- Przyczynki: +T. Glemma: Piotr Kostka. Toruń 1959 -- +J. Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie. Kr. 1960 -- Ł. Górnicki: Pisma. Wyd. R. Pollak. Wwa 1961 -- +Polska służba dyplomatyczna XVI - XVIII w. Pod red. Z. Wójcika. Wwa 1966 -- H. D. Wojtyska: Papiestwo - Polska 1548--1563. Dyplomacja. Lublin 1977, s. 348-9. -- +Historia dyplomacji polskiej. T. I: Połowa X w. - 1572. Pod red. M. Biskupa. Wwa 1980 -- +H. Barycz: Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Wr. 1981

=Podsiadłowska* Jadwiga ( + ) żołnierz AK. Przyczynki: 50b3) W. Handke: Szkice z dziejów Armii Krajowej w Leszczyńskiem. Leszno 1993, s. 77.

Podwyszyński* Aleksander (1846-1887) aktor, reżyser, dyr. teatru. // Sł. Teatr.; WSB

Pogasz* Marian (1931-1999) aktor. // Źródła: Nigdy nie musiałem wyjeżdżać z Poznania. Z M. P. rozmawia B. Fabiańska. KMP 68: 2000 nr 1 s. 325-42. Przyczynki: +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1974. Nagrody indywidualne. KMP 1976 nr 4.

Pogonowski* Rudolf Wincenty ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pogonowski* Wincenty ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pogorzelski* Andrzej (zm. 1640) poseł sejmowy, kasztelan przemęcki. // PSB T. 27

Pogorzelski* (Pasikoń-Pogorzelski) Stanisław h. Wczele (zm. 1602) poseł sejmowy, podsędek ziemski kaliski. // PSB T. 27.

Pogorzelski* Stanisław (zm. 1656) kasztelan kaliski. // PSB T. 27

Pogórski* Stanisław (1908-1958) architekt. // PSB T. 27; WSB -- Przyczynki: B. de Mezer: Dwadzieścia pięć lat pracy Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Poznań”. KMP 43: 1975 nr 2 s. 118-29. -- Politechnika Poznańska I wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. W. Dembeckiej. P. 1976, s. 36, 38, 43, 123, 145.

Pohl* Adam (? - po 1945) leśnik, dowódca oddziału dywersyjnego AK pod Drawskiem. // APLK -- +Z. Szymankiewicz: Relacje uczestników ruchu oporu

Pohl* Zygmunt (1898-1966) leśnik-dendrolog. // PSB T. 27 -- Przyczynki: Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1918-1964. Wwa 1966, s. 35, 39, 41, 70. -- +Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967 -- +Nauka w Wlkp. -- +Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977

Pohorecki* Feliks Hubert (1890-1945) historyk, archiwista. // PSB T. 27 -- Monografie: M. Friedberg: F. P. (1890-1945). KH 53: 1939-1945 s. 578-82. -- K. K. [Kaczmarczyk]: F.m P. Spraw. PTPN 13: 1946 s. 141-2. -- Przyczynki: +Archiwum Państwowe miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwan terenowe. Opr. zbiorowe podn kierunkiem C. Skopowskiego. Wwa 1969

Pokorny* Michał Hieronim (1812- ?) lekarz, powstaniec 1830 i 1848. // AMM -- Przyczynki: +Motty

Pokorowicz* [Pokora] Wojciech ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 15-36.

Pokorzyński* Łucjan Teodor (1903-1979) prawnik, prof. Akad. Ekon. w P., działacz społ. // AMM -- Monografie: J. Szpunar: W siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej profesora L. K. Ruch PES 35: 1973 z. 2 s. 373-6

Pokrywka* Ignacy (1869-1918) budowniczy, architekt. // PTPN

Pokrzywnicki* Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pokrzywnicki* Jan (zm. 1717) dziekan gnieźn., referendarz koronny. // PSB T. 27 -- Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamiętniki zz czasów Janaa Sobieskiego. Wyd. J. Woliński. Wr. 1958 -- +Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1701-2. Wyd. J. Smolarek. Wwa 1962

Pokrzywnicki* Maksymilian (1847-1905) sędzia. // // PTPN; AMM

Pokrzywnicki* Teodozjusz (1854-1940) ziemianin. // PTPN

Polaczkówna* Helena (1881-1942) historyk, archiwistka. // PSB T. 27 -- Monografie: K. Maleczyński: H. P. (1884-1942). KH 53: 1939-1945 s. 582-6. -- Pamięci tych, co odeszli. Archeion 17: 1948 s. 11. -- Przyczynki: +A. Tomczak: Zarys dziejów archiwów polskich. Toruń 1980

Polakowski* Zygmunt Seweryn (1883-1939) nauczyciel gimn., działacz społ.-oświat. // PSB T. 27; BSB I (i fot.) -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 232. -- R. Kulwieć: Dyrektor bydgoskiej „Klasyki”. Kal. Bydg. 1982 s. 139-42 -- Przyczynki: A. Bukowska: Straty kultury. Jantar 1946 z. 3 s. 43 -- L. Bandura: Hekatomba nauczycieli bydgoskich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1961 nr 3 s. 349, 351. -- K. Borucki: Tablice pamiątkowe Bydgoszczy. B. 1963, s. 35 -- Martyrologia nauczycielstwa bydgoskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. B. 1971, Aneks poz. 82 -- W. Jastrzębski: Terror i zbrodnia. B. 1974, s. 82, 84

Polanowski* Edward (1937-1992) prof. i rektor WSP w Częstochowie, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. // SBWP-W I -- Monografie: +K. Walczak: E. P. RKal. T. XXIV 1992 -- Profesor E. P. uczony i człowiek. Red. S. Podobiński.. Częstochowa 1995, 72 s. -- Przyczynki: K. Walczak: E. P. Współtwórca i pierwszy prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 1 s. 112-7

Polański* Hipolit (1896-1966) malarz, prof. PWSSP w P. // PSB T. 27; Monografie: 54b2) T. Świtała: Prof. H. P. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. KMP 27: 1959 nr 4 s. 105-6, il. -- 54b2) K. Józeficzówna: Wspomnienie o H. P. Z żałobnej karty. KMP 34: 1966 nr 4 s. 143-6, il. -- Przyczynki: +Salon Wiosenny Związku Zawodowego Artystów-Plastyków. Wwa 1946 -- +Łagów w roku 1948. P. 1949 -- +Wystawa grupy poznańskich artystów plastyków. P. 1949 -- +I ogólnopolska wystawa grafiki artystycznej i rysunku. Wwa 1956 -- +II ogólnopolska wystawa plastyki. Wwa 1951 -- +DWP -- XV rok szkolny PWSSP w nowym gmachu. P. 1959 -- +Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, wystawa grafiki artystycznej i rysunku. Wwa 1961 -- +Grupa „Jednolita”, wystawa malarstwa. P. 1964 -- K. Kalinowski: Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945-1965). KMP 23: 1965 nr 1 s. 31 i n., 24: 1966 nr 1 s. 30 i n. -- +Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. P. 1971 -- +Plastyka poznańska w 25-lecie PRL. P. 1969 -- +J. Pollakówna: Formiści. Wr.-Wwa- Kr. Gdańsk 1972 -- +T. Dobrowolski: Sztuka polska. Rr. 1974 -- +A. Turowski: Konstruktywizm polski. Wr.-Wwa-Kr.-Gdańsk 1981

Polański* Jan ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Polaszek* Franciszek ( 1872-1954 ) działacz polit., powstaniec wlkp. Monografie: 50b1) M. Węclewicz: F. P. - budowniczy, uczestnik i organizator powstania wielkopolskiego w Gostyniu i na Ziemii Gostyńskiej. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 18-9, il. -- +50b3) S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. 4-5, 26, 30-1, 36, 38, 40, 42, 50-1, 61, 64, 96, 98, 102, 108, 110, 112, 132, 144

Polczyński* Alojzy (1894-1940) lekarz, działacz społ., powstaniec wlkp. // H. Florkowski: Słownik lekarzy ziemi kościańskiej. Kościan 1995; Członkowie tajnych tow.

Polczyński* Michał (1803-1878) kanonik pozn., zastępca wikariusza generalnego pozn. // PTPN Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 222.

Poleski* Józef (XVIII w.) konfederat barski, komendant konfederacji antypruskiej na Kujawach 1772 r. // PSB T. 27 -- Przyczynki: +W. Konopczyński: Fryderyk Wielki a Polska. P. 1947 -- Tenże: Kiedy nami rządziły kobiety. Londyn 1960, s. 139. -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1970. Wwa 1970, s. 42, 124 -- Dzieje Inowrocławia. Wwa 1978 I, s. 240 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska na Kujawach 1768-1772. Ziemia Kujawska 6: 1983

Poleski* Wojciech Ignacy ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Polewicz* Marian (1880-1942) ks. // Martyrol.; PTPN; AMM -- +Rocznik AP 1947 -- +Klanowski

Polewski* Stanisław (1892-1967) chirurg. // PTPN; Słow. lek.; Członkowie tajnych tow.

Polkowski* Ignacy (1833-1888) ks., historyk, archiwista. // SPKP; PSB; PTPN; BSB I -- Źródła: +Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł. Wr. 1960 -- +K. Libelt: Listy. Wwa 1978 -- Monografie: J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B. 1967, s. 232-3. -- 16b2) J. Glemp: Bronił polskości Kopernika. Przew. Kat. 63: 1973 nr 20 s. 191-2. -- Przyczynki: +A. Birkenmajer: Rodowód krakowskiego Plateana. [W:] Studia nad książką. Wr. 1951 -- Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Lublin 1969 I-II -- +F. Ramotowska: Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862. Wr. 1971 -- +S. Kieniewicz: Powstanie styczniowe. Wwa 1972 -- +J. Mrówczyński: Walerian Kalinka, życie i działalność. P. 1972 -- +H. E. Wyczawski: Arcybiskup Zygmunt Szxczęsny Feliński 1882-1895. Wwa 1975

Pollak* Michał (1888-1968) filolog klas., pedagog, kurator, wicedyrektor Instytutu Zachodniego w P. // PSB T. 27 -- Monografie: E. S.-B. [E. Sukertowa-Biedrawina]: M. P. (1888-1968). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1968 nr 1 s. 172 -- W. Tomaszewski: Pamięci dra M. P. PZach. 1968 nr 5-6 s. 303-5. -- Przyczynki: Z. Starowieyska-Morstinowa: Ci których spotykałam. Kr. 1962, s. 282. -- +C. Wycech: Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944. Wwa 1964 -- +E. Sukertowa-Biedrawina: Dawno i niedawno. Wspomnienia. Olsztyn 1965 -- +Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. Wwa 1974, I cz.2

Pollak* Roman (1886-1972) historyk liter. pol., prof. UP i UAM. // SWPP;Or. Słow.; PSB; WSB; PTPN; Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik biograficzny. P. 1981; Biogramy uczonych I; Sł. historyków; Nauczyciele MM -- Monografie: A. Sajkowski: R. P. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 3: 1968 s. 125-32. -- J. Chodera: R. P. Kron UAM za lata 1969/70-1971/72 s. 1083-5 -- R. P. 1886 - 1972. Archiwum Literackie 1972 T. XVI s. 5-8 -- A. Sajkowski: R. P. (1886-1972). Spraw. PTPN 1972 nr 90 s. 205-8 -- T. Witczak: R. P. (31 VII 1886 - 23 II 1972). PLit. 53: 1972 z. 3 s. 393-402 -- 54b2) L. Słowiński: Wspomnienie o profesorze R. P. Z żałobnej karty. KMP 41: 1973 nr 3 s. 114-9, il.-- Przyczynki: +W. Kowalenko: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, Uniwer. Pozn. 1940-1945. Wyd. 2 P. 1961 -- +20b1) T. Witczak: Materiały do bibliografii publikacji R. P. [W:] Munera litteraria. Księga ku czci profesora R. P. =Przewodniczący komitetu redakcyjnego Z. Szweykowski. P.: PTPN, 1962, s. 397-423 -- H. Piechowiak: Udział prof. R. P. w kształtowaniu stosunków kulturalnych polsko-włoskich. PZach. 1963 nr 6 s. 380-7. -- +Dzieje katedry historii literatury polskiej na UJ. Pod red. T. Ulewicza. Kr. 1966 -- +Dz. UAM -- 20b2) S. Pieczara: Profesor dr R. P. jako filolog i lingwista (31 VII 1886 - 23 II 1972). Spraw. PTPN 90: 1972 nr 2 s. 29-30. -- +J. Krzyżanowski: Barok sercu najbliższy. Kultura 10: 1972 nr 16 -- M. Kaczmarek: Prof. R. P. umiłowanie Śląska. Kwartalnik Opolski 18: 1972 nr 4 ss. 78-86. -- Tenże: Professor R. P. - uomo et studioso(13 VII 1886- 23 II 1972). Zagadnienia Rodzajów Literackich 15: 1972 zz. 1 s. 151-6. -- +Uniwersytet Ziem Zachodnich... P. 1972 -- Z. Zagórski: Profesor R. P. jako badacz języka polskiego. Studia Polonistyczne 1: 1973 s. 149-54 -- R. Górski: R. P. - edytor. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 66: Filologia Polska. 11: 1975 s. 149-83. -- E. Kotarski: Profesor R. P. jako badacz marynistyki polskiej. Nautologia 9: 1974 nr 1/2 s. 15-20. -- J. Maciejewski: Uniwersyteckie tradycje filologii polskiej w Poznaniu. Studia Polonistyczne 2: 1975 s. 23, 27-9, 33-4, 36, 40, 44-5, 52-7. -- +20b2) B. Nadolski: R. P. badacz literatury staropolskiej. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 66: Filologia Polska. 11: 1975. -- +20b2) B. Osmólska-Piskorska: R. P. - pedagog i dydaktyk. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 66: Filologia Polska. 11: 1975. -- 20b2) Wieczór poświęcony pamięci prof. dra R. P. (6 VI 1973 r.) urządzony staraniem Instytutu Filologii Polskiej oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Toruniu. AUNC Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 66: Filologia Polska. 11: 1975 s. 147-84. -- J. Maciejewski: Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w l. 1945-1975. Studia Polonistyczne 4: 1977ss. 193 i n. -- Artykuły: +Biuletyn Polonistyczny 16: 1973 z. 47 s. 81-3 -- +KMP 41: 1973 nr 3 s. 114-9 -- +PHum. 1973 nr 4 -- +Informator UAM 1973

=Pollakówna* Marzena (1926-1971) historyk. Monografie: 16b2) J. Kłoczowski: M. P. 1926-1971. Komunikaty Warmińsko-Mazurskie 16: 1972 nr 2-3 s. 481-3. -- 16b2) B. Kürbisówna: M. P. (1926-1971). ZH 37: 1972 z. 4 s. 225-9, bibliogr. -- E. Wiśniowski: Śp. doc. dr hab. M. P. Biuletyn Informacyjny KUL 1972 nr 1 s. 96-100 -- 16b2) S. Litak: M. P. (1926-1971). Spraw. Tow. Nauk. KUL 20: 1973 s. 255-7. -- 16b2) Z. Sułowski: M. P. (1926-1971). KH 80: 1973 nr 1 s. 252-3. -- J. Chmielińska, A. Gieysztor, J. Kłoczowski, T. Kukołowicz, A. L. Szafrański, E. Wiśniowski: Marzena (M. P. 1926-1971). [W:] Byli wśród nas. Red. F. Lenort. P. 1978, s. 399-413

Pollner* Karol Ludwik (1825-1887) sekretarz konsystorza kaliskiego, kanonik i proboszcz kaliski, bp sufragan kujawsko-kaliski. // Biskupi; Biskupi 2

=Poloszyk* Stanisław ( + ) dr inż. // -- +54b2) A. Nowak, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa. KMP 1964 nr 2.

Polsakiewicz* Zdzisław (1928-1974) pisarz, dziennikarz. // J. Długosz: Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego. B 1988; Sł. Pis. K. i P.; Słownik pisarzy województwa bydgoskiego. Cz. 1. B. 1993; BSB V (i fot.) -- Monografie: M. Kowalewska: Pisarze Ziemi Bydgoskiej. Gdynia 1968, s. 104-7. -- [A. Szymańska]: Nota biograficzna. [W:] Z. P.: Wiersze. Gdańsk 1978, s. 131-2. -- Przyczynki: +Bydgoskie w dwudziestoleciu 1945-1965. Gdynia 1967 -- Z. Mrozek: Pisarze Ziemi Pomorskiej w l. 1920-1970. [W:] Z badań nad twórczością literacką na Pomorzu w XX w. Wwa 1973, s. 39. -- Tenże: Stowarzyszenia regionalne, czasopisma i ruch wydawniczy po I i II wojnie światowej. [W:] Wokółm zagadnień publicystyki literackiej. Wwa 1974, s.m 130. -- J. A. Jucewicz: Poeci bydgoscy oraz ich twórczość literacka w l. 1959-1974. Kronika Bydgoska 1980 s. 217, 221-2.

Połczyński* (Pólczyński) Marcel Piotr (1844-1910) działacz ludowy, publicysta. // InowrSB I -- Przyczynki: J. Aleksandrowicz: Materiały do dziejów prasy polskiej w Inowrocławiu. [W:] Ziemia kujawska. Red. M. Biskup. T. I. Inowr. - Włocławek 1963, s. 126-7 -- Tenże: Z dziejów Tow. Samopomocy Naukowej Męskiej w Inowrocławiu w latach 1904-1922. [W:] Tamże. T. II 1968, s. 103-31 -- S. Myśliborski-Wołowski: Rejencja bydgoska a powstanie styczniowe. Wwa 1975, s. 229.

Połczyński* Walenty (1833-1866) powstanoiec 1863. // PSB T. 27 -- Przyczynki: +Z. Grot: Rok 1863 w zaborze pruskim. P. 1963

Połczyński* - Janta Aleksander (1908-1974) aktor, bibliofil. Źródła: +36b2) A. Janta.: Duch niespokojny. Londyn 1957 [wspomnienia]. R: T. Cieślak, SiMDW 5: 1959 z. 1 s. 379-80. Monografie: 20b2) M. Dłuska: Światowid. (O A. J.-P.). Więź 19: 1976 nr 1 s. 60-76. -- 20b2) A. Biernacki: Wspomnienie o A. J. - bibliofilu. Blok Notes Muzeum Literackiego im. A. Mickiewicza 7: 1978 s. 279-84. Przyczynki: 20b2) F. Palowski: Chuć do chadzania. (Szkic do portretu A. J.-P.). Zeszyty Prasoznawcze 21: 1980 nr 1 s. 83-94, rez. s. 184, sum. s. 189.

Połczyński* - Janta Józef (1811-1890) ziemianin, działacz społ.-oświat. // SPKP; PTPN

Połczyński* - Janta Roman Mieczysław (1891-1984) ziemianin, działacz społ., gosp. i polit. // PTPN; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: J. Borzyszkowski: Janta-Połczyńscy. [W:] Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego. Gdańsk 1979, s. 163-8

Połczyński* - Janta Roman Teodor Stanisław (1849-1916) ziemianin, działacz społ., gosp. i polit. // PSB; PTPN

Połczyński* - Janta Stanisław (1875-1936) internista, neurolog. // PTPN

Połczyńscy* - Janta - ród. // -- 20b3) E. Kamiński: Sopoccy przedstawiciele rodu J. - P. Rocznik Sopocki 4: 1979 s. 100-2.

Połomski* Jan (1845- ?) dentysta. // PTPN

Pomorski* Feliks (?-1604) prof. Akad. Lubrańsk., kanonik katedralny pozn., archidiakon pozn. i pszczewski, komisaryczny wikariusz generalny i oficjał pozn.// PSB T. 27; Monografie: Nowacki T. 2, s. 216. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 296, 307, 320, 686, 687, 704, 732.

Pomorski* Józef (1861-1932) ginekolog, chirurg. // PSB; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: +20b2) A. Łączkowski: J. P. (1861-1932). [W:] Szpital Dziecięcy im. Bolesława Krysiewicza w P. 1877-1977. Praca zbior. pod red. E. Błaszczyka, A. Sapińskiego, M. Stabrowskiego. Wwa - P. 1977. Przyczynki: +Klanowski -- Poznańskie wspominki. P. 1960, s. 188. -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa-P. 1974, s. 62-3

Poncino* [Pontino] Andrzej ( + ) budowniczy. -- Malinowski - Muratorzy, s. 75-7.

Poncino* [Poncini, Pontino, Poncyno, Poncjan] Tomasz ( ok. 1600-1659) architekt pozn.. -- Przyczynki: Malinowski - Muratorzy, s. 38-72. -- +A. Miłobędzki: Architektura polska XVII wieku. Wwa 1980

Ponecius* Jan Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Poniatowska* Krystyna [zamężna Vetterowa]

Poniatowski* Dawid ( + ) kustosz gnieźn., kanonik pozn.

Poniatowski* Franciszek Józef ( + ) kanclerz gnieźn.

Poniatowski* Michał Jerzy (1736-1794) bp płocki, abp gnieźn., prymas Polski. // PSB T. 27; Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2; Nowy Korbut; Źródła: W. Kwiatkowski: Akta prymasów z XVII i XVIII wieku w Warszawie. AK 39: 1947 s. 508-10 -- =16b1) Supliki chłopskie XVIII wieku. Z archiwum prymasa M. P. Wyd. J. Leskiewicz i J. Michalski. Wstęp S. Arnold. Wwa 1954, 606 s. -- G. Piramowicz: Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów. Wr. 1958, s. 165, 176, 182, 206, 211-3, 215, 223, 227-36, 239. -- Regesty wybranych zapisek z akt działalności arcybiskupów gnieźnieńskich. ABMK 3: 1961 z. 1-2 s. 392-9. -- =20b3) Spis ludności Diecezji Krakowskiej prymasa M. J. P. z 1787 roku. Oprac. B. Kumor. ABMK 36: 1978 s. 349-69; 37: 1978 s. 361-400. Odb. Lublin 1978, 92 s. Przyczynki: S. Biskupski: Krzysztof Żórawski. Włocławek 1950, rozdziały I-V. -- G. Bałtruszajtys: Kompanie akcyjne w drugiej połowie XVIII w. CzPH 11: 1955 z. 2 s. 78-9, 89, 95, 97, 102, 104, 106-7, 120. -- +J. Topolski: Położenie i walka klasowa chłopów w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wwa 1956 -- M. Chamcówna: Szkoła Główna Koronna w walce o autonomię uniwersytecką. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2: 1957 nr 2 s. 256, 258-9, 2363, 265-7. -- +Taż: Uniwersytet Jagielloński w dobie KEN. Wr. 1957 -- +B. Leśnodorski: Polscy jakobini. Wwa 1960 -- S. Lubieniecka: Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Wwa 1960, s. 17, 40-1, 46, 53, 76-7, 196, 206. -- J. Michalski: Sejmiki poselskie 1788 roku. PH 51: 1960 s. 53, 70, 337, 348-51, 355, 357, 359-60, 362-4, 467, 470, 473. -- J. Ender: Sprawy oświatowe w okresie Sejmu Czteroletniego. Rozprawy z dziejów oświaty. Wr. 1961 VI, s. 40-2, 44, 59. -- T. Mizia: Szkolnictwo parafialne w czasach KEN. Wr. 1964, s. 48-52, 77, 142-3. -- +A. Chyczewska: Marceli Bacciarelli. P. 1968 -- L. Grabowski: Katedra płocka, jej dzieje i zabytki. Płock 1970, s. 58-61, 108, 139. -- R. Kaleta: Oświeceni i sentymentalni. Wr. 1971 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- 20b2) M. Grzybowski: Pochodzenie, młodość i początki kariery M. J. P. Studia Płockie 2: 1974 s. 226-41. -- +S. Askenazy: Książę Józef Poniatowski. Wwa 1974 -- C. Majorek: Książki szkolne KEN. Wwa 1975, s. 241, 243, 250, 252, 282-4, 346-7, 389. -- +W kręgu wielkiej reformy. Wwa 1977 -- =20b3) M. Grzybowski: Administracja diecezjalna za czasów biskupa płockiego M. J. P. Studia Płockie 5: 1977 s. 111-38. -- =20b3) M. Grzybowski: Stosunek M. J. P. biskupa płockiego do kleru katedralnego i kolegiackiego (1773-1785). Studia Płockie 6: 1978 s. 93-123. -- =20b3) M. Grzybowski: Wysiłki bpa M. J. P. nad podniesieniem oświaty na Mazowszu poprzez szkolnictwo parafialne (173-1785). Notatki Płockie 23: 1978 z. 4 s. 18-22. -- =20b3) B. Kumor: Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M. J. P. z 1787 roku. ABMK 38: 1979 s. 151-88. Odb. Lublin 1979 s. 93-130; 39: 1979 s. 237-77. Odb. Lublin 1979 s. 131-71. -- +A. Jobert: KEN w Polsce. Wr. 1979 -- =20b3) M. Grzybowski: Starania M. J. P. o podniesienie oświaty elementarnej na Mazowszu (1773-1785). Przegląd Historyczno-Oświatowy 23: 1980 nr 4 s. 480-9, sod., sum. -- +R. Kaleta: Sensacje z dawnych lat. Wr. 1980

=Ponicki* Jerzy (1914-73) ks. Monografie: 16b2) M. Banaszak: Ks. J. P. 1914-1973. MK 25: 1974 nr 10 s. 236-7.

Poniecki* Leon (1873-1945) działacz ruchu śpiewaczego, muzyk, dyrygent. // PSB T. 27; Dyrygenci -- Przyczynki: +J. Fojcik: Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku. Katowice 1961

Ponikiewski* Franciszek (1816-1902) ziemianin. // PTPN

Ponikiewski* Stefan (1881-1941) ziemianin, działacz społeczny, publicysta. // PSB; PTPN; Kto był; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Z. Grot: Powstanie wielkopolskie. P. 1968 -- +Dz. Wlkp. II

Poniński* Adam (zm. 1732) kasztelan pozn. // PSB T. 27 -- Przyczynki: +E. Rostworowski: Legendy i fakty XVIII wieku. Wwa 1963

Poniński* Adam (1732-1798) podskarbi wielki koronny. // PSB T. 27; WSB -- Przyczynki: J. Bielecka: Kontrakty lwowskie w latach 1768-1775. P. 1948, s. 18-31, 103. -- +Ł. Kurdybacha: Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji Narodowej w latach 1772-1783. Kr. 1949 -- J. Michalski: Sprawa miejska w opinii szlacheckiej przed Sejmem Czteroletnim. PH 42: 1951 s. 297-9. -- Z. Radwański: Prawa kardynalne w Polsce. P. 1952, s. 108 i n. -- J. Michalski: Sprawa chlopska na sejmie 1772-1775. PH 45: 1954 s. 9-12 -- +A. Wilder: Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775. Wwa 1957 -- +J. U. Niemcewicz: Pamiętniki czasów moich. T. I-II. Wwa 1957 -- +J. Łojek: Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787-1792. Wwa 1962 -- P. Czerwiński: Zakon maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Londyn [po r. 1962], s. 105-6, 110-1, 153, 161, 184-6. -- +F. M. Sobieszczański: Warszawa. Wwa 1967 -- K. Wierzbicka-Michalska: Sześć studiów o teatrze stanisławowskim. Wr. 1967 -- +B. Krakowski: Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Gdańsk 1968 -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +K. Konarski: Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie. Wwa 1970 -- +J. Michalski: Schyłek konfederacji barskiej. Wr. 1970 -- +A. Zahorski: Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta. Wwa 1970 -- +M. Kwiatkowski: Szymon Bogumił Zug. Wwa 1971 -- +Dz. Wlkp. I -- +J. Kitowicz: Pamiętniki czyli historia polska. Wwa 1971 -- +R. Łaszewski: Delegacja jako dokument ratyfikacji I i II rozbioru Polski. CzPH 23: 1971 z. 1 -- +T. Ostrowski: Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Wr. 1972 -- +R. Chojecki: Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r. KH 79: 1972 z. 3 -- Tenże: Stanisław August a proces A. P. PH 63: 1972 z. 1 s. 31-48 -- +W. Woźnowski: Pamflet obyczajowy za czasów Stanisława Augusta. Wr. 1973 -- J. Michalski: Stanisław August. [W:] Wiek Oświecenia.,Wwa 1978 II, s. 76. -- +A. Jobert: Komisja Edukacji Narodowej w Polsce. Wr. 1979 -- +L. Hass: Sekta farmazonii warszawskiej. Wwa 1980 -- Artykuły: +Czasopismo Prawno-Historyczne 23: 1971 z. 2 s. 89-90, 93-5 -- RH 41: 1975 s. 81-124

Poniński* Adolf (1855-1932) ziemianin. // PTPN

Poniński* Alfred (1840-1915) ks., działacz społ. // PSB T. 27; PTPN -- Przyczynki: +Nowacki II -- Jakóbczyk Studia III -- L. Trzeciakowski: Kulturkampf w zaborze pruskim. P. 1970, s. 163.

Poniński* Antoni Józef (zm. 1742) wojewoda pozn., marszałek konfederacji warszawskiej, poeta. // PSB T. 27; Nowy Korbut; Słownik literatury polskiego Oświecenia. Wr. 1977 -- Źródła: +Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego. Wr. 1967 -- Przyczynki: T. Bieńkowski: Z badań nad recepcją antyku w Polsce.PLit. 54: 1963 z. 3 s. 49. -- +P. Buchwald-Pelcowa: Satyra czasów saskich. Wr. 1969 -- +T. Zielińska: Magnateria polska epoki saskiej. Wr. 1977

Poniński* Bolesław (1814-1877) ziemianin. // PTPN; AMM

Poniński* Bronisław (1849-1898) ziemianin. // PTPN

Poniński* Edward (1887-1939) ziemianin, hodowca, działacz społ. // PSB T. 27

Poniński* Edward Marceli Franciszek (1810-1893) działacz społ. i polit., powstaniec 1863. // PSB T. 27: WSB; PTPN; AMM -- Źródła: Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie(1849-1851). P. 1956 I -- Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968, s. 56, 59, 107, 319. -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia I 46, 53, 67, III 27. -- Motty I 232, II 227. -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848. Wwa 1960, s. 190, 206, 358, 376, 384, 386. -- Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961, s. 337, 339 -- Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962, s. 254. -- Dz. Wlkp. II 160 -- Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1968, s. 319 i passim -- Ziemia wrzesińska. Wwa - P. 1978, s. 89-90, 93.

Poniński* Franciszek h. Łodzia (1661-1714) ks., jezuita, teolog, kaznodzieja, kapelan Stanisława Leszczyńskiego. // PSB T. 27.; Enc. wiedzy o jezuitach -- Przyczynki: J. Krzyszkowski: Entre Varsovie et Ispahan. Archivum Historici Societatis Jesu 18: 1949 s. 93, 95-7. -- A. F. Plattner: Gdy Europa szukała Azji. Kr. 1975, s. 376-7.

Poniński* Franciszek (ok. 1676-1740) stolnik pozn. // PSB T. 27 -- Źródła: +Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724-1736. Opr. B. Kupść, K. Muszyńska. Wwa 1967 -- Przyczynki: J. Gierowski: Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. Wwa 1965, s. 25, 246. -- T. Zielińska: Magnateria polska epoki saskiej. Wr. 1977

Poniński* Henryk (1808-1888) ziemianin, członek Centralizacji Pozn. // PSB T. 27 -- Źródła: K. Libelt: Listy. Opr. Z. Grot. Wwa 1978, s. 211-3. -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- B. Limanowski: Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2. Wwa 1957, s. 84. -- Motty II 139-42, 499-500, 509, 522. -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 80, 85-6, 117, 119. -- M. Żychowski: Ludwik Mierosławski 1814-1878. Wwa 1963, s. 219, 241. -- Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1971, s. 277. -- F. Paprocki: W latach rewolucyjnego wrzenia i powstań narrodowych (1831-1848). [W:] Karol Libelt 1807-1875. Wwa 1976, s. 51-3.

Poniński* Hieronim (+XVII w.) starosta wschowski, ojciec Karola bpa sufr. pozn. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 189, 219.

Poniński* Hieronim Jarosław (zm. 1702) kasztelan rogozinski, potem gnieźn. // PSB T. 27 -- Przyczynki: +K. Sarnecki: pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego.Wr. 1958

Poniński* Józef Adam Tomasz (1778-1829) ziemianin, prefekt departamentu pozn. // PSB T. 27 -- Przyczynki: Motty I 266, 409, II 138-8, 306, 522. -- Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1971, s. 242. -- L. Ihnatowicz: Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Wwa 1971 II, s. 97. -- Ziemia wrzesińska 139.

Poniński* Karol [h. Łodzia] (1675-1727) kanonik pozn. i gnieźn., wikariusz generalny i oficjał pozn., prepozyt pozn., bp sufragan pozn., administrator diecezji pozn w l. 1722-23, bp tyt. aradeński. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Monografie: Nowacki T. 2, s. 189, 219-20. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 200, 633, 636, 770.

Poniński* Stanisław (1781-1847) ziemianin, polityk, płk. // WSB -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- Motty I 232, 678, II 16-7, 47, 138-9, 227, 508. -- J. Staszewski: Wojsko polskie na Pomorzu w r. 1807. Gdańsk 1958, s. 137. -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 51, 90. -- F. Paprocki: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841). P. 1970, s. 248, 357 -- Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1971, s. 268-9. -- Dz. Wlkp. II 166, 176 [ s. 955 - indeks osób - błędne pomieszanie inf. dot. 3 różnych osób pod hasłem S. P.]. -- Karol Libelt 1807-1875. Pod red. Z. Grota. Wwa 1976, s. 29 -- Ziemia wrzesińska 153, 161-2 [informacje na s. 165-6 dotyczą Edwarda Ponińskiego]

Poniński* Stanisław (1846-1924) ziemianin, polityk. // PTPN

Poniński* Stanisław Kalikst Ferdynand (1805-1860) oficer armii Królestwa Polskiego, powstaniec listopadowy, emigrant we Francji i Wlk Brytanii. // PSB T. 27; R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998. -- Wolnomularze; -- Przyczynki: +J. N. Janowski: Notatki autobiograficzne 1803-1852. Wr. 1950 -- +A. Leśniewski: Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i powstania styczniowego. Łódź 1962 -- +M. Żychowski: Ludwik Mierosławski. Wwa 1963 -- +J. Bartkowski: Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji. Kr. 1966 -- +H. i A. Ciołkoszowie: Zarys dziejów socjalizmu polskiego. Londyn 1966 I -- +H. Rzadkowska: Działalność Centralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862. Wr. 1971 -- +S. Sokołowska: Młoda Polska. Wr. 1972 -- +W. Zwierkowski: Rys powstania, walki i działań Polaków w 1830/1 r. Wwa 1973 -- +J. A. Potrykowski: Tułactwo Polaków we Francji. Kr. 1974

Poniński* Stefan h. Łodzia (1657-1733) ks., jezuita, kaznodzieja. // PSB T. 27.; Enc. wiedzy o jezuitach -- Przyczynki: Historia Residentiae Valcensis Societatis Jesu. Kőln 1967, s. 189

Poniński* Władysław h. Łodzia (zm. 1731) starosta wschowski, podkoniuszy koronny i referendarz wielki koronny. // PSB T. 27. -- Przyczynki: K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958, s. 22-3, 28, 51, 63, 67, 174-5, 178, 259, 282, 396. -- T. Zielińska: Magnateria polska epoki saskiej. Wr. 1977, s. 60, 72, 102, 160, 192, 200

Popiel* legendarny władca panujący w Gnieźnie. // PSB T. 27; SSS; WSB -- Źródła: Pommersches Urkundenbuch. Ed. K. Conrad. Kőln - Wien 1970, nr 145 s. 184. -- Przyczynki: J. Widajewicz: Początki Polski. Kr. 1948, s. 107-15, 156-8, Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu. Wwa 1960, s. 45-56. -- W. Hensel: Najdawniejsze stolice Polski - Gniezno - Kruszwica. P.-Wwa 1960, s. 20-2. -- S. Kętrzyński: Polska X-XI wieku. Wwa 1961, s. 21-3. -- H. Łowmiański: Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu. [W:] Początki Państwa Polskiego. T. 1. P. 1962, s. 112 i następne. -- 14b2) A. Biernacki: Z dziejów podania o P. LL 7: 1963 nr 2/3 s. 57-67. -- W. Hensel: Polska przed tysiącem lat. Wyd. 2 Wr. 1964, s. 71 i n. -- K. Potkański: Lechici - Polanie - Polska. Wyd. 2 Wwa 1965, s. 414-65. -- Kronika wielkopolska. Tłum. K. Abgarowicz. Wwa 1965, s. 64-6. -- K. Ślaski: Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski. P. 1968, bibliogr., s. 69-84. -- +J. Maślanka: Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia. Wr. 1968 -- J. Dowiat: Polska państwem średniowiecznej Europy. Wwa 1968, s. 83-8. -- H. Łowmiański: Początki Polski. T. IIII. Wwa 1973, s. 441 i n. -- C. Deptuła: Średniowieczne mity genezy Polski. Znak 1973 nr 4 s. 1365-403. -- Mistrz Wincenty: Kronika Polska. Tłum. K. Abgarowicz, B. Kürbis. Wwa 1974, s. 78-98. -- J. Hertel: Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu. Wwa 1980, s. 15-38.

Popiel* Jan Antoni Franciszek (1894-1966) śpiewak, reżyser, pedagog. // PSB T. 27 -- Przyczynki:

Popiel* Tomasz ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Popiel* - Chościak Wincenty Teofil (1825-1912) bp kujawsko-kaliski, abp warsz. // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: =16b3) W. Malej: Kapituła metropolitarna warszawska za rządów arcybiskupa W. P. w archidiecezji warszawskiej 1883-1912. Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej 41: 1959 s. 267-83 i 362-76. -- =16b3) W. Jezusek: Troska biskupa W. P. o seminarium duchowne. Połączenie seminarium pułtuskiego i płockiego. 1865-1965. Miesięcznik Pasterski Płocki 50: 1965 s. 277-84; 51: 1966 s. 42-8.

=Popielas* Karol ( + ) porucznik, uczestnik bitwy o Monte Cassino. // Źródła: 59b2) H. Wrotkowski: Porucznik K. P. - żołnierz spod Monte Cassino. Kalisia 1994 nr 11 s. 6-7, il. [wspomnienia].

Popielewski* Franciszek ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Popliński* (nazwisko rodowe Popłomyk) Antoni (1796-1868) pedagog, filolog, redaktor, publicysta, księgarz, wydawca, bibliotekarz. // PSB T. 27; Nowy Korbut; SPKP; WSB; AMM; Sł. historyków; Nauczyciele MM -- Źródła: +J. Lelewel: Listy emigracyjne. Kr. 1952 III -- Listy redaktorów poznańskich do Michała Czajkowskiego 1838-1841. Opr. Z. Wójcicka. PLit. 1977 z. 1 s.m172-99. -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 110-28 i passim. -- Cmentarz Zasł. 70-1. -- Przyczynki: Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 7, 19, 22, 25, 27-8, 30, 58-9, 62, 65, 71, 78, 80, 86, 91, 97-8, 176, 226, 248-51, 311, 325, 330-1 -- Motty I 54, 61, 83-4, 108, 148, 224, 271, 298, 433, 502, 506, 509, 512, 527, 535, 639, 641, 645, 671, 676, II 175, 180-1, 210, 230, 310, 314, 410, 416, 445,-54, 459, 462-3, 467, 470, 482, 546, 561-2. -- +A.m Wrzosek: Karol Marcinkowski. Wwa 1960-1 I-II -- 20b2) L. Słowiński: Jan i A. Poplińscy jako nauczyciele literatury w gimnazjach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Studia Polonistyczne 2: 1975 s. 163-75. -- +Prasa polska w latach 1661-1864. Wwa 1976 -- L. Słowiński: Nauka literaturynpolskiej w szkole średniej w l. 1795-1914. Wwa 1976, s.93-104. -- 20b2) W. Groblewski: Koncepcja solidaryzmu społecznego A. P. Spraw. PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny 96: 1978 s. 22-4. -- +S. Kubów: Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862). Wr. 1980

Popliński* (nazwisko rodowe Popłomyk) Jan Chrzciciel (1796-1839) pedagog, filolog, redaktor. // PSB T. 27; Nowy Korbut; WSB; AMM Monografie: J. (1796-1839) i Antoni P. (1796-1868) P. [W:] L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 110-28 i passim. Przyczynki: Motty I 224, 506, 725, II 374, 445-6, 453-5, 457--53, 561-2. -- +B. Zakrzewski: Tygodnik Literacki 1838-1845. Wwa 1964 -- S. Truchim: Historia szkolnictwa i oświaty w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915. Łódź 1967 I s. 205-6, II s. 102-3. -- M. Janion: Z narodowej pielgrzymki. PLit. z 3/4 s. 734 i n. -- 20b2) L. Słowiński J. i Antoni Poplińscy jako nauczyciele literatury w gimnazjach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Studia Polonistyczne 2: 1975 s. 163-75. -- Tenże: Nauka literatury polskiej w szkole średniej w l. 1795-1914. Wwa 1976, s. 93-104.

Popławska* (działała 1908-09) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

=Popławski* Adolf (1881-1965) reżyser Opery Poznańskiej. // PSB T. 27; Monografie: 54b2) T. Orlik: A. P. reżyser Państwowej Opery im. St. Moniuszki. Odznaczeni. KMP 1959 nr 3 s. 90-1, il. -- Przyczynki: +Stulecie Teatru Wielkiego w Warszawie 1833-1933. Teatr 1966 nr 12 -- +E. Krasiński: Warszawskie sceny 1918-1939. Wwa 1976

Popławski* Ignacy Stanisław (1790-1871) podpułkownik WP, uczestnik wojen napoleońskich, powstaniec listopadowy, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. // PSB T. 27.

Popławski* Józef (1854/55- ?) adwokat. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Popławski* Mieczysław (1904-1975) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Popławski* Samuel ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Poprawa* Marcin ( 1888-1953 ) działacz ludowy, poseł, powstaniec wlkp. // Monografie: J. Lis: M. P. (1888-1953). [W:] Przywódcy ruchu ludowego. Szkice biograficzne. Pod red. A. Więzikowej. Wwa 1968, s. 242-57. -- 50b1) J. Bzdęga: M. P. - rolnik, działacz ludowy, poseł RP i KRN. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 20-1, il. -- Przyczynki: +J. Borkowski: Procesy integracyjne w Stronnicctwie Ludowym. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 6: 1964 -- +Z. Hemmerling: Powstanie i działalność Lewicy Odrodzonego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Tamże 7: 1965 -- +Tenże: Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1949. Tamże 9: 1967 -- +Tenże: Z dziejów walki Stronnictwa Ludowego o wpływy na wsi wielkopolskiej. Tamże 10: 1968 -- +J.Borkowski: Rozwój organizacyjny Stronnictwa Ludowego w latach 1931-1939. Tamże 10: 1968 -- +A. Paczkowski: Prasa polityczna ruchu ludowego (1918-1939). Wwa 1970 -- +S. Korboński: Polskie państwo podziemne. Paryż 1975

Poprawski* Teofil Józef (1876-1938) ks. // PTPN

Poradowski* Stefan Bolesław (1902-1967) kompozytor, dyrygent, teoretyk muzyki, prof. PWSM w P. // PSB T. 27; SMP; Dyrygenci; WSB; M. Hanuszewska, B. Schäffer: Almanach polskich kompozytorów współczesnych. Kr. 1966 -- Monografie: F. Dąbrowski: S. B. P. Ruch Muzyczny 1967 nr 116 s. 9. -- S. Stuligrosz: S. B. P. KMP 1967 nr 4 s. 122-4. -- 54b2) F. Dąbrowski: Prof. S. B. P. (1902-1967). Z żałobnej karty. KMP 36: 1968 nr 1 s. 122-4, il. -- +E. Drozdowski: P. S. B. Ruch Muzyczny 1968 nr 19 -- Przyczynki: +Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. Wwa 1972 -- +A. Koszewski: S. B. P. - Oratorium „Odkupienie”. [W:] Program koncertu symfonicznego Filharmonii Poznańskiej 21 XI 1980. P. 1980

Poradzewski* Władysław (1847-1896) ks., działacz patriot. // PTPN; AMM

Porankiewicz* Czesław (1888-1956) działacz komunist., publicysta // WSB; PSB Monografie: 17b1) A. Grześkowiak: P. Cz. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 42-3. -- 50b1) A. Grześkowiak: Cz. P. - działacz ruchu robotniczego, publicysta. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1985. Gostyń 1984, s. 4-5, il. -- Przyczynki: A. Czubiński, M. Olszewski: Z rewolucyjnych tradycji Poznańskiego w latach 1919-1938. P. 1959, s. 59-64. -- A. Czubiński, E. Makowski: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej. 1918-1928. P. 1962, s. 98, 100, 102-6, 108, 128, 136-8, 142, 147-9, 151-2, 154, 156-66, 176-7. -- +J. Holzer: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Wwa 1974 -- +G. Iwański: Powstanie i działalność Związku Proletariatu Misat i Wsi 1922-1925. Wwaa 1974 -- Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce. P. 1978, s. 127, 130, 132, 134-6, 138-41. -- +K. Więch: Polska Partia Socjalistyczna 1918-1921. Wwa 1978 -- +Ruch zzawodowy w Polsce. Zarys dziejów. Wwa 1980 II

Porawski* Karol Boromeusz (1800-1864) sędzia, powstaniec 1830. // PTPN; AMM

Portaszewicz* Ignacy ( + ) ziemianin. // PTPN

Porto* Maria (działała 1903-11) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Poryszkowicz* (Boryszkowicz, Porzyszkowicz) Paweł ( + ) brat zakonny, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Posadzowa* Stefania Marianna (1874-1955) pedagog, autorka podręczników dla wychowawczyń przedszkoli. // PSB T. 27

Posadzy* Ignacy (1898-1984) ks., podróżnik, publicysta. // InowrSB I -- Monografie: E. Szymanek: Ksiądz I. P. [W:] I. P.: Drogą pielgrzymów. P. 1985, s. 3-16 -- M. Szwej: Był Ojcem... Sługa Boży ks. I. P. [Detroit] 1992, XIII, 235 s. il. -- +M. Paradowska: Wszystko dla Boga i Polonii. Życie i dzieło ks. I. P. P. 1998 -- Przyczynki: J. Górny: Chrystusowcy. Ład z 8 V 1983 s. 6 -- B. Kołodziej: Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1939-1943. P. 1983, s. 7, 9, 14-34, 38-44, 47-51, 53, 55-6, 61, 63-4, 67-74, 76, 79, 85, 88, 96, 102-3, 106-16, 119-22, 124, 129-30, 132-6, 138, 147, 150, 152, 154-5, 157-9, 161, 163, 167, 180, 185-6, 188, 191-3, 197-9, 206, 211, 224, 227 -- F. Berlik: Historia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1932-1939. P. 1987, passim

Posadzy* Ludwik (1878-1939) pedagog, historiozof. // PSB; Sł. historyków -- Monografie: J. Baumgart: L. P. PWlkpi 2: 1946 nr 5 s. 145-7 -- Tenże: Wspomnienie o śp. dr L. P. Przegląd Biblioteczny 14: 1946 s. 145-8. -- +K. Berkan: Dr L. P. Rycerz Niepokalanej 26: 1947 nr 8-9 -- Przyczynki: +S. Pigoń: Z Komborni w świat. Wyd. 4. Kr. 1957

Posieczek* Tomasz (1876- ?) inż., architekt. // PTPN

=Pospiech* Franciszek ( + ) bankowiec

Pospieszalski* Marian Antoni (1876-1952) architekt. // WSB; PSB T. 27; InowrSB II; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +S. Rybicki: Pod znakiem lwa i kruka. Wwa 1965 -- +L. Zimowski: Zarys bibliografii urbanistyki polskiej. P. 1966 -- +Wielkopolska szkoła edukacji narodowej. Wr. 1970 -- +W. Czarnecki: Zarys historyczny zrzeszeń architektów w Poznaniu. P. 1970 -- Artykuły: +Gł. Wlkp. 1952 z 30 VII

Poszepczyńska* Emilia (1845-1909) pianistka, kompozytorka, pedagog muzyczny. // SBWP-W I -- Monografie: 59b2) M. Kaczmarkiewicz: E. P. Ziemia Kaliska 1981 nr 7 s. 7.

Poszwiński* Adam (1881-1942) dziennikarz, działacz polit. // PSB T. 27; WSB; PTPN; PSB; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964 -- +Jakóbczyk Studia III -- +S. Zbierski: Nad Wartą ludowa straż. P. 1966 -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem. 1900-1914. Wwa 1967, s. 265, 328, 397. -- Serwański 302-3, 306-7 -- +M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu. P. 1971 -- K. Dembowski: Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. P. 1972, s. 3, 92, 96, 107, 127, 156. -- +A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1978 -- +J. J.Terej: Rzeczywistośc i polityka. Wyd. 2. Wwa 1979 -- +A. Paczkowski: Prasa polska w latach 1918-1939. Wwa 1980 -- Artykuły: +Gł. Wlkp. 1947 nr 185

Poszwiński* Józef (1828-1888) ks. // PTPN; AMM

Potemski* Czesław (1932-1986) archeolog, muzealnik, działacz społ. // BSB V (i fot.) -- Monografie: W. Kabaj: C. P. (1932-1986). Kal. Bydg. 1988 s. 163-7.

Potocka* Anna z Działyńskich (1846-1926) działaczka społ. //PSB T. 27; Źródła: +Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVIII-XX w. Wr. 1972 -- 20b1) A. Potocka z Działyńskich: Mój pamiętnik. Oprac. A. Jastrzębski. Wwa 1973. R: M. Kruczkowska, KH 82: 1975 nr 1 s. 182-4. -- Przyczynki: +Katalog archiwum bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wr. 1979

Potocka* Klaudyna z Działyńskich (1801-1836) działaczka społ. // PSB T. 27; WSB; Nowy Korbut -- Monografie: +D. Ciepeńko-Zielińska: K. z Działyńskich P. Kr. 1973. -- 20b1) D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Promienna. Opowieść biograficzna o K. z Dz. P. (1801-1836). P. 1976, 399 s. R; D. Moroz-Namysłowska, KW 4: 1976 nr 3/4 s. 164-5. -- Przyczynki: +J. N. Janowski: Notatki autobiograficzne 1803-1853. Wr. 1950 -- Motty I 207-8, 610, 672. -- +A. Wrzosek: Karol Marcinkowski. Wwa 1960 +A. Chyczewska, S. Weyman: Zamek Kórnicki. P. 1965 -- +M. Dernałowicz: Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Marzec 1832 - czerwiec 1834. Wwa 1966 -- J. Bartkowski: Wspomnienia z powstania 1831 i pierwszych lat emigracji. Kr. 1967 -- +H. Duninówna: Obrączka Klaudyny. [W:] Ludzie i rzeczy. Łódź 1968 -- +D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Emilia Sczaniecka. Wwa 1970 -- +L. Drewnicki: Za moich czasów. Wwa 1971 -- H. Golejewski: Pamiętnik. Kr. 1971 -- +S. Sokołowska: Młoda Polska. Wr. 1972 --

Potocki* Bolesław Eulogiusz (1829-1898) ziemianin, działacz społ. i gospodarczy. // PSB T. 27; PTPN -- Źródła: Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wwa 1968, s. 32, 319. -- Przyczynki: H. Kowalenko: Społeczna organizacja funduszu i budowy gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu w l. 1817-1890. KMP 23: 1950 nr 4 s. 304-11. -- E. Raczynski: Rogalin i jego mieszkańcy. Londyn 1964, s. 199 i n. -- Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1971, s. 323-4. -- Dz. Wlkp. II 633. -- H. Sitarek: Rola kredytu w rozwoju gospodarki Wielkopolski na przełomie XIX i XX wieku. Wwa 1977, s. 40. -- S. Szenic: Pitaval wielkopolski. P. 1977, s. 178, 182.

Potocki* Józef h. Pilawa (1673-1751) wojewoda kijowski i pozn., hetman wielki koronny, kasztelan krak. // PSB T. 28. -- Źródła: +Korespondencja J. A. Załuskiego. Źródła do Dziejów Nauki i Techniki 1967 V -- Przyczynki: +W. Konopczyński: Fryderyk Wielki a Polska. P. 1947 -- +J. A. Gierowski: Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Wr. 1953 -- W. D. Koroluk: Polska i Rosja a wojna północna. Wwa 1954, s. 40 -- +J. Wimmer: Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej. Wwa 1956. -- +E. Rostworowski: O polską koronę Wr. 1958 -- +K. Sarnecki: Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958 -- J. Feldman: Stanisław Leszczyński. Wwa 1959, s. 28, 47, 54, 74, 90, 92, 115, 202. -- J. Janczak: Powstanie Paleja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego Historia 1960 z. 3 s. 126, 135 i n., 145. -- H. Olszewski: Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich. Wwa 1961, s. 113, 229 i n. -- +J. A. Gierowski: „Opisanie” urzędów centralnych przez konfederatów tarnogrodzkich. [W:] O naprawę Rzeczypospolitej. Wwa 1965 -- +Tenże: Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. Wwa 1965 --+Tenże: Dyplomacja polska w dobie unii personalnej polsko-saskiej. [W:] Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII w. Wwa 1966 -- +F. M. Sobieszczański: Warszawa. Wwa 1967 -- +R. M. Hatton: Charles XII of Sweden. London 1968 -- +A. Kamiński: Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim. Wr. 1969 -- +J. A. Gierowski: W cieniu Ligi Północnej. Wr. 1971 -- +W. A. Serczyk: Hajdamacy. Kr. 1972 -- +J. Staszewski: O miejsce w Europie. Wwa 1973 -- +T. Zielińska: Magnateria polska epoki saskiej. Wwa 1977 -- +J. A. Gierowski: Dyplomacja polska doby saskiej 1699-1763. [W:] Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1982 -- +Z. Zielińska: Walka „familii” o reformy Rzeczypospolitej 1743-1752. Ww 1983

Potocki* Józef (1872-1912) ziemianin. // PTPN

Potocki* Kazimierz Ignacy (1809-1886) powstaniec listopadowy, emigrant we Francji. // L. Hass: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999.

Potocki* Leopold (1802-1836) powstaniec listopadowy, emigrant we Francji. // L. Hass: Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny. Wwa 1999.

Potocki* Mieczysław (1878-1942) ks. // Martyrol.; PTPN; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski

Potocki* Oswald (1886-?) ziemianin. // PTPN

Potocki* Paweł (1835-1903) prefekt Gmnazjum Filologicznego, proboszcz parafii Opatówek. // Szkoła Kaliska

Potocki* Stanisław (1698-1760) wojewoda smoleński, kijowski< poznański. // PSB T. 28 -- Źródła: +Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724-1736. Wr. 1967 -- Przyczynki: +E. Rostworowski: O polską koronę. Wr. 1958 -- +T. Zi4lińnska: Magnateria polskaa epoki saskiej. Wr. 1977

Potocki* Teodor Andrzej (1664-1738) abp gnieźn., prymas Polski. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: +Korespondencja J. A. Załuskiego 1724-1736. Wr. 1967 -- +Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. ABMK 32: 1976 -- +Statuty kapituły metropolitalnej w Gnieźnie... z lat 1613-1810. Tamże 41: 1980 -- Przyczynki: +J. A. Gierowski: Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Wr. 1953 -- +J. Michalski: Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w. Wr. 1958 -- +E. Rostworowski: O polską koronę. Wr. 1958 -- J. Obłąk: Historia diecezji warmińskiej. Olsztyn 1959, s. 65, 88, 94, 120. -- J. Feldman: Stanisław Leszczyński. Wwa 1959, s. 38, 58, 111, 133, 202. -- +H. Olszewski: Doktryny prawnoustrojowe czasów saskich 1697-1740. Wwa 1961 -- +J. A. Gierowski: Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 roku. Wwa 1965 -- +Dzieje Gniezna. Wwa 1965 -- +W. Konopczyński: Polscy pisarze polityczni XVIII w. Wwa 1966 -- +Katedra gnieźnieńska. P. 1970 I-II -- +J. A. Gierowski: W cieniu Ligi Północnej. Wr. 1971 -- K. Zawadzki: Dom pod Królami. Wwa 1972, s. 22-3. -- +M. Kwiatkowski: Pałac T. P. i mennica J.m K. Mci. Rocznik Warszawski 13: 1975 -- +T. Zielińska: Magnateria polska epoki saskiej. Wwa 1972 -- +M. Drozdowski: Działalność budżetowa sejmu Rzeczypospolitej w czasach saskich RDSG 38: 1977 -- +S. Achremczyk: Konfederacja starogardzka szlachty Prus Królewskicch. ZH 45: 80 z. 3. -- +Tenże: Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w l. 1696-1772. Olsztyn 1981 -- +Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1982 II

Potocki* Władysław (1803-1868) ziemianin. // PTPN

Potulicka* Aniela (1861-1932) ziemianka, założycielka fundacji, działaczka społ. // PSB T. 28 -- Przyczynki: M. Fąka: W służbie Dobrego Pasterza. Chrześcijanie 5: 19880, s. 301, 303, 309, 311-9.

Potulicki* Józef Kazimierz Maciej Adam (1828-1870) ziemianin, działacz gosp., kult. i polit. // PSB T. 28; PTPN -- Przyczynki: +C. Łuczak: Życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918. P. 1965 -- T. Dohnalowa: Rozwój transportu w Wielkopolsce w latach 1815-1914. Wwa-P. 1975, s. 125-6.

Potulicki* Karol (1861-1931) zziemianin, działacz społ.-polit., dyplomata. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +T. G. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972 -- +T. Szułdrzyński: Wspomnienia wielkopolskie. Londyn 1977

Potuliocki* Kazimierz Ludwik (1793-1871) ziemianin, oficer WP, powstaniec 1830. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +A. Skałkowski: Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych. P. 1947 I-III -- +Kapitan i dwie panny. Kr. 1980

Potulicki* Kazimierz Wojciech (1820-1880) ziemianin, poseł do sejmu pruskiego. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Z. Grot: Życie i działalność Karola Libelta (1807-1885). Wwa-P. 1977, s. 124. -- +T. Jaroszewski: O siedzibach neogotyckich w Polsce. Wwa 1981

Potulicki* Piotr h. Grzymała (zm. 1606) kasztelan przemęcki, wojewoda płocki, brzeski kujawski i kaliski. // PSB T. 28. -- Źródła: +Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego. Toruń 1937-47 -- Przyczynki: +Nowacki -- +Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. P. 1969 -- +W. Paałucki: Drogi i bezdroża skarbowości polskiej... Wr. 1974 -- +E. Opaliński: Elita władzy w woj. poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981

Potulicki* Przecław h. Grzymała (zm. 1485) kasztelan rogoziński. // PSB T. 28. -- Przyczynki: Nowacki I 69, II 381, 654-5. -- M. Biskup: Spisy jeńców polskich z bitwy pod Chojnicami. PH 56: 1965 s. 97. --

Potulicki* Stanisław h. Grzymała (zm. ok. 1514) kasztelan międzyrzecki. // PSB T. 28. -- Przyczynki: +J. Wiesiolowski: Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Wr. 1976

Potulicki* Zygmunt (1851-1911) ziemianin. // PTPN

Poturalski* Józef (1849-1928) ks. // PTPN

Potworowski* Andrzej (1886-1963) ziemianin, rolnik, ekonomista, ułan. // PSB T. 28; Kawal. VM; SBWP-W I --

Potworowski* Bronisław (1833-1884) ziemianin. // PTPN

Potworowski* Dobrogost (zm. 1579) poseł sejmowy, sędzia ziemski kaliski.// PSB T. 28 -- Źródła: +Diariusz sejmu lubelskiego 1566. Opr. I. Kaniewska. Wr. 1980 -- Przyczynki: +S. Gruszecki: Walka o władzę po wygasnięciu dynastii Jagiellonów. Wwa 1969 -- Studia nad renesansem w Wielkopolsce. P. 1970, s. 135. -- +I. Kaniewska: Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta. Zeszyty Naukowe UJ 1974 nr 360 --

Potworowski* Edward (1793-1876) oficer armii Ks. Warsz.., marszałek poznańskiego sejmu stanowego. // PSB T. 28 -- Przyczynki:

Potworowski* Edward Bronisław Marian (1885-1939) ziemianin, społecznik, powstaniec wlkp. // WSB; PSB; PTPN; SBKS; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: +Acta Hlondiana. Zebrał S. Kosiński SDB. Ląd nad Wartą 1967-80 II, IV, V, VI -- Monografie: 50b1) P. Majchrzak: E. P. - ziemianin, działacz społeczny. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1986. Gostyń 1985, s. 16-7, il. -- +50b3) S. Jankowiak, P. Bauer [i in.]: Ziemia Gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989, s. 19, 26, 30, 38, 40, 42, 50, 61-2, 83, 94, 98, 102, 104, 113, 123, 133 -- Przyczynki: Z dziejów hodowli roślin i nasiennictwa w Polsce. Studia i Materiały z dziejów Nauki Polskiej S. B z. 17, 1969 s. 13-4. -- B. Polak: Front południowo-zachodni Grupa „Leszno” powstania wielkopolskiego 1919 r. Kościan 1971, s. 15, 17, 22, 67. -- +Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pod red. Z. Grota. P. 1972 -- +T. G. Jackowski: W walce o polskość. Kr. 1972 -- +Dzieje ziemi gostyńskiej. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 1979 -- +Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Wwa 1981 -- Majątki wielkopolskie. T. I. Powiat gostyński. Szreniawa 1994, s. 12, 72-3.

Potworowski* Ferdynand ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Potworowski* Gustaw (1841-1892) zziemianin. // PTPN

Potworowski* Gustaw Eugeniusz (1800-1860) ziemianin, działacz polit. i gosp., powstaniec 1831. // PSB;WSB; PTPN; AMM Źródła: +Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. P. 1956 -- +Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w. Wr. 1972 -- +K. Libelt: Listy. Zebrał i opr. Z. Grot. Wwa 1978 -- Monografie: 50b1) S. Jankowiak: G. P. - działacz społeczno-polityczny i gospodarczy. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1985. Gostyń 1984, s. 14-5, il. -- Sylwetki Wielkopolan 429-38. -- 50b2) S. Jankowiak: G. P. (1800-1860). Gaz. Gost. 1995 nr 6 s. 39, il. Przyczynki: +Jakóbczyk Studia I -- Motty I 22, 49, 55, 163, 195, 231, 265, 305-10, 350, 397, 509, 659, 692-3, 701, 709, 726, II 20, 22, 43, 153, 169, 186, 457, 499. -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 46, 91-2, 127-8, 138, 145, 151, 163, 166-7, 174-7, 179, 181, 185, 188, 205, 224, 241-2, 249, 259, 270-2, 312, 332, 347, 351-2, 354-6, 385-6, 389, 391, 399-402, 408. -- +A. Wrzosek: Karol Marcinkowski. Wwa 1960-1 I-II -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961 -- Literackie przystanki nad Wartą. P. 1962, s. 125, 154, 165, 357.-- +F. Paprocki: Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830- 1841). P. 1970 -- Z. Boras, L. Trzeciakowski: W dawnym Poznaniu. Wyd. 2. P. 1971, s. 215, 281. -- L. Trzeciakowski: Pod pruskim zaborem. Wwa 1973, s. 23, 32. -- +Dz. Wlkp. II -- S. Jankowiak: Kontakty Kasyna Gostyńskiego ze Śląskiem, Pomorzem i Łużycami. [W:] Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD XVI-XX w. P. 1974, s. 142, 147. -- B. W. Januszewski: Wojciech Cybulski. Wr. 1974, s. 145-6, 149. -- Z. Grot: Działalność parlamentarna Karola Libelta. Wwa 1976, s. 3-44. Tenże: Na drodze działań legalnych. [W:] Karol Libelt 1870-1875. Wwa 1976, s. 91, 93, 98, 125. -- Tenże: Pierwsi prezesi Koła Polskiego w sejmie pruskim (1849-1867). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki Humanistyczne. Vol. XXIX 1976 s. 183-92. -- B. Grześ, J. Kozłowski, A. Kramski: Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1820. P. 1976, s. 83, 162, 164. -- F. Paprocki: W latach rewolucyjnego wrzenia i powstań narodowych 1831-1848. [W:] Karol Libelt 1807-1875. Wwa-P. 1976, s. 46, 62, 64, 69-70. -- J. Skuratowicz: Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim. P. 1981, s. 61, 120. -- Majątki wielkopolskie. T. I. Powiat gostyński. Szreniawa 1994, s. 72, 151, 166 -- 17b2) S. Jankowiak: Szkic do konterfektu organicznika. Pan. Leszcz. 1980 nr 51 s. 7, il. Przedruk: Szkice gostyńskie. Gostyń 1996, s. 37-41.

Potworowski* Henryk (1856-1937) ziemianin. // PTPN

Potworowski* Jan Adolf Maksymilian (1866-1942 ?) ziemianin. // PTPN

Potworowski* Ludwik (1819-1885) sędzia. // PTPN

Potworowski* Tadeusz Piotr (1898-1962) malarz, scenograf, rzeźbiarz. // WSB; PSB; Sł. grafików; Sł. Teatr.; Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego. Wwa 1973; Lexikon der Kunst. Leipzig 1975 -- Monografie: 36b2) U. Czartoryska: P. P. Tyg. Zach. 4: 1959 nr 5 s. 7, il. -- +J. Starzyński: P. P. Wwa 1959 -- 54b2) J. Świdziński: P. P. Wspomnienie pośmiertne. Z żałobnej karty. KMP 30: 1962 nr 4 s. 97-100, il. -- T. P. P. Malarstwo, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Gdańsk Oliwa 1974 -- Z. Kępiński: P. P. Wwa 1978, 46 s., 71 tabl. -- Przyczynki: +Recent paintings by P. P. a. Alan Davie, Gimpel Fils. London 1956 -- +Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL. Wystawa scenografii. Wwa 1962 -- +J. Starzyński: Potworowski - malarz polski i światowy. Współczesność 1962 nr 9 -- +Potworowski, Galerie Lacloche. Paris 1962 -- +Scenografia P. P. P. 1963 -- +Six Painters from Poland. Royal College of Art. London 1968 -- +Malarstwo w Polsce Ludowej. Wwa 1970 -- +Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku. P. 1971 -- I. Moderska: P. P. i jego środowisko angielskie w latach 1943-1958. Studia Muzealne 9: 1971 s. 28-50 -- +I. Moderska, K. Przybytko: Katalog wystawy prac P. P. Gdańsk 1974 -- +J. Zanoziński: Współczesne malarstwo polskie. Wwa 1974 -- T. i K. Kostyrkowie: O abstrakcjonizmie i realizmie. P. 1972, s. 125-36. -- +J. Starzyński: Polska droga do samodzielności w sztuce. Wwa 1973 -- I. Moderska, M. Dąbrowska: Katalog wystawy monograficznej. P. 1976, 125 s. -- P. P. Wystawa monograficzna. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Październik 1976 - luty 1977. Toruń 1976, 210 s. nlb., tabl., il. -- +35 lat malarstwa w Polsce Ludowej. Muzeum Narodowe w Poznaniu. P. 1980

Poulain* Henri (1921-1978) scenograf, malarz, grafik. // PSB T. 28. -- Monografie: W. Orłowski: H. P. Teatr 1979 nr 7 s. 18. -- Przyczynki: +Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL. Wystawa scenografii. Wwa 1962 -- L. S.: Paryżanin w Łodzi. Widnokręgi 1962 nr 3 s. 83-4. -- +Z. Strzelecki: Polska Plastyka Teatralna. Wwa 1963 -- +W. Orłowski: „Czerwona magia”. IV Kaliskie Spotkania Teatralne. Kalisz 1964 -- Tenże: „Sen srebrny Salomei”. Głos Robotniczy 1966 nr 291 s. 4. -- Teatr Polskiej Telewizji w roku 1970. Wwa 1972 -- Myśl i kształt teatru. Wystawa Scenografii Polskiej. Cz. 2 Wwa 1979, s. 16. -- +S. Kaszyński: Teatr Łódzki w lataach 1945-62. Łódź 1972 -- +Wystawa scenografii Okręgu Łódzkiego ZPAP. Muzeum Historii Miasta Łodzi. 1981

Powalisz* Stanisław (1898-1968) malarz, witrażysta. // PSB T. 28; WSB -- Przyczynki: +Katalog wystawy wiosennej Związku Polskich Artystów Plastyków. P. 1946 -- +S. P.: Katalog witraży. P. 1949 -- +Funkcja - nowoczesność - Poznań (katalog wystawy). P. 1971 -- T. H. Nowak: Witraże S. P. Nurt 1981 nr 10 s. 44-5.

Powel* Zygmunt (1881- ?) ks. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Powelski* Stanisław (ok. 177789-1842) kupiec, działacz społ. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Motty I 12, 14-5, 625-6, II 68, 198, 339.

Powidzki* Maciej (1828-1894) lekarz. // PTPN

Powidzki* Mieczysław (1875- ?) architekt. // PTPN

Powidzki* Tadeusz Michał (1880-1960) dziennikarz, działacz społ. i polit. // WSB; PSB; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Jakóbczyk Studia III -- J. Marczewski: Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914. Wwa 1967, s. 130-1, 174, 329, 416. -- +Powstanie wielkopolskie. P. 1968 -- +J. Załubski: Wielkopolska prasa i jej twórcy w latach 1945-1955. Wwa - P. 1972 -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P. 1974, s. 153. -- +A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975 -- A. Ryfowa: Działalność Sokoła polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa w Niemczech 1884-1914. Wwa - P. 1976, s. 6, 11, 57, 137, 164-5. -- +Dz. Wlkp. II -- Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Gn. 1978, s. 35, 43-5, 495. -- +A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz: Powstanie wielkopolskie (1918-1919). P. 1978 -- +A. Paczkowski: Prasa polska 1918-1939. Wwa 1980 --

Powodowski* Hieronim (1543-1613) kanonik pozn., pleban w Brodach i Ptaszkowie, pisarz, teolog.// PSB T. 28; Nowy Korbut -- Źródła: Korespondencja Hieronima Rozzrażewskiego. Toruń 1937-1947 I-II -- Monografie: 16b2) A. Glinka: H. P. teolog polemista XVI wieku. NP 13: 1961 s. 65-96. Przyczynki: +J. Tazbir: Walka z braćmi polskimi w dobie kontrreformacji: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1: 1956 -- +L. Szczucki: Marcin Czechowic. Wwa 1963 -- Nowacki T. 2, s. 269, 449, 461. -- +M. Korolko: Poglądy polityczne i społeczne H. P. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 12: 1967 -- +P. Sczaniecki: Służba boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św. P. 1967 -- +M. Korolko: H. P. „Odpowiedż krześcijańska na list... do mnichów częstochowskich” na tle reformacyjnych polemik dotyczących Jsnej Góry. [W:] Studia Claromontana. Jasna Góra 1982 III -- +J. Tazbir: P. Skarga - szermierz kontrreformacji. Wwa 1983

Powodowski* Jan (zm. 1585) pleban w Kamionnej, proboszcz kapitulny pozn., prepozyt, administrator diecezji pozn w l. 1574-77. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 102, 199, 268, 467. -- +K. Lutyński: Prokuratorzy Jana Kochanowskiego jako prepozyta poznańskiego 1564-1574. PLit. 1981 z. 1

Prabucki* Jakub (1809-1880) ks., nauczyciel gimn. // PSB; Or. Słow.; Nauczyciele MM -- Przyczynki: Z. Grot. Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 11, 37, 59, 67--73, 78, 94, 97, 107, 109-13, 317-9 -- Motty I 508, 513, II 94, 114, 127, 152, 210-17, 274-5, 400, 402, 486, 532-3. -- +J. Stoiński: Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I polowie XIX wieku (1815-1850) ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum Marii Magdaleny. P. 1972 -- +Z. Zieliński: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w lataach 1845-1865. Lublin 1973 -- +Nauka w Wlkp. -- +Z. Grot: Hipolit Cegielski 1813- 1868. Wwa - P. 1980

Pradel* Dytko (zm. 1383) dziekan pozn., kanclerz kujawski. // PSB T. 28; WSB -- Przyczynki: K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Wr. 1951, I, s. 261-2, 292. -- +Nowacki I -- Katalog zabytów sztuki w Polsce. S. nowa. T. VII cz. 1: Miasto Poznańn. Wwa 1983, s. 19, 422

Praeger* Fryderyka zob. Biesiadecka Janina

Prasmovius* Andrzej (zzm. 1592) kalwiński minister w Radziejowie i superintendent na Kujawach. // PSB T. 28; Nowy Korbut -- Przyczynki: +H. Barycz: Dokumenty i fakty z dziejów reformacji. Reformacja w Polsce 12: 1953-5 s. 226-7 -- +A. Węgierski: Libri quatuor Slavoniae reformatae. Wwa 1973

Prauziński* Leon (1895-1940) malarz, rysownik, powstaniec wlkp. // PSB; WSB; AMM; Sł. grafików; SBWP-W I; Członkowie tajnych tow. -- Monografie: 54b2) W. Francuziak: Żołnierz - artysta L. P. KMP 39: 1971 nr 4 s. 69-73, il. Przyczynki: +M. Olszewski: Fort VII w Poznaniu. P. 1974 -- +M. Rezler: Refleksja nad ikonograficzną legendą powstania wielkopolskiego 1918-1919. Koszalin 1987 -- +C. Łuczak: Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu 10 9 1939 - 23 2 1945. P. 1989 -- Przybecki 103-4 -- Artykuły: Żołnierz Polski 1969 nr 42, Dodatek Literacki nr 7.

Prawdzic* (właśc. Zeisinger) Maria (działała 1882-1901) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Prażmowski* Mikołaj Jan h. Belina (1617-1673) abp gnieźn., prymas Polski, bp łucki, kanclerz wielki koronny. // PSB T. 28; Biskupi; Biskupi 2; Szkoła Kaliska Źródła: +J. Sobieski: Listy do Marysieńki. Opr. L. Kukulski. Wwa 1962 -- Maria Kazimiera d’Arquien de la Grange: Listy do J. Sobieskiego. Opr. L. Kukulski. Wwa 1966 -- Przyczynki: +Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660. Wwa 1957 -- +A. Kersten: Stefan Czarniecki. Wwa 1963 -- H. Olszewski: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. P. 1966, s. 222-3. -- +K. Czermak: Ostatnie lata Jana Kazimierza. Wwa 1972 -- +J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie. Wwa 1972 -- J. Bąkowa: Szlachta województwa krakowskiego wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego w l. 1661-1667. Kr. 1974, s. 21-9, 75-7, 81, 93, 126-7, 144, 148, 150-1, 156-7, 160, 164-5, 172, 175. -- Historia Kościoła w Polsce. P. - Wwa 1974 I cz. 2 s. 183, 239, 243. -- +K. Targosz: Uczony dwór Marii Gonzagi (1646-1667). Wr. 1975 -- S. Ochmann: Sejmy z lat 1661-1662. Wr. 1977 -- 20b2) M. Jadwisieńczak: Projekt elekcji „Vivente rege” z r. 1665 (M. P.). Studia Historyczne 22: 1979 z. 4 s. 539-51, sum. -- +J. Pasek: Pamiętniki. Opr. W. Czapliński. Wr. 1979 -- A. S. Radziwiłł: Pamiętnik. Wwa 1980 III, s. 323, 367, 405, 439, 444. -- +J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy. Wwa 1980 -- +Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1982 II -- +Z. Wójcik: Jan Sobieski. Wwa 1983 -- +A. Przyboś: Michał Korybut Wiśniowiecki. Kr. 1984

Prądzyński* Andrzej (1872-1938) księgarz, wydawca, społecznik. // PSB T. 28; SPKP; WSB -- Przyczynki: S. Kubiak, F. Łozowski: Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. P. 1959, s. 44.

Prądzyński* Antoni (ok. 1710-1780 ?) oficer wojsk koronnych, regimentarz łęczycki konfederacji barskiej. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970 -- +J. Kitowicz: Pamiętniki. Wwa 1971 --

Prądzyński* Ignacy Pantaleon h. Grzymała (1792-1850) gen. WP, kwatermistrz generalny, szef sztabu i wódz naczelny powstania listopadowego, działacz patriot. // PSB T. 28; WSB; Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986; AMM; Sł. historyków; Nowy Korbut -- Źródła: Monografie: 20b1) J. Danielewicz: Generał I. P. (1792-1850). Wwa 1954, 143 s., il. R: T. Łepkowski, KH 62: 1955 nr 2 s. 220-30. -- +20b1) Cz. Bloch: Generał I. P. 1792-1850. Wwa 1974. R: J. Łojek, Nowe Książki 27: 1975 nr 6 s. 55-8; R. W., =Polish Perspectiv 18: 1975 No 7/8 s. 95-7; R. W., =Perspectives Polonaises 18: 1975 no 7/8 s. 113-5; M. Chojnacki, PH 67: 1976 z. 1 s. 140-3; T. Łepkowski, PH 67: 1976 z. 1 s. 136-40; J. Jasiński, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 21: 1977 nr 3/4 s. 509-11. Przyczynki: 20b2) Cz. Błoch: I. P. o inspiracji francuskiej w wybuchu powstania listopadowego. KH 71: 1964 nr 1 s. 27-46. -- 20b2) W. Zajewski: P., Lelewel i mit o karbonarskim podziemiu. KH 71: 1964 nr 4 s. 977-86. -- +H. Dylągowa: Towarzystwo Patriotyczne i sąd sejmowy. Wwa 1970 -- 20b2) A. Wojtkowski: I. P. twórca planów strategicznych. Kierunki 19: 1975 nr 11 s. 9, 11. -- J. Znaczko-Jaworski: Z dziejów projektowania i budowy Kanaału Augustowskiego. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. S. D 1975 zz. 8 s. 13, 19-21. -- 20b2) Cz. Bloch: Prace historyczno-wojskowe I. P. napisane przed powstaniem listopadowym. Rocznik Białostocki 13: 1976 s. 165-80, sod., sum. -- 20b2) Cz. Bloch: Zagadnienia inżynieryjne i fortyfikacyjne w twórczości gen. I. P. przed powstaniem listopadowym. Rocznik Lubelski 19: 1976 s. 47-62, rez., rés. -- M. Tarczyński: Generalicja powstania listopadowego. Wwa 1980, passim -- +L. Hass: Sekta farmazonii warszawskiej. Wwa 1980 -- +W. Majewski: Sztuka wojenna powstania listopadowego na tle sztuki wojennej przełomu XIX i XX w. [W:] Powstanie listopadowe 1830-1831. Wwa 1980 -- J. Pachoński: Generał Jan Henryk Dąbrowski 1775-1818. Wwa 1981, oprócz indeksu s. 50, 61, 78, 110, 125, 461. -- +J. Święcicki: Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej. Wwa 1982

Prądzyński* Józef (1877-1942) ks., działacz społ. i polit., powstaniec wlkp. // PSB T. 28; SPKP; Martyrol.; WSB; PTPN; Enc. konsp. wlkp. -- Monografie: Straty kultury polskiej. Glasgow 1945, s. 537-55 -- B. Kurowski: Wielki kapłan i Polak. Myśl Polska 1977 nr 778 s. 5 -- M. Banaszak: Wpatrzony w wiekopomne czyny (J. P. 1877-1942). [W:] Byli wśród nas. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 111-34 -- Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957, s. 196 -- +W. Mysłek: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Wwa 1966 -- +Nowacki II -- +Serwański 300-2, 305, 450-- +J. Terej: Rzeczywistość i polityka. Wwa 1971. -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P. 1974, s. 43 -- Filomaci Pomorscy. Opr. J. Szews. Gdańsk 1975, s. 29, 89-91. -- +S. Korboński: Polskie państwo podziemne. Paryż 1975 -- +A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. P. 1978 -- +E. Duraczyński: Kontrowersje i konflikty 1939-1941. Wwa 1979 -- K. Śmigiel: Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-1945. Lublin 1979, s. 118-9. -- Z. Kaczmarek: Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933. P. 1980 -- +R. Wapiński: Narodowa Demokracja 1893-1939. Wr. 1980

Prądzyński* Tadeusz (1872-1945) przemysłowiec, działacz społ. // PSB T. 28 -- Przyczynki: C. Łuczak: Przemysł Wielkopolski w latach 1871-1914. P. 1960, s. 20 -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P. 1974, s. 311.

Prądzyński* Teodor (1877-1937) prawnik, działacz społeczno-gospod. // PSB T. 28. -- Przyczynki: H. Wrotkowski: Społeczeństwo Kalisza w latach pierwszejnwojny światowej i dniach wyzwolenia. RKal. 3: 1970 s. 165-215. -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P. 1974, s. 127-8. -- +Dz. Kal. --

Prądzyński* Wincenty (ok. 1795- ?) prawnik, powstaniec 1830. // AMM -- R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Prądzyński* Witold (1882-1952) prawnik, dyplomata. // PSB; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Chronologia stosunków międzynarodowych Polski 1924-1926. Wwa 1958; Toż 1927-1929. Wwa 1959 -- +L. Landau: Kronika lat wojny i okupacji. Wwa 1962 -- +M. Rataj: Pamiętniki. Wwa 1965 -- +Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie B: 1925-1933. T. II , 1: Dezember 1925 bis Juni 1926. Gőttingen 1967; Toż T. IV: 1. Januar bis 16 März 1927. Gőttingen 1970; Toż T. VI: 1. Juli bis 30. September 1927. Gőttingen 1974; Toż T. XI: 1. Januar bis 30 Mai 1929. Gőttingen 1978; Toż T. XII: 1. Juni bis 22. September 1929. Gőttingen 1978 -- M. Oertel: Beiträge zur Geschichte der deutsch polnischen Beziehungen in den Jahren 1925-1930. Berlin 1968, s. 161, 256. -- B. Ratyńska: Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930. Wwa 1968, s. 101-2, 107, 217-20, 224, 226-7. -- +H. Gruber: Wspomnienia i uwagi. Londyn 1968 -- +Archiwum Państwowe Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego oraz jego archiwa terenowe. Wwa 1969 -- +Nauka w Wlkp -- Z. Zakrzewski: Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Wwa - P. 1974, s. 164. -- +A. Markwicz: 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana. Londyn 1975 -- +J. Krasuski: Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932. Wyd. 2 P. 1975 --

Preibisch* Leon (1882-1951) prawnik, historyk. // AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Preibisz* Bernard (1828-1907) ks., malarz. // PSB; WSB; AMM -- Przyczynki: +KZSzt. t.V, z. 4 -- 50b3) Dzieje Wielkopolski. T. 2: lata 1793-1918. Pod red. W. Jakóbczyka. P. 1973, s. 694.

Preibisz* Józef (1835-1902) lekarz. // PTPN

Preisler* Michał (1880-1975) architekt. // Monografie: Z. Kościański: Ciekawe sylwetki nowotomyślan. Inż. arch. M. P. - budowniczy, społecznik i żołnierz. Wiadomności Nowotomyskie 1987 nr 4 s. 4.

Preisner* (Preissner, Prejzner) Kamil (ur. ok. 1877 - działał do 1906) aktor. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

=Preiss* Alfons (1910-73) ks. Monografie: 16b2) M. Banaszak: Ks. A. P. 1910-1973. MK 25: 1974 nr 8 s. 187-9.

Preiss* Jarogniew Marian (1911-1942) ks. // Martyrol.; AMM -- Artykuły: +Rocznik AP 1947

=Preiss* Maryla (1920-65) nauczycielka ze Środy Wielkopolskiej. Monografie: 16b2) AS: Wspomnienie o M. P. (1920-1965). Przew. Kat. 63: 1973 nr 35 s. 326. Przyczynki:

Preiss* Teofil (1868-1929) nauczyciel, działacz społ.-gosp. // Monografie: Cmentarz Zasł. 72

Preiss* Waldemar (1908-1973) pastor ewang., redaktor, wydawca. // PSB; BSB IV (i fot.) -- Monografie: 16b2) W. Gastpary: Śp. Ksiądz W. P. Zwiastun 9: 1974 nr 5 s. 71-2. -- R. Trenkler: Śp. Ksiądz W. P. Kalendarz Ewangelicki 1975 s. 72-8 -- Przyczynki: J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957, s. 261. -- +A. Kozłowiecki: Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945. Kr. 1967 -- +W. Gastpary: Biskup Bursche a sprawa polska. Wwa 1972 -- W. Gastpary: Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych.. Część 1. 1914-1939. Wwa 1978, s. 238; Cz. 2. s. 213 -- E. Alabrudzińska: Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939. Toruń 1995, s. 7, 84, 86-93, 95

Prejs* Julian Walenty (1820-1904) pisarz ludowy, wydawca. // PSB; BSB III (i fot.); SPKP; Znaki 5 -- Monografie: +J. Podgóreczny: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. B 1967 -- W. Drygałowa: Polaczek-Biedaczek. [W:] Opowieści bydgoskie. T. I. B. 1970, s. 93-7. -- 20b2) E. Herman: J. Prejs - literat pomorski. =Roczn. Kultur. Kujaw i Pomorza 9: 1975-76 s. 141-7. -- +Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego. Szkice biograficzne. Gdańsk 1979 -- S. Kalembka: J. P. - Sjerp Polaczek (1820-1904), pisarz, wydawca, działacz narodowy i społeczny. [W:] Wybitni ludzie dawnego Torunia. Pod red. M. Biskupa. Wwa - P. - Toruń 1982, s. 197-202 -- Przyczynki: A. Bukowski: Rok 1848 na Pomorzu. Jantar 6: 1948 z. 2 s. 139-40, 142-3. -- T. Cieślak: „Biedaczek”. Czasopismo ludowe z okresu Wiosny Ludów. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1: 1962 s. 112-27. -- +Tenże: Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego. Gdańsk 1964 -- Hist. B. I 547, 551, 571. -- A. Kania: Pomorzanie na studiach we Wrocławiu w XIX w. Przegląd Historyczno-Oświatowy 11: 1968 z. 2 s. 216, 220. -- +E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie 1836-1886. Wr. 1973 -- Z. Mrozek: Obraz literatury polskiej na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w dobie zaborów. B. 1974, s. 180-4.n -- A. Bukowski: Folklorystyka Pomorza Gdańskiego za czasów Oskara Kolberga. [W:] Oskar Kolberg na Pomorzu Gdańskim. Gdańsk 1975, s. 36, 39-40, 59. -- +K. Chruściński: Powiastka „dla ludu”. [W:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Wr. 1980

Presser* Michał Wawrzyniec (1675-1755 ?) drukarz, wydawca. // PSB T. 28; SPKP -- Przyczynki: Drukarze dawnej Polski. T. III. Wr. 1977, s. 194, 202

Presser* Samuel Bogumił młodszy (zm. po 1808) drukarz, nakładca, księgarz. // SPKP; WSB -- Przyczynki: Drukarze dawnej Polski. T. III. Wr. 1977, s. 161, 194-5, 202-7.

Preuss* Jan (1620-1696) duchowny i pisarz ariański. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +L. Chmaj: Bracia polscy. Wwa 1957 -- +J. Tazbir: Stanisław Lubieniecki przywódca ariańskiej emoigracji. Wwa 1961 --+Ch. Sandius: Bibliotheca antitrinitariorum. Wwa 1967 -- W. Urban: Z dziejów reformacji w dawnym powiecie kaliskim. RKal. 2: 1969 s. 235. -- +J. Tazbir: Bracia polscy na wygnaniu. Wwa 1977 -- S. Lubieniecki: Compendium Veritatis Primaevae. Hrsg von K. E. Jordt Jorgensen. Kobenhavn 1982 II, s. 409

Preys* Wiktor (1887-1931) ks., społecznik. // PTPN; BSB III -- Przyczynki: M. Hojan: Harcerstwo w Bydgoszczy 1917-1992. B. 1992, s. 13, 27 (praca powielona)

Preyss* Witold (1858-1932) inż., działacz polit. i społ. // InowrSB I; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: Historia Gimnazjum i Liceum w Inowrocławiu 1855-1985. Pod red. R. Kabacińskiego. Cz. 1 Inowr. 1995, s. 103-4.

Prętkowski* Władysław (1910-1967) prezydent Ostrowa Wlkp., budowniczy obiektów łączności i sieci telekomunikacyjnej. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Ostrów Wielkopolski i powiat ostrowski w ilustracjach 1845 - 1948. Osrów Wielkopolski 1948, s. 6, 14. -- 400 lat poczty polskiej Wwa 1958, s. 400. -- Sprawozdanie Zarządu Głównego SEP za r. 1959. Wwa 1960, s. 3, 13. -- Sprawozdanie z XVII Walnego Zjazdu Delegatów SEP. Wwa 1966, s. 49. -- +Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959. Wwa 1959 Historia elektryki polskiej. Wwa 1974 III, s. 240-2 --

Prindzisz* Paweł (1895-1974) prof. zw., technolog włókiennik, specjalista d/s przędzalnictwa. // 59b) Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Wwa 1992

Procajłowicz* Antoni Stanisław (1876-1949) malarz, grafik. // PSB T. 28; SPKP -- Przyczynki: Wystawy jubileuszowe 150-lecia ASP w Krakowie. Kr. 1969 -- +S. Bojko: Polska sztuka plakatu. Wwa 1971 -- +B. Czajkowski: Portret z pamięci. Wr. 1971 -- + I. Dużyk: Droga do Bronowic. Wwa 1972 -- +J. Frycz: Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w l. 1791-1918. Wwa 1975 -- +H. Górska, E. Lipiński: Z dziejów karykatury polskiej. Wwa 1977 -- +L. Nowak: Polichromie A. P. Gł. Wlkp. 1979 nr 168

Prochorow* Mikołaj (1901-19) ginekolog. // PTPN

Proditz* Incelerius (XIII w.) bp sufragan gnieźn. // Biskupi; Biskupi 2

Prokopowicz* Stanisław ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Prorok* Leszek (1919-1984) pisarz. // Polscy pisarze -- Monografie: Poznań literacki. Praca zbiorowa pod red. J. Mańkowskiego. P. 1964, s. 121-7

Prosiński* Stanisław Dyzma (1912-1975) chemik, prof. WSR w P. // WSB; PSB; Biogramy uczonych V; InowrSB I -- Monografie: Z. Adamski: S. P. Nauka Polska 22: 1974 z. 6 s. 69-72 -- S. Walther: S. P. 1912 - 1975 Tamże 24: 1976 z. 7 s. 139-41 -- 54b2) S. Dzięczkowski: Wspomnienie pośmiertne o S. P. Z żałobnej karty. KMP 45: 1977 nr 2 s. 131-4, il. Przyczynki: +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970 -- +Nauka w Wlkp. -- Artykuły: +Kronika WSR w Poznaniu za l. akad. 1951/52-1958-59 s. 30-1, 319-21, 331-7, 347

Prumbs* Antoni (1881-1954) ks. // AMM -- +Rocznik AP 1947 -- Przyczynki: +Klanowski

Prusinowski* Aleksy (1819-1872) ks., publicysta, bibliofil, społecznik. // SPKP; PSB; WSB; PTPN; AMM; Nowy Korbut; SPKP; Nauczyciele MM -- Źródła: +Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. T. I: Lata Wiosny Ludów 1849-1851. P. 1956 -- Monografie: 17b1) A. Grześkowiak: P. A. [W:] Zeszyt regionalny miasta Gostynia. Gostyń 1978, s. 43. -- 50b1) Z. Zieliński: Kapłan i działacz polityczny (A. P. 1819-1872). [W:] Byli wśród nas. Praca zbior. pod red. F. Lenorta. P. 1978, s. 27-46. -- 50b1) S. Jankowiak: A. P. - ks., kaznodzieja, publicysta, bibliofil, działacz społeczny. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 22-3, il. -- 50b2) mak: Ks. A. P. (1819-1872). Wiadomości Parafialne 1995 nr 3 s. 2. Przyczynki: +M. Laubert: Preussische Polenpolitik. Kr. 1942 -- Z. Grot: Hipolit Cegielski. P. 1947, s. 12, 104, 129, 142, 147-8, 152, 160, 163, 175, 177, 192, 199, 240, 321, 327, 330 -- +Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie. T. I. Lata Wiosny Ludów 1849-1951. Opr. Z. Grot. P. 1956 -- Motty I 55, 86, 131, 141, 316, 326-7, 339, 392, 423, 519, 535, 639, 646, II 67, 214, 274-94, 298-9, 373, 394, 515, 542-4 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, s. 97, 144, 151, 174, 176, 201, 209, 213, 241, 259, 303-4, 307, 345, 350-1, 356, 405. -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961. -- +Z. Zieliński: Kościół katolicki w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1848-1865. Lublin 1973 -- 16b2) A. Iwańciów: Ks. A. P. jako kaznodzieja. NP 41: 1974 s. 29-75. -- Na okazanie drogi. P. 1975, s. 205-32 -- +J. Data: Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 1948-1870. P. 1975 -- +W. Jakóbczyk: Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858. [W:] Prasa polska 1661-1864. Wwa 1976 -- Prasa polska w l. 1864-1918. Wwa 1976 -- Prasa 25.

Pruski* Jan h. Leliwa (1742-1824) rotmistrz konfederacji barskiej, poseł na Sejm Czteroletni, targowiczanin. // PSB T. 28. -- Przyczynki: +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770. Wwa 1970

Pruszak* Aleksander ( + ) ks, jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pruszak* Jakub ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Pruszkowski* Rafał ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Przanowski* Andrzej ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Przanowski* Edward Czesław (1845-1929) powstaniec styczniowy, inżynier budowniczy, architekt, działacz społ. // PSB T. 28. -- Przyczynki: W. Ambroziewicz: Władysław Przanowski i jego dzieło. Wwa 1964, s. 25, 39. -- +S. Dobrzycki: Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Wr. 1971

Przanowski* Jakub ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Przanowski* (Przonowski) Maciej h. Nowina (1682 lub 1683-1764) ks., jezuita, nauczyciel, profesor, rektor kolegiów // PSB T. 28; Enc. wiedzy o jezuitach; SBWP-W I; Szkoła Kaliska -- Przyczynki: K. Bielska: Bibliografia starych druków kaliskich do końca XVIII w. Wwa - P. 1980, nr 547, 583, 759.

Przebendowski* Jan Jerzy ( + )

=Przebendowski* Ignacy ( + XVIII w.) członek Komisji Edukacji Narodowej. // -- 20b2) J. Szews: Działalność oświatowa na Pomorzu członka Komisji Edukacji narodowej I. P. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania. 4: 1974 s. 61-4.

Przeborowski* (Przyborowski) Adam (1629-1683) ks., jezuita, kaznodzieja, teolog, kapelan i spowiednik Jana III Sobieskiego. // PSB T. 28; Enc. wiedzy o jezuitach -- Źródła: J. Sobieski: Listy do Marysieńki. Wwa 1962, s. 343, 425, 539, 549.

Przeciewicz* Paweł ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Przecław* (zm. 1189) kanonik gnieźn. i wrocław., bp lubuski. // PSB T. 28; Biskupi; Biskupi 2 Przyczynki: P. B. Gams: Series episcoporum Ecclesiae Catholicae. Gratz 1957, s. 285. -- +K. Dola: Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych. [W:] Historia Kościoła w Polsce. P. 1980 II cz. 2, s. 276.

Przecław* (zm. 1311) kasztelan gnieźn. // PSB T. 28 -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 140, 153-5, 176-7. -- J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979, s. 130, 146, 164.

Przecław* (zm. po 1378) kanonik i prepozyt gnień. // PSB T. 28

Przecław* Słota z Gosławic (ok. 1375-1419) burgrabia pozn., poeta. // PSB T. 28; Nowy Korbut -- Przyczynki: +Polska poezja średniowieczna świecka. Wyd. Vrtel-Wierczyński. Wr. 1962 -- A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968, s. 150. -- J. Wiesiołowski: Kim był Słota autor wiersza „O chlebowym stole”. [W:] Europa - Słowiańszczyzna - Polska. P. 1969, s. 483-99.

Przecław* z Gułtów h. Grzymała (zm. po 1379) kasztelan pozn., wojewoda kaliski, starosta gen. wlkp. // PSB T. 28. -- WSB Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Polska czasów Kazimierza Wielkiego. Kr. 1964, s. 74-5. -- Z. Kaczmarczyk: Polska czasów Kazimierza Wielkiego. Kr. 1964, s. 60, 74-5, 128-9. -- J. Dąbrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480). Wr. 1964, s. 150. -- Nowacki II 34, 357, 370. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemię łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 140, 291. -- Dz. Wlkp. I 41, 307, 309. -- J. Łojko: Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą. 22: 1977 S. 128, 130, 138, 140. -- Tenże: Konfederacja Macieja Borkowica. Roczniki Historyczne 43: 1977 s. 35-7, 43, 48, 50. -- Tenże: Utworzenie starostwa generalnego wielkopolskiego. Tamże 44: 1978 s. 137, 139, 142. -- Tenże: O rycerstwie wielkopolskim w pierwszej połowie XIV w. Tamże 47: 1981 s. 199-200.

Przecław* z Osięcin (zm. 1303/5) kasztelan brzeski kujawski. // PSB T. 28 -- Przyczynki: J. Bieniak: Przynależność administracyjno-polityczna kasztelenii nadgoplańskich w latach 1267-1327. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego. Historia nr 2, 1966 przypis 57. -- Tenże: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zzjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 52-5, 64, 221-2.

Przecław* z Prusinowa, Margonina (zm. po 1375) podkoni kaliski, sędzia pozn. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Z. Kaczmarczyk: Monarchia Kazimierza Wielkiego. P. 1939-47, I s. 301, II 315. -- J. Dąbrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie. Wr. 1964, s. 150. -- Nowacki II 380. -- J. Łojko: Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą. 22: 1977 s. 138. -- Tenże: Konfederacja Macieja Borkowica. Roczniki Historyczne 43: 1977 s. 32, 37, 39, 50. -- Tenże: O rycerstwie wielkopolskim w pierwszej połowie XIV wieku. Tamże 47: 1981 s. 201.

Przecław* ze Służewa h. Pomian (zm. 1359/60) archidiakon gnieźn. // PSB T. 28. -- Przyczynki: G. Labuda: Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228-1454. PH 45: 1954 s. 316, 320-1. -- H. Chłopocka: Tradycja o Pomorzu Gdańskim w zeznaniach świadków na procesach polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku. Roczniki Historyczne 25: 1959 z. 1 s. 86, 113, 115. -- H. Łowmiański: Kiedy powstała Kronika wielkopolska ? PH 51: 1960 s. 408. -- H. Chłopocka: Procesy Polski z zakonem krzyżackim w XIV wieku. P. 1967, s. 122, 131, 134, 137, 139, 171, 174-6, 208, 221, 223, 226, 229-30, 235. -- J. Bieniak: List kanclerza kujawskiego do rady Starego Miasta Torunia ze stycznia 1331 roku. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 1978 s. 106-8, 122, 131, 141. --+J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979 -- J. Bieniak: Fragment 1333-1341 w twórczości dziejopisarskiej Janka z Czarnkowa. ZH 49: 1984 z. 1 s. 25-6.

Przecław* z Tchórzewa i Iwania zwany Bachorzą, h. Pomian (zm. 1408) podkomorzy sieradzki. // PSB T. 28.

Przecław* z Żernik (Ii poł. XIII w. ) kasztelan gnieźn. // PSB T. 28 -- Przyczynki: M. Bielińska: Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wr. 1967, s. 314. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 140-1. -- +M. Bielińska: Spis uirzędników wielkopolskich do r. 1314. Wr. 1985

Przecławski* Andrzej [h. Glaubicz] (?-1571) kanonik kolegiaty NMP w Poznaniu, kanonik katedralny pozn., dziekan kapitulny pozn., wikariusz generalny i oficjał pozn., administrator diecezji pozn. w 1546 r. Źródła: +Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku. Wr. 1980 -- Monografie: Nowacki T. 2, s. 214-5. Przyczynki: +W. Urban: Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku. Kr. 1959 -- +A. Tomczak: Walenty Dębiński. Toruń 1963 -- Nowacki T. 2, s. 96, 184, 199. -- +W. Pałucki: Drogi i bezdroża skarbowości polskiej. Wr. 1974 -- +A. Sucheni-Grabowska: Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Wr. 1974 I -- B. Przybyszewski: Stanisław Hozjusz w kapitule krakowskiej. Analecta Cracoviensia 14: 1982 s. 476, 481-2.

Przedbór* z Koniecpola (zm 1368) starosta kujawski. // PSB T. 28 -- Przyczynki: Z. Guldon, J. Powierski: Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku. Wwa 1974, s. 213-4. -- J. Bieniak: Heraldyka polska przed Długoszem. [W:] Sztuka i ideologia XV wieku. Wwa 1978, s. 190-1 196, 208. -- Tenże: List kanclerza kujawskiego do rady Starego Miasta Torunia. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 1978 s. 135-6. -- F. Sikora: O rzekomej dominacji Lisów w Małopolsce w XIII w., czytli kilka uwag o rodzie Pobogów. Studia Historyczne 26: 1983 s. 10, 15, 19, 22-7.

Przedpełk* (zm. po 1272) wojewoda pozn. // WSB

Przedpełk* (Pełka) z Kopydłowa h. Dryja (zm. 1451-53) kasztelan lędzki. // PSB T. 28. -- Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. P. - Wr. 1960-81, II nr 728, 1136, IV nr 476, 689, 979, V nr Konin 221, 222, 291, 387, 464, 465. -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968

Przedpełk* ze Spławia (zm. między 1322 a 1324) kasztelan pozn. // PSB T. 28 -- Przyczynki: E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951, s. 174. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 160, 195, 205. -- J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979, s. VI s. 96.

Przedpełk* ze Stęszewa (zm 1394) kasztelan międzyrzecki. // PSB T. 28 -- Źródła: Wielkopolskie roty sądowe XIV- XV wieku. T. I. Roty poznańskie. P. - Wr. 1958, nr 171. -- +Księga ziemska poznańska 1400-1407. P. 1960 -- Przyczynki: +A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. P. 1968

Przedwojewski* Antonin Kornel (1728-1793) kanonik gnieźn., bp sufragan gnieźn. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Źródła: +Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego. Wwa 1961 -- Przyczynki: J. Wieteska: Parafia Kompinia. Niepokalanów 1948, s. 39, 86, 108-10. -- W. Konopczyński: Polscy pisarze polityczni XVIII wieku. Wwa 1966, s. 152. -- Literatura barska (antologia). Wr. 1976, s. 298-9. -- A. Bartczakowa: Kościół kapucynów. Wwa 1982, s. 44

Przedwój* (zm. między 1322 a 1324) kanonik katedralny pozn., oficjał generalny pozn. // Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 225. -- J. Bieniak: Wiec ogólnopolski w Żarnowie 3-7 VI 1319 r. a geneza koronacji Własdysław Łokietka. PH 64: 1973 s. 474. -- J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w I połowie XIV w. Toruń 1979

Przedwój z Grąd (zm 1455) prepozyt gnieźnieński. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +Nowacki II -- S. M. Zajączkowski: Wielowioskowa własność szlachecka w województwie sieradzkim(XV i pierwsza połowa XVI wieku). Rocznik Łódzki 18: 1973 s. 40-1.

Przemek* (XIV w. ) wójt pozn. // PSB T. 28 -- Przyczynki: E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951, s. 171 -- M. Szymańska: Wójtostwo poznańskie 1253-1386. [W:] Studia poznańskie ku uczczeniu 1000-lecia miasta i 700-lecia samorządu miejskiego. P. 1953 I, s. 174, 185, 190. -- S. Piekarczyk: Studia z dziejów miast polskich w XII-XIV wieku. Wwa 1955, s. 146-7. -- G. Labuda: Studia nad XIV wiekiem. Spraw. PTPN 71: 1964 s. 67. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 199. -- Dz. Wlkp. I 302. -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979 --

Przemysł* (1278-1338/9) książę inowrocławski, następnie sieradzki. // PSB T. 28 -- Przyczynki: +E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wr. 1951 -- H. Chłopocka: Tradycja o Pomorzu Gdańskim w zeznaniach świedków na procesach polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku. Roczniki Historyczne 25: 1959 z. 1 s. 81-3, 87-92, 100-1, 115-8, 120, 136. -- J. Bieniak: Przynależność administracyjno-polityczna kasztelanii nadgoplańskich w latach 1267-1327. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego. Historia nr 2, 1966 s. 60, 71-86. -- J. Powierski: Przyczynek do dziejów politycznych Pomorza Gdańskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Tamże s. 93, 97, 99-101, 104-6. -- K. Jasiński: Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w latach 1308-1309. ZH 31: 1966 z. 3 s. 11-2, 35, 37-44, 46, 48-9, 56. -- R. Kabaciński: Rządy opiekuńcz i tzw. niedzielne na Kujawach inowrocławskich na przelomie XIII i XIV wieku. Prace KH BTN 1967 IV s. 61-8. -- J. Baszkiewicz: Polska czasów Łokietka. Wwa 1968, s. 30, 39, 63, 71, 79, 90-1, 99-100, 132-6, 138, 153-6, 185. -- J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 7, 13, 29-32, 37-8, 40-2, 44, 51-2, 57-8, 62, 65-6, 69, 71, 733-4, 76-8, 82, 85, 93, 102-3, 132, 134, 153-5, 164, 219-20, 222-4, 232-79, 282-3. -- J. Bieniak: Wiec ogólnopolski w Żarnowie 3-7 czerwca 1319 r. a geneza koronacji Władysława Łokietka. PH 64: 1973 s. 476, 480-1. -- Z. Guldon, J. Powierski: Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku. Wwa 1974, s. 67-9, 72, 75, 78, 82, 86-7, 94-5, 148-50, 183, 189-96, 200-2, 205, 237. -- J. Bieniak: „Litterati” świeccy w procesie warszawskim z 1339 roku. [W:] Cultus et cognito. Wwa 1976, s. 97-100. -- Dzieje Inowrocławia. Wwa 1978 I, s. 129, 137, 147, 151, 154-5, 168-74, 178, 183-5. -- J. Tęgowski: W sprawie emendacji daty dokumentu Przemysła II dotyczącego powrotu Siemomysła na Kujawy. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. 1978 s. 213-9. -- J. Łojko: Utworzenie starostwa generalnego Wielkopolski. Roczniki Historyczne 44: 1978 s. 134, 143. -- J. Pakulski: Starostwo wielkopolskie w latach 1306-52. SiMDW 25: 1982 s. 49-50. -- J. Spors: Podzialy administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Słupskiego od XII do początku XIV wieku. Słupsk 1983, s. 175, 178-80, 295-9.

Przemysł* I (1220/21-1257) książe wlkp. // PSB T. 28; WSB; SBWP-W I -- Przyczynki: B. KürbisównaStudia nad Kroniką Wielkopolską. P. 1952, s. 89-91. --: K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 3: 1958 s. 203-5, 207-10. -- B. Kürbisówna: Dzziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Wwa 1959 s. 171 i n. -- 20b2) F. Sikora: Dokumenty i kancelaria P. I i Bolesława na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej. =Sprawozdania z Posiedzeń Kom. PAN. Oddział w Krakowie. Lipiec-grudzień 1963 s. 426-9. -- +M. Bielińska: Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wr. 1967. -- F. Sikora: Krytyka autentyczności dokumentów P. I. Studia Historyczne 11: =1968 s. 139-79. -- +F. Sikora: Dokumenty i kancelaria P. I oraz Bolesława Pobożnego 1239-1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej. Wr. 1969 -- Dz. Wlkp. I 293 i n. -- Historia Pomorza. T. I, cz 11. P. 1969, s. 528 i n. -- +Dz. Kal. -- Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Wwa 1977, passim -- E. Rymar: Czy Jadwiga żona Władysława Odonica była księżniczką pomorską. SiMDW 13: 1980 z. 2 s. 35-59. -- 20b2) K. Jasiński: Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII w. Współpracownicy P. I do 1253 r. [W:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. T. 1. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. Wwa 1981, s. 161-201. --+Z. Piech: Ikonografia pieczęci Piastów. Kr. 1993 -- K. Jasiński: Genealogia Piastów wielkopolskich. KMP 1995 nr 2 s. 39-41 --

Przemysł* II (1257-1296) książe wielkopolski, krakowski i pomorski,, król Polski. // PSB T. 28; WSB; SBWP-W I -- Monografie: 59b1) B. Nowacki: Przemysł II książę wielkopolski, król Polski (1257-1295). P. 1995, 178 s., il., mapy, bibliogr. Przyczynki: +W. Karasiewicz: Jakub II Świnka arcybiskup gnieźnieński 1283-1314. P. 1948 -- B. Kürbisówna: Studia nad Kroniką Wielkopolską. P. 1952, s. 74 i n., 91 i n. -- +J. Baszkiewicz: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego (na przełomie XIII i XIV wieku). Wwa 1954 --K. Jasiński: Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. ZH 21: 1955 z. 1-2 s. 212-31. -- M. Gumowski: Monety królewskie P. II. WNum. 2: 1958 nr 3 s. 11-5. -- B. Kürbisówna: Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. Wwa 1959, s. 173 i n. -- K. Jasiński: Uzupełnienia do genealogii Piastów. 5: 1960 s. 104-10. -- W. Karasiewicz: Działalność polityczna Andrzeja Zaręby w okresie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. P. 1961, s. 8-29. -- K. Jasiński: Tragedia rogozińska 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdanskie. ZH 26: 1961 nr 4 s. 65-104 -- K. Jasiński: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314. Roczniki Historyczne 29: 1963 s. 215-26. -- M. Haisig: Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski. [W:] Piastowie w dziejach Polski. Wr. 1965, s. 164 i n. -- +Nowacki I -- +K. Zielińska: Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Toruń 1968 -- H. Andrulewicz: Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego. 13: 1968 s. 14-25 -- Dz. Wlkp. I 296 i n. -- +Dz. Kal. -- Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu. Wwa 1977, passim. -- =20b3) J. Tęgowski: W sprawie emendacji daty dokumentu P. II, dotyczącego powrotu Siemomysła na Kujawy. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie Seria A: Historia. 1: 1978 s. 213-9 [z dnia 24 IV lub VIII 1279 r.]. -- Ludzie pomorskiego średniowiecza. Gdańsk 1981, s. 97-103. -- +J. Pakulski: Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Wwa 1982 -- +Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu. P. 1990 -- +Z. Piech: Ikonografia pieczęci Piastów. Kr. 1993 -- K. Jasiński: Genealogia Piastów wielkopolskich. KMP 1995 nr 2 s. 52-6. -- B. Popielas-Szultka: P. II a Pomorze Zachodnie. [W:] P. II: odnowienie Królestwa Polskiego. Red. J. Krzyżaniakowa. P. 1997, s. 145-52. -- J. Powierski: Krzyżacka polityka P. II w pierwszym okresie jego aktywności politycznej. [W:] Tamże, s. 101-22 -- E. Rymar: Stosunki P. II z margrabiami brandenburskimi ze starszej linii askańskiej w latach 1279-1296. [W:] Tamże, s. 123-44. -- +59b2) J. Bielawski: Calisiana w filatelistyce. Kalisz 2000. Artykuły: 5: 1960 s. 104-6 --

Przeniewski* Antoni ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Przeradzka* - Bąkowska Janina (1906-1972) aktorka. // Monografie: 59b2) J. P.-B. (1906-1972). [W:] Almanach sceny polskiej 1972/73. Pod red. K. A. Wysińskiego. Wwa 1974, s. 192-3.

Przeradzki* Adam ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Przeradzki* Tytus ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Przerębski* (Przerembski) Jan h. Nowina (ok. 1519-1562) kanonik kruszwicki, prepozyt pozn., abp gnieźn., prymas Polski, podkanclerzy koronny, dyplomata. // WSB; PSB T. 28; Biskupi; Biskupi 2 Źródła: Regesty wybranych zapisek z akt działalności arcybiskupów gnieźnieńskich. ABMK 3: 1961 z.. 1-2 s. 187-91. -- Przyczynki: W. Pociecha: Arcybiskup Mikołaj Dziergowski. NP 2: 1947 s. 86, 89, 91, 95, 97. -- Ł. Górnicki: Pisma. Wwa 1961, I 64, II 570, 598, 601-2, 604, 609, 613, 616-9, 663-8, 678, 681, 703 -- J. Korewa: Sprowadzenie jezuitów do Polski. NP 20: 1964 s. 26-9. -- H. Barycz: Spojrzenie w przeszłość Polsko-włoską. Wr. 1965 -- +Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku. Wwa 1966 -- +Nowacki II -- +H. Kowalska: Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce. Wr. 1969 -- +S. Lubieniecki: Historia reformationis Polonicae. Wwa 1971 -- +H. D. Wojtyska: Papiestwo - Polska 1548-1563. Lublin 1977 -- +Hist. nauki -- +Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1980 I -- B. Przybyszewski: Stanisław Hozjusz w kapitule krakowskiej. Analecta Cracoviensia 14: 1982 s. 473-555.

Przerębski* Wincenty (ok. 1450-1513) kanonik gnieźn., bp kujawsko-pomorski, bp płocki. // PSB; Biskupi; Biskupi 2 -- Przyczynki: +F. Papée: Aleksander Jagiellończyk. Kr. 1949 -- I. Sułkowska-Kurasiowa: Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506. Wwa 1967, s. 21, 148. -- W. Pociecha: Prymas Maciej Drzewicki. Wwa 1968, s. 13. -- +K. Górski: Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna. Wr. 1973 -- J. Subera: Synody prowincjonalne arcybiskupstw gnieźnieńskich. Wwa 1981, s. 78-80. -- M. Biskup: Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. Olsztyn 1983, s. 153, 184, 190, 194, 204-7, 209, 232, 262, 275.

Przespolewski* Aleksander ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

Przeworscensis* (Czepisius) Jan ( + ) ks., jezuita. // Enc. wiedzy o jezuitach

=Przewoźny* Janusz ( + ) mgr // -- +54b2) A. Nowak, I. Soliński: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1962. Nagrody indywidualne. KMP 1964 nr 3.

Przezdrzew* z Ostrowa (zm. między 1341 a 1344) kasztelan kruszwicki. // PSB T. 29 -- Przyczynki: J. Baszkiewicz: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Wwa 1954, s. 299 -- J. Bieniak: Przynależność administracyjno-polityczna kasztelanii nadgoplańskich w latach 1267-1327. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego Historia nr 2, 1966 s. 66, 81-5. -- Tenże: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 12, 69-70, 72, 243-5, 249, 268-70. -- Tenże: Odzyskanie zachodnich Kujaw przez Kazimierza Wielkiego w 1337 r. ZH 39: 1974 z. 3 s. 77-8, 87-90, 94-5. -- Tenże: Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej. [W:] Genealogia - problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym. Toruń 1982, s. 139-42.

Przeździecki* Hilary ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Przyborowski* Józef (1823-1896) filolog, archiwista, bibliotekarz, archeolog. // Nowy Korbut; SPKP; PSB; WSB; PTPN; Sł. historyków; Nauczyciele MM -- Monografie: L. Słowiński: Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznańskich XIX wieku. P. 1982, s. 319-34 -- Przyczynki: B. Horodyski: Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. [W:] Studia nad książką... Wwa 1951, s. 329-35. -- J. Kostrzewski: O „emigrantach” naukowych z Wielkopolski. Roczniki Historyczne 1957 s. 15. -- Motty I 162, 179, 665. -- Z dziejów polonistyki warszawskiej. Wwa 1964 -- +H. Kozerska: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w l. 1832-1871. Wwa 1967 -- +S. Sawicki: Początki syntezy historyczno-literackiej w Polsce. Wwa 1969 -- J. Gąssowski: Z dziejów polskiej archeologii. Wwa 1970, s. 64-5, 102-3, 111. -- E. Curie: Maria Curie. Wwa 1970, s. 91, 94, 141 i n. -- B. Zakrzewski: Przyborowski na studiach we Wrocławiu. [W tegoż:] Tematy śląskie. Katowice 1973, s. 134-45. -- +E. Achremowicz, T. Żabski: Towrzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wr. 1973 -- +S. Fita: Pokolenie Szkoły Głównej. Wwa 1980 -- +Z. Arct: Wybitni Polacy w służbie książki. Wwa 1983 --

=Przybylski* Antoni ( + ) // +54b2) A. Laboga, T. Orlik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. (Dokończenie). Nagrody indywidualne. KMP 1970 nr 2.

Przybylski* Bernard (1907-1979) dominikanin, teolog. // PSB; Martyrol.; Teolodzy -- Monografie: Ojciec B. Maria P. (1907-1979). Przegląd Tomistyczny. 1: 1984 s. 11-3 -- K. Śmigiel: O. B. P. (1907-1979). Tomista i mariolog. [W:] ZiZM 365-70 -- Przyczynki: Libro de los Congressos Zaragoza (Espana) 3-12 Octobre 1979. Roma 1979, s. 44. -- S. Wyszyński: Wiedział w jakim kierunku iść. W Drodze 1980 nr 4 s. 58-62. -- A. Szeptycka: Nasza praca w „CA” z Ojcem Bernardem. Tamże 1981 nr 3 s. 68-80. -- M. Romaniuk, T. Bik: Bibliografia drukowanych prac o. B. P. Przegląd Tomistyczny 1: 1984 s. 15-25

Przybylski* Franciszek (1883- ?) ks. // PTPN; AMM -- Przyczynki: +Klanowski

Przybylski* (Rohfleisch) Ignacy (1770-1838) ks., pijar, nauczyciel, rektor szkół poznańskich i kaliskich, autor podręczników. // Or. Słow; WSB; Nauczyciele MM -- 59b) J. B. Nycek: Ludzie i książki. Słownik biograficzny ludzi książki i pióra województwa płockiego. Płock 1983. -- Szkoła Kaliska Przyczynki: Motty I 185, II 78, 160-3, 196, 307, 309, 445, 525-6 -- Dzieje Kalisza. P. 1977, s. 351. -- 59b2) L. Słowiński: Dla tej, co nie zginęła. Z dziejów edukacji narodowej na ziemiach polskich w latach 1795-1831. P. 1985, s. 135-50.

Przybylski* Jakub (1898-1944) działacz komunist. // PSB T. 29; WSB -- Przyczynki: M. Olszewski: Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej. KMP 1969 nr 4 s. 66-8. -- Z. Zakrzewski: Nazwy osobowe i historyczne ulic Poznania. P. 1971, s. 68. -- Kartki robotniczych wspomnień. Wybór i opr. A. Czubiński, M. Olszewski. P. 1972, s. 496-7, 504, 510, 520. -- Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce. Praca zbiorowa pod re. A. Czubińskiego. P. 1978, s. 338, 343-4, 356, 358.-- +A. Czubiński, M. Olszewski; Z robotniczych tradycji Wielkopolski. P. 1984.

Przybylski* Witold Tadeusz Innocenty (1904-1985) nauczyciel gimn., działacz polonijny. // AMM -- Przyczynki: +Ludzie spod znaku Rodła. T. 2. Opole 1992 -- Artykuły: +Panorama Katowice 1957 nr 43 -- +Studia Śląskie 1959 t. II s. 182

Przybyła* Kazimierz (1887-1971) przemysłowiec, mistrz rzeźnicko-wędliniarski, działacz społ. // PSB T. 29; WSB Monografie: 54b2) W. Pezacki: K. P. - zasłużony poznański mistrz rzeźnicko-wędliniarski (1887-1971). KMP 1997 nr 3 s. 302-10, il.

Przybysław* (zm. 1280) opat benedyktynów w Mogilnie. // PSB T. 29 -- Przyczynki: J. Płocha: Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie. Wr. - Wwa - Kr. 1969, s. 145, 153. -- G. Labuda: Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych. [W:] Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie. Wwa 1978, z. 1 s. 25. -- Z. Boras: Książę gnieźnieński Bolesław Pobożny i jego żona Jolanta. [W:] Gniezno. Studia i materiały historyczne. Wwa - P. 1984, s. 49-72

Przybysław* (zm. 1328) wojewoda pozn., starosta gen. Wlkp. // PSB; WSB -- Przyczynki: J. Bieniak: Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306. Toruń 1969, s. 196, 198, 215. -- +J. Pakulski: Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku. Toruń 1979 -- Tenże: Starostwo wielkopolskie w latach 1306-1352. SiMDW 25: 1982 s. 49, 51-4, 62-3. -- Artykuły: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 1978 s. 119-20, 129, 133.

Przybysław* (zm. po 1362) notariusz królewski, kanonik pozn. i gnieźn. // PSB T. 29 -- Przyczynki: K. Maleczyński: Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Wr. 1951, cz. 1 s. 274, 276-7, 281, 297-8. -- W. Bazielich: Parafialni proboszczowie starosądeccy. NP 9: 1959 s. 99-100. -- K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski: Dyplomatyka wieków średnich. Wwa 1971, s. 213-4.

Przybysław* (zm. 1418) bp sufragan gnieźn. // Biskupi, Biskupi 2

Przybyszewska* Dorota

Przybyszewski* Franciszek (1850-1922) lekarz. // PTPN

Przybyszewski* Stanisław (1868-1927) pisarz, publicysta, tłumacz. // Nowy Korbut; WSB; PSB; Członkowie tajnych tow. -- Źródła: +G. Zapolska: Listy.. Wwa 1970 I-II. -- +S. Żeromski: Listy do Henryka Bukowskiego. Wwa 1975. -- T. Micinski: Listy do S. P. Twórczość 1983 nr 10 s. 106-10. -- Monografie: +36b1) S. Helsztyński: P. Wwa 1958. R: J. Z. Jakubowski, Polonistyka 1959 nr 2 s. 57-8. -- +20b1) A. Rogalski: S. P. [W:] Księga pamiątkowa III zjazdu wychowanków i wychowawców Liceum i Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Inowr. 1961. -- A. Hutnikiewicz: S. P. [W:] Obraz literatury polskiej XIX i XX w. S. II s. 107-52. -- S. P. W 50-lecie zgonu pisarza. Wr. 1982 -- Przyczynki: R. Taborski: Trzech dramatopisarzy modernistycznych. Wwa 1965, s. 14-67. -- +Tenże: Wstęp [Do:] S. P.: Wybór pism. Wr. 1966. -- S. Lam: Życie wśród wielu. Wwa 1968, s. 267-73. -- +S. Helsztyński: Bibliografia pism S. P. Wwa 1968 -- E. Kozikowski: Od Prusa do Gojawiczyńskiej. Wwa 1969, s. 37-47. -- +T. Weiss: Cyganeria Młodej Polski. Kr. 1970. -- +A. Grzymała-Siedlecki: Rozmowy z samym sobą. Kr. 1972. -- +E. K. Kossak: Dagny Przybyszewska. Wyd. 2. Wwa 1975 -- 20b2) Z. Westrup-Przybyszewski: Gdy myślę ojciec... Skąd u was ten nagły zachwyt. Notował i podał do druku S. Hensel. Polityka 20: 1976 nr 43 s. 9. -- +A. Hutnikiewicz: S. P. Legenda i rzeczywistość [W:] Portrety i szkice literackie. Wwa 1976 -- +T. Weiss: Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kr. 1976. -- +K. Ślaski: Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturowych. Wr. 1977 -- +N. A. Uggla: Strindberg och den polska teatern. Uppsala 1977. -- +H. Barycz: Na przełomie dwóch stuleci. Wr. 1977 -- 20b2) T. Weiss: P. i „Życie”. Magazyn Kulturalny 6: 1978 nr 2 s. 21-5. -- +K. Kolińska: Stachu, jego kobiety, jego dzieci. Kr. 1978 -- F. Lyra: S. P. w Ameryce. Acta Philologica 9: 1979 s. 115-23. -- +M. Wesołowski: S. P. Satanista czy mistyk ? Odra 1979 nr 3. -- +Tenże: Szatan w twórczości S. P. RL 1979 nr 3. -- S. Bańcer: Z dziejów literackich przyjaźni Przybyszewskiego (Mombert). PHum. 1980 nr 6 s. 153-65. -- +Z. Kuderowicz: Artyści i historia. Wr. 1980 -- A. Makowiecki: Trzy legendy literackie. Wwa 1980, s. 46-88. -- +J. Ratajczak: Zgasły „brzask epoki”. P. 1980 -- +Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. P. 1981 -- +T. Lewandowski: Dramat intelektu. Gdańsk 1982 -- +L. Eustachiewicz: Dramaturgia Młodej Polski. Wwa 1982 -- +Słowianie w świecie antynormalnym S. P. Wr. 1982 -- +A. Hutnikiewicz: Kasprowicz i Przybyszewski. Rocznik Kasprowiczowski 3: 1982 -- +K. Łuczyński: Dwujęzyczna twórczość S. P. (1892-1900). Kielce 1982 -- W. Mackiewicz: W poszukiwaniu twórczej tożsamości (Przybyszewski i Nietzsche). Miesięcznik Literacki 1982 nr 11 s. 36-43. -- +M. Kuncewiczowa: Fantasia alla polacca. Wyd. 2. Wwa 1982. -- +Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Wwa 1983. -- R. Taborski: Wśród wiedeńskich poloników. Wyd. 2. Kr. 1983, s. 125-38. -- +J. Sikorska: S. P. w Pradze. Inowr. 1985. -- 50b2) H. Gościański: P. na ziemi gostyńskiej. Przyjaciel Ludu 1986 z. 5 s. 21-4, il. -- 50b1) H. Gościański: Meteor Młodej Polski - S. P. na Ziemi Gostyńskiej. [W:] Sławni Gostynianie: kalendarz 1987. Gostyń 1986, s. 26-33, il.

Przybyszewski* Stefan (1903-1943) // Monografie: +20b2) W. Domanowska-Słomczewska: S. P. (1903-1943). Sylwetki Kujawskie. Ziemia Kujawska 5: 1978.

Przybyszewski* Zbigniew Józef (1907-1952) komandor por., Obrońca Helu w 1939 r. // PSB; InowrSB I -- Przyczynki: T. Kur: To była bateria Przybyszewskiego. Stolica 1957 nr nr 50 s. 17. -- J. Pertek: Jeszcze o baterii Przybyszewskiego. Stolica 1958 nr 2 s. 15. -- +W. Steyer: Samotny pólwysep. P. 1969. -- +A. Rzepniewski: Obrona Wybrzeża w 1939 r. Wwa 1970. -- +Ostania reduta. Opr. R. Witkowski. Gdańsk 1973. -- C. Ciesielski: Szkolnictwo Marynarki Wojennej w latach II Rzeczypospolitej. Wwa 1974, s. 175, 182, 255.-- +J. Pertek: Wielkie dni małej floty. Wyd. 9. P. 1982. -- A. Marcinkowski, Z. Palski: Ofiary stalinowskich represji w Wojsku Polskim. Wojskowy Przegląd Historyczny 1990 nr 1-2 s. 176-7.

=Przygodzki* Czesław (1912-1996) nauczyciel, artysta-plastyk, regionalista, działacz harcerski. // Słow. region. kościań. Monografie: H. Florkowski: Cz. P. - bohaterski harcerz. Wiadomości Kościańskie =1996 październik s. 38.

Przygodzki* Jan Wincenty (1870-1947) ks., działacz oświatowy i społeczny. // 59b) Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce. Kom. red. R. Bender, S. Gajewski. T. 2. Lublin 1994.

Przygodzki* Wojciech ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Przyjałkowski* Zdzisław Wincenty (1892-1971) gen. bryg., działacz emigracyny. // PSB; Generałowie; BSB V (i fot.) -- Źródła: +Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł. Wwa 1968. -- Przyczynki: +S. Kopański: Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939. Londyn 1961. -- +M. Porwit: Obrona Warszawy wrzesień 1939 r. Wwa 1969. -- +A. Zawilski: Bitwy polskiego września. Wwa 1972, I-II. -- +M. Drozdowski: Alarm dla Warszawy. Wwa 1975. -- +L. Głowacki: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939. Wwa 1975. -- +M. Porwit: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Wwa 1978, cz. 3 -- +T. Jurga: U kresu II Rzeczypospolitej. Wwa 1979. +Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. T. I: Wojna obronna Polski 1939. Wwa 1979. -- E. Serwański: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939. P. 1981, passim -- K. Ciechanowski: Armia „Pomorze” 1939. Wwa 1983, s. 48, 86, 181, 183, 194, 202, 241-2, 248, 252, 259, 261, 263, 265-7, 271, 277, 332, 334, 360

Przyjemski* Adam Olbracht (1590-1644) ksztelan gnieźn. // PSB T. 29; WSB -- Przyczynki: W. Sobisiak: Dzieje ziemi rawickiej. P. 1967, s. 155-60. -- +Nowacki II. -- E. Opaliński: Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981, s. 45, 121.

Przyjemski* Aleksander (zm. 1694) podstoli koronny, poseł na sejmy. // PSB T. 29 -- Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamiętnik z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958. -- +W. Sobisiak: Dzieje Rawicza. P. 1967. -- +Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1982 II.

Przyjemski* Andrzej (zm. 1618) kasztelan gnieźn., marszałek nadworny kor. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +J. Maciszewski: Wojna domowa w Polsce (1606-1609). Wr. 1960. -- +H. Barycz: Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską. Wr. 1965. -- F. Mincer: O rokowaniach polsko-brandenburskich w sprawie żeglugi rzecznej. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu Historia nr VI 1967 s. 97-8. -- E. Opaliński: Elita władzy w województwie poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981, s. 45, 100, 152. -- J. Seredyka: Aktywność senatorów wielkopolskich na sejmikach... PBK 18: 1981 s. 6-7. -- +Historia dyplomacji polskiej. Wwa 1982 II. -- +J. Byliński: Dwa sejmy z r. 1613. Wr. 1984. --

Przyjemski* Andrzej h. Rawicz (ok. 1705-1782) konsyliarz wielkopolski konfederacji barskiej, stolnik wschowski. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +Transakcje chłoopami w Rzeczypospolitej szlacheckiej (w. XVI - XVIII). Wwa 1959. -- +W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce1768-1770. Wwa 1970. --

Przyjemski* Ksawery Aleksander (1862-1943) księgarz, wydawca. // SPKP; WSB; PTPN

Przyjemski* Piotr h. Rawicz (zm. 1676) kasztelan śremski. // PSB T. 29. -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957. -- Przyczynki: +J. Pasek: Pamiętniki. Wr. 1968. -- Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołąbiem. Wr. 1972, s. 43. --

Przyjemski* Rafał h. Rawicz (zm. 1576) patron braci czeskich, podczaszy kaliski. kasztelan lędzki. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +S. Gruszecki: Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów... Wwa 1969.

Przyjemski* Stanisław h. Rawicz (zm. 1595) poseł na sejmy, marszałek nadworny, marszałek wielki koronny. // PSB T. 29. Źródła: +Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku. Kr. 1980. -- Przyczynki: +W. Pałucki: Drogi i bezdroża skarbowości polskiej. Wr. 1974. -- E. Opaliński: Elita władzy w województwie poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981, s. 62-3, 84, 94.

Przyjemski* Stanisław h. Rawicz (zm. 1642) wojewoda inowrocławski, starosta generalny wielkopolski, marszałek nadworny koronny. // PSB T. 29. -- Źródła: +Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. Wr. 1955 I. --+Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957. -- Przyczynki: +J. Seredyka: Sejm w Toruniu z r. 1626. Wr. 1966, s. 102, 142, 162. -- +J. Okoń: Dramat i teatr szkolny. Szkoły jezuickie XVII w. Wr. 1970. -- +J. Seredyka: Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu S. B. nr 62, 1978. -- +W. Czapliński, A. Filipczak-Kocur: Udział senatorów w pracach sejmowych za Zygmunta III i Władysława IV. PH 49: 1979 z. 4. -- E. Opaliński: Elita władzy w województwie poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981, s. 32, 34, 168. --

Przyjemski* Władysław h. Rawicz (ok. 1571-1627) poseł na sejmy, senior świecki Jednoty Braci Czeskich, podkomorzy kaliski. // PSB T. 29. Przyczynki: +Dz. Wlkp. -- J. Tichý: Walka protestantów na sejmie 1611 roku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 12: 1967 s. 109-10. -- F. Mincer: O rokowaniach polsko-brandenburskich w sprawie wolności żeglugi rzecznej. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu Historia nr 6, 1967 s. 97-8, 102-5. -- +S. Ochmann: Sejmy z lat 1615-1616. Wr. 1970. -- H. Wisner: Walka o realizację konfederacji warszawskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 19: 1974 s. 146. -- E. Opaliński: Elita władzy w województwie poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. P. 1981, s. 74-5, 99-101, 110, 112, 117-9, 134. -- +J. Byliński: Dwa sejmy z roku 1613. Wr. 1984.

Przyjemski* Władysław h. Rawicz (zm. 1699) wojewoda kaliski. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +K. Sarnecki: Pamietniki z czasów Jana Sobieskiego. Wr. 1958. -- +Nowacki II. -- J. Wojtasik: Walka Augusta II z obozem kontystowsko-prymasowskim w pierwszym roku panowania (1697-1698). PH 60: 1969 z. 1 s. 31. -- M. Komaszyński: Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego. Wwa 1971, s. 148-9. --

Przyjemski* Wojciech h. Rawicz (zm. 1571/72) poseł na sejmy, pisarz ziemski kaliski, kasztelan lędzki. // PSB T. 29. -- Źródła: +Diariusz sejmu lubelskiego 1566. Wr. 1980. -- Przyczynki: +Nowacki II. -- J. Pirożyński: Sejm warszawski roku 1570. Zeszyty Naukowe UJ nr 279 , 1972 s. 27, 46, 48, 54-5, 58, 62. -- W. Urban: Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego. PBK 17: 1981 s. 143.

Przyłubski* Edmund (Apolinary) ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Przyłubski* Józef ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Przyłuski* Antoni (1827-1889) ziemianin, polityk. // PTPN

=Przyłuski* Antoni ( + ) bratanek abpa Leona P., fundator klasztoru urszulanek w Poznaniu. Przyczynki: Nowacki T. 2, s. 118, 779.

Przyłuski* Franciszek (1867-1937) ziemianin. // PTPN

Przyłuski* Józef (1733-1810) jezuita, nauczyciel. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996. -- SBWP-W I -- Szkoła Kaliska Przyczynki: +J. Poplatek: Komisja Edukacji Narodowej. Kr. 1973

Przyłuski* Leon [h. Lubicz] (1789-1865) kanonik pozn. i gnieźn., abp gnieźn. i pozn., prymas Polski. // PSB; WSB; PTPN; Biskupi; AMM; Biskupi 2 Źródła: Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII - XX w. Wr. 1972. -- Monografie: Nowacki T. 2, s. 117-8 i 222. -- Z. Zieliński: L. P (1845-1865). [W:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Praca zbiorowa pod red. F. Lenorta. P. 1982, s. 161-92. -- Przyczynki: Jakóbczyk Studia I 114, 159 -- S. Kieniewicz: Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku. Wwa 1960, 16, 78, 92, 97, 113, 134, 153-4, 156, 160, 164, 170, 172, 183, 185, 188, 241, 270, 304, 306, 309-10, 313-4, 3399, 352, 396. -- +Z. Grot: Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1850). P. 1961 -- +Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Wr. 1962. -- S. Baske: Praxis und Prinzipien der preussischen Polenpolitik... Berlin - Wiesbaden 1963, s. 128-38. -- Nowacki T. 2, s. 172, 174, 201, 206, 230, 583, 597, 606, 664, 714, 734, 750, 766, 770. -- Kościół W. Ks. P. passim -- +B. Grześ, J. Kozłowski, A. Kramski: Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. P. 1976. -- 20b2) B. S. Tomczak: Arcybiskup L. P. i odrodzenie franciszkanów-reformatorów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Poznańskie Studia Teologiczne 2: 1978 s. 305-18. -- Z. Ostrowska-Kębłowska: Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w katedrze poznańskiej. P. 1997, passim.

Przymeńska* Maria (1931-1982) bibliotekarka, działaczka oświat. // Monografie: M. P. [W:] Z pamięcią o nich. Sylwetki bibliotekarzy. Red. E. Giera. Leszno 1986, s. 23-4

=Przypkowski* Samuel (ok. 1592-1670) działacz i pisarz braci czeskich // Filozofia w Polsce

Przypkowski* Tadeusz Konrad (1905-1977) historyk sztuki, historyk nauki, gnomonik, bibliofil, grafik, kolekcjoner, fotografik. // PSB T. 29. -- Monografie: Abe [A. Biernacki}: T. P. Twórczość 1978 nr 3 s. 154-5. -- A. Bocheński: Wspomnienie o T. P. Kultura 1978 nr 7 s. 11-2. -- J. Sunderland: Wspomnienie o T. P. Fotografia 1978 nr 3 s. 42. -- +J. Kuczyński: T. P. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1980. -- E. Rybka: P. T. 1905-1977. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1978 s. 759-67. -- Przyczynki: +J. Kwieciński: Bracia człowieka - arianie. Wwa 1961. -- +J. Roszko, S. Bratkowski: Ostatki staropolskie. Wwa 1966. -- J. Głażewski: Pro publico bono. Kamena 1978 nr 6 s. 6. -- +M. Janik: Przypkowski był też fotografem. Fotografia 1978 nr 3. -- +A. Ryszkiewicz: Ekslibrisy T. P. Jędrzejów 1980.

Przystański* Kazimierz (1888-1963) aktor. // Sł. Teatr.; WSB -- Monografie: 54b2) I. Soliński: K. P. Odznaczeni. KMP 29: 1961 nr 3 s. 82-3, il. -- 54b2) T. H. Nowak: Wspomnienie pośmiertne o K. P. Z żałobnej karty. KMP 36: 1968 nr 1 s. 125-6, il. -- Artykuły: +Gaz. Pozn. 1963 nr 61 -- +Teatr 1963 nr 7 --

Przywicki* Jakub ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Psarski* Andrzej (1425/1430-1474) prof. uniwersytetu wiedeńskiego, lekarz. // PSB T. 29 -- Przyczynki: Nowacki II 380. -- H. Barycz: Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę. Wr. 1969, s. 57-8.

Psarski* Władysław (1888-1944) inżynier cukrownik, działacz gospod. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +S. Komornicki: Na barykadach Warszawy. Wyd. 6. Wwa 1981 -- +Ludnośc cywilna w powstaniu warszawskim. Wwa 1974 III.

Psarski* Wojciech (ok. 1500-1567) kanonik i wikariusz gen. gnieźn., kanclerz bp. pozn. // PSB T. 29. -- Przyczynki: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty. Wwa 1950, s. 143. -- +Nowacki II. -- I. Pawlak: Kalendarz katedry gnieźnieńskiej w I połowie XVI wieku. Studia Gnesnensia 2: 1976 s. 269. -- J. Rył: Biblioteka katedralna w Gnieźnie. ABMK 32: 1976 s. 230, 238.

=Psarski* Zygmunt ( + ) podpułkownik WP, dyrektor cukrowni w Gostyniu. Monografie: 50b2) R. Czub: Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej. (6). Podpułkownik Z. P. Gaz. Gost. 1995 nr 15 s. 42-3.

Pstrokoński* Antoni (1886-1945) nauczyciel-geograf. // Szkoła Kaliska Źródła: 59b2) T. Pniewski: Sarmata [A. P.]. [W:] Nasi profesorowie z „Asnyka”. Ze wspomnień byłych wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu. Red. Z. Kościelak. Kalisz 1983, s. 3-4. Przyczynki: 59b2) J. Werner, J. Żardecki: To oni nas uczyli. Kaliszanie w Warszawie 1993 nr 4 s. 19-29.

Pstrokoński* Baltazar (Balcer) z Burzenina h. Poraj (1713-1796) kanonik gnieźn., łowicki i kaliski, pamiętnikarz. // PSB T. 2; Nowy Korbut.. -- Przyczynki: Z. Świechowski: B. P. i jego stosunek do architektury. Muzeum i Twórca 1969 s. 485-92.

Pstrokoński* Ferdynand ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Pstrokoński* Kazimierz ( + ) konsul

Pstrokoński* Maciej (ok. 1553-1609) proboszcz inowrocławski, kanonik gnieźn., bp przemyski, bp kujawsko-pomorski. // Teolodzy; Biskupi; Biskupi 2

Pstrokoński* Stanisław z Burzenina h. Poraj (ok. 1590/91-1657) archidiakon kaliski, bp chełmski, opat tyniecki, jezuita, nauczyciel // PSB T. 29; Biskupi; Biskupi 2; Enc. wiedzy o jezuitach; Szkoła Kaliska; -- Źródła: +Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. Wr. 1957. -- Przyczynki: W. Czapliński: Na dworze króla Władysława IV. Wwa 1959, s. 144. -- +Z. S. Sułowska: Działalność nuncjusza Viscontiego w Polsce. Roczniki Humanistyczne 9: 1960 z. 4. -- A. Gawlikowski: Polska w obronie pijarów. NP 15: 1962 s. 53-4. -- +A. Kersten: Na tropach Napierskiego. Wwa 1970. -- +Ł. Częścik: Sejm warszawski w 1649-1650 roku. Wr. 1978. -- T. Wasilewski: Ostatni Waza na polskim tronie. Katowice 1984, s. 39, 46.

Pstrokoński* Zbigniew z Bużenina ( + ) kanonik gnieźn.

=Pszeniczny* Tadeusz (1909-1974) z Ziemi Lubuskiej. // -- 20b2) M. Pietrzak: T. P. (1909-1974). PLub. 5: 1975 nr 4 s. 109-14.

Ptasińska* (Ptaszyńska) Fryderyka (działała 1855-60) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Ptolemeusz* Klaudiusz (ok. 100 - ok. 168 n. e.) grecki astronom, matematyk, geograf. // 59b2) T. Ł[aszczewska]: K. P. (90-168 n. e.). Kalendarz Ziemi Kaliskiej 1958 s. 14, il.

Puchalski* Aleksy (Aleksander) ( + ) oficer powstania listopadowego 1830/31. Słowniki: 59b2) R. Bielecki: Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 3: L-R. Wwa 1998.

Puchalski* Tadeusz (1908-1979) statystyk, profesor WSR i WSE w Poznaniu. // PSB T. 29 -- Monografie: M. Podgórski: T. P. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1981 ss. 135, 341-2. -- Przyczynki: +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970. -- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976. Wwa 1976, s. 116, 312-6, 323-7. --

Puchalski* Tadeusz Józef Wojciech (1901-1979) leśnik, docent WSR w Poznaniu. // PSB T. 29; -- Przyczynki: +Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej. Wwa 1967. -- B. Zabielski: Lasy Doświadczalne Wyższej Szkoly Rolniczej w Poznaniu. P. 1967, s. 31, 49, 54. -- +Dzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969. P. 1970. -- +Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1945-1965. P. 1974; Toż 1966-1970. P. 1976; Toż 1971-1975. P. 1980. -- +Nauka w Wlkp. -- +Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Wr. 1977. -- Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CXXXV. Tom specjalny - 60 lat akademickich studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu. P. 1981 s. 115-6, 123, 134, 338-40.

Puchała* Antoni ( + ) prawnik. // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Prawa i Administracji].

Puchała* Dobiesław (Dobek, Dobko) h. Wieniawa (zm. 1435) starosta gniewkowski i bydgoski, husyta. // PSB T. 29; BSB IV Przyczynki: +E. Maleczyńska: Ruch husycki w Czechach i w Polsce. Wwa 1959. -- Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434-1770. Wyd. T. Esman i Z. Guldon. B. 1963, s. V, XXI, 2-3, 39, 41 -- +B. Varsik: Husitské revolučne hnutîe a Slovensko. Bratislava 1965. -- +F. Bartoš: Husitská revoluce. Praha 1965-6 I-II.-- Z. Nowak: Sprawa przyłączenia Pomorza Słupskiego do Polski w latach 1419-1425. ZH 39: 1974 z. 3 s. 103. -- A. Gąsiorowski: Kariera Piotra Polaka z Lichwina (1428-1441). SiMDW 14: 1980 z. 1 s. 33, 35. -- Hist. B. I 134, 137-8. -- Dz. B. 73, 94-5. -- M. Biskup: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521). Gdańsk 1993, s. 183.

Puchniewska* z Wierzbickich v. Kąsinowska Bolesława Stefania (działała od 1873 - zm. 1917) aktorka, śpiewaczka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego: 1765-1965. Wwa 1973.

Puchniewska* zamężna Żebrowska Helena Joanna (1891-1971) aktorka. // 59b) Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980. Wwa 1994.

Pudelski* Michał ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Puffke* Emma (1818-1890) pisarka, publicystka, tłumaczka. // PSB T. 29; WSB; Nowy Korbut. -- Przyczynki: +L. Brożek: Zapomniane tłumaczki A. Jiráska. Zwrot 1951 nr 10. -- +J. Litwinow: „Tygodnik Wielkopolski”. [W:] Zwierciadło prasy. Wr. 1978.

Puffke* Kazimierz (1854-1921) dziennikarz, pisarz. // PSB T. 29; WSB; PTPN; Nowy Korbut. -- Przyczynki: +J. J. Lipski: Warszawscy „pustelnicy” i „bywalcy”. T. II. Wwa 1973, s. 139-40

Puffke* Waleria (1852-1915) nauczycielka. // PSB T. 29. -- Źródła: +Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w. Wr. 1972 -- Monografie: Cmentarz Zasł. 72-3. -- Przyczynki: +J. Pełkowska-Turati: Instytucje przedszkolne w W. Księstwie Poznańskim. P. 1970.

Pukacki* Franciszek Konstanty (1916-1980) oficer WP i AK, cichociemny. // PSB T. 29; SBWP-W I -- Przyczynki: G. Fedorowski: Leśne ognie. Wwa 1965, passim. -- +K. Szepietowski: 60 pułk piechoty na szlaku Ostrów Wielkopolski - Warszawa. [W:] Żołnierze Września. Wwa 1971. -- +S. Ledóchowski: Pożegnanie mjr. F. P. Kolekcjoner Polski 1980 nr 11 -- M. Fijałka: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej 16 I - 26 VII 1944. Lublin 1981, passim. -- +C. Chlebowski: Wachlarz. Wwa 1983. -- +A. Paczkowski: Ankieta cichociemnego. Wwa 1984. -- +J. Tucholski: Cichociemni. Wwa 1988

Pulkowski* Marian (1884- ?) ks. // PTPN

Pułaski* (Puławski) Karol ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pułaski* Ludomił (1871-1953) ziemianin, senator RP. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +J. Socha: Konińsko-Słupeckie Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w latach 1906-1918. RKon. 4: 1978. -- +Tenże: Konińsko-Słupeckie Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w latach 1918-1929. Tamże 8: 1980. -- +Księga pamiątkowa stulecia „Arkonii” 1879-1979. Londyn 1981. -- W. Roszkowski: Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce w r. 1922. PH 74: 1983 s. 294

Purwin* Kazimierz Teofil (1890-1952) dziennikarz, działacz społ., powstaniec wlkp. // PSB T. 29. -- Monografie: S. Folfasiński: Nota do życia K. P. Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 1 s. 119-20. -- Przyczynki: +Dziesięć lat pracy śpiewaczej. Gdańsk 1958. -- +Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie. Pod red. H. Baranowskiego. Toruń 1960. -- B. Bełczewski: Pierwsze dni. Wwa 1964, s. 78-9, 83, 256-7, 327 +Z. Ciesielski: Teatr polski w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. Gdańsk 1969. -- Z. Wójtowicz: Przyczynek do historii prasy kieleckiej 1944. Zeszyty Prasoznawcze 1969 s. nr 3 s. 91-5. -- W. Aleksandrowicz: Ruch ludowy w województwie gdańskim w lataach 1945-1949. Wwa 1973, s. 23-5. -- +J. Markiewicz: Szkoły partyzanckiej walki. Wwa 1979. -- A. Romanow: Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Gdańsk 1979, s. 34, 75, 107, 112, 228. -- +J. Gmitruk: Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945. Wwa 1980. -- M. Stryczynski: Gdańsk w latach 1945-1948. Gdańsk 1981, s. 49, 61, 104-5, 146.

Pustkowski* Józef ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Puszet* Ludwik (1877-1942) rzeźbiarz, pisarz, historyk sztuki. // PSB T. 29. -- Monografie: J. Puget: L. P. Głos Plastyków 7 półrocze 2 : 1946 s. 27-42. -- +J. Kydryński: Był potrzebny. Kr. 1972. -- Przyczynki: +Wystawa pośmiertna polskich artystów plastyków zamordowanych przez Niemców. Kr. 1945. -- +D. Kaczmarzyk: Straty wojenne Polski w dziedzinie rzeźby. Wwa 1958. -- Katalog galerii malarstwa i rzeźby polskiej wieku XX. Muzeum Narodowe w Krakowie. Kr. 1963, s. 165-6. -- +T. Dobrowolski: Sztuka Młodej Polski. Wwa 1963. -- +Historia sztuki polskiej. Kr. 1965 III. -- +Nabytki i dary 1945-1967 ze zbiorów muzeów narodowych. Muzeum Narodowe w Poznaniu. P. 1967. -- +Wystawy jubileuszowe 150-lecia Akademii Sztuk Pięknycch w Krakowie 1818-1968. Kr. 1969. -- +S. Kozicki: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1969. -- E. Pawlak: Życie literackie Poznania w latach 1917-1939. P. 1971, s. 46-7. -- +W. Zechenter: Upływa szybko życie. Kr. 1971. -- 50 lat Pomorskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 1921-1971. P. 1971, s. 174-6. -- +A. Kotula, P. Krakowski: Malarstwo, rzeźba, architektura. Wwa 1972. -- Rzeźba polska od XVI do początku XX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Wwa 1973, s. 119-20. -- +H. Barycz: Na przełomie dwóch wieków. Wr. 1977. -- +T. Dobrowolski: Sztuka Krakowa. Kr. 1978. -- +I. Huml: Polska sztuka stosowana XX wieku. Wwa 1978. -- +A. Kotula, P. Krakowski: Rzeźba XIX wieku. Kr. 1980. -- L. Turkowski: Księga mojego miasta. P. 1983, s. 109-14.

Puszetowa* Julia (1877-1951) działaczka spol. i polit., malarka. // PSB T. 29. -- Przyczynki: +Ogólnopolski Salon Wiosenny ZPAP. Wwa 1946. -- +II Ogólnopolski Salon Zimowy ZPAP. Kr. 1947. -- +H. Blumówna: Poznański Salon Plastyki. Tyg. Powsz. 1947 nr 29. -- +Wystawa poplenerowa „Łagów 1949”. Muzeum Wielkopolskie Poznań. P. 1949. -- +DWP. -- +E. Rostworowski: Popioły i korzenie. Kr. 1985

Putz* Narcyz (1877-1942) bł., ks., działacz społ.-polit. // Martyrol.; PTPN; SBKS; BSB II (i fot.); Członkowie tajnych tow. -- Monografie: Męczennicy za wiarę 1939-1945. Praca zbiorowa pod red. W. M. Moroza. Wwa 1996, s. 166-8 -- Przyczynki: E.Frankiewicz: Człowiek poza nawiasem. Wwa 1955, s. 24-6 -- J. Domagała: Ci, którzy przeszli przez Dachau. Wwa 1957, s. 200 -- F. Korszyński: Jasne płomienie w Dachau. P. 1957, s. 204 -- G. Mizgalski: Godzinki w Dachau. Przew. Kat. 1959 nr 49 s. 778 -- H. Malak: Klechy w obozach śmierci. Londyn 1961, s. 453 -- +Klanowski -- Zakrzewski Ulicami 158, 680 -- S. Wilk: Archidiecezja w II Rzeczypospolitej. Lublin 1987, s. 69, 232, 240.

Pydynkowski* Henryk ( + ) ks., jezuita. // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996.

Pyrkie* Jan ( + ) // R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wr. 1977 [Wydział Nauk i Sztuk Pięknych].

Pyszkowski* Wacław Bernard (1893-1950) ks., generalny dziekan WP, działacz społ. // PSB; AMM; Członkowie tajnych tow. -- Przyczynki: +Klanowski -- Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych. Wwa 1969 s. 70, 73, 76, 551, 557. -- R. Marek: Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich i północnych. W. 1976, s. 334. -- +J. Kuropieska: Misja w Londynie. Wwa 1981. -- +S. Owczarek: Być zaangażowanym - być księdzem. Wwa 1982. -- K. Turowski: Dzieje Stronnictwa Pracy w latach 1945-1946. Chrześcijanin w Świecie 1982 nr 103 s. 29.

Quadro* Jan Baptysta (zm. 1590/91) architekt. // PSB T. 29; WSB Źródła: Monografie: W. Maisel: G. B. Q. et la sua opera in Polonia. Palladio 1965 I-IV s. 111-28. -- T. Jakimowicz: J. B. Q., artis cementariae magister. KMP 66: 1998 nr 1 s. 168-74 -- Przyczynki: 20b2) W. Maisel: Budowle J. B. Q. w świele poznańskich materiałów archiwalnych. BHSzz 15: 1953 nr 3/4 s. 105-12, il. -- 20b2) W. Maisel: Adaptacja baszt w P. - dzieło J. B. Q. BHSz 16: 1954 nr 3 s. 319-21. Nadb. -- M. Hałówna, J. Senkowski: Materiały archiwalne do budowy zamku warszawskiego. Teki Archiwalne II 1954 s. 221, 256, 260, 314, 319, 386. -- S. Kozakiewicz: Początek działalności Komasków, Tessyńczyków i Gryzończyków w Polsce. BHSz 21: 1959 z. 1 s. 3 i n. -- A. Miłobędzki: Zarys dziejów architektury w Polsce. Wwa 1963, s. 107. -- +T. Jakimowicz: Ratusz poznański, przewodnik. P. 1967. -- Studia nad renesansem w Wielkopolsce. P. 1970, s. 10-28. -- +J. Kowalczyk: Sebastiano Serlio a sztuka polska. Wwa 1973. -- J. Lileyko: Conclave Consiliorum et officina regum. [W:] Warszawa XVI-XVII wieku. Z. 2 Studia Warszawskie 1977 XXIV s. 259-313. +Tenże: Zamek warszawski 1569-1763. Wr. 1984. -- +Dzieje P.I. -- Artykuly -- Rocznik Historii Sztuki 8: 1970 s. 141 i n.

Queck* (Kwek, Kweyk, Kweck) Walenty (1641-1725) jezuita, nauczyciel, wykładowca filozofii i matematyki. // PSB T. 29; Teolodzy; Enc. wiedzy o jezuitach; SBWP-W I -- Szkoła Kaliska -- Przyczynki: J. Poplatek: Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wr. 1957, s. 41, 87. -- J. Okoń: Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wr. 1970, s. 71. --